in English
 
 
Opiskelun sanastoa

Aikuiskoulutus

Aikuisväestölle järjestettyä tai suunnattua koulutusta, joka voi olla tutkintoon johtavaa, täydennyskoulutusta tai yleissivistäviä opintoja. Yliopiston pääasialliset aikuiskoulutusmuodot ovat avoin yliopisto-opetus, täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutukset.

Aineopinnot

Oppiaineen opintoja, joissa syvennetään perusopintojen antamaa sisältötietoa ja keskeisten käsitteiden, teorioiden ja tutkimusmenetelmien tuntemusta. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma.

Alempi korkeakoulututkinto

Yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan vähintään 180 op. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Tutkinnon rakenne vaihtelee eri tiedekunnissa. Esim. Turun yliopiston humanistisessa, kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkintoon kuuluvat pääaineen perusopinnot ja aineopinnot, sivuaineopintoja ja muita opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Tutkintonimikkeitä ovat esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja valtiotieteiden kandidaatti (VTK). Avoimessa yliopistossa voi suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja, mutta ei tutkintoa.

Arvostelu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten arvostelussa noudatetaan yliopistossa käytettävää asteikkoa. Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa 5=erinomainen (A), 4=kiitettävä (B), 3=hyvä (C), 2=tyydyttävä (D), 1=välttävä (E), 0=hylätty (F) tai asteikkoa hyväksytty/hylätty. Ruotsin kielen arvostelussa voidaan käyttää myös asteikkoa "hyvä taito" ja "tyydyttävä taito". Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan oppiaineesta riippuen joko opintojaksojen arvosanojen aritmeettisena tai painotettuna keskiarvona.

Avoimen yliopiston väylä

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintaperusteet ja kiintiöt vaihtelevat tiedekunnittain ja oppiaineittain.

Etäopinnot, etäopiskelu

Etäopinnot ovat paikkakunnasta riippumattomia opintoja ts. niihin voi osallistua millä paikkakunnalla tahansa. Opintoihin voi kuulua lähiopetusta, mutta se on vapaaehtoisia tai korvattavissa muilla tehtävillä. Turun yliopiston avoimessa yliopistossa voi suorittaa joitakin verkko-opintoja täysin etäopiskeluna. Opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella myös ulkomailla.

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma on työkalu opintojen suunnitteluun sekä opiskelun lähtökohtien ja tavoitteiden selkiyttämiseen. Siihen sisältyy opintosuunnitelma aikatauluineen, oppimistavoitteet ja itsearviointi opintojen edetessä.

Hyväksilukeminen

Yliopiston opiskelija voi hakea muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa aiemmin suorittamiensa opintojen hyväksilukemista. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa opintojen korvaamista ja sisällyttämistä. Korvaamisella tarkoitetaan tutkintovaatimuksiin kuuluvien pakollisten opintojen korvaamista muilla, sisällöltään vastaavilla saman alan opinnoilla. Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa sivuainekokonaisuuksina, vaihtoehtoisina opintoina tai vapaasti valittavina opintoina. Avoimessa yliopistossa voi tulla kyseeseen opintojen korvaaminen.

Integroitu opetus

Osa avoimesta yliopisto-opetuksesta järjestetään integroituna opetuksena, mikä tarkoittaa sitä, että avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Integroitu opetus järjestetään yleensä päiväaikaan.

Kaksiportainen tutkintojärjestelmä

Yliopistoissa suoritettava perustutkinto on jaettu kahteen osaan. Ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto, 180 op) ja sitten ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto, 120 op).

Kandidaatin tutkinto

Ks. alempi korkeakoulututkinto.

Kieli- ja viestintäopinnot

Yliopiston tutkintoihin kuuluu pakollisena äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opintoja, lisäksi tutkintoihin voi kuulua muita kieliopintoja. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa eri tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Oppiaineesta ja koulutusohjelmasta riippuen voidaan kieli- ja viestintäopintoja edellyttää haettaessa yliopistoon ns. avoimen yliopiston väylän kautta.

Kirjatentti, kirjallisuuskuulustelu

Kirjatentti on perinteinen yliopisto-opintojen suoritustapa, ja sitä käytetään myös avoimessa yliopistossa opintojaksojen tai kurssien suorituksena. Se on yleensä kirjallinen tentti, jossa kysymyksiin vastataan opetusohjelmassa ilmoitetun kirjallisuuden pohjalta.

Korvaavuus

Ks. hyväksilukeminen.

Kuulustelija

Kuulustelija on opettaja, joka ottaa tentin vastaan eli laatii kysymykset ja arvostelee vastaukset. Tentin vastaanottajaa voidaan nimittää myös tentaattoriksi. Kuulustelija ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Kuulustelu

Ks. tentti.

Luennot

Luennot ovat yliopiston perinteinen opetusmuoto. Luentoja pitävät yliopiston opettajat, lehtorit, professorit ja muut asiantuntijat. Luentosarja voi koostua myös eri luennoitsijoiden pitämistä luentokerroista. Luennot järjestetään useimmiten 24 opetustuntia sisältävänä luentosarjana (yksi opetustunti on 45 min ja yleensä luento-opetusta on kaksi opetustuntia kerrallaan). Luennon päätteeksi pidetään yleensä luentokuulustelu tai laaditaan oppimispäiväkirja.

Luentokuulustelu, luentotentti

Luento-opetuksen päätteeksi pidettävä kirjallinen tentti, jossa vastataan kysymyksiin luentojen ja mahdollisen luentomateriaalin pohjalta. Lisäksi kuulusteluun voi sisältyä muita tentittäviä oppikirjoja. Luentotentti pidetään joko viimeisellä luentokerralla tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua lisäksi kahteen uusintakuulustelukertaan. Tenttipäivät ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan opintojen opetusohjelmassa.

Lukuvuosi ja lukukausi

Yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi on 1.8. - 31.12., kevätlukukausi 1.1. - 31.7. Opetus järjestetään pääasiassa opetusperiodeittain lukuvuoden aikana.

Lähiopetus

Opetusmuoto, jossa opiskelijat osallistuvat opettajien pitämille luennoille, harjoituskursseille tai seminaareihin. Lähiopetuksena järjestettäviin opintoihin liittyy myös itsenäistä työskentelyä kuten kirjallisuuden lukemista tai harjoitustehtävien tekemistä sekä tenttejä. Avoimen yliopiston lähiopetus järjestetään yleensä iltaisin klo 16 jälkeen, joissakin aineissa lähiopetusta voi olla myös lauantaisin. Ks. myös integroitu opetus.

Maisterin tutkinto

Ks. ylempi korkeakoulututkinto.

Moodle

Moodle on verkossa oleva oppimisympäristö. Sitä käytetään tavallisen www-selaimen (Internet Explorer tai Firefox) avulla. Turun yliopiston Moodlessa on oppiaineiden kurssialueita. Kurssialueella on yleensä tiedotus- ja keskustelualue, opiskelu- ja tehtäväohjeet, oppimateriaaleja ja oppiaineesta riippuen myös luentotallenteita. Moodlessa opiskelijat voivat olla kirjallisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja tuutorin sekä opettajien kanssa. Opintoihin voi kuulua esim. kirjallisesti käytäviä keskusteluja.

Moodle-tentti

Moodle-oppimisympäristössä sähköisesti suoritettava tentti.

Monimuoto-opinnot

Opiskelumuoto, jossa yhdistyvät opiskelijan osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn, itsenäinen työskentely sekä lähi- ja verkko-opetus. Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla paikallisessa oppilaitoksessa, ja opintoryhmässä käsitellään opintojen sisältöjä ja tehtäviä. Monimuoto-opintoihin liittyvä opetus voi olla lähiopetusta, esimerkiksi luentoja tai seminaareja, tai verkon kautta välitettyjä luentoja tai luentotallenteita. Opintosuorituksina ovat yleensä kirjalliset tehtävät ja tentit. Tehtävistä annetaan oppimista ohjaavaa palautetta.

Opetusohjelma

Opetusohjelma sisältää opintojen kuvauksen (opintojen sisältö ja tavoitteet, rakenne, suoritustavat, oppimateriaalit) sekä tiedot opettajista, opetuksesta ja opintoihin liittyvästä muusta työskentelystä aikatauluineen. Avoimen yliopiston opetusohjelmat julkaistaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Opetusohjelma sisältää myös ohjeet opintoihin ilmoittautumisesta ja opintomaksusta.

Opetusperiodi

Yliopiston tiedekunnat voivat järjestää antamansa opetuksen lukuvuosien aikana opetusperiodeittain. Avoimen yliopiston kauppatieteelliset opinnot järjestetään kauppakorkeakoulun opetusperiodien mukaisesti. Myös oikeustieteellisen tiedekunnan integroitu opetus noudattaa opetusperiodeja.

Opetussuunnitelma

Yliopistossa opetussuunnitelma sisältää kuvauksen tutkinnon sisällöstä ja koulutuksen toteutuksesta. Opetussuunnitelma määritellään tutkinnon tavoitteet, tutkinnon rakenne, tutkintoon vaadittavat opinnot ja niiden sisältö, opintojen laajuus, suoritustavat, opetusmenetelmät, oppimateriaalit, osaamistavoitteet ja arviointitavat. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää opintosuoritusten vastaanottajat. Opetussuunnitelmat hyväksytään tiedekunnissa kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, ja ne julkaistaan opinto-oppaassa. Opetussuunnitelmasta käytettiin aiemmin myös nimeä tutkintovaatimukset.

Opintojakso

Opintojakso on opetuksen suunnittelun ja opintojen suorittamisen perusyksikkö. Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojakson nimi kertoo sen sisällön, ja opintopistemäärä sen laajuuden. Tavallisesti opintojakso käsittelee yhtä asiakokonaisuutta. Opintojakso voi olla esimerkiksi luento- tai verkkokurssi kuulusteluineen, kirjatentti, essee tai seminaari.

Opintokokonaisuus

Yliopiston tutkinto-opinnot rakentuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Niistä käytetään nimitystä opintokokonaisuus. Opintokokonaisuudet sisältävät yleensä useita opintojaksoja. Opintokokonaisuuksien laajuudet ilmoitetaan opintopisteinä: pääsääntöisesti perusopinnot ovat laajuudeltaan 25 op, aineopinnot pääaineopiskelijoilla 45 op ja sivuaineopiskelijoilla 35 op, syventävät opinnot pääaineopiskelijoilla 80 op ja sivuaineopiskelijolla 60 op. Opintokokonaisuudet voivat olla myös monitieteisiä ja tiedekuntarajat ylittäviä opintokokonaisuuksia.

Opintomaksu

Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen. Turun yliopiston avoimessa yliopistossa opintomaksu koskee aina yhtä opintokokonaisuutta, opintojaksoa tai kurssia ja siihen liittyvää opinto-oikeutta. Opintomaksut vahvistetaan lukuvuosittain. Opintomaksu ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus avoimessa yliopistossa on aina määräaikainen, ja se koskee aina sitä opintokokonaisuutta, yksittäistä opintojaksoa tai kurssia, johon opiskelija on ilmoittautunut ja jonka opintomaksun hän on maksanut kokonaisuudessaan. Opinto-oikeusaika ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Opintopiste (op)

Opintopiste on opintojen mitoituksen peruste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan: yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työpanosta, ja se sisältää sekä osallistumisen opetukseen että itsenäisen opiskelun. Käytännössä yhden opintopisteen suorittamisen vaatima työmäärä voi vaihdella paljonkin mm. opiskelijan valmiuksista riippuen. Yksi opintopiste vastaa yhtä European Credit Transfer System (ECTS) -järjestelmän pistettä.

Opintotehtävä, oppimistehtävä

Itsenäisesti tai pari-/ryhmätyönä tehtävä opintosuoritus, tavallisimmin esseemuotoinen kirjallinen tehtävä.

Oppiaine

Oppiaine on yliopiston toiminnan perusyksikkö, jossa tehdään tieteellistä tutkimusta ja annetaan tutkimukseen perustuvaa opetusta ja jossa suoritetaan alan tutkintoon kuuluvat opinnot. Oppiaineet muodostavat ainelaitoksia, jotka puolestaan yhdessä muodostavat tiedekunnan. Useimmat oppiaineet voivat olla tutkinnossa joko pääaineena tai sivuaineena. Joitakin aineita on mahdollista opiskella ainoastaan sivuaineina.

Oppimispäiväkirja

Ks. luentopäiväkirja.

Perusopinnot

Oppiaineen opinnot aloitetaan yliopistossa perusopinnoista, joissa käsitellään tieteenalan ja oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteelliseen ajatteluun ja käsitteisiin sekä tutkimuksen teon perusteisiin. Perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Perusopintojen suorittamisen jälkeen voi jatkaa aineopintoihin.

Pääaine

Yliopistossa pääaine on se, jonka opiskeluoikeuden opiskelija on saanut yliopiston valintakokeen tai erillisvalinnan kautta. Pääaineesta suoritetaan alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvina perus- ja aineopinnot sekä kandidaatintutkielma ja ylempään korkeakoulututkintoon syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma.

Ryhmätentti

Ryhmätenttiä käytetään joissakin avoimen yliopiston monimuoto-opinnoissa. Tenttiin osallistujat ilmoittautuvat tenttiin ryhmänä ja kukin opiskelija valmistautuu kuten perinteiseen kirjalliseen tenttiin. Tenttitilaisuudessa opiskelijat keskustelevat ja neuvottelevat kysymyksistä oman ryhmänsä kesken. Keskustelun jälkeen ryhmä vastaa kysymyksiin. Jokainen ryhmän jäsen saa tentistä saman arvioinnin.

Seminaari

Opintojakson opetus- ja suoritustapa, jossa harjaannutaan opettajan opastuksella tutkimustyöhön ja tieteelliseen keskusteluun. Seminaareissa kukin opintoryhmän jäsen valmistelee ja esittelee oman seminaarityönsä yhteisissä istunnoissa. Seminaarityötä tehdessä harjoitellaan lähdekirjallisuuden etsimistä, sen käyttöä ja lähdemerkintätapoja, tieteellisen tekstin kirjoittamista sekä keskustelemista ja argumentointia.

Sivuaine

Yliopiston tutkintoon kuuluu pääaineen lisäksi yksi tai useampia sivuaineita, joista opiskellaan perusopinnot tai perus- ja aineopinnot. Sivuaineet ovat pakollisia tai vapaavalintaisia aineita. Opiskelija valitsee yleensä 1 - 3 sivuainetta, jotka tukevat pääainetta ja opiskelijan uratavoitteita.

Sivutoiminen opiskelu

Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen määritellään yleensä sivutoimiseksi opiskeluksi. Sivutoiminen opiskelu ei oikeuta opintososiaalisien etuuksien saamisen (esim. opintotukeen). Ks. opintososiaaliset etuudet.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot kuuluvat maisterin tutkintoon. Syventävissä opinnoissa täydennetään aikaisempia opintoja, ja opiskelija voi yleensä keskittyä johonkin tieteenalan osa-alueeseen. Opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma, jossa on tarkoitus osoittaa tieteenalan tutkimusmenetelmien, lähteiden käytön ja tieteellisen esitystavan hallintaa. Avoimena yliopisto-opetuksena syventäviä opintoja järjestetään harvoin.

Sähköinen tenttitila

Turun yliopistossa käytössä oleva tenttitila tenttien suorittamiseen sähköisesti. Tenttitilat ovat käytössä Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa.

Tentaattori

Ks. kuulustelija.

Tentti eli kuulustelu

Tentti on yliopisto-opinnoissa yleisesti käytetty opintojen suoritustapa. Se on yleensä kirjallinen koe, mutta myös suulliset tentit ovat mahdollisia. Tentti voi olla luentosarjan kuulustelu tai tentti voi sisältää pelkästään kirjallisuutta. Jokaisesta luentosarjasta tai kirjatentistä järjestetään kolme tenttikertaa. Tenttejä voidaan toteuttaa eri tavoin, esimerkiksi ryhmä- tai yksilötenttinä ja verkko-opinnoissa verkkotenttinä.

Tiedekunta

Tiedekunta koostuu yhdestä tai useammasta opetus- ja tutkimusalan laitoksesta, hallinnollisesta yksiköstä sekä laitoksille yhteisistä palveluyksiköistä. Tiedekunnan nimi viittaa siihen tieteenalaan, minkä tutkimusta ja opetusta tiedekunnan laitoksissa toteutetaan. Tiedekunnat on nimetty yliopistokohtaisesti, joten eri yliopistojen tiedekuntien nimet eivät täysin vastaa toisiaan.

TuKKK

Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulu

Tutkinnot

Yliopistossa suoritettava perustutkinto on kaksiportainen: siihen sisältyy alempi korkeakoulututkinto (yleensä kandidaatin tutkinto) ja ylempi korkeakoulututkinto (yleensä maisterin tutkinto). Jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Tutkintovaatimukset

Opinnot, jotka tutkinnon tai tietyn opintokokonaisuuden suorittamiseksi tarvitaan. Tutkintovaatimuksia nimitetään nykyään myös opetussuunnitelmaksi. Oppiaineiden opetussuunnitelmat julkaistaan tiedekuntien opinto-oppaissa. Avoimen yliopiston opintojen opetussuunnitelmat julkaistaan avoimen yliopiston opintojen opetusohjelmissa.

Tuutori

Avoimen yliopiston monimuoto- ja verkko-opinnoissa opintoryhmän vetäjänä ja opiskelijoiden ohjaajana toimiva oppiaineen asiantuntija.

TY

Turun yliopisto

Yksilötentti

Joissakin oppiaineissa käytetään tavallisesta itsenäisesti suoritettavasta tentistä nimitystä yksilötentti erotuksena ryhmätentistä.

Verkkokokousympäristö

Joillakin avoimen yliopiston kursseilla käytetään verkkokokousympäristöä (AC), jolloin opettaja luennoi verkon kautta ja opiskelija voi seurata luentoa omalta koneeltaan. Opiskelijat voivat osallistua työskentelyyn chatin avulla tai suullisesti, jolloin oheislaitteeksi tarvitaan kuuloke-mikrofoniyhdistelmä. Verkkokokousympäristössä tapahtuvia opiskelutilanteita varten annetaan kurssilla ohjeet ja varataan aikaa yhteyksien toimivuuden testaamiseen.

Verkko-opinnot

Verkko-opinnoissa opiskellaan Internetin kautta verkko-oppimisympäristössä. Turun yliopiston avoimessa yliopistossa käytetään oppimisympäristönä Moodlea.  Avoimen yliopiston verkko-opintoihin ei sisälly pakollista lähiopetusta vaan niihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta, joihinkin opintoihin vaikka ulkomailla. Verkko-opintoina voi suorittaa opintokokonaisuuksia tai niiden yksittäisiä opintojaksoja tai muita kursseja.

Verkkotentti

Joissakin verkko-opinnoissa on mahdollista suorittaa tenttejä ns. verkkotentteinä. Tenttiminen tapahtuu verkon välityksellä tiettynä ajankohtana, ja vastausaika on rajallinen. Tenttien kysymykset ovat soveltavia, koska tentittävä aineisto on opiskelijan käytettävissä.

Ylempi korkeakoulututkinto

Yliopistossa suoritettava tutkinto, maisterin tutkinto. Tutkinnon laajuus on 120 op. Ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa myös erillisessä maisteriohjelmassa. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja, mutta ei tutkintoa.

Asiasana:
Tagit: