in English
 
 
Brahea-keskus keskittää toimintansa vahvuusalueilleen

Brahea-keskus on saanut vihdoin päätökseen keskeiset, minun tiedossani olevat muutokset organisaatiossaan ja erityisesti toiminnoissaan. Nämä kaikki, kipeätkin, ratkaisut on kyetty tekemään hallitusti, mikä on ollut yliopiston johdon vankkumaton periaate. Tästä iso kiitos yliopiston johdolle. 

Yliopistolaissa mainitaan yliopistojen yhtenä tärkeänä tehtävänä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Tämä on ollut Brahea-keskuksen ja sen edeltävien yksiköiden toiminta-ajatus 1980-luvulta lähtien. On kehitetty maaseutua, saaristoa ja pidetty huolta akateemisten työllisyydestä, on oltu uraa uurtavia yrittäjyysvalmennuksessa, on oltu edelläkävijöitä Viro-suhteiden luomisessa, itsenäistymisestä, 1990-luvun alusta lähtien. EU:n aluekehitys- ja sitä edeltäviin ohjelmiin on osallistuttu ennakkoluulottomasti, kansainvälistymällä.

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) on brändi, joka on arvostettu koko Itämeren alueella. Osaaminen periytyy pitkältä ajalta ja se on luotu vankkumattomalla henkilökunnan tieto-taidolla. Viimeisenä näyttönä MKK:n akateemisesta osaamisesta on tiivis osallistuminen Turun yliopiston meriprofilaation laatimiseen. Uusi ja kattava meriklusteriselvitys on MKK:n kokoama. MKK on mukana organisoimassa valtioneuvoston kanslian, Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton kanssa Suomen meripoliittisiin linjauksiin tähtäävää prosessia. Tarkoituksena on kuulla laajasti merellisiä tahoja valtakunnallisesti ja lounaisen Suomen painotukset huomioiden.

Kuluvasta vuodesta eteenpäin keskitymme muutamille strategisille alueille, joissa vahvuutemme korostuu ja joissa meillä on näyttöjä ja tiiviit osaamisverkostot vuosikymmenten takaa. Viitekehyksenä on kiertotalous ja kestävä kehitys, joiden mukanaolo on tärkeää kaikessa toiminnassamme tavalla tai toisella.

Brahea-keskuksen johtoryhmä on päätynyt, keskusteltuaan yliopiston johdon kanssa, että jatkossa keskitymme erityisesti seuraaville teema-alueille:

  • Meri, merenkulku, merialue ja meri-klusterin tutkimus, koulutus ja kehittäminen.
  • Alueellinen tutkimus- ja kehitys (Areal Research and Development, ARD), joissa alateemoina ovat maaseutu- ja kaupunkitutkimus. Tämä on entinen Brahea-keskuksen kehittämispalvelut eli KEPA.

Edellä mainitut teemat ovat myös Brahea-keskuksen yksiköitä, joilla on omat budjetit ja vastuulliset vetäjät. Näiden yllämainittujen teemojen alla toki teemme myös asioita, joita ympäröivä yhteiskunta (YVV:n muodossa) meiltä haluaa: maahanmuutto, opettajien täydennyskoulutus, Erasmus-hankkeet, media-alan tutkimus, koulutusvientiin osallistuminen. Esim. media-alasta, uutisoinnista, sen luotettavuudesta ja vaikutuksista voisi olettaa tulevan yhden tärkeän tutkimusalueen tulevaisuudessa, myös Brahea-keskukselle. Olemme myös aktiivisesti mukana erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa, vaikkakin toteutus tapahtunee tiedekunnissa ja tiedelaitoksissa. 

On muistettava, että valtakunnallisella tasolla uusimpina aluepohjaisina teemoina ovat SOTEn kehittämiseen ja maakuntahallinnon luomiseen liittyvien tietotarpeiden edistäminen. Uusimpana tehtävänämme on laatia esiselvitys maakuntien ja kuntien tehtävänjaosta pakolaislasten sijoittamisessa alueellisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköihin. Muita alueellisia teemoja ovat merialuesuunnittelu, joka on melko tuore EU-ohjelmien aihe, Varsinais-Suomen alueella tapahtuvat ruokaan liittyvät projektit. Myös ruokaan liittyvien valtakunnallisten hankkeiden koordinointi on jatkossakin keskeinen osa toimintaamme.

Erillislaitoksia, jotka ovat keskittyneet pääasiassa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, on usein arvioitu akateemisilta tuotoksiltaan vaatimattomiksi. Tämän haasteen olemme ottaneet vastaan ja tähtäämme lisääntyvään kansainväliseen journal-julkaisutoimintaan. Jo tässä vaiheessa voi sanoa, että tuloksia alkaa olla näköpiirissä ja ns. paremmissa JUFO-luokissa (vuodelle 2017 on jo nyt varmistunut neljä jufo 2 -tason julkaisua). Akateemisuus edellyttää myös lisääntyvää yhteistyötä tiedelaitosten kanssa.

Eräs tunnettu entinen poliitikko ja nykyinen kolumnisti totesi tässä taannoin, että uudet valtakunnalliset ratkaisut, jotka toteutetaan alueittaisina ratkaisuina, edellyttäisivät myös lisääntyvää tutkimusta aluetasolla. Pitäisi kuulemma perustaa uusia tutkimuskeskuksia toteuttamaan tätä uutta valtakunnallista missiota. Henkilökohtaisesti katson, ettei Turkuun ja Varsinais-Suomeen sellaista tarvita. Meillä on jo yksikkö, Brahea-keskus, joka kyllä mukautuu ja osallistuu mielellään näidenkin aluelähtöisten tieto- ja osaamistarpeiden ratkaisemiseen. Näen, että Brahea-keskuksella on tutkimus- ja koulutusaiheita riittämiin seuraaviksi vuosikymmeniksi. Niitä syntyy koko ajan lisää. Oikeasta osaamisesta ja perustellusta tieteellisestä tiedosta on aina niukkuutta. Tämän me pidämme Brahea-keskuksessa toiminnan ohjenuorana.

Esa Hämäläinen
Johtaja, professori
Brahea-keskus

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 27.1.2017 8:20 ,  Päivitetty 27.1.2017 9:01