in English
 
 
Monimuoto-opinnot

​Monimuoto-opinnot koostuvat

  • itsenäisestä opiskelusta sekä opintotehtävien ja tenttien suorittamisesta
  • osallistumisesta tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn paikallisessa oppilaitoksessa
  • yliopiston opettajien antamasta opetuksesta.

Monimuoto-opintoja järjestävät kesäyliopistot, kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot ja muut yhteistyöoppilaitokset. Myös avoimella yliopistolla on joissakin oppiaineissa omia monimuoto-opintoryhmiä Turun yliopistossa.

Opintoryhmä ja tuutori opiskelun tukena

Monimuoto-opinnoissa on keskeistä opiskelijan itsenäinen työskentely: opiskelija perehtyy aiheisiin oppiainekohtaisten ohjeiden ja oppimateriaalin avulla, tekee kirjallisia tehtäviä ja valmistautuu opintoryhmän työskentelyyn.
 
Opintoryhmän tavoitteena on tukea ja edistää ryhmän jäsenten oppimista. Opintoryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä aiheita ja opintosuorituksiin liittyviä kysymyksiä. Opintoryhmän työskentelyä ohjaa tuutori. Tuutori on oppiaineensa asiantuntija, mutta hänen rooliinsa ei kuulu toimia opettajana, vaan hän tukee ja opastaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä sisällöllisissä ja opintojen suorittamista koskevissa kysymyksissä.
 
Opintoryhmä kokoontuu iltaisin kerran viikossa tai harvemmin oppiaineen oman opetusohjelman mukaisesti. Osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn on oppiaineesta riippuen vapaaehtoista tai pakollista ja siten osa opintojakson suoritusta.

Verkon kautta yhteys yliopiston opettajiin ja muihin opiskelijoihin

Useimissa oppiaineissa monimuoto-opintoihin sisältyy verkko-opiskelua Moodle-oppimisympäristössä. Moodlea hyödynnetään eri opinnoissa eri tavoin. Moodlessa on ohjeita ja materiaaleja opiskelun tueksi. Opintoihin kuuluu yleensä myös aktiivista osallistumista opintoryhmän työskentelyyn Moodlessa, esimerkiksi kirjallisesti käytäviä keskusteluja.
 
Opintoryhmän kokoontumisiin voi sisältyä myös yliopiston opettajien antamaa opetusta. Opetus toteutetaan joko verkkovälitteisinä reaaliaikaisina luentoina, jolloin myös opiskelijat voivat osallistua keskusteluun, tai luentotallenteina, joita opiskelijat voivat käyttää verkossa oman aikataulunsa mukaan. Opetus voi sisältää esim. johdantoluennon, esitelmän tai alustuksen jostakin opintojakson aiheesta, tai opetuksessa voidaan käsitellä opintotehtävien tekemistä.

Lähiopetus osana opintoja

Joissakin oppiaineissa yliopiston opettajien antama opetus toteutetaan lähiopetuksena. Se voi olla esimerkiksi luentoja tai seminaaripäivä Turun yliopistossa.

Monimuotoisia opintojen suoritustapoja

Opintosuorituksina ovat tavallisesti kirjalliset tehtävät (esseet, verkkokeskustelut ja muut oppimistehtävät) ja kirjatentit. Useissa oppiaineissa opiskelijat voivat valita opintotehtävien aiheita oman kiinnostuksensa mukaan. Opintosuorituksiin voi kuulua myös esimerkiksi tutustumiskäyntejä ja ryhmätehtäviä.  Oppiaineesta riippuen tenttejä on mahdollista suorittaa opintoja järjestävissä oppilaitoksissa, Moodletentteinä tai sähköisen tentin tenttitilassa Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa. Yliopiston opettajat arvioivat suoritukset ja antavat niistä opiskelua ohjaavaa kirjallista palautetta.

Opetusohjelmasta tarkemmat tiedot opinnoista

Tiedot monimuoto-opintojen toteutuksesta kuten opintoryhmätyöskentelystä, opetuksesta ja suoritustavoista aikatauluineen löytyvät oppiaineiden opetusohjelmista Opintotarjonta-sivuilta.

Asiasana:
Tagit: