in English
 
 
Opintosuoritukset ovat osa oppimista

Monenlaisia ja vaihtoehtoisia suoritustapoja

Yliopisto-opiskeluun kuuluvat luento- ja kirjatentit sekä kirjalliset tehtävät ovat yleisin suoritustapa myös avoimessa yliopisto-opetuksessa. Kirjallisia opintotehtäviä ovat esim. harjoitustehtävät, esseet, oppimispäiväkirjat ja verkko-opinnoissa kirjoittamalla käytävät keskustelut. Eri oppiaineilla on oman tieteenalansa mukaiset ohjeensa kirjallisten tehtävien tekemisestä.

Opintojen suoritustavat ilmoitetaan oppiaineen opetusohjelmassa. Opintojaksolla voi olla yksi suoritustapa tai jaksoon voi kuulua useita suorituksia.

Tenttien ja muiden opintosuoritusten tarkoituksena on opiskeltavien asioiden hallinnan tarkistaminen sekä palautteen antaminen. Ne toimivat myös oppimistilanteina. Esimerkiksi tehtävien tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen ja analysoivaan tiedon etsimiseen sekä tiedon johdonmukaiseen ja kielellisesti selkeään esittämiseen. Työstäessäsi tehtäviä tulet perusteellisella tavalla kerranneeksi ja käsitelleeksi opiskeltavaa asiakokonaisuutta.

Opintosuoritusten arvostelun tärkeimpänä tavoitteena onkin oppimisen ohjaaminen ja tukeminen. Arvioinnin avulla opiskelija saa palautetta omasta oppimisestaan, ja hän voi puntaroida omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kehittää opiskelutaitojaan.

Monimuoto-opinnoissa opintosuorituksista annetaan opiskelijalle myös kirjallista palautetta. Palaute sisältää arvosanan ja täsmentää arviointiperusteita. Sen tavoitteena on antaa täsmällinen kuva opintosuorituksen sisällön ja muodon ansioista ja ongelmista. Palaute voi tarjota myös uuden lähdevihjeen tai näkökohdan.

Palautteen antaminen tarjoaa myös lähtökohdan oppimista tukevan vuorovaikutuksen syntymiselle. Palautteen pohjalta opiskelija voi kysyä opettajalta tai tuutorilta jatko-ohjeita työskentelylleen tai pyytää täsmennystä arvosteluperusteisiin.

Asiasana:
Tagit: