in English
 
 
Baltic Urban Lab - Integrated Planning and Partnership Model for Brownfield Regeneration

Taustaa

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, ja kaupungit kilpailevat keskenään mm. asukkaista, sijoituksista ja yrityksistä.  Projektin kohdemaissakin kaupungistumisprosentti on Virossa ja Latviassa noin 70 ja Suomessa ja Ruotsissa noin 85. Oman lisänsä kaupungistumiseen tuovat jatkuvasti muuttuvat urbaanin työn, liikkumisen, kuluttamisen ja asumisen tavat.

Uuden rakennusmaan puute ja kestävä kehitys ohjaavat kaupunkeja täydennysrakentamiseen, yhdyskuntarakenteiden tiivistämiseen ja sen myötä myös urbaanien brownfield-alueiden hyödyntämiseen. Brownfield-alueella tarkoitetaan ensijaisesti käytöstä poistunutta teollisuusaluetta, mutta monesti laajemmin ymmärrettynä muitakin uusiokäyttöä tarvitsevia alueita.

Täydennysrakennusalueiden mahdollisuutena ja samalla haasteena on luoda ja toteuttaa laadukkaita ja kestäviä kaupunkiympäristöjä, jossa sovitetaan yhteen niin joukkoliikennettä, asumista, palveluja kuin työpaikkoja.

Tavoitteet

Brownfield-alueiden kehittämiseen liittyy useita erityiskysymyksiä, kuten aiempi maankäyttö, saastuneet maa-alueet, asianosaisten suuri määrä sekä ympäröivään aluerakenteeseen kytkeytyminen. Baltic Urban Lab -projektissa testataan sitä, miten näitä alueita voidaan ottaa aiempaa paremmin uusiokäyttöön julkisen hallinnon, yritysten ja käyttäjien välisen kumppanuuden keinoin (Public-Private-People Partnership).
 
Tavoitteena on luoda brownfield-alueiden uudistamisen vaiheittainen malli, jossa erityispaino on osallistavassa suunnittelussa. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikallisviranomaisten ja suunnittelijoiden osaamista liittyen näiden alueiden kehittämisprosessiin ja luoda yhteinen ymmärrys ja lähestymistapa niiden uudistamiseen Keskisen Itämeren alueella.

Toimenpiteet

Toimenpiteissä on toimintatutkimuksellinen ote, mikä tarkoittaa, että jo olemassa olevan tiedon ja osaamisen hyödyntäminen yhdistetään kaupunkipiloteissa saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin sekä mahdollisiin uusiin käytäntöihin. Projektin kokeiluympäristöinä toimivat valitut ja keskenään hyvin erilaiset brownfield-pilottialueet Turusta, Norrköpingistä, Riiasta ja Tallinnasta.
 
Projektin päävaiheet ovat:
  1. Yhteiskehittäminen ja kumppanuusmallit brownfield-alueiden uudistamisessa – Kootaan hyvät käytännöt, taustoitetaan brownfield-alueisiin liittyvä lainsäädäntö ja määrittely partnerimaissa sekä hahmotellaan alustava vaiheittainen prosessimalli.
  2. Prosessimallin testaus ja kehittäminen, joka perustuu kaupunkipiloteissa saatuihin kokemuksiin – Kaupunkipiloteissa testataan erityisesti uusia kumppanuusmalleja (esimerkiksi luovutuskilpailut, erilaiset yhteiskehittämisalustat, innovatiiviset maankäyttösopimukset jne.) sekä osallistamisen menetelmiä muun muassa it-teknologiaa hyödyntäen.
  3. Pilottikaupunkien jatkosuunnitelmat – Jokainen pilottikaupunki tuottaa yhteiskehittämisen tuloksena jatkosuunnitelman pilottialueensa kehittämiseksi (Integrated Plan and Development strategy for the selected Brownfield site). 
  4. Vaiheittaisen prosessimallin täydennys ja muokkaus saatujen kokemusten perusteella sekä jatkosuositusten antaminen – Integrated Planning and Partnership Model (IPP) for brownfield regeneration.
Turun yliopisto vastaa projektissa kaupunkipilottien vertaisarvioinnista, niiden tulosten koonnista ja yleisempien jatkosuositusten antamisesta sekä kaupunkisuunnittelijoiden ja -kehittäjien osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen liittyvistä työpajoista ja webinaareista.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kaupunkisuunnittelijat ja -kehittäjät. Myös virallisen kaavoitus- ja suunnitteluprosessin ulkopuoliset toimijat ovat keskeisiä kuten alueiden toteuttajat (rakennuttajat) ja loppukäyttäjät, mm. asukkaat ja vierailijat.

Toteuttajat

Itämeren kaupunkien liiton kestävien kaupunkien komissio, Turun kaupunki (FI), Nordregio (SE), Norrköpingin kaupunki (SE), Riian kaupunki (LV), Tallinnan kaupunki (EE), Turun kaupunki (FI) ja Turun yliopisto (FI).

Toteutusaika

1.10.2015–31.12.2018 

Rahoitus

Central Baltic -ohjelma 2014–2020, Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopisto

Lisätietoa verkossa

 
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot