in English
 
 
Opintosuoritukset ovat osa oppimista

Monenlaisia ja vaihtoehtoisia suoritustapoja

Yliopisto-opiskeluun kuuluvat luentokuulustelut, kirjatentit ja kirjalliset tehtävät ovat yleisin suoritustapa myös avoimessa yliopisto-opetuksessa. Kirjallisia tehtäviä ovat esim. harjoitustehtävät, esseet, oppimispäiväkirjat ja verkko-opinnoissa kirjoittamalla käytävät keskustelut. Kirjallisten tehtävien tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen ja analysoivaan tiedon etsimiseen sekä tiedon johdonmukaiseen ja kielellisesti selkeään esittämiseen. Eri oppiaineilla on oman tieteenalansa mukaiset ohjeensa kirjallisten tehtävien tekemisestä.

Opintojen suoritustavat ilmoitetaan oppiaineen opetusohjelmassa. Opintojaksolla voi olla yksi suoritustapa, esimerkiksi pakollinen kirjatentti, tai se voi sisältää useampia suorituksia, esimerkiksi luennot luentokuulusteluineen ja kirjallisen tehtävän. Suoritustavoissa on usein myös vaihtoehtoja: opiskelija voi valita esimerkiksi kirjatentin tai kirjallisen tehtävän.

Avoimessa yliopistossa opintosuoritusten tekeminen on vapaaehtoista, mutta opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opintorekisterin merkinnälle. Tenttien ja muiden suoritusten tarkoituksena on opiskeltavien asioiden hallinnan tarkistaminen sekä palautteen antaminen ja ne toimivat myös oppimistilanteina. Työstäessäsi annettuja tehtäviä, tulet perusteellisella tavalla kerranneeksi ja käsitelleeksi opiskeltavaa asiakokonaisuutta.

Opintosuoritusten arvostelu

Avoimen yliopiston opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet arvostellaan yliopiston perustutkinnossa käytössä olevien kriteerien mukaisesti. Opintosuoritukset arvostellaan joko asteikolla hyväksytty tai hylätty/täydennettävä tai käyttämällä asteikkoa

  • 5  erinomaiset tiedot
  • 4  kiitettävät tiedot
  • 3  hyvät tiedot
  • 2  tyydyttävät tiedot
  • 1  välttävät tiedot 
  • 0  hylätty.

Opintosuoritusten arvostelun tärkeimpänä tavoitteena on oppimisen ohjaaminen ja tukeminen. Arvioinnin avulla opiskelija saa palautetta omasta oppimisestaan, ja hän voi puntaroida omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kehittää opiskelutaitojaan.

Opintokokonaisuuden arvosanan määräytyminen vaihtelee oppiaineittain. Se voidaan laskea suoraan opintojaksojen tulosten keskiarvona tai painottamalla opintojaksojen arvosanoja laajuuden mukaan.

Palautetta opintosuorituksesta

Monimuoto-opinnoissa opintosuorituksista annetaan opiskelijalle myös kirjallista palautetta. Palaute sisältää arvosanan ja täsmentää arviointiperusteita. Sen tavoitteena on antaa täsmällinen kuva opintosuorituksen sisällön ja muodon ansioista ja ongelmista. Palaute voi tarjota myös uuden lähdevihjeen tai näkökohdan.

Palautteen antaminen tarjoaa myös lähtökohdan oppimista tukevan vuorovaikutuksen syntymiselle. Palautteen pohjalta opiskelija voi kysyä opettajalta tai tuutorilta jatko-ohjeita työskentelylleen tai pyytää täsmennystä arvosteluperusteisiin.

Opiskelijan oikeusturva: opintosuoritusten arvostelun oikaiseminen

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa arvosteluperusteiden soveltamisesta omaan opintosuoritukseensa. Mikäli opiskelija on mielestään tullut hylätyksi väärin perustein tai jos opiskelijan oman arvion mukaan tulos on selvästi ristiriidassa vastausten tason ja sisällön kanssa, hän voi pyytää arvostelijalta oikaisua kirjallisesti tai suullisesti 14 vuorokauden kuluessa arvostelun julkistamisesta. Oikaisupyyntöä koskeva päätös annetaan kirjallisena. Mikäli opiskelija on tyytymätön oikaisupäätökseen, hän voi hakea muutosta yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä kun hän on saanut tiedon päätöksestä. Lisätietoja oikeusturvasta saa avoimen yliopiston opintoneuvojalta.

Opintosuoritusten voimassaolo

Valmiit yliopistolliset opintokokonaisuudet (perusopinnot, aineopinnot) eivät yleensä vanhene. Poikkeuksena ovat mm. hoitotieteen perusopinnot. Yksittäiset opintojaksot sen sijaan saattavat vanheta nopeastikin. Lisätietoja opintosuoritusten voimassaolosta saa avoimesta yliopistosta oppiaineen suunnittelijalta.

Asiasana:
Tagit: