in English
 
 
Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi

​Tavoitteet

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain tavoitteina on parantaa mm. pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa ja mahdollisuuksia huomioida ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia. Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista maaseudun yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi, luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää markkinavuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä.

Toimenpiteet

Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka. Näihin teemoihin liittyen hankkeessa työstetään asiantuntijatyöpajoissa ja -verkostojen kanssa sosiaalisia ja ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä huomioiden maaseudun pk-yritysten toimintaympäristö. Merkittävässä roolissa ovat eri puolilla Suomea pidettävät Pykäläbaari-tilaisuudet, joissa esitellään erilaisia hankintakäytänteitä ml. kriteereiden käyttöä, verkostoidutaan ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä. Toimenpiteiden tuloksena syntyy runsaasti erilaista materiaalia sekä sähköisenä (webinaarit, videot, ym.) että kirjallisena (julkaisuja, koosteita, artikkeleita, ym.) ja niistä viestitään laajasti eri kanavien kautta koko hankkeen ajan. Hankkeen tuloksena hankintaosaaminen ja -tieto, yritysten välinen yhteistyö ja verkottuminen hankintayksiköiden kanssa lisääntyvät sekä markkinavuoropuhelu pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä vahvistuu.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmiä ovat maaseudun pk-yrittäjät, järjestöt ja julkisia hankintoja tekevät hankintayksiköt sekä pk-yrittäjien kehittämis-, neuvonta- ja tukitehtävissä toimivat henkilöt.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä / EkoCentria.

Rahoitus ja aikataulu

Hankkeen budjetti on 470.000 euroa ja toteutusaika 1.1.2018-30.6.2020. Hankkeen rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, valtakunnallisista hankkeista, joita hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot