in English
 
 
Opettajan kelpoisuuden hankkimiseen soveltuvia opintoja
​​

Avoimen yliopiston opintoja voit hyödyntää, kun haluat hankkia opettajan kelpoisuuden tai lisäkelpoisuutta. Opintoja voi suorittaa joustavasti työn ohella ja verkko-opintoja myös paikkakunnasta riippumatta.

 • Avoimen yliopiston opinnot osana opettajan pedagogisia opintoja
 • Aineenopettajaksi peruskouluun tai lukioon sekä lisäkelpoisuuden hankkimiseen sopivia opintoja
 • Lastentarhanopettajaksi, luokanopettajaksi
 • Luokanopettajasta aineenopettajaksi, kaksoiskelpoisuuden hankkimiseen sopivia opintoja
 • Opettajaksi ammattikorkeakouluun ja ammatilliseen oppilaitokseen
  • Terveysalan opettajaksi (TtM) avoimen yliopiston väylän kautta
 • Opettajaksi vapaan sivistystyön tehtäviin 

Avoimen yliopiston opinnot osana Turun yliopistossa suoritettavia opettajan pedagogisia opintoja 

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansanopistojen ja kansalaisopistojen opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan yleensä yliopistossa tutkintoon sisältyvinä opintoina, ja ne voi suorittaa myös maisterin tutkinnon jälkeen opettajan erillisinä pedagogisina opintoina. Ks. lisätietoja kasvatustieteiden tiedekunnan sivulta.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan pedagogisia opintoja, mutta avoimessa yliopistossa voi opiskella etukäteen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot. Näillä opinnoilla voi korvata osan opettajan pedagogisista opinnoista. Korvaavuuden määrä pitää varmistaa siitä oppilaitoksesta, johon opettajan pedagogiset opinnot tekee.

Aineenopettajaksi peruskouluun ja lukioon sekä lisäkelpoisuuden hankkimiseen sopivia opintoja

Aineenopettajan ammattia suunnittelevat hakeutuvat pääaineopiskelijaksi yliopiston tiedekuntaan suorittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon. Opiskelu sisältää yleensä kahden koulussa opetettavan aineen opinnot (aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, väh. 120 op ja 60 op) ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Avoimessa yliopistossa voi opiskella opetettavien aineiden perus- ja aineopintoja sekä kasvatustieteen perusopinnot. Tutustu tiedekuntakohtaisiin opettajankoulutusta koskeviin ohjeisiin (ks. tiedekuntien opinto-oppaat ja verkkosivut) sekä avoimen yliopiston koko opintotarjontaan opintojen suunnittelemiseksi.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella aineenopettajalla on mahdollisuus hankkia lisäkelpoisuutta suorittamalla yliopistossa jostakin opetettavasta aineesta vähintään joko 120 op:n tai 60 op:n laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot. Opinnot voi suorittaa erillisopintoina, mutta myös esimerkiksi seuraavia avoimen yliopiston opintoja voi hyödyntää kelpoisuuden hankkimisessa:
 
Historia 2. opetettavana aineena
 • Arkeologian ja historian perusopinnot (myös verkko-opintoina)
 • Kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot (myös verkko-opintoina)
 • Poliittisen historian perusopinnot
 • Suomen historian aineopinnot
 • Yleisen historian aineopinnot

Uskonto 2. opetettavana aineena

 • Uskontotieteen perusopinnot, aineopintojen jaksoja
Äidinkieli ja kirjallisuus 2. opetettavana aineena
 • Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot
 • Suomen kielen perus- ja aineopinnot

Ks. humanistiset opinnot avoimessa yliopistossa.

Luonnontieteelliset aineet 2. opetettavana aineena
 • Maantieteen perusopinnot (myös verkko-opintoina)
Psykologia 2. opetettavana aineena
 • Psykologian perus- ja aineopinnot (myös verkko-opintoina)
Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena

Yhteiskuntatieteellisistä opinnoista voi avoimessa yliopistossa opiskella myös

Lastentarhanopettajaksi, luokanopettajaksi 

Lastentarhanopettajan tutkintoon ja luokanopettajan tutkintoon tähtäävät voivat opiskella avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perus- ja aineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja ja muita tutkintoihin sisältyviä opintoja.

Luokanopettajasta aineenopettajaksi - kaksoiskelpoisuuden hankkimiseen sopivia opintoja

KM-tutkinnon luokanopettajien koulutuksessa suorittanut voi täydentää opintojaan suorittamalla aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opetettavan aineen opinnot. Vähintään 60 op:n opinnot opetettavan aineen opinnoista antavat perusopetuksen lehtorin kelpoisuuden ja vähintään 120 op:n opinnot antavat lukion lehtorin kelpoisuuden. Opintoja voi suorittaa erillisopintoina ja joitakin opintoja myös avoimessa yliopistossa, ks. tiedot yllä. 

Opettajaksi ammattikorkeakouluun ja ammatilliseen oppilaitokseen

Avoimia yliopisto-opintoja voi hyödyntää myös hankkiessa kelpoisuutta opettaa joko ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Katso lisätietoja esim. OAJ:n sivulta tai asetuksista opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (linkit asetuksiin sivun oikeassa palkissa).
Esimerkiksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä maisterin tutkinnon suorittaneet ovat kelpoisia opettamaan ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ammatillisia aineita (esim. kasvatustiede, psykologia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, taloustiede)
Terveysalan opettajaksi (TtM)
Terveysalan opettajia koulutetaan Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon opettajankoulutus tuottaa pätevyyden opettajana toimimiselle sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa sekä alan muissa oppilaitoksissa. Opettajankoulutuksessa on pääaineena hoitotiede ja sivuaineena hoitotieteen didaktiikka sekä kasvatus-/aikuiskasvatustiede. Terveystieteiden maisterin tutkintoon hakeutuvilta edellytetään joko terveydenhuollon ammattikorkeakoulu- tai opistotutkintoa. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa opettajankoulutukseen sisältyvät

Opettajaksi vapaan sivistystyön tehtäviin

Vapaan sivistystyön opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op). Opettajan kelpoisuuden hankkimiseen voi hyödyntää avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviä opintoja. Opinnoilla voi myös lisätä ammatillista osaamistaan.
 
Aikuiskasvatustieteen perusopintojen suoritus huomioidaan kansalaisopistojen opettajien palkassa. Opinnot voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa:
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja