in English
 
 
Sosiaalitieteet

Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksenä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja arvokonservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut". Internet avaa uusia kommunikaation, kuluttamisen ja poliittisen vaikuttamisen muotoja ja niin edelleen. Monenlaisen muutoksen keskellä on hämmästyttävää pysyvyyttä: vakaita instituutioita, pysyviä valtarakenteita ja totunnaisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Sosiaalitieteet tarjoavat välineet ymmärtää yhteiskuntien muutosta ja pysyvyyttä: tietoja, teorioita ja tutkimustaitoja – monipuolista asiantuntijuutta.

Turun yliopiston sosiaalitieteet on monitieteinen laitos, jossa on neljä oppiainetta:

 • Sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvointia, sen puutteita ja jakautumista yhteiskunnassa sekä instituutioita, joilla yksilöiden hyvinvointia pyritään ylläpitämään.
 • Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutoksia.
 • Taloussosiologiassa tarkastellaan sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Oppiaineessa tutkitaan erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.
 • Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja selvittää ihmisten ja väestöryhmien monitasoisten elämäntilanteiden syntyprosesseja ja ilmenemismuotoja. Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.
Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.
 
Opinnot sopivat myös niille, jotka aikovat hakea opiskelemaan sosiaalitieteitä yliopistossa. Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian opiskelijaksi. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan valitut suorittavat yhteisen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen valitsevat maisteritutkinnon pääaineekseen yhden muista laitoksen oppiaineista (kuin sosiaalityö). Sosiaalityö on ammattiin johtava koulutuslinja, jolle valitut suorittavat sosiaalityön opintoja kandidaatista maisterin tutkintoon. Avoimen yliopiston kautta voi myös aloittaa opintopolun kohti sosiaalityöntekijän pätevyyttä: perusopintojen jälkeen voi hakea sosiaalityön aineopintoihin.

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Sosiaalitieteiden yhteisten perusopintojen tavoitteena on antaa yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
 • Ajankohtaista yhteiskunnassa 3 op

Sosiaalitieteiden perusopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa (sisältää verkko-opiskelumahdollisuuksia) ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Johdatus sosiaalitieteisiin -jakson voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona.

Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun yliopistossa. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna sosiaalitieteiden perusopinnot tai vastaavat opinnot.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op
 • Yhteiskunnalliset ongelmat 5 op
 • Talous, kulttuuri ja elämäntapa 5 op
 • Vapaavalintaiset opintojaksot 20 op

Sosiaalityön ainepinnot 35 op

Katso esittelysivu.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot