in English
 
 
Kemia

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat kemian perusopintoihin kuuluvat opintojaksot:

Kemian peruskurssi I 4 op

Tavoitteet: Kemian peruskurssi I:n jälkeen opiskelija osaa nimetä systemaattisesti yksinkertaiset epäorgaaniset yhdisteet, ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen, on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen, on perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin.

Kemian peruskurssi II 4 op

Tavoitteet: Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija ymmärtää reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen, ymmärtää kemiallisen tasapainon merkityksen, on perehtynyt erilisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja osaa käsitellä ja soveltaa liuostasapainoja.

Kemia III 4 op

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää aineen rakenteen, vuorovaikutusten, olomuotojen ja ominaisuuksien välisen riippuvuuden perustan, ja kemiallisten ja fysikaalisten tasapainojen merkityksen. Hän ymmärtää kokeellisen lain ja teoreettisen mallin eron. Opiskelija tuntee tavallisimmat termodynaamiset suureet ja niiden merkityksen reaktiossa. Hän osaa käyttää hyväksi Hessin lakia ja laskea termodynaamisia suureita taulukkoarvojen avulla. Hän osaa myös laskea termodynaamisia suureita suoran tasoituksella van't Hoffin yhtälön mukaisesti. Opiskelija ymmärtää kemiallisen kennon toiminnan ja tuntee asiaan liittyvän termistön. Hän osaa kirjoittaa kennoreaktion ja laskea kennopotentiaalin myös ei-standardiolosuhteissa. Hän ymmärtää myös konsentraatiokennon periaatteen ja tuntee arkielämän sähkökemiallisten ilmiöiden teoreettisen taustan. Opiskelija hallitsee spektroskopian ja radiokemian perusteet ja termistön. Opiskelija tuntee kinetiikan peruskäsitteet ja osaa määrittää reaktioiden kertaluvun ja differentiaalisen nopeusyhtälön, sekä osaa laskea nopeusvakion yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija tuntee 1., 2. ja 0. kertaluvun reaktioiden integroidut nopeusyhtälöt ja osaa laskea nopeusvakion suorantasoituksella em. yhtälöiden mukaisesti, sekä reaktioiden puoliintumisajan eri tapauksissa. Opiskelija tuntee mekanismitutkimuksen peruskäsitteitä ja toimintatapoja ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija ymmärtää reaktion lämpötilariippuvuuden perustan ja osaa laskea reaktion aktivoitumisenergian. Opiskelija tuntee liuosten muodostumisen termodynamiikkaa ja liuosten ominaisuuksia.

Kemia IV 4 op

Tavoitteet:

  • Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet ja tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yksinkertaisen yhdisteiden nimeäminen.
  • Orgaanisten yhdisteiden rakenteen kuvaaminen rakennekaavojen ja perspektiivikaavioiden avulla. Rakenteeseen liittyvien peruskäsitteiden tunteminen.
  • Tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yhdisteiden ominaisuudet ja reaktiot.
  • Reaktioiden ja tyypillisimpien reaktiomekanismien esittäminen kaavioiden avulla. Reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen.
  • Yleisimpien biomolekyylien rakenne ja yksinkertaiset kemialliset reaktiot.

Opetusohjelmat

Kurssit järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena Kemian laitoksen kanssa (opetus päiväaikaan). Lisäksi kursseja järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot