Tietosuojailmoitus - opiskelijoiden henkilötietojen käsittely koulutuksen yhteydessä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää seuraavat asiat:

Käsittelyn tarkoitus ja henkilötietoryhmät

1. Henkilötiedot
2. Opiskelijan yhteystiedot
3. Opiskelijavalinta
4. Opiskeluoikeudet
5. Opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon lähteneiden tiedot
6. Opiskelijavaihtoon hakevien ja lähteneiden tiedot
7. Opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon saapuneiden tiedot
8. Opintosuoritukset
9. Tutkinnot
10. Tenttiin ilmoittautuminen
11. Kurssille ilmoittautuminen
12. Henkilökohtainen opintosuunnitelma
13. Valmistuminen
14. Avoimen yliopiston opinnot
15. Opetus


Käsittelyperuste
Yhteystiedot
Mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Tietojen alkuperä
Julkisuus ja salassapito
Oikeudet
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

 

Käsittelyn tarkoitus ja henkilötietoryhmät

Turun yliopiston henkilökunta käsittee tutkinto- ja erillisopiskelijoiden henkilö- ja opintotietoja opiskelijan opintojen seuraamista ja opintojen tarkoituksenmukaista tarjoamista varten. Avoimen yliopiston hakijoiden ja opiskelijoiden henkilö-, maksu- ja opintotietoja käsitellään samaan tarkoitukseen. Käsittelyyn eivät sisälly täydennyskoulutuksen opinnot. Käsittelyn tarkoituksena on myös arkistointi (esim. tutkintojen ja opintosuoritustietojen arkistointi). Tietojen säilytysajat perustuvat arkistolakiin [arkistolaki (831/94) 8 § sekä asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/99)] ja Turun yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmaan.

Tietoja käsittelee sellainen henkilökunta, jonka työnkuvaan opiskelijatietojen käsitteleminen kuuluu. Nykyinen opiskelijatietojärjestelmä on nimeltään Opsu ja sen liitännäiset ovat Nettiopsu, Avoimen yliopiston Nettiopsu, Rekka, eHops, Väinö ja Venla. Muiden käytössä olevien järjestelmien omiin tietosuojailmoituksiin pääsee tässä tietosuojailmoituksessa olevista linkeistä. Opiskelijatietojärjestelmän kehittämisessä henkilökunta käyttää opiskelijoiden henkilö- ja opintotietoja myös toimintojen testauksessa. Lupaa opiskelijatietojen käsittelyyn haetaan erillisellä käyttölupahakemuksella. Opiskelijat käsittelevät vain omia tietojaan. Sekä opiskelija että henkilökunta kirjautuvat opiskelijatietojärjestelmään Turun yliopiston it-palveluiden myöntämällä käyttäjätunnuksella.

Tutkinto- ja erillisopiskelijana sinusta käsitellään seuraavia tietoja (suluissa säilytysaika):

1. Henkilötiedot (pysyvä, jollei toisin mainita)

 • opiskelijanumero
 • syntymäaika
 • henkilötunnus
 • sukunimi
 • etunimet
 • kutsumanimi
 • sukupuoli
 • kansalaisuus
 • äidinkieli (suomi/ruotsi/muu)
 • kotikunta 1.1.
 • aloitusvuoden kotikunta
 • lukuvuosittaiset läsnä-/poissaolotiedot
 • opintojen määräaikainen keskeyttäminen, päättynyt 1.1.2013
 • jäsenyys ylioppilaskunnassa
 • ylioppilaslehden tilausmaksu (1 vuosi)
 • aiempi koulutus
 • tietojen luovuttamista koskeva lupa
 • tieto vuosikurssista (LL- ja HLL-koulutus) (1 vuosi)

Arkaluonteisia henkilötietoja ei tallenneta opiskelijatietojärjestelmään. Henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin ja opintojen tukemiseen liittyviin tietoihin, opiskeluoikeuden jatkamista ja palauttamista koskevien tietojen käsittelyyn sekä opiskeluun liittyvien poikkeamatilanteiden selvityksiin ja niiden seuraamuksiin voi kuitenkin sisältyä arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä. Tiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, mutta kuitenkin korkeintaan 4 vuotta.

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu.

2. Opiskelijan yhteystiedot (lukuvuosi viimeisimmästä ilmoittautumisesta)

 • yliopiston myöntämä sähköpostiosoite: sähköpostiosoitteita voidaan käyttää Turun yliopiston palautekyselyissä
 • osoite
 • puhelinnumero (pysyvä)

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu.

3. Opiskelijavalinta

4. Opiskeluoikeudet (pysyvä, jollei toisin mainita)

 • opiskelijan tavoitetutkintoa, tiedekuntaa, koulutusohjelmaa ja suuntautumisvaihtoehtoa sekä pääainetta koskevat tiedot aloitusaikoineen
 • lukuvuosimaksuvelvollisuus
 • opiskeluoikeuden päättymispäivä
 • opiskeluoikeuden asema opinnoissa (pää-/sivuopiskeluoikeus)
 • passiivirekisterin lisäaikapäätös (kunnes opiskelija on valmistunut ylempään korkeakoulututkintoon tai tieteelliseen jatkotutkintoon; jos opiskelijalla oikeus vain alempaan tutkintoon, säilytetään sen valmistumiseen saakka)
 • opintoajan rajauksen lisäaika- tai pidennyspäätös (kunnes opiskelija on valmistunut ylempään korkeakoulututkintoon; jos opiskelijalla on oikeus vain alempaan tutkintoon, säilytetään sen valmistumiseen saakka)
 • erillisopiskelijan ainekohtaiset oikeudet voimassaoloaikoineen
 • opiskeluoikeudesta luopuminen
 • tieto SORA-lainsäädännön vaatimasta rikosrekisteriotteen tarkistuksesta
 • koulutusviennin opiskelijat ja opinnot (1.1.2017 lähtien): opintojen luonteen mukaisesti käsitellään joko tutkintoon johtavana tilauskoulutuksena tai koulutusviennin erillisopintoina. Koulutusvientiin liittyvää maksullisuutta ei käsitellä koulutuksen yhteydessä.

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu.

5. Opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon lähteneiden tiedot (pysyvä)

 • kohdemaa
 • kohdeyliopisto
 • vaihto-ohjelma
 • opiskelijavaihdon alkupäivä, loppupäivä, kesto ja luonne
 • ISCED-koodit, alakohtaiset koodit
 • apurahat
 • kotimainen harjoittelu (vuodet 2010-2017)

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu/Venla/Väinö/Mobility Toolin tietosuojailmoitus.

6. Opiskelijavaihtoon hakevien ja lähteneiden tiedot (vaihtoonhakulukuvuosi

+ 6 vuotta)

 • opiskelijan valitsemat hakukohteet
 • kielitaito
 • aiemmat opiskelut/harjoittelut ulkomailla
 • motivaatiokirje
 • alustava ja lopullinen opintosuunnitelma
 • vaihtoon esittäminen
 • vaihtoaika
 • tilitiedot apurahan maksua varten
 • paikan vastaanotto tai peruminen
 • kohdeyliopiston opintosuoritusote
 • kohdeyliopiston vaihtoaikatodistus
 • vaihtokertomukset
 • opiskelijan ilmoittautuminen kv-liikkuvuuden tilaisuuksiin (1 täysi lukuvuosi osallistumisesta)
 • kohdeyliopistoon lähetettävät hakemusliitteet (vaihdon jälkeen)

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu/Venla/Väinö/Mobility Tool/Webropol.

7. Opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon saapuneiden tiedot (pysyvä)

 • kotiyliopisto
 • opiskelijavaihdon alkupäivä, loppupäivä, kesto ja luonne
 • vaihto-ohjelma
 • ISCED-koodit, alakohtaiset koodit
 • TY:n maksama apuraha
 • kotiyliopiston opintosuoritusote (vaihtoonhakulukuvuosi + 6 vuotta)
 • kielitodistus (vaihtoonhakulukuuosi + 6 vuotta)
 • opintosuunnitelma (vaihtoonhakulukuuosi + 6 vuotta)

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu/Väinö.

8. Opintosuoritukset (pysyvä)

 • suorituksen nimi ja koodi
 • opintotyyppi
 • opintopistemäärä ja/tai opintoviikkomäärä
 • suorituksen päivämäärä
 • arvosana
 • opettaja
 • kokonaisuus, johon suoritus sisältyy
 • muussa oppilaitoksessa suoritetuista opinnoista: oppilaitos, päivämäärä
 • TSE Exen suoritukset vuodelta 2011 säilytetään kuten muutkin opintosuoritukset
 • osasuorituksista pidetään kirjaa erikseen niin kauan kunnes koko suoritus on merkitty rekisteriin

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu.

9. Tutkinnot (pysyvä)

 • oppilaitos, jossa tutkinto suoritettu
 • tutkinto
 • tiedekunta
 • tutkinnon hyväksymispäivämäärä
 • koulutusohjelma
 • suuntautumisvaihtoehto
 • pääaine
 • tutkinnon laajuus opintoviikkoina tai opintopisteinä
 • aineenopettajan opetettavat aineet
 • muussa oppilaitoksessa suoritetusta tutkinnosta: oppilaitos, tutkinto, päivämäärä

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu.

10. Tenttiin ilmoittautuminen (3 täyttä lukuvuotta tentistä)

 • ilmoittautuminen tiettyyn tenttiin sekä valinnaisesti tenttikirja(t) ja lisäsopimus
 • sähköisen tentin videovalvonnan tietosuojailmoitus

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu/Tenttis/Exam.

11. Kurssille ilmoittautuminen (3 täyttä lukuvuotta kurssin alkamisesta)

 • ilmoittautuminen tietylle kurssille ja tieto kurssille valinnasta
 • niillä yliopiston kursseilla, joilla on läsnäolovelvollisuus, opettaja pitää kirjaa läsnäoloista

Järjestelmän nimi: Opsu/Nettiopsu/Webropol/Konstan tietosuojailmoitus.

12. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (10 vuotta viimeisestä hyväksynnästä)

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma, hops
 • hops-ryhmät
 • opintojakos-moduulit

Järjestelmän nimi: eHOPS.

13. Valmistuminen

 • todistushakemus (kunnes opiskelija on valmistunut ylempään korkeakoulututkintoon tai tieteelliseen jatkotutkintoon; jos opiskelijalla oikeus vain alempaan tutkintoon, säilytetään sen valmistumiseen saakka)

Järjestelmän nimi: Webropol.

14. Avoimen yliopiston opinnot

Avoimen yliopiston opiskelijana sinusta käsitellään seuraavia tietoja (suluissa säilytysaika):

 • Hakijan ja opiskelijan henkilötiedot (pysyvä)
  • syntymäaika
  • henkilötunnus
  • sukunimi
  • etunimet
  • kutsumanimi
  • sukupuoli
  • kansalaisuus
  • äidinkieli (suomi/ruotsi/muu)
  • kotikunta
  • tietojen luovuttamista koskeva lupa
  • ammatti/pääasiallinen koulutus
  • maksutapa
  • taustatiedot tilastointia ja koulutuksen suunnittelua varten (aiempaa ja nykyistä koulutusta koskevat tiedot, opintojen tarkoitus, mistä saanut tiedon koulutuksesta)
  • opiskelijanumero
 • Opiskelijan yhteystiedot (lukuvuosi opiskeluoikeuden päättymisestä)
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • sähköpostiosoitteita voidaan käyttää Avoimen yliopiston palautekyselyissä
 • Opinto-oikeudet (pysyvä)
  • opiskelijan opinto-oikeutta koskevat tiedot
  • voimassaoloaika
  • maksutiedot
 • Opintosuoritukset (pysyvä)
  • suorituksen nimi ja koodi
  • osasuorituksista pidetään kirjaa erikseen niin kauan kunnes koko suoritus on merkitty rekisteriin
  • opintotyyppi
  • opintopistemäärä
  • suorituksen päivämäärä
  • arvosana
  • opettaja
  • opinto-oikeus, johon suoritus liittyy
  • kokonaisuus, johon suoritus sisältyy
  • muussa oppilaitoksessa suoritetuista opinnoista: oppilaitos, päivämäärä

Järjestelmän nimi: Rekka/Avoimen yliopiston Nettiopsu.

15. Opetus

 • opettaja kerää opiskelijoista tietoja, jotka liittyvät opintojakson toteuttamiseen ja arviointiin. Opetussuunnitelmatiedoissa on kuvattu ja/tai opintojakson alussa opettaja kertoo tähän tarkoitukseen käyttämänsä työvälineet, keräämänsä tiedot ja niiden säilytysajan perusteineen.
 • Moodle - oppimisympäristön tietosuojailmoitus
 • ViLLE - oppimisjärjestelmän tietosuojailmoitus
 • Exam - sähköisen tenttijärjestelmän tietosuojailmoitus
 • Tenttis -sähköisen tenttijärjestelmän tietosuojailmoitus
 • Turnitin - plagiaatintunnistusjärjestelmän tietosuojailmoitus
 • UTUGradu - sähköisen opinnäytetyöprosessin tietosuojailmoitus
 • e-Portfolio - Kyvyt.fi -palvelun tietosuojailmoitus

Käsittelyperuste

Turun yliopiston oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä perustuu ensisijaisesti yleistä etua koskevaan tehtävään ja julkisen vallan käyttämiseen. Yliopistolla on oikeus käsitellä opiskelijoiden henkilötietoja rekisterinpitäjänä, koska käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä. Lisäksi yliopisto noudattaa lakisääteistä velvoitettaan. Tietyissä tapauksissa oikeus voi perustua sopimukseen tai suostumukseen. Koulutuksen järjestäminen, opintoasioiden hoitaminen sekä opetuksen ja oppimisen suunnittelu edellyttävät rekisterin olemassaoloa.

 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, artikla 6.1 a, b, c ja e sekä artikla 9.1 g.
 • Yliopistolaki 558/2009
 • Valtioneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista 794/2004
 • Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista (767/2008)
 • Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005)
 • Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoislääkärinä (275/2000)
 • Asetus erikoislääkärin tutkinnosta (678/1998)
 • Valtioneuvoston asetus erikoishammaslääkärin tutkinnoista 316/2003
 • Turun yliopiston opintojohtosääntö

Yhteystiedot

TURUN YLIOPISTO
Yliopistopalvelut
Opiskelun tuki
20014 Turun yliopisto
disco@utu.fi
puh. 029 450 5000 (vaihde)

Mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Yliopiston sisällä

Yliopiston ulkopuoliset

 • Korkeakoulujen opiskelijatietorekistereiden opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustietoja kootaan keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA), jonka kautta tämä sisältö tarjotaan tietoturvallisesti teknisellä käyttöyhteydellä opiskelijavalintarekisterin ja korkeakoulujen yhteisten opiskelijavalintapalveluiden käyttöön (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 1 a luku).
 • Korkeakoulu luovuttaa opiskelijatietoja teknistä käyttöyhteyttä käyttäen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kautta opiskelijavalintarekisterin käyttöön (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä  884/2017 5 §).
 • Opetushallitus voi tuottaa tietovarannon (VIRTA) tiedoista koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin sekä muun seurannan sekä ohjauksen ja rahoituksen edellyttämiä tietoaineistoja (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 10 §).
 • Korkeakoulu luovuttaa opiskelijatietorekisterinsä tietoja teknistä käyttöyhteyttä käyttäen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kautta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä L559/1994, A 564/1994) käyttöön.
 • Korkeakoulu luovuttaa opiskelijatietorekisterinsä tietoja Tilastokeskukselle (Tilastolaki 280/2004 15 §) korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kautta.
 • Korkeakoulu voi käyttää tietovarantoa (VIRTA) myös muussa toiminnassaan ja luovuttaessaan tietoa viranomaisille ja muille korkeakouluille (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 1 a luku).
 • Rekisteristä luovutetaan tietovarannon (VIRTA) kautta tietoja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle, YTHS, palvelujen tuottamiseen.
 • Rekisteristä voidaan luovuttaa tietovarannon (VIRTA) kautta tietoja kansalliselle LUMA-tutkimushankkeelle.
 • Rekisteristä voidaan luovuttaa tietovarannon (VIRTA) kautta tietoja oppijan seurantakyselyille seuranta-, tilastointi- ja tutkimuskäyttöön.
 • Opetushallinnon Vipunen tilastointipalvelu.
 • Rekisteristä luovutetaan tietovarannon (VIRTA) kautta Kansaneläkelaitokselle (OpintotukiL 65/1994 41§).
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS (KansanterveysL 66/1972).
 • Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut (opiskelijaliikkuvuutta koskevat tiedot VIRTA-tietovarannon kautta).
 • HAKA-luottamusverkoston käyttäjätunnistusjärjestelmä
 • Turun yliopiston ylioppilaskunnan TYYn henkilökunta (ylioppilaskunnan vaaliluettelot, ylioppilaslehden tilaajia koskeva osoitetiedosto), TYYn tietosuojailmoitus.
 • Opiskelijakorttia varten tiedot ylioppilaskunnan jäsenistä Oy Frank Students AB:lle.
 • Tieteellinen tutkimus (JulkisuusL 621/1999 ja HenkilötietoL 523/1999). Pyytäjän on esitettävä rekisterinpitäjälle asianmukainen tutkimussuunnitelma ja ilmoitettava vastuullinen johtaja.
 • Rekisteröidyn luvalla yliopisto luovuttaa opiskelijoiden nimi- ja osoitetietoja rajoitettuihin opiskelua tukeviin tarkoituksiin.
 • Åbo Akademi (JOO-sopimuksen mukaiseen sivuaineopiskeluun liittyvät suoritustiedot neljä kertaa vuodessa).
 • Muut suomalaiset yliopistot ja Turun alueen ammattikorkeakoulut (JOO-sopimuksen mukaiseen sivuaine-opiskeluun liittyvät suoritustiedot kerran vuodessa).
 • Muut suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut ja opistot erilaisissa verkosto- ja yhteistyöopinnoissa.
 • JOOPAS-järjestelmä (tutkinto-opiskelijoiden henkilötiedot ja opiskeluoikeudet).
 • Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa.
 • Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, eli EU:n ja European Economic Area -alueen (EEA) ulkopuolisiin maihin.

Tietojen alkuperä

 • Tiedot opiskelupaikan vastaanottaneista perustutkinto- ja jatkotutkinto-opiskelijoista valtakunnallisesta opintopolku.fi-palvelusta.
 • Vaihto-opiskelijoiden kirjoittautumistiedot vaihto-opiskelijoiden hakutietokannasta (Väinö).
 • Avoimen yliopiston opiskelijoiden kirjoittautumistiedot väestörekisterijärjestelmästä ja opiskelijalta itseltään.
 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedot pankilta päivittäin.
 • Läsnä/poissaolotiedot opiskelijan ilmoittautumisen perusteella. Vanhojen opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumiset TY:n opiskelijatietojärjestelmän kautta opiskelijalta itseltään. Uusien opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumiset Oili-maksupalvelun sekä pankista saatavien jäsenmaksutietojen avulla
 • Opiskeluoikeuksia ja tutkintoja koskevat tiedot tiedekunnista.
 • Opintosuoritustiedot tiedekunnista, laitoksilta, oppiaineista ja opettajalta.
 • Henkilötietojen muutokset opiskelijan oman ilmoituksen mukaan.
 • Tutkinto- ja erillisopiskelijoiden sähköpostiosoitteet yliopiston käyttäjätunnusrekisteristä.
 • Avoimen yliopiston opiskelijoiden sähköpostiosoitteet opiskelijalta itseltään.
 • Tenttiin ilmoittautuminen TY:n opiskelijatietojärjestelmän kautta opiskelijalta itseltään.
 • Kurssille ilmoittautuminen TY:n opiskelijatietojärjestelmän kautta opiskelijalta itseltään.
 • Yhteystietojen- ja kotikunnan muutos sekä tietojen luovutusluvan muutos TY:n opiskelijatietojärjestelmän kautta opiskelijalta itseltään.
 • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (Hops) tiedot opiskelijalta ja hops-ohjaajalta.
 • Åbo Akademista JOO-sopimuksen mukaan sivuaineopiskeluun liittyvät suoritustiedot viisi kertaa vuodessa.
 • Vaihtoon hakevilla vaihtosopimukset Väinöstä ja opiskelijan valitsemat hakukohteet, kielitaito, aiemmat opiskelut/harjoittelut ulkomailla, apurahat, motivaatiokirje, alustava opintosuunnitelma, vaihtoaika, tilitiedot ja paikan vastaanotto tai peruminen opiskelijalta itseltään.

Julkisuus tai salassapito


Korkeakoulun opiskelijatietojärjestelmän tiedot ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettäessä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n ja henkilötietolain (523/1999) edellytysten mukaisesti. Järjestelmään ei tallenneta salassapidettäviä eikä arkaluontoisia tietoja.

Oikeudet


Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet


Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx


Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto