in English
 
 
Luova kirjoittaminen

​Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Kirjoitusharjoitusten ja  palautteen avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kirjoittamiseen 5 op
 • Proosan kirjoittaminen 6 op
 • Lyriikan kirjoittaminen 4 op
 • Draaman kirjoittaminen 4 op
 • Tietokirjoittaminen 4 op
 • Arviointi ja koonti 2 op

Perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja, esim. Johdatus kirjoittamiseen -jakson.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Suunnittelu 1 op
 • Kirjoittamisen lajit 16 op:
  • Proosan kirjoittaminen II 4 op
  • Lyriikan kirjoittaminen II 4 op
  • Draaman kirjoittaminen II 4op
  • Tietokirjoittaminen II 4 op
 • Kirjoittamisen erityisalat  8 op:
  • Kirjoittaja ja lajityyppi 4 op
  • Kirjoittamisen ulottuvuudet 4 op
  • Kirjoittaminen julkaistavaksi 4 op
 • Seminaari 10 op
Aineopinnot järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on luovan kirjoittamisen perusopintojen suorittaminen.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot