in English
 
 
Live Baltic Campus - Campus Areas as Labs for Participative Urban Design

Taustaa

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, ja kaupungit kilpailevat keskenään mm. asukkaista, sijoituksista, yrityksistä kuten myös opiskelijoista ja korkeakoulutetusta työvoimasta. Elävyys (liveability) on tärkeä menestystekijä kaupungeille ja houkuttaa kaupunkeihin osaamista ja osaajia sekä uusia asukkaita.
 
Urbaanit korkeakoulukampukset muodostavat valtavan alueellisen potentiaalin. Korkeakoulut ovat enenevässä määrin myös fyysisiä ja sosiaalisia osaamisen ja uusien innovaatioiden keskittymiä. Mukana olevissa Itämeren kaupungeissa on havaittu samoja haasteita kampusalueiden kehittämisessä. Yhteistyötä ja koordinaatiota on vahvistettava kaupungin hallinnon ja päätöksentekijöiden, kaupunkisuunnittelijoiden, kampuskehittäjien, muotoilijoiden ja muiden sidosryhmien välillä.

Tavoitteet

Projektissa selvitetään ja testataan, miten osallistavalla suunnittelulla ja muotoilun menetelmiä hyödyntämällä voidaan kehittää monia yhteistyötahoja sisältävää kaupunkisuunnitteluprosessia. Muotoiluajattelu perustuu palveluiden tai tuotteiden loppukäyttäjien osallistamiseen jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa sekä nopeisiin kokeiluihin ja protoihin ennen varsinaista toteutusta. Projektissa muodostetaan yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa vuorovaikutuksellisuuden, avoimen innovoinnin ja osaamisen kehittymisen eri tahojen välillä. 
 
Mukana olevat korkeakoulut toteuttavat hankkeen aikana oman kampuskehityspilottinsa, joissa palvelumuotoiluprosessi ja päätöksentekoprosessi yhdistetään käyttäjälähtöisesti ja tosielämän ympäristössä. Kuusi eri case-tapausta (Turku, Helsinki, Uppsala, Tukholma, Riika ja Tartto) tarjoaa erinomaiset puitteet alueiden kilpailukyvyn vahvistamiselle ja tiedonvaihdolle. Tuloksena syntyy käytännössä testattuja suunnitelmia kampusten kehittämiselle yhteistoiminnallisesti eri toimijoiden (kaupungit, elinkeinoelämä, muut korkeakoulut) kanssa.

Toimenpiteet

Hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja kehittämiseksi projektissa järjestetään muun muassa neljä kansainvälistä Livable City Forum -tapahtumaa eri partnerikaupungeissa, joissa kokoonnutaan keskustelemaan ja rakentamaan yhteistä osaamista kaupunkimuotoilusta kampuskehittämisessä. Tukholman yliopiston varjokaavaan perustuva Albano-kampus ja sen suunnitteluprosessi käsitellään osana Livable City Forum -tapahtumia. Projektissa toteutettiin myös opintomatka Alankomaihin Delftin, Rotterdamin, Eindhovenin ja Amsterdamin kampusalueille maaliskuussa 2016.
 
Pilottiprojektien pohjana on yhteisen metodologian muodostaminen, vertailu projektin aikana sekä yhteinen reflektointi löydöistä ja tuloksista sekä jatkosuositusten kokoaminen. Keskeisin tulos jokaisesta pilotista on `Integrated Campus Development Plan´, joka saa muotonsa erilaisten ja eri suunnitteluvaiheissa olevien pilottien mukaan.
 
Turussa pilottialueena on neljän eri korkeakoulun muodostama kampuskeskittymä, joka rajautuu Hämeenkadun, Aurajoen ja Helsingin valtatien sisälle ja Lemminkäisenkadun ympärille. Turun pilotissa selvitetään, miten kampusaluetta voitaisiin kehittää kokonaisuutena erityisesti palvelujen näkökulmasta ja eri toimijoiden yhteistyönä. Kampusalueen käyttäjiltä kerättyjä ideoita kehitetään edelleen, ja niiden toimivuutta testataan vuoden 2017 aikana. Pilottiprojektin tuloksena on ehdotus kampusalueen palvelujen kehittämiseksi.

Kaikki Turun korkeakoulut ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet ns. Ready, Study, Go Turku (RSGT) -yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa opiskelijakaupunkina. Yhteistyö keskittyy yhteiseen opiskelijamarkkinointiin, hyvän ja sujuvan opiskeluajan mahdollistamiseen sekä työllistymisvalmiuksien parantamiseen ja työllistymiseen Turun seudulle valmistumisen jälkeen.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat korkeakoulujen ja kaupunkien suunnittelijat ja kehittäjät. Yhteiskehittämisessä on vahvasti mukana myös eri asianosaisia kuten korkeakoulujen opiskelijoita ja henkilökuntaa, rakennuttajia ja kiintestöjen omistajia, yrityksiä, paikallisia asukkaita sekä muotoilun ammattilaisia.

Toteuttajat

Helsingin kaupunki (FI), Helsinki Metropolia Ammattikorkeakoulu (FI), Riga Planning Region (LV), Latvian yliopisto (LV), Tarton yliopisto (EE), Turun yliopisto (FI), Uppsalan yliopisto (SE) ja Tukholman yliopisto (SE).

Toteutusaika

1.10.2015–31.3.2018 

Rahoitus

Central Baltic -ohjelma 2014–2020, Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopisto

Lisätietoa verkossa 
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot