in English
 
 
Kasvatustiede

Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat valmiuksia pääsykokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta tai haussa maisteriopintoin. Kasvatustiede sopii ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opinnot sopivat myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen.  

​Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
 • Kasvatuspsykologia 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
 • Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Perusopintoja järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opintoina ja lähiopetuksena, Turun yliopistossa monimuoto- ja verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Kasvatuksen historia 3 op
 • Kasvatusfilosofia 3 op
 • Kasvatuksen psykologia 4 op
 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
 • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
 • Koulutuspolitiikka 6 op
 • Proseminaari 8 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

Aineopintojen opiskelijalla tulee olla kasvatustieteen perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Toteuta haaveesi - kasvatustieteen opinnoilla kohti opettajaopintoja (video)


Lue opiskelijan tarina kasvatustieteen verkko-opinnoista: "Tavoitteena oli tunnustella suuntaa tulevalle työelämälle ja rikastua opiskelun herättämillä uusilla ajatuksilla..." 


Tutustu Turun yliopiston kasvatustieteiden koulutukseen!