in English
 
 
Lång pollensäsong i Finland
Pollensäsongens start varierar med flera veckor mellan de olika mätstationerna: i Åbo börjar alblomningen ofta den andra veckan i mars, men i Uleåborg först i april. I sydligaste Finland börjar björkpollensäsongen upp till två månader tidigare än i norra Lappland.

På de varmaste växtplatserna i södra Finland börjar klibbalen (Alnus glutinosa) som växer på stränder och våtmarker och gråalen (Alnus incana) som trivs på torrare ställen ofta blomma i mars, medan marken ännu är frusen. Alpollen korsreagerar med björkpollen och därför kan en del björkallergiker få symptom redan under alpollenperioden.

Hassel (Corylus avellana) förekommer ställvis rikligt i sydvästra Finland. Den blommar tidigt på våren samtidigt som alen, vanligen redan i mars eller t.o.m. tidigare. Hasselbuskens pollen och frukt, dvs. hasselnötter, kan orsaka symptom hos de allergiker som vanligen också får symptom under björkens pollensäsong.

Björken är ett av de vanligaste lövträden i Finland och även en av de vanligaste orsakerna till pollenallergisymptom. Symptom orsakas av såväl vårtbjörk (Betula pendula) och glasbjörk (Betula pubescens) som dvärgbjörk (Betula nana). I södra Finland inleds björkens pollensäsong vanligen den sista veckan i april, i Utsjoki i början av juni. Det lönar sig inte att fälla en björk som växer i trädgården för att lätta på allergisymptomen, för björkpollen finns överallt på våren under blomningstiden. Björkpollen kan sprida sig tusentals kilometer i de övre skikten av atmosfären. Björkpollenallergener som transporterats inomhus i kläderna eller med husdjur kan bevara sina allergena egenskaper upp till 12 månader, men man kan förhindra symptom genom att torka med en fuktig duk och genom att under pollensäsongen undvika att vädra bostaden eller torka tvätt utomhus.

Videsläktet (Salix) är mycket vanligt som buskar eller träd i våtmarker och vägrenar, och börjar blomma samtidigt som alen i mars-april. Videsläktets blommor är en livsviktig näringskälla för humlor och andra bin som vaknar tidigt på våren, och därför har de indirekt en mycket stor betydelse för hur pollineringen lyckas bland blåbär, fruktträd och bärbuskar. Videpollen sprider sig inte så lätt med vinden, men kan orsaka pollenallergisymptom hos dem som är allergiska mot al eller björk. Det finns många videarter och de sista blommar i början av juni.

I södra och sydvästra Finland växer vilda – och i övriga Finland i parker – vindpollinerade ädla lövträd, vars pollen kan orsaka allergisymptom. Till dessa hör ek (Quercus robur), ask (Fraxinus excelsior) och alm (Ulmus glabra).

Gräsen (Poaceae) hör till de vanligaste växtallergenerna. Det finns många grässlag, och i sydligaste Finland börjar pollensäsongen redan i slutet av maj och räcker till augusti. Kulmen infaller vanligen i juli. I norra Lappland och i yttre skärgården blir gräspollenmängderna vanligen inte så stora.

Gråbo (Artemisia vulgaris) är ett korgblommigt ogräs. Gråbopollen sprider sig inte långt från växtplatserna, så man kan lätta på allergisymptomen genom att rensa eller slå gråbo i närheten av bostäder, skolor, barnträdgårdar osv. Gråbo kan ryckas upp med rötterna i början av sommaren eller så kan man slå gråbobestånd före blomningen, men också växtvätskan är allergiframkallande, så det lönar sig att skydda sig mot den med t.ex. gummihandskar.

Också rumsväxter kan orsaka eller förvärra allergisymptom, även om symptomen mycket sällan orsakas av deras pollen. En av de vanligaste allergiframkallande rumsväxterna är benjaminfikus (Ficus benjamina), vars mjölksaft innehåller ämnen som avdunstar i inneluften.

Också mögelsvampsporer utomhus kan orsaka allergisymptom. Av astmabarn är cirka sju procent allergiska mot svampsporer, men bland vuxna torde allergisymptom vara mer sällsynta. Mögelsläktena Alternaria och Cladosporium anses vara de viktigaste svampsläktena som producerar allergena sporer utomhus, och sporhalterna för dessa två mögel rapporteras under slutet av sommaren när det finns mest svampsporer i luften. Sporsäsongen för andra mögelsvampar följer i stor utsträckning sporsäsongen för Alternaria och Cladosporium. Hattsvamparnas sporer blir först sent till hösten rikliga i luften.
Asiasana:
Tagit: