in English
 
 
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen

Innostaa oppimaan

Tutkimusten mukaan tieto- ja viestintäteknologialla ja sähköisillä oppimateriaaleilla voidaan tukea oppimismotivaatiota, sitouttaa ja voimaannuttaa oppilaita, lisätä vertaisoppimista ja luovaa ilmaisua, kehittää luku- ja viestintätaitoja sekä vahvistaa elinikäisen oppimisen taitoja.

Oppimismotivaation ja -tulosten vahvistamisen kannalta on kuitenkin olennaista, että koulun toimintakulttuuria uudistavia tekijöitä kehitetään yhtäaikaisesti niin teknologian kuin pedagogisten ratkaisujen ja tilojen suhteen.

Keskeistä on uudistaa opetuskäytäntöjä, siten että ne tukevat uusia pedagogisia ideoita ja oppimisen teorioita yhtälailla kuin digitaalisten välineiden ja ympäristöjä käyttöönottoa.

Mitä ja miten teknologiaa voi hyödyntää opetuksessa?

Perinteisellä liitutaululla ja oppikirjalla on paikkansa, yhtälailla oppimista tukevilla teknologisilla laitteilla. Esimerkiksi sähköiset oppikirjat ja pelilliset ympäristöt sisältävät perinteisten elementtien lisäksi simulaatioita ja visuaalisuutta.  Niiden moniaistisuutta tukeva rakenne, kerronnallinen esittäminen innostaa ja vuorovaikutteisuus innostaa oppijaa. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää asioiden ja ilmiöiden havainnollistamisessa ja siten on mahdollista tukea elämyksellistä oppimista ja oppijalähtöisiä työtapoja. Teknologia tarjoaa myös uusia tapoja oppilaiden omaan ilmaisuun ja tuottamiseen sekä välineitä hahmottaa kokonaisvaltaisemmin omaa osaamista.

Sosiaalinen media puolestaan mahdollistaa niin oppilaiden kuin opettajan verkostoitumisen. Kollega, jonka kanssa jakaa ajatuksia voi löytyä paitsi omasta koulusta myös verkkoyhteisöstä. Sosiaalisen median verkostot mahdollistavat  tiedon yhteisen rakentamisen ja jakamisen.

Opettajan digiloikka

Muuttuuko opettajan tehtävä digiloikan myötä teknologian marssiessa luokkahuoneisiin ja oppilaiden oppiessa koulun ulkopuolisissa digitaalisissa ympäristöissä? Kyllä ja ei. Tutkimustulosten perusteella teknologian käyttöönotto muuttaa opettajan roolia tiedontarjoajasta enemmän oppimisen ohjaamiseen ja oppilaiden kanssa tapahtuvaan yhteiseen ongelmanratkaisuun. Teknologiset ratkaisut voivat lisätä myös aikaa oppilaan henkilökohtaiseen tukemiseen ja kohtaamiseen. Opettajan pedagoginen asiantuntijuus, vastuu opetuksen tavoitteellisesta suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista ei muutu.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto