in English
 
 
Erilliset opinnot

Opinnot kasvatustieteiden laitoksella

Kasvatustieteiden laitoksella voi suorittaa erillisinä opintoina tiedekunnan harkinnan mukaan

  • kasvatustieteen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot,
  • erityispedagogiikan perusopinnot ja 
  • aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot 

Opinto-oikeuden myöntämiseen vaaditaan painavia ammatillisia syitä.

Opinnot opettajankoulutuslaitoksella

Opettajankoulutuslaitoksen (Turku ja Rauma) järjestämiin sivuaineiden perusopintoihin sekä käsityökasvatuksen aine- ja syventäviin opintoihin voi hakea erillisopiskelijana laitoksen (yksikön) sivuaineiden täydennyshaussa noudattaen ao. haun hakuaikoja ja -menettelyä. Opettajankoulutuslaitoksen muihin sivuaineisiin (tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot, liikunnan aineopinnot, musiikkikasvatuksen aineopinnot, terveystiedon aineopinnot) erillisopiskelijana hakeva noudattaa ao. sivuainehaun hakuaikoja ja –menettelyä. Ks. Hakuajat ja -menettelyt.  Huom. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin 60 op ei voi hakea erillisopiskelijana.

Suomen kielen taito

Opettajankoulutuslaitoksen opintoihin erillisopiskelijana hakevalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Hakemukseen tulee liittää todistus suomen kielen hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnon (hyvä taito) tai yleisen kielitutkinnon (väh. taitotaso 4*) todistuksella. Kielitutkinnon todistusta ei vaadita, mikäli hakija on suomen kielellä (ks. laki 424/2003 ja valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §)

  1. saanut koulusivistyksensä tai
  2. suorittanut ylioppilastutkinnossa äidinkielen kokeen (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
  3. suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
  4. suorittanut korkeakoulussa suomen kielellä kypsyysnäytteen tai
  5. suorittanut korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikokeen arvosanalla hyvä tai
  6. suorittanut korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa vähintään 60 op / 35 ov opinnot tai arvosanan cum laude approbatur.

* Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen on oltava vähintään taitotasoa 4. Jommankumman tuottamisen taidon (kirjoittaminen ja puhuminen) on oltava taitotasoa 4, eikä toinenkaan saa olla huonompi kuin 3.

Maksut

Erillisistä opinnoista peritään maksu ja lv. 2016–2017 maksut ovat nähtävissä ko. lukuvuoden hakulomakkeessa. Huom! Erillisinä suoritettavista opettajankoulutuksen kelpoisuuteen johtavista opinnoista ei peritä opiskelijalta maksua.
Asiasana:
Tagit:


Kysy lisää!

Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi
Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi