in English
 
 
Erilliset opinnot

Kasvatustieteiden tiedekunnassa voidaan erillisinä opintoina kasvatustieteiden laitoksella suorittaa kasvatustieteen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot sekä erityispedagogiikan perusopinnot ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot tiedekunnan harkinnan mukaan. Opinto-oikeuden myöntämiseen vaaditaan painavia ammatillisia syitä.

Yliopistojen yhteistyösopimuksen perusteella tiedekunta voi myöntää opinto-oikeuden myös osalle muussa JOO-sopimuksen piiriin kuuluvassa yliopistossa, tiede- tai taidekorkeakoulussa tutkintoaan suorittavalle. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin 60 op sekä opettajankoulutuslaitoksen (Turku ja Rauma) järjestämiin sivuaineopintoihin ei JOO-sopimuksen puitteissa ole mahdollista myöntää opinto-oikeutta (lukuun ottamatta käsityökasvatuksen perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä yhteistyösopimuksiin sisältyvät opinnot).

Opettajankoulutuslaitoksen (Turku ja Rauma) järjestämiin sivuaineopintoihin erillisopiskelijana hakevan tulee noudattaa laitoksen (yksikön) sivuaineopintojen hakuaikoja ja –menettelyä. Hakijalta vaaditaan hyvä suomen kielen taito. Hakemukseen tulee liittää todistus suomen kielen hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnon (hyvä taito) tai yleisen kielitutkinnon (väh. taitotaso 4*) todistuksella. Kielitutkinnon todistusta ei vaadita, mikäli hakija on

  1. suomen kielellä (ks. laki 424/2003 ja valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §) saanut koulusivistyksensä tai
  2. suorittanut ylioppilastutkinnossa äidinkielen kokeen (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
  3. suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
  4. suorittanut korkeakoulussa suomen kielellä kypsyysnäytteen tai
  5. suorittanut korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikokeen arvosanalla hyvä tai
  6. suorittanut korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa vähintään 60 op / 35 ov opinnot tai arvosanan cum laude approbatur. 

* Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen on oltava vähintään taitotasoa 4. Jommankumman tuottamisen taidon (kirjoittaminen ja puhuminen) on oltava taitotasoa 4, eikä toinenkaan saa olla huonompi kuin 3.

Maksut

Erillisistä opinnoista peritään maksu ja lv. 2014–2015 maksut ovat nähtävissä ko. lukuvuoden hakulomakkeessa. Huom! Erillisinä suoritettavista opettajankoulutuksen kelpoisuuteen johtavista opinnoista ei peritä opiskelijalta maksua.

Asiasana:
Tagit: