in English
 
 
Maisemantutkimus

Maisemantutkimuksen perusopinnot 25 op

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kolmella pääaineella, digitaalisella kulttuurilla, kulttuuriperinnön tutkimuksella ja maisemantutkimuksella, on integroivat perusopinnot. Ne koostuvat kaikille pakollisista yhteisistä johdantokursseista (15 op) sekä oppiainekohtaisista linjaopinnoista (10 op).

Maisemantutkimuksen perusopintojen tavoitteena on esitellä tieteelliset näkökulmat maisemaan ja sen muutokseen, oppia ymmärtämään maisemaa kulttuurisena kokemistapana ja merkitysjärjestelmänä sekä historiallisena ja kulttuurisena ympäristönä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Digitaalinen maailma 5 op
 • Kulttuuriperintö 5 op
 • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op
 • Suomalainen maisema 4 op
 • Aineistot ja menetelmät 4 op
 • Valinnainen opintojakso tai kirjallisuus 2 op

Perusopinnot järjestetään Porin yliopistokeskuksessa integroituna lähiopetuksena pääosin päiväaikaan.

Maisemantutkimuksen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa perehdytään humanistisen maisemantutkimuksen teoriaperinteeseen ja metodeihin sekä kulttuuriympäristöjen suojelun, maisemasuunnittelun ja ympäristökasvatuksen kenttiin maisemantutkimuksen sovellusalueina. Samalla tutustutaan maiseman kannalta tärkeisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin toimijoihin. Tutkielmaseminaarissa harjoitellaan maiseman monitieteistä tutkimusta, praktikumissa työskennellään laajojen soveltavien opintohankkeiden parissa. Aineopinnoissa voi myös tutustua oman valinnan mukaan maisemantutkimuksen erityisalueisiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Tutkielmaseminaari 10 op
 • Maiseman tulkinta ja metodologia 4 op
 • Maisemantutkimuksen kenttätyö 4 op
 • Kulttuuriympäristön suojelu 4 op
 • Praktikum 5 op
 • Yhdyskuntasuunnittelu  4 op
 • Paikkatiedon käyttö maisemantutkimuksessa 5 op
Opinnot järjestetään Porin yliopistokeskuksessa integroituna lähiopetuksena pääosin päiväaikaan. Edeltävinä opintoina tulee olla maisemantutkimuksen perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot