in English
 
 
Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa (SaaRa)

Tavoitteet

SaaRa -hankkeen konkreettisena tavoitteina:
 1) Vähennetään ruokahävikin syntyä 30 prosenttia nykyisestä uusilla innovatiivisilla  menetelmillä yhteistyössä palvelutuottajien kanssa viestinnän ja neuvonnan keinoin.
 2) Motivoida matkailukohteiden ravintolapalveluita tarjoavia yrityksiä kompostoimaan  syntyvä ruokahävikki tarjoamalla heidän käyttöönsä riittävän tehokas kompostori  suhteutettuna kohteessa syntyvään biojätteeseen. 
 3) Tuotteistaa ruokahävikki matkailutuotteeksi tai -palveluksi.
 4) Motivoida veneilijöitä lajittelemaan jätteet ja hyödyntämään kompostoreja.

Toteutus

Hanketta toteutetaan konkreettisissa neljässä työpaketeissa, jotka toteuttavat edellä mainittuja neljää tavoitetta. Hankeaikana on tarkoitus vähentää viestinnän, koulutuksen ja neuvonnan keinoin ruokahävikin syntymistä. Tätä seurataan lautas- ja tarjoiluhävikin mittauksilla, joita tehdään hankkeen alussa, puolivälissä sekä lopussa. Lisäksi seurataan kompostoitavan ruokajätteen määrän kehitystä sekä testataan erilaisten kompostointi menetelmien soveltuvuutta erikokoisissa pilottikohteissa. Ravintolayrityksille tehdään hankkeen kokemusten ja tulosten pohjalta laatukäsikirja, monistettava toimintamalli, jota voi hyödyntää muissakin matkailu-kohteissa. Laatukäsikirjassa keskitytään ruokahävikin synnyn ennaltaehkäisytoimenpiteisiin.
 
Ruokahävikkiä hyödynnetään innovatiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa tuotteistamalla se matkailupalvelutuotteeksi. Tavoitteena on löytää joka kohteessa vähintään yksi uusi tuotteistettu keino. Näitä voivat olla annoskoon räätälöinti tai tuotteet, jotka on tuotettu ruokahävikin ravinteilla. Näiden toimivuutta seurataan asiakaspalautteena. Veneilijöiden lajittelua testataan ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä veneenvalmistajien kanssa.
Hankkeen konkreettisilla toimenpiteillä sekä tiedotuksella herätetään saaristossa toimivien – niin vapaa-ajan asukkaiden, palveluntuottajien kuin matkailijoiden ja veneilijöiden - vastuuta vähentämällä biojätteen syntymistä sekä kierrättämällä tehokkaasti Saaristomeren alueella hyödynnettävissä olevia matkailun aiheuttamia ravinteita.

Aikataulu ja hankkeen toteuttajat

 Hanketta toteutetaan 1.11.17–31.10.19 välisenä aikana neljässä Saaristomeren matkailu-kohteissa ja vierasvenesatamissa Nauvossa, Seilissä ja Örössa sekä eteläisessä Jurmossa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry ja Turun yliopiston Brahea-keskus, joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Rahoitus

Ympäristöministeriö on rahoittanut koko hanketta 154 263 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot