in English
 
 
Vierailevat professorit ja vanhemmat asiantuntijat
Agnes van Zanten ja Johanna Kallo
​Vieraileva professori Agnès van Zanten ja tutkija Johanna Kallo keskustelevat tutkimusprojektin etenemisestä.

Kasvatustieteiden laitoksen vierailevat professorit​
(Visiting Professors)

Diane Reay

Diane Reay on koulutuksen alueelle työskentelevä sosiologi, mutta hän on tutkimuksessaan kiinnostunut myös laajemmista aiheista kuten yksilön ja yhteiskunnan sekä subjektiivisen ja materiaalisen välisistä suhteista. Hänen tutkimuksissaan on vahva teoreettinen suuntaus ja hän on pyrkinyt rakentamaan teoriaa yhteiskuntaluokista suhteessa sukupuoleen, etniseen alkuperään ja koulutukseen. Hänen tutkimustaan luonnehtii vahva sosiaalisen oikeudenmukaisuuden agenda ja koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tutkimus. Reay toimii kasvatustieteen professorina Cambridgen yliopistossa Englannissa.

Lisbeth Lundal

Lisbeth Lundahlin tutkimusalueita ovat ruotsalaisen yhteiskunnan koulutusjärjestelmän tehtävät ja vaikutukset, sekä suurten sosiaalisten toimijoiden koulutusideologiat ja -strategiat 1900- ja 2000-luvuilla. Viime vuosina hän on keskittynyt tutkimaan koulutuksen muotojen ja hallinnon muutosta, etenkin koulutuksen desentralisaatio- ja deregulaatiokehitystä sekä markkinaideologian nousua nykyisessä Ruotsissa eurooppalaista taustaa vasten. Hän on samalla merkittävä lokaalin nuorisopolitiikan ja koulun ja työelämän siirtymien ja kytkösten tutkija sekä Euroopan uusien koulutuksen laatua kuvaavien indikaattorien tutkija. Lundahl toimii Umeån yliopistossa lapsi- ja nuorisokoulutuksen, erityispedagogiikan ja opinto-ohjauksen laitoksella. 

Opettajankoulutuslaitoksen vierailevat professorit
(Visiting Professors)

Nancy Commins

Nancy Comminsin tutkimuskohteita ovat vieraskielinen opetus, toisella kielellä (vieraalla kielellä) oppiminen ja monikulttuurisuus sekä opetus kaksikielisissä ja monikielisissä, kulttuurisesti monimuotoisissa ympäristöissä. Comminsilla on pitkä käytännön kokemus sekä opettajana että tutkijana monikulttuurisen koulun toiminnasta. Hän toimii professorina Coloradon yliopistossa.

Simone Volét

Simone Voletin tutkimus on keskittynyt oppimisen, motivaation ja kulttuuristen tekijöiden tutkimukseen korkeakoulutuksessa. Hän on tuonut tilannesidonnaisen ja sosiokognitiivisen näkökulman oppimisen, motivaation ja sosiaalisen säätelyn sekä itsesäätelyn tutkimukseen erilaisissa oppimistilanteissa. Hän työskentelee Murdochin yliopistossa kasvatuspsykologian professorina.

Els Boshuizen 

Els Boshuizen on korkeatasoisen ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden tutkija. Hänen kansainväliset läpimurtotutkimuksensa koskevat ns. encapsulation-teoriaa eli sitä, miten  teoreettinen tieto ja käytännön työssä muovautuva tietoperusta integroituvat yliopistokoulutuksen aikana. Boshuizen on yksi Euroopan tunnetuimpia lääketieteellisen opetuksen mallin kehittäjiä. Hän työskentelee Alankomaiden avoimessa yliopistossa professorina.

Opettajankoulutuslaitoksen vanhemmat asiantuntijat
(Senior Fellows)

Hans Gruber

Hans Gruber on asiantuntijuuden ja ammatillisen osaamisen tutkija. Hän on myös yliopistopedagogiikan kehittäjä. Gruber on kirjoittanut taitojen edistymisestä etenkin pitkäaikaista harjoitusta vaativilla aloilla kuten klassisessa musiikissa ja tieteessä, mutta hänen tuotantonsa on varsin monipuolinen ja runsas ja ulottuu hyvin monille eri aloille (mm. lääketieteeseen, taloustieteisiin, urheiluun ja tietotekniikkaan). Gruberin tausta on psykologiassa ja kognitiotieteissä, mutta hän on sittemmin laajentanut tutkimuksiaan sosio-kulttuurisiin metodeihin ja tutkinut mm. asiantuntijoiden keskinäisiä verkostoja. Hän toimii professorina Regensburgin yliopistossa.

Harri Ketamo

Harri Ketamon tutkimusprofiili sijoittuu sekä kasvatustieteen että käsityökasvatuksen alaan. Ketamolla on erityisasiantuntemusta digitaalisista oppimisympäristöistä ja niissä tapahtuvasta oppimisesta ja opettamisesta. Yksi hänen tutkimuskohteensa on opetuspelien pelitekoälytutkimus.   

Asiasana:
Tagit: