in English
 
 
Opiskelutaidot ja niiden kehittäminen
Avoimen yliopiston opinnoissa tarvitaan samanlaisia opiskelutaitoja kuin tutkinto-opinnoissa yleensäkin. Opiskelu avoimessa yliopistossa on omaehtoista ja siinä korostuu aktiivinen omien tavoitteiden asettaminen ja työskentelyn suunnittelu.

Opinnoissa edellytettävät opiskelutaidot riippuvat myös siitä, minkä alan ja miten laajoihin opintoihin olet osallistumassa. Muutamia vieraskielisiä kursseja lukuunottamatta opinnoissa edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Osassa opinnoista käytetään englanninkielistä kirjallisuutta. Verkko-opinnoissa ei edellytetä erityisiä tietoteknisiä taitoja, vaan perustaidot netin ja tekstinkäsittelyohjelman käyttämisessä riittävät.


Tutustumalla opintojen opetusohjelmaan saat selville, millaista kyseisten opintojen suorittaminen on.
Oppiaineesta riippuen opintoihin voi sisältyä opiskelutaitoja käsitteleviä aiheita, esimerkiksi ohjeita tiedonhakuun, esseiden kirjoittamiseen ja tenttimiseen. Lisätietoja saa oppiaineiden suunnittelijoilta.

Oppiminen on taito, jota voi ja kannattaa harjoittaa

Taitava oppiminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Taitava oppija muodostaa itselleen sopivia oppimistavoitteita sekä arvioi ja kehittää omaa toimintaansa. Tärkeimmät edellytykset menestykselliseen oppimiseen ovat
  • halu oppia – motivaatio
  • tekemällä oppiminen – harjoittelu ja erehdysten kautta oppiminen
  • palautteen saaminen –­ vuorovaikutus, auttaa arvioimaan omaa oppijana kehittymistä ja tuo luottamusta omaan osaamiseen
  • sulattelu ­­–­ aikaa oman oppimisen reflektoinnille.
Lue lisää taitavasta oppimisesta yliopiston Opiskelutaidot-sivuilta.
Lisätietoja opiskelumotivaatiosta ja jaksamisesta Opiskelutaitoillat-julkaisusta.
 
Oman oppimis- ja opiskelutapasi arvioimiseksi voit lukea Verkko-tutorin sivuilta lisää oppimisesta ja opiskelun suunnittelusta. Voit myös testata omaa opiskelutyyliäsi.

Opintojen ja ajankäytön suunnittelu

Opintojen opetusohjelmasta selviää opintojen sisältö ja suoritustavat sekä opetus- ym. aikataulut. Sen perusteella voit laatia oman opiskelusuunnitelmasi. Lue lisää opintojen suunnittelun ohjeista.

Oman ajankäytön suunnitteluun saa lisävinkkejä Opiskelutaidot-julkaisusta.

Tiedonhankintataidot

Opiskelussa ja kirjallisissa tehtävissä tarvitaan erilaisia tiedonlähteitä, joiden hakemiseen saa apua kirjastoista.

Tutustu yliopiston kirjaston palveluihin avoimen yliopiston opiskelijoille.

Taitava lukeminen

Tieteellisen kirjallisuuden lukeminen on keskeinen osa opiskelua. Se edellyttää usein laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamista, erilaisten tietojen vertailua ja suhteuttamista aikaisempiin tietoihin. Oppimisen avuksi kannattaa käyttää muistiinpanotekniikoita, esimerkiksi mindmapien tekemistä.

Lue lisää yliopiston Opiskelutaidot-sivuilta.
Lue lisää tieteellisten tekstien lukemisesta sekä ymmärtävästä ja oivaltavasta lukemisesta Opiskelutaitoillat-julkaisun materiaaleista.

Ohjeita englanninkielisen tekstin lukemiseen saat Opiskelutaidot-julkaisusta
Jos haluat parantaa vieraskielisten tekstien lukutekniikkaasi, voit osallistua Englannin tekstinymmärtämisen kurssille. Ks. Avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot.

Taitava kirjoittaminen

Erilaisten kirjallisten tehtävien tekeminen ja tenttivastausten kirjoittaminen on olennainen osa useimpien opintojen suorittamista. Esimerkiksi esseen tai tutkielman tekeminen edellyttää ao. alan tieteellisen kirjoittamisen perusteiden hallintaa. 

Lue lisää kirjallisten tehtävien tekemisestä ja prosessikirjoittamisesta Opiskelutaitoillat-julkaisusta.

Asiatyylisten tekstien kirjoittamistaitoja voi kehittää esimerkiksi Suomen kielen kirjallisen viestinnän kurssilla. Ks. Avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot.

Kirjoittajan ABC-kortti on sivusto, jonka avulla voi itsenäisesti opiskella ja kerrata suomen kielen kirjoittamisen sekä tekstin- ja kielenhuollon tietoja ja taitoja. Kielenhuolto-osioon on koottu oikeinkirjoitusta koskevia ohjeita.

Vuorovaikutustaidot ja yhdessä oppiminen

Jaettua asiantuntijuutta tarvitaan niin opiskelussa kuin työelämässäkin. Hyödynnä yhdessä opiskelua ja oppimista!

  • Juttele, pyydä kahville, keskustele Moodlessa, perusta some-ryhmä.
  • Jaa näkökulmia ja omaa osaamistasi. Kun selität asiaa muille, asia selkeytyy myös itsellesi. Kuuntelemalla ja keskustelemalla opit myös muilta.
  • Jaa muistiinpanoja, kierrätä kirjallisuutta ja hyödyllisiä vinkkejä.
  • Kehitä opiskelutaitojasi muiden kanssaehitä opiskelutaitojasi muiden kanssa.
  • Hyödynnä vertaistukea: yhdessä työskentely ja yhteishenki motivoi ja edistää oppimista sekä opintojen suorittamista. 

Lue lisää, miten voit hyödyntää yhdessä oppimista Helsingin yliopiston avoimen yliopiston Opitaan yhdessä -sivulta.

Esiintymis- ja kommunikointitaitoja voi kehittää Puheviestinnän perusteet -kurssilla. Ks. Avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot.

Taitava tenttiminen

Yleensä opintoihin sisältyy kirjallisuus- ja/tai luentotenttejä. Tentit voivat olla perinteisiä luentosalissa järjestettäviä tenttejä tai sähköisiä tenttejä (Moodlen kautta tai yliopiston sähköisessä tenttitilassa suoritettavia tenttejä). Lue lisää perinteiseen tenttiin valmistautumisesta ja tenttivastaustekniikasta Opiskelutaitoillat-julkaisusta.

Ota aina kaikissa opinnoissa huomioon oppiainekohtaiset ohjeet!

 

Asiasana:
Tagit: