in English
 
 
Näkyykö monimuotoistuminen työpaikallasi?

​Seitsemän korkeakoulua järjestävät monialaisen erikoistumiskoulutuksen, joka on suunnattu monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden parissa julkishallinnossa, kolmannella sektorilla ja yrityksissä työskenteleville. Haku koulutukseen on käynnissä 25.9.2017–15.11.2017.

Minkä vuoksi juuri nyt?

Kansainvälinen liikkuvuus sekä moninaistuva työelämä haastavat eri alojen ammattilaisia tarkastelemaan omaa työtään ja asiantuntemustaan uudella tavalla.

Muutos vaikuttaa osaamisvaatimuksiin ja näkyy työn arjessa: esimiestyössä, henkilöstöhallinnossa, oppilaitoksissa, järjestökentän toiminnnassa. 

Suomessa monikulttuurinen työ on suhteellisen nuori asiantuntijuuden alue. Työhön sisältyy arvokasta hiljaista tietoa, jota on tärkeä jäsentää ja tuoda esiin. Lisäksi monikulttuurisuus vaikuttaa sekä kunta- että aluetason strategioihin: millaisia palveluita tuotetaan, jotta ne vastaavat moninaistuvan asiakaskunnan ja työelämän tarpeisiin?

Yksittäisistä kokemuksista kokonaiskuvan rakentumiseen

Monikulttuurisuus on lähtökohtaisesti laaja ja kokonaisvaltainen aihe. Tämän vuoksi monikulttuurisuuden asiantuntijan koulutuksessa hyödynnetään näkökulmia ja teorioita eri tieteenaloilta. Koulutuksessa etsitään vastauksia tarkastellen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on uudenlainen ymmärrys monikulttuurisuudesta globaalin ja paikallisen yhteen kietoutuneessa todellisuudessa? Millä tavoin monikulttuurisen työn toimintaympäristö on muuttunut viime vuosien aikana? Miten tämä vaikuttaa maahanmuuttotyötä ja kotouttavaa työtä tekevien työkäytäntöihin?
  • Millä tavoin kulttuurien välinen vuorovaikutus haastaa työyhteisöjä? Voiko työyhteisöjen monietnisyys olla kilpailutekijä ja voimavara?
  • Kuinka varmistan, että tulen ymmärretyksi – tai osaan toimia ristiriitatilanteissa rakentavasti?  Mitä tarkoittaa kielellinen esteettömyys?
  • Miten globaalit arvomuutokset haastavat yhteiskuntia ja mitä käytännön työssä merkitsee ihmisoikeuksien oikeudellinen suoja? Entä miten rakenteellinen rasismi vaikuttaa  suomalaisessa yhteiskunnassa?

Opintojen ensimmäisessä moduulissa tarkastellaan kriittisesti eri näkökulmia monikulttuurisuuteen, kansainväliseen muuttoliikeeseen ja monikulttuuriseen työhön.

Toisessa moduulissa annetaan valmiuksia kohtaavaan työhön ja käsitellään edellytyksiä kulttuuritietoisten työkäytäntöjen edistämiseen.

Kolmas moduuli paneutuu monikielisyyteen sekä kulttuuritietoiseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

Neljännessä moduulissa tavoitteena on ymmärtää ihmisoikeuksien oikeudellisen suojan sisältö, tunnistaa monikulttuurisuuden tuomat haasteet keskeisten oikeuksien ja periaatteiden soveltamisessa sekä kyetä huomioimaan nämä näkökulmat omassa työssä.

Valinnaisissa moduuleissa tarkastellaan joko kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen liittyviä kysymyksiä, kulttuuritietoisuutta kansainvälisen liiketoiminnan kannalta, kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtamista tai kulttuuri- ja uskontotietoisuutta kansalaisyhteiskunnassa. Näistä osallistuja valitsee kaksi itseään kiinnostavaa moduulia.

Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään laajasti eri korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja -verkostojen sekä työelämän ja hallinnon osaamista. Eri alojen asiantuntijuutta yhdistävä erikoistumiskoulutus tarjoaa laaja-alaisen, ajankohtaista tutkimustietoa sekä työelämäläheistä kokemusta yhdistävän kokonaisuuden monikulttuurisuuden tarkasteluun.

Oman työn tavoitteellista kehittämistä

Erikoistumiskoulutukset ovat uudenmuotoisia koulutuksia, joiden tavoitteena on tarjota työelämässä oleville korkeakoulutetuille mahdollisuus kehittää ammatillista asiantuntijuuttaan työn lomassa tehtävien opintojen myötä.

Tämä  koulutus on suunnattu eri alojen ammattilaisille: kaikille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan monikulttuurisen työn kannalta.

40 opintopisteen kokonaisuus rytmittyy lähipäivän ja ryhmien pohjalle. Ryhmät kokoontuvat joko Helsingissä, Turussa, Tampereella tai Joensuussa.  Monimuoto-opintoina toteutuvista opinnoista suuri osa tehdään verkko-oppimisympäristössä.  Koulutuksessa painottuu yksilöllinen oppiminen: moduuleja ja tehtäviä voi valita sen mukaan, mikä itselle juuri nyt on tärkeää ja tarpeen. Itsenäisen työskentelyn rinnalla keskeistä on yhteinen työskentely sekä vertaisoppiminen ja verkostoituminen niin oman kuin muiden alojen osaajien kesken.

Lisäksi opintoihin sisältyvä henkilökohtainen kehittämistehtävä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella rakentavan kriittisesti omaa työtään. Kehittämistehtävän aiheen jokainen valitsee itse joko oman kiinnostuksen tai työyhteisön kehittämistarpeiden pohjalta.

Kaiken kaikkiaan koulutuskokonaisuuden punaisena lankana kulkee pohdinta siitä, mitä oma ammatillinen monikulttuurinen asiantuntijuus on ja mitä se merkitsee. Tällainen tarkastelu on yksi keskeinen edellytys nykyisessä kansainvälistyvässä työelämässä.

Tutustu tarkemmin ja hae 15.11. mennessä: http://www.utu.fi/fi/sivustot/monierko/Sivut/home.aspx

Koulutuksen järjestää korkeakouluverkosto, johon kuuluvat Turun yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi. Koulutusta koordinoivat Turun yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoa eri korkeakouluissa:
Turun yliopisto:  Kia Lundqvist, kia.lundqvist[at]utu.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu:  Marja Katisko, marja.katisko[at]diak.fi
Itä-Suomen yliopisto:  Sanna Soppela, sanna.soppela[at]uef.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu:  Marjo Harju, marjo.harju[at]tamk.fi

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.10.2017 8:55 ,  Päivitetty 13.10.2017 9:48