in English
 
 
Yliopisto-opintojen rakenne ja sisältö

Kaksiportainen tutkintojärjestelmä

Turun yliopistossa on käytössä kaksiportainen tutkintojärjestelmä kaikilla muilla paitsi lääketieteellisillä aloilla (lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto). Tiedekuntakohtaisissa opetussuunnitelmissa (tutkintovaatimuksissa) määritellään tutkintoihin kuuluvat opinnot ja niiden sisällöt. Tiedekunnat vahvistavat opetussuunnitelmat kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Perustutkinto muodostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta, joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja sen jälkeen suoritettavasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta, joka on laajuudeltaan yleensä 120 opintopistettä.

Seuraava esittely koskee humanistisen, kasvatustieteiden (aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen koulutus), luonnotieteen ja tekniikan sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja. Em. lääketieteellisten alojen sekä kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset poikkeavat tästä kuvauksesta.

Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto, 180 op)

Tutkintoon sisältyvät pääaineen perusopinnot (laajuus vähintään 25 op) ja aineopinnot. Pääaineopiskelijoille aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan yleensä vähintään 45 op (sisältäen kandidaatintutkielman), sivuaineopinnoissa laajuus on 35 op.

Lisäksi tutkintoon vaaditaan sivuaineopintoja yleensä vähintään kahdesta eri oppiaineesta, esimerkiksi kahden eri oppiaineen perusopinnot tai yhden oppiaineen perus- ja aineopinnot.

Tutkintoon kuuluu myös pakollisia kieli- ja viestintäopintoja: suomen ja ruotsin kielen opintoja sekä tutkinnosta riippuen yhden tai kahden vieraan kielen suullisia ja kirjallisia opintoja.

Tutkintoon voi sisältyä myös muita pakollisia tai valinnaisia opintoja tai harjoittelua.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika yliopistossa päätoimisesti opiskellen on kolme vuotta.

Ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto, 120 op)

Tutkintoon sisältyvät pääaineen syventävät opinnot sekä pro gradu -tutkielma. Lisäksi tutkintoon sisältyy mm. sivuainekokonaisuuksia, vapaaehtoisia kieliopintoja, muita yksittäisiä opintojaksoja tai harjoittelua. Tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta.

Opinnot mitoitetaan opintopisteinä

Yliopisto-opintojen laajuus määritellään opintopisteinä (op). Laajuus ilmoitetaan opintojaksoittain, ja jaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta opiskelijalta. Se sisältää osallistumisen opetukseen, seminaareihin, opintoryhmä- tai verkkotyöskentelyyn tai muuhun opintoihin kuuluvaan työskentelyyn. Lisäksi se sisältää itsenäisen työskentelyn, esimerkiksi tenttiin lukemisen tai opintotehtävien tekemisen. Käytännössä aika vaihtelee opiskelijan valmiuksien ja opiskelumahdollisuuksien mukaan. 
Asiasana:
Tagit: