in English
 
 
Tavoitteena tutkinto Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Perustutkinnot yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa annetaan koulutusta yhteiskuntatieteellisellä sekä psykologian ja logopedian koulutusaloilla. Tutkintoon johtava koulutus järjestetään pääasiassa oppiainepohjaisesti. Tutkintojen pääaineita ovat filosofia, poliittinen historia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia, tilastotiede, yleinen valtio-oppi, psykologia ja logopedia. Maisterin tutkinnon voi suorittaa myös Asian studies -maisteriohjelmassa.

Peruskoulutus on kaksiportainen:
Alempia korkeakoulututkintoja ovat valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK), psykologian kandidaatin tutkinto (PsK) ja humanistisen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen. Se sisältää pääaineen perus- ja aineopinnot, kandidaatintutkielman, kahden sivuaineen perusopinnot tai vastavat opinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä muita opintoja. Tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on kolme vuotta.
 
Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat valtiotieteiden (VTM), psykologian (PsM) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot. Maisterin tutkinnon pohjana on kandidaatin tutkinto. VTM-tutkinnon laajuus on 120 op, PsM-tutkinnon 150 op. Maisterin tutkinto sisältää pääasiassa pääaineen syventäviä opintoja, joihin kuuluu pro gradu -tutkielma. PsM-tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Maisterin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta, psykologian alalla kaksi ja puoli vuotta.
 
Tutustu tiedekunnan sivuilla tutkintoihin ja oppiaineisiin, ks. linkit ohessa.

Mitä tutkintoon sisältyviä opintoja voi suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

Avoimessa yliopistossa järjestetään seuraavia opintoja, joita voi opiskella pääaineena yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa:
  • filosofia: perusopinnot 25 op
  • poliittinen historia: perusopinnot 25 op
  • psykologia: perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
  • sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (yhteiset perusopinnot tiedekunnassa sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, sosiologian ja taloussosiologian pääaineopiskelijoille)
  • sosiaalityö: aineopinnot 36 op
  • valtio-oppi: perusopinnot 25 op.

Avoimessa yliopistossa suoritettavat aineopinnot vastaavat sivuaineopintoja, joten pääaineopiskelijaksi siirtyvän on täydennettävä opintojaan tutkintoa varten.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa 15 opintopisteen verran tutkintoon kuuluvia pakollisia kieli- ja viestintäopintoja (16 op). Katso tiedekunnan ohje pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista ja niiden korvaamisesta esim. ylioppilastutkinnon arvosanalla tai ammattikorkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös tiedekunnan yleisopintoihin kuuluvan Johdatus oikeustieteeseen 5 op -kurssin. Kurssi on pakollinen niille tutkinto-opiskelijoille, jotka suorittavat oikeustieteen sivuaineopintoja.

Sivuaineiksi voi oppiaineesta riippuen liittää myös monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden ja muiden tiedekuntien opintoja, esim. historia, taloustiede, mediatutkimus, ympäristötiede.
 
Neuvoja omien opintojen suunnitteluun ja ainevalintoihin saa avoimen yliopiston opintoneuvojalta ja kunkin oppiaineen sunnittelijalta.
 

Opiskelijaksi Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan

Opiskelijaksi yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan voi hakea oppiaineesta riippuen eri hakijaryhmissä yhteishaun kautta kandidaatin ja maisterin tutkintoonavoimen yliopiston väylähaussa tai muissa hakumahdollisuuksissa.  
Asiasana:
Tagit: