in English
 
 
Moniaistisella retkellä kotikaupungissa

​Moniaistisessa kävelymetodissa lähdetään aktivoimaan kävelijän aisteja. Aistien vireyttäminen on olennainen lähtökohta moniaistisen kävelypedagogiikan opetuskäytölle.

Kävelypedagogiikan lähtökohtana on miellyttävä ja kiinnostava ympäristö

Kävelyreitille on hyvä valita miellyttäviä luonto- tai puistoympäristöjä, jotka aktivoivat kävelijän aisteja. Liikkumisen kautta saavutettu rentoutunut olo tuottaa kävelijälle elinvoimaisuuden tunteen. Lähimaiseman havainnointi rentoutuneessa tilassa tuottaa kävelijälle intuitiivisen ajattelemisen tilan, jonka aikana kävelijä kuuntelee sisäisiä mielikuviaan, tunteitaan ja esiin nousevia mielikuvia.

Käveleminen kokonaisvaltaisena esteettisenä liikkumisena ja hengittämisenä luo yhteyden kävelijän ympäristöön. Kävelijä osallistuu omalla kokonaisvaltaisella ja moniaistisella toiminnallaan ympäristöönsä.

Kävelyretkellä omassa lähiympäristössä

Opetuskokeilussa kuudesluokkalaiset tekevät kolme kävelyretkeä kotikaupunkinsa keskustaan tavoitteenaan saada kokemus kotikaupungin erityisyydestä ja opetella kuvataiteen menetelmiä. Oppilaiden tehtävänä oli havainnoida kävelyretkillä kotikaupunkinsa rakennettua ympäristönä yleiskuvin ja yksityiskohtakuvin, jotka muodostaisivat yhtenäisen kuvasarjan.

Ennen kävelyretkiä oppilaat tekivät erilaisia aistiviritysharjoituksia luokassa ja suunnittelivat oman kuvataiteellisen strategian oman kotikaupunkinsa kuvaamiseen. Kuvataiteellisessa strategiassa tuli pohtia kuvakulman, rajauksen ja sommittelun lisäksi omaa kuvausnäkökulmaa ja itsensä sijoittamista kuviin.

Kävelyretkiin varattiin opetuskokeilussa runsaasti aikaa, jotta oppilaat rentoutuisivat ja saavuttaisivat kävelymetodin tavoitteena olevan kehollisen aivoriiheilyn tilan ja luova ongelmanratkaisu mahdollistuisi.

Oppilaat liikkuivat kaupungissa pienryhmissä ja kuvasivat kokemuksiaan suunnitelmansa mukaisesti tablettitietokoneille. Tablettitietokoneet soveltuvat menetelmään hyvin, sillä niissä kuvaaminen, kuvien tarkastelu ja valikointi sekä osittainen muokkaaminen on helppoa.

Kävelyretki kertoo kotikaupungista yhteisöllisesti

Moniaistinen kävelypedagogiikka toimi tässä opetuskokeilussa hyvin ja tuotti moniaistisia valokuvasarjoja Vanhalle Raumalle ominaisessa intiimissä puuarkkitehtuuria ja viehättäviä yksityiskohtia sisältävässä kaupunkiympäristössä. Valokuvissa näkyy sekä oppilaiden oman kehollisen läsnäolon kuvauksia, moniaistista ympäristön kuvaamista että ryhmän yhdessä kehittelemien performanssien kuvaamista.

Oppilaat saavuttivat kävelyretkien aikana rentoutuneen tilan, joka mahdollisti luovan, yhteisöllisen työskentelyn. He lähestyivät lähiympäristöä nuorille ominaisilla tavoilla kiipeillen, juosten ja toinen toisiltaan leikillisesti piilotellen.

Moniaistinen kaupunkikokemus sisältää muistoja, tunteita ja yksityiskohtaisia havaintoja

Kävelypedagoginen retki mahdollisti kaupunkikulttuurikokemuksen käsittelyn moniaistisesti, käyttäen omia havaintoja, aisteja, tunteita ja muistoja kotikaupungista. Oppilaiden tuottamat kuvasarjat osoittavat, että kaupunkiympäristö ei ollut kokeilussa pelkkä tausta tai kulissi, vaan oppilaat käyttivät ympäristöä tietoisesti yksilöllisen ja yhteisöllisen kuvaamisen paikkana.

Anne Keskitalo, anne.keskitalo@utu.fi
Juli-Anna Aerila, julaer@utu.fi
Marja-Leena Rönkkö, malepa@utu.fi
Kirsi Urmson, Kirurm@utu.fi
Opetuskokeilussa mukana Emmi Virtanen ja Kristiina Soini

 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto