in English
 
 
Baltic Urban Lab - Integrated Planning and Partnership Model for Brownfield Regeneration

Projektin yhteenveto

Brownfield-alueiden kehittämiseen liittyy useita erityiskysymyksiä kuten aiempi maankäyttö, saastuneet maa-alueet, asianosaisten suuri määrä sekä ympäröivään aluerakenteeseen kytkeytyminen. Baltic Urban Lab -projektissa testattiin sitä, miten näitä alueita voidaan ottaa aiempaa paremmin uusiokäyttöön julkisen hallinnon, yritysten ja käyttäjien välisen kumppanuuden keinoin (public-private-people partnership).
 
Projektin aikana neljässä erilaisessa kaupunkipilotissa testattiin Norrköpingissä, Tallinnassa, Turussa ja Riiassa erilaisia osallistamistapoja tärkeimpien sidosryhmien saamiseksi mukaan alueiden yhteiskehittämiseen. Sovellettuja osallistamistapoja olivat muun muassa yhteistyö korkeakoulujen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, tiivis yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien kanssa, kansalaisten aktivointi, digitaaliset osallistamistyökalut ja sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen.
 
Piloteissa sidosryhmiä osallistettiin kehitysprojektien eri vaiheissa, aina visiotyöstä alueen toteuttamiseen. Yksi tärkeimmistä lopputuloksista oli projektin aikana vahvistunut näkemys siitä, että eri toimijoiden tiivis ja mahdollisimman varhainen yhteistyö on erittäin tärkeää kehittämiseen liittyvien erityiskysymysten ratkaisemiseksi.
 
Turun yliopisto vastasi projektissa kaupunkipilottien vertaisarvioinnista, niiden tulosten koonnista ja yleisempien jatkosuositusten antamisesta sekä kaupunkisuunnittelijoiden ja -kehittäjien osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen liittyvistä työpajoista ja webinaareista.

Projektin keskeiset julkaisut

Opas: Brownfield-alueiden yhteissuunnittelu
Monipuolinen ja käytännönläheinen opas (32 s.) on jaettu kahteen pääosioon. Ensimmäisessä osiossa keskitytään kaupunkiorganisaatioiden sisäisten prosessien kehittämiseen ja sisäiseen yhteistyöhön sekä vahvan pohjan luomiseen vuorovaikutteiselle suunnitteluprosessille. Toisessa osassa annetaan vinkkejä yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Opas sisältää konkreettisia tapaustutkimuksia Itämeren alueen maista ja erityisesti Baltic Urban Lab -kaupungeilta. Tapaustutkimukset tarjoavat esimerkkejä jo toteutuneista julkisen ja yksityisen sektorin sekä asukkaiden välisistä kumppanuuksista. Lisäksi opas sisältää lukuvinkkejä ja hyödyllisiä työkaluja. Opas on saatavilla myös englanniksi, ruotsiksi, viroksi sekä latviaksi.
Kenelle: Kaupunkisuunnittelijat ja asiantuntijat, jotka toimivat työssään tiivisti kansalaisten, maanomistajien, kehittäjien ja sidosryhmien kanssa.
 
Developing brownfields via public-private-people partnerships - Lessons learnt from Baltic Urban Lab
Nordregion laatimassa laajassa englanninkielisessä raportissa (64 s.) on koottu yhteen Baltic Urban Lab -projektin kaupunkien (Norrköping, Tallinna, Turku ja RIika) pilottikohteet ja keskeiset sidosryhmät sekä analysoitu pilottikohteissa käytettyjä erilaisia tapoja ja menetelmiä osallistaa sidosryhmiä ja soveltaa osallistavaa suunnittelua. Huomiota on kiinnitetty erityisesti sen arvioimiseen, miten public-private-people -kumppanuudet ovat toteutuneet ja millaista hyötyä kumppanuuksista on ollut pilottikohteissa.
Kenelle: Paikallistason kaupunkisuunnittelijat ja asiantuntijat, jotka toimivat tiiviisti erilaisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä, lisäksi muun muassa opiskelijat ja tutkijat voivat hyötyä projektin brownfield-pilottien tulosten kokoamisesta.
 
Planning systems and legislation for brownfield development in the Central Baltic Countries
Nordregion laatimassa englanninkielisessä julkaisussa (34 s.) on esitetty Latvian, Ruotsin, Suomen ja Viron kansalliset suunnittelujärjestelmät ja keskeiset toimijat kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla. Julkaisussa käydään myös maittan läpi olemassa olevia tuki-instrumentteja brownfield-alueiden uudelleenkehittämisessä. Julkaisussa on myös esitetty kukin Baltic Urban pilottialue lyhyesti.
Kenelle: Kaupunkisuunnittelijat ja asiantuntijat, jotka tekevät maiden välistä yhteistyötä kaupunkikehittämisen kysymyksissä Keskisen Itämeren alueella.
 
Baltic Urban Lab definition for brownfields & recommendations for improving national policy approaches on integrated brownfield redevelopment
Euroopan tasolla ei ole laajasti hyväksyttä määritelmää brownfield-alueille. Sen lisäksi brownfield-alueiden kehittämisen kansallsiset käytännöt eivät ole vielä vakiintuneita Keskisen Itämeren alueella. Haasteena on esimerkiksi maa-alueiden puhdistamisen sekä kaupunkikehittämisen käytäntöjen yhdistäminen. Muistiossa (2 s.) on esitetty Baltic Urban Lab -projektissa tuotettu määritelmä brownfield-alueille, joka tuo aiempiin määritelmiin lisäksi erityisesti yhteissuunnittelun ja kumppanuuden näkökulmat. Muistioon on myös koottu suosituksia kansallisille toimijoille, tavoitteena koordinoidumpi lähestymistapa brownfield-alueide kehittämiseen. Muistio on saatavilla myös englanniksi, ruotsiksi, viroksi sekä latviaksi.
Kenelle: Kansallisen tason toimijat, joiden tehtävänä on edistää brownfield-alueiden kehittämistä.
 
Policy brief: Making the most of brownfield sites in the Baltic Sea Region
Englanninkielisessä katsauksessa (4 s.) nostetaan esiin brownfield-alueiden uudistamisen haasteita Keskisen Itämeren alueen kaupungeissa sekä projektissa kehitettyjä ratkaisuja eritysesti perustuen laajaan ja varhaiseen sidosryhmien osallistamiseen sekä monitahoisiin uudenlaisiin kumppanuuksiin. Projektin kokemukset on lisäksi koottu lyhyiksi suosituksiksi, miten public-private-people -kumppanuuksia voidaan ja tulisi tukea paikallisella, kansallisella ja rajat ylittävällä tasolla.
Kenelle: Maankäytön suunnittelijoille sekä alueellisille ja kansallisille toimijoille, jotka ohjaavat ja toimivat paikallistason suunnittelun yhteistyötahoina.

Toteuttajat

Itämeren kaupunkien liiton kestävien kaupunkien komissio, Turun kaupunki (FI), Nordregio (SE), Norrköpingin kaupunki (SE), Riian kaupunki (LV), Tallinnan kaupunki (EE), Turun kaupunki (FI) ja Turun yliopisto (FI).

Toteutusaika

1.10.2015 - 31.12.2018 

Rahoitus

Central Baltic -ohjelma 2014 - 2020, Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopisto

Lisätietoa ja julkaisut saatavilla verkossa

 
 
 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot