Kiertokirje - Call for Papers - Utskick

 

in english below / nedan på svenska
 

XLI Kielitieteen päivät Turun yliopistossa 8.–10.5.2014 

Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa 

Toinen kiertokirje

 

Ohjelma 

Kielitieteen päivien yleisteema on Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa.
 
Kutsupuhujien aiheet ovat
• Laura Janda (Tromssan yliopisto): Possessive constructions in North Saami
• Matti Miestamo (Tukholman yliopisto, Helsingin yliopisto): Missä kielitypologiassa nyt mennään?
• Veronika Laippala ja Filip Ginter (Turun yliopisto): Suomenkielinen Internet kieliaineistoksi ‒ miljardin sanan syntaksianalyysi ja entäs sitten?
 
Kielitieteen päiville hyväksyttiin 7 työpajaa (joissa yhteensä 60 esitelmää), 62 sektioesitelmää ja 7 posteria.
 
Työpajojen aiheet ovat Cognition, grammar and corpora, Distributed Cognition, Dialogism and Language – New viewpoints to applied linguistics, Kielitieteen tarkoitus – Kielitieteen päämäärät eri aikakausina ja eri tutkimussuuntauksissa, Kirjoittamisen tutkimuksen asetelmat, Nimet ja identiteetit, Subjektin ilmaiseminen suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä ja Teknologisen kehityksen vaikutus suomalaisten viittomakielten tutkimukseen.
 
Lisäksi Suomen kielitieteellinen yhdistys ja Turun yliopiston tohtoriohjelma Utuling järjestävät paneelikeskustelun aiheesta ”Kieliaineiden tohtorikoulutusuudistus”.
 
Osallistujat voivat esitellä omia julkaisujaan kirjanäyttelyssä. Kirjojen tuonnista ei tarvitse ilmoittaa etukäteen, mutta näyttelyyn lainatuista kirjoista tulee antaa näyttelyn järjestäjälle vapaasti laadittu nimikelista.
 
Kielitieteen päivien aikana on myös mahdollista tutustua Tieteen termipankkiin Non Stop Termikioskilla.
 
Kielitieteen päivien ohjelma julkaistaan huhtikuun alkupuolella.

Ilmoittautuminen

1. Osallistumismaksu on perus- ja jatko-opiskelijoilta 40 € ja muilta osallistujilta 70 €. Muita maksukategorioita ei ole.
 
2. Konferenssi-llallinen järjestetään perjantaina 9.5.2014 Ravintola Koulussa. Illallinen maksetaan ilmoittautumismaksun yhteydessä. Illallisen hinta on  35 €, ja menu löytyy täältä.
 
Osallistumismaksu ja illallismaksu maksetaan tilille
Maksun saaja: Turun yliopisto
Pankki: Danske Bank
IBAN-tilinumero: FI05 8919 9710 0009 63
BIC: DABAFIHH
Viestikenttään on ehdottomasti kirjoitettava KTP2014/26002850 ja osallistujan nimi.
 
Pyydämme teitä ilmoittautumaan ja maksamaan osallistumis- ja illallismaksut 1.4. mennessä.
 
Maksu kattaa ohjelman, esitelmien ja työpajojen tiivistelmät/konferenssikansion sekä kahvit. Osallistumismaksu on sama, vaikka osallistuisit vain yhtenä päivänä.
 
3. Maksamisen jälkeen voi täyttää ilmoittautumislomakkeen Kielitieteen päiville. Verkkolomake löytyy täältä. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 1.4. On hyvä huomata, ettei tiivistelmän hyväksyminen Kielitieteen päiville korvaa ilmoittautumista.
 

Majoitus 

Osallistujia varten on varattu kiintiöhuoneita Turun keskustan majoituspaikoista. Näistä löytyy tietoa täältä. Pyydämme kaikkia varaamaan huoneensa itse.
 

Lisätiedot

Tiedot ohjelmasta, paikoista, ilmoittautumisesta ja maksuista on nähtävillä Kielitieteen päivien 2014 verkkosivuilla. Lisätietoja voi tiedustella myös sähköpostiosoitteesta ktp2014@utu.fi.
 
Toivotamme kaikki kielentutkijat ja muut kielentutkimuksesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi Turkuun!
 
Kielitieteen päivien järjestelytoimikunta
Marjut Johansson (pj.), Tiina Viren (sihteeri), Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr ja Milja Väänänen
 

41st Finnish Conference of Linguistics in Turku 8–10 May 2014

Language and linguistics in a technological world

Second circular

 

The program

 
The theme of this year’s conference is Language and linguistics in a technological world. 
 
The topics of the keynote speakers are:
• Laura Janda (University of Tromsø): Possessive constructions in North Saami
• Matti Miestamo (University of Stockholm, University of Helsinki): Missä kielitypologiassa nyt mennään?
• Veronika Laippala and Filip Ginter (University of Turku): Suomenkielinen Internet kieliaineistoksi ‒ miljardin sanan syntaksianalyysi ja entäs sitten?
 
7 workshops (with a total of 58 papers), 66 section papers, and 7 posters were accepted to the conference.
 
The workshops are Cognition, grammar and corpora, Distributed Cognition, Dialogism and Language – New viewpoints to applied linguistics, Kielitieteen tarkoitus – Kielitieteen päämäärät eri aikakausina ja eri tutkimussuuntauksissa, Kirjoittamisen tutkimuksen asetelmat, Nimet ja identiteetit, Subjektin ilmaiseminen suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä, and Teknologisen kehityksen vaikutus suomalaisten viittomakielten tutkimukseen.
 
In addition, the Linguistic Association of Finland and the University of Turku Utuling doctoral programme are organising a panel discussion on the topic “The renovation of doctoral studies in linguistics”.
 
Conference delegates may bring their own publications for display in a book show. It is not necessary to announce in advance if you are bringing books for the show, but you should provide a list of the titles of the books brought for display to the book show organisers.
 
During the conference it will also be possible to try out the Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences (Tieteen termipankki) at the Non Stop Term Kiosk.
 
The academic programme of the Finnish Conference of Linguistics will be published  before mid-April.
 

Registration 

1. The registration fee for the conference for students and postgraduate students is 40 € and 70 € for other delegates. The conference fee is the same even if you only take part in one day of the conference.
 
2. The conference dinner will be on Friday, 9 May 2014, in the restaurant Koulu. The conference dinner is to be paid in connection with the registration fee. The price of the dinner is 35 €, and the menu can be consulted here
 
The registration fee and the conference dinner should be paid to the following account:
Addressee: Turun yliopisto / University of Turku
Bank: Danske Bank
IBAN-account number: FI05 8919 9710 0009 63
BIC: DABAFIHH
 
The message field must include the following information: KTP2014/26002850 and the name of the delegate.
 
We kindly ask you to register and pay the registration and possible other fees by April 1st 2014.
 
The conference covers the academic programme, a conference folder containing the abstracts of all papers and workshops, and coffee breaks. The conference fee is the same even if you only take part in one day of the conference.
 
3. After the registration fee has been paid, you can fill in the online registration form for the conference. The online registration takes place here. Registration ends on April 1st 2014. Please note that the notification of acceptance of an abstract does not take the place of registration.
 

Accomodation 

A quota of rooms have been reserved for conference delegates at hotels in downtown Turku. Information about accomodation can be found here. Everyone should reserve their own accommodation.
 

Further information 

Information about the program, the conference venue, registration and fees can be found on the conference website. Information can also be requested from the address ktp2014@utu.fi.
 
We warmly welcome all linguists and people interested in linguistics to Turku!
 
The organising committee:
Marjut Johansson (chair), Tiina Viren (secretary) Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr and Milja Väänänen

XLI Språkvetenskapsdagarna vid Åbo universitet 8–10.5.2014

Språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad värld

Andra utskicket

 

Program 

Årets tema är Språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad värld.
 
Inbjudna föredragshållare: 
• Laura Janda (Universitetet i Tromsø): Possessive constructions in North Saami
• Matti Miestamo (Stockholms universitet, Helsingfors universitet): Missä kielitypologiassa nyt mennään?
• Veronika Laippala ja Filip Ginter (Åbo universitet): Suomenkielinen Internet kieliaineistoksi ‒ miljardin sanan syntaksianalyysi ja entäs sitten?
 
Vidare har 7 workshoppar (sammanlagt 58 presentationer i workshopparna), 66 sektionsföredrag, och 7 posterpresentationer antagits till Språkvetenskapsdagarna.
 
Workshopparna är Cognition, grammar and corpora, Distributed Cognition, Dialogism and Language – New viewpoints to applied linguistics, Kielitieteen tarkoitus – Kielitieteen päämäärät eri aikakausina ja eri tutkimussuuntauksissa, Kirjoittamisen tutkimuksen asetelmat, Nimet ja identiteetit, Subjektin ilmaiseminen suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä, och Teknologisen kehityksen vaikutus suomalaisten viittomakielten tutkimukseen.
 
Vidare anordnar SKY (Finlands språkvetenskapliga förening) och Utuling (doktorprogrammet vid Åbo universitet) en paneldiskussion om förnyande av doktorsutbildning i språkämnen.
 
Deltagarna kan förevisa sina publikationer i bokexpon. Böckerna behöver inte anmälas på förhand men en fritt formulerad titellista lämnas till organisatörerna av expon.
 
Under språkvetenskapsdagarna kan man också bekanta sig med den språkvetenskapliga termbanken på Non Stop Termkiosken.
 
Programmet för språkvetenskapsdagarna publiceras före mitten av april.
 

Anmälan 

1. Deltagaravgiften är 40 € för studerande och forskarstuderande och 70 € för övriga.  Inga andra avgiftskategorier förekommer.
 
2.  Middagen anordnas fredagen den 9.5.2014 i Bryggerirestaurang Skolan. Middagen betalas samtidigt med deltagaravgiften. Middagen kostar 35 € och menyn finns här.
  
Deltagaravgiften och middagen betalas på kontot
Mottagare: Åbo universitet
Bank: Danske bank
IBAN-kontonummer: FI05 8919 9710 0009 63
BIC: DABAFIHH 
Kom ihåg att skriva KTP2014/26002850 och deltagarens namn i meddelandefönstret!
 
Vi ber er att anmäla er och betala deltagaravgiften och eventuella andra avgifter senast 1.4.2014.
 
Deltagaravgiften inkluderar programmet, abstrakterna till föredrag och workshoppar och kaffe. Deltagaravgiften är densamma även om deltagandet omfattar endast en dag.
 
3. Efter betalning kan anmälningsformuläret till Språkvetenskapsdagarna ifyllas. Nätformuläret finns här.  Sista anmälningsdatum: 1.4.2014. Observera att antagningsbeskedet av abstraktet inte ersätter anmälan.
 
 

Inkvartering 

För konferensdeltagarna har reserverats en kvot på hotellen i Åbo centrum. Information om hotellen finns här. Alla ombeds att boka sitt rum själva.
 
 

Tilläggsuppgifter

Information om programmet, platser, anmälan och betalning finns på Språkvetenskapsdagarnas nätsida. För ytterligare information kan du också kontakta ktp2014[a]utu.fi.
  
Vi hälsar alla språkforskare och andra intresserade av språkforskning hjärtligt välkomna till Åbo!
 
Arrangörskommitté:
Marjut Johansson (ordf.), Tiina Viren (sekreterare) Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr och Milja Väänänen
in english below / nedan på svenska

 

 

 

XLI Kielitieteen päivät Turun yliopistossa 8.–10.5.2014

”Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa”

Ensimmäinen kiertokirje

Päivien ohjelmaan kuuluu kolme kutsuesitelmää, sektioesitelmiä (20 min + 10 min keskus-telua), työpajoja ja posteriesitelmiä. Ohjelmassa on lisäksi SKY:n ja Utulingin yhteistyössä valmistelema paneelikeskustelu aiheesta tohtorikoulutuksen uudistus.

Tilaisuuden kutsupuhujiksi ovat lupautuneet

  • Laura Janda (Tromssan yliopisto)
  • Veronika Laippala ja Filip Ginter (Turun yliopisto)
  • Matti Miestamo (Tukholman yliopisto, Helsingin yliopisto)

Kielitieteen päivien teemana on kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa. Esitelmiä ja työpajoja voi kuitenkin ehdottaa miltä tahansa kielitieteen osa-alueelta. Kielitieteen päivien pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Tiivistelmien ja työpajakuvausten lähettäminen alkaa 7.1.2014. Tiivistelmät (pituus lähdeluettelon kanssa 300‒500 sanaa) ja työpajojen kuvaukset (500‒700 sanaa) tulee lähettää perjantaihin 7.2.2014 mennessä. Tiivistelmässä tulee mainita, onko kysymys sektio- vai posteriesitelmästä. Sama henkilö voi olla päätekijänä vain yhdessä esitelmässä. Tiivistelmät julkaistaan verkossa sekä painettuna abstraktikirjana. Lisätietoa tiivistelmän laatimisesta ja lähettämisestä sekä ilmoittautumisesta löytyy Ilmoittautuminen-sivulta [tästä].

Työpajojen pitäjät keräävät itse osallistujien tiivistelmät ja liittävät ne työpajan kuvaukseen. Työpajan osallistujat ilmoittavat osallistumisestaan työpajaan ilmoittautumisen yhteydessä. Esitelmien ja työpajojen hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse 28.2.2014.

Kielitieteen päivien osallistumismaksu on 70 € (perus- ja jatko-opiskelijoilta 40 €). Tarkempia tietoja ohjelmasta, paikoista, ilmoittautumisesta ja maksuista on maaliskuun puolivälissä lähetettävässä toisessa tiedotteessa sekä Kielitieteen päivien 2014 verkkosivuilla osoitteessa www.utu.fi/ktp2014. Lisätietoja voi tiedustella myös sähköpostiosoitteesta ktp2014[a]utu.fi.

Toivotamme kaikki kielentutkijat ja muut kielentutkimuksesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi Turkuun!

Kielitieteen päivien järjestelytoimikunta
Marjut Johansson (pj.), Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr, Tiina Viren ja Milja Väänänen


41st Finnish Conference of Linguistics in Turku 8-9 May 2014

”Language and linguistics in a technological world”

First circular

The program will include three keynote presentations, section papers (20 min + 10 min discussion), workshops and poster presentations. The program will also feature a panel discussion on the renovation of doctoral studies, prepared by SKY (The Linguistic Association of Finland) and the Utuling doctoral programme.

The following keynote speakers have confirmed their attendance:

  • Laura Janda (University of Tromsø)
  • Veronika Laippala and Filip Ginter (University of Turku)
  • Matti Miestamo (University of Stockholm, University of Helsinki)

The theme of this year’s conference is language and linguistics in a technological world. However, papers and workshops on any area of linguistics are welcome. The languages used at the conference are Finnish, Swedish and English.

The submission of abstracts and descriptions of workshops starts on 7 January 2014. The deadline for the submission of abstracts of 300-500 words (including bibliography) and descriptions of workshops (500-700 words) is Friday 7 February 2014. The abstracts must specify whether they are for a section paper or a poster presentation. The same person can be the first presenter in only one presentation. The abstracts will be published both online and as a printed book of abstracts. Consult the conference registration site for further information on preparing and submitting abstracts as well as for information on registration [here].

Convenors of workshops are responsible for collecting abstracts from the participants and including them in the workshop description. Participants in the workshops should inform the organizers of their participation in connection with the registration. Notifications of acceptance of section papers and workshops will be sent by e-mail on 28 February 2014.

The registration fee for the conference is 70 € (for students and postgraduate students the fee is 40 €). Further information about the program, the conference venue, registration and fees will be sent in the second circular in mid-March. Information will also be posted on the conference website at www.utu.fi/ktp2014. Information can also be requested from the address ktp2014[a]utu.fi.

We warmly welcome all linguists and people interested in linguistics to Turku!

The organising committee:
Marjut Johansson (chair), Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr, Tiina Viren and Milja Väänänen


XLI Språkvetenskapsdagarna vid Åbo universitet 8–10.5.2014

”Språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad värld”

Första utskicket

Programmet innehåller tre inbjudna föredrag, sektionsföredrag (20 min + 10 min för diskussion), workshoppar och posterpresentationer. Vidare anordnas en paneldiskussion om förnyande av doktorsutbildning som förberetts i samarbete mellan SKY och Utuling.

Inbjudna talare:

  • Laura Janda (Universitetet i Tromsø)
  • Veronika Laippala ja Filip Ginter (Åbo universitet)
  • Matti Miestamo (Stockholms universitet, Helsingfors universitet)

Årets tema är språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad värld. Förslag om föredrag och workshoppar välkomnas också från alla andra delområden inom språkvetenskap. Huvudspråken på Språkvetenskapsdagarna är finska, svenska och engelska.

Insändning av abstrakt och workshopbeskrivningar kan ske fr. o. m. den 7 januari 2014. Abstrakten (längd 300–500 ord, inklusive litteraturförteckning) och workshopbeskrivningar (500–700 ord) insändes senast fredagen den 7 februari 2014.  I abstraktet ska nämnas om det handlar om ett sektionsföredrag eller en posterpresentation. Samma person kan vara huvudförfattare i endast ett föredrag. Abstrakten publiceras på nätet och i en tryckt abstraktbok. Mer information om utformningen och insändningen av abstrakten och om anmälan finns på anmälan-sidan [här].

De ansvariga för workshoppar samlar själva in abstrakt från alla deltagare och bifogar dem i en beskrivning av workshoppen. Deltagarna i en workshop anmäler sig till denna i samband med anmälningen till Språkvetenskapsdagarna. Meddelande om antagna föredrag och workshoppar sänds per e-post 28.2.2014.

Deltagaravgiften till Språkvetenskapsdagarna är 70 € (för studerande och forskarstuderande 40 €). Närmare information om program, platser, anmälan och kostnader kommer i utskick i mitten av mars och på Språkvetenskapsdagarnas nätsidor i adressen www.utu.fi/ktp2014. För ytterligare information kontakta ktp2014[a]utu.fi.

Vi hälsar alla språkforskare och andra intresserade av språkforskning hjärtligt välkomna till Åbo!

Arrangörskommitté:
Marjut Johansson (ordf.), Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Ilmari Ivaska, Lotta Lehti, Ville Leppänen, Aleksi Mäkilähde, Kirsi-Maria Nummila, Krista Ojutkangas, Mia Raitaniemi, Paula Sjöblom, Merlijn de Smit, Carla Suhr, Tiina Viren och Milja Väänänen

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto