in English
 
 
Elinikäistä oppimista ja koulutusta koskevia tutkimusjulkaisuja

CELE:n tieteelliset julkaisut ovat korkeatasoisia ja tunnettuja sekä kansallisissa että kansainvälisissä julkaisufoorumeissa.

Valitut julkaisut 2017

Arvola Outi, Jyrki Reunamo & Minna Kyttälä. 2017. Maahanmuuttajataustaiset lapset varhaiskasvatuksessa: Kasvattajien näkemykset lasten taidoista ja tuen tarpeesta. Kasvatus 48 (3), 161–173.

Berisha, Anna-Kaisa, Risto Rinne, Tero Järvinen & Heikki Kinnari. 2017. Cultural capital, equality and diversifying education. In K. Kantasalmi & G. Holm (eds.) The State, Schooling and Identity – Diversifying Education in Europe. Singapore: Palgrave Macmillan.

Eta, Elizabeth Agbor. 2017. Enhancing Graduate Employability in Cameroonian Universities through Professionalization in the Context of the ‘License–Master–Doctorat’ Reform. Higher Education Policy.

Eta, Elizabeth Agbor & Vuban Joyce Afuh. 2017. The Bologna Process in Cameroon: The Challenges of Reforming the Cameroonian Higher Education System through Licence-Master-Doctorat Reforms. In I. Piot-Lepetit (ed.) Cameroon in the 21st Century: Challenges and Prospects. New York: NOVA Science Publishers.

Eta, Elizabeth Agbor, Johanna Kallo & Risto Rinne. 2017. Process of Transfer and Reception of Bologna Process Ideas in the Cameroon Higher Education System. European Educational Research Journal.

Filippou, Kalypso, Johanna Kallo, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann. 2017. Students’ views on thesis supervision in international master’s degree programmes in Finnish universities. Intercultural Education 28 (3), 334–352.

Haltia, Nina, Annukka Jauhiainen & Ulpukka Isopahkala-Bouret. 2017. Ei-ylioppilastaustaiset korkeakouluopiskelijat. Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Heikkinen, Hannu & Rauno Huttunen. 2017. ”Mitä järkeä?”: Kasvatuksen tietoperusta ja rationaalisuus. In A. Toom, M. Rautiainen & J. Tähtinen (eds.) Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Huttunen, Rauno. 2017. Muistamisen etiikka. Kulttuurivihkot 45 (2), 40–45.

Hörkkö, Eeva & Heikki Silvennoinen. 2017. Sukupuolen ja organisaatioaseman yhteys työssä oppimiseen ja luottamukseen: tarkastelussa vesihuoltolaitosten henkilöstö. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 45 (1), 7–26.

Isopahkala-Bouret, Ulpukka. 2017. Stratification through a binary degree structure in Finnish higher education. In R. Bloch, A. Mitterle, C. Paradeise & T. Peter (eds.) Universities and the Production of Elites: Discourses, Policies, and Strategies of Excellence and Stratification in Higher Education. Cham: Palgrave MacMillan.

Isopahkala-Bouret, Ulpukka. 2017. Benefits of higher education in mid-life: a life course agency perspective. Journal of Adult and Continuing Education 23 (1), 15–31.

Jauhiainen, Arto & Hanna Nori. 2017. Puurtajat, statuksen korottajat ja koulutuspääoman uusintajat: Tohtoriopiskelijat ja heidän taustansa suomalaisella yliopistokentällä. Kasvatus 48 (2), 80–95.

Jokila, Suvi & Johanna Kallo. 2017. Yliopisto-opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus – luonteva osa tutkintoa? Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kalalahti, Mira, Janne Varjo, Tuomas Zacheus, Joel Kivirauma, Marja-Liisa Mäkelä, Minna Saarinen & Markku Jahnukainen. 2017. Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat. Yhteiskuntapolitiikka 82 (1), 33–44.

Kallo, Johanna. 2017. Role of the organisation for economic cooperation and development (OECD) in the field of higher education research. In P. Teixeira & J. C. Shin (eds.-in-chief) Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Dordrect: Springer.

Kivirauma, Joel & Markku Jahnukainen. 2017. Maahanmuuttajuus, etnisyys ja koulutus. Kasvatus 48 (3), 159–160.

Laiho, Anne & Annukka Jauhiainen. 2017. Keskimääräisesti kaikki hyvin? – Kyselytutkimuksen haasteet tasa-arvotiedon tuottamisessa. Aikuiskasvatus 37 (4), 270–285.

Lempinen, Sonia. 2017. Towards inclusive schooling policies in Finland: a multiple-case study from policy to practice. Scandinavian Journal of Disability Research 19 (3), 194–205.

Lempinen, Sonia & Anna-Maija Niemi. 2017. Special support and neighbourhood school allocation in Finland: a study on parental school choice. European Journal of Special Needs Education 33 (1), 102–117.

Lindberg, Matti & Heikki Silvennoinen. 2017. Assessing the basic skills of the highly educated in 21 OECD Countries: an international benchmark study of graduates’ proficiency in literacy and numeracy using the PIAAC 2012 data. Comparative Education.

Lindgren, Joakim & Linda Rönnberg. 2017. The emotional politics of quality assurance reform: Shifting affective atmospheres in Swedish higher education policy. Higher Education Policy 31 (1), 55–73.

Lundahl, Lisbeth. 2017. Marketization of the urban educational space. In W. T. Pink & G. W. Noblit (eds.) Second International Handbook of Urban Education. Cham: Springer.

Lundahl, Lisbeth, Michael Lindblad, Anders Lóven, Gunilla Mårald & Gudrun Svedberg. 2017. No particular way to go: Careers of young adults lacking upper secondary qualifications. Journal of Education and Work 30 (1), 39–52.

Lähteenmäki, Marko, Sevcan Hakyemez-Paul & Päivi Pihlaja. 2017. Formal and informal sources of parental support in early parenthood. Early Child Development and Care.

Mäkelä, Marja-Liisa, Mira Kalalahti & Janne Varjo. 2017. Monikulttuurinen suomalainen peruskoulu? Monikulttuurisuus peruskoulun opetussuunnitelmissa 1990–2010 luvuilla. Kasvatus & Aika 11 (4), 22–38.

Nevala, Arto & Hanna Nori. 2017. Osallisuuden vanhat ja uudet jakolinjat: Yliopisto-opiskelijoiden sosioekonomisen taustan muutokset ja koulutuksellinen tasa-arvo. Toiveet ja todellisuus: kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Normand, Romuald. 2017. La circulation internationale des techniques de la preuve dans les programmes d’intervention et de gestion publique en éducation. Revue Francaise d Administration Publique 16 (1). 19–30.

Normand, Romuald. 2017. The French Republic and the Decline of Napoleon’s Bureaucracy Towards New Public Management in Education. In A. Bolder, H. Bremer & R. Epping (eds.) Bildung für Arbeit unter neuer Steuerung. Wiesbaden: Springer.

Ojala, Kristiina. 2017. Ylemmät amattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla ja korkeakoulujärjestelmässä. Turku: Annales Universitatis Turkuensis C 437.

Pihlaja, Päivi & Marita Neitola. 2017. Varhaiserityiskasvatus muuttuvassa varhaiskasvatuksen kentässä. Kasvatus & Aika 11 (3), 70–91.

Plamper, Raakel & Hanna Laalo. 2017. Akateemisen koulutuksen ihanteet rehtoreiden puheissa 1920-luvulta tähän päivään. In J. Säntti (ed.) Koulu ja menneisyys, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2017.

Rinne, Risto. 2017. Luokanopettajakoulutuksen akatemisoituminen ja yliopistopolitiikan muutos pitkänä historiallisena projektina. In E. Paakkola & T. Varmola (eds.) Opettajankoulutus: Lähihistoriaa ja tulevaisuutta. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Rinne, Risto & Arto Jauhiainen. 2017. Kasvatustiede: sivuoppiaineesta omaksi tiedekunnaksi. Tehtävänä yhteiskunta: Turun yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1967–2017.

Rönnberg, Linda. 2017. Skolinspektionen. In A. Oloffson & A. Hult (eds.) Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? Stockholm: Natur & Kultur.

Rönnberg, Linda. 2017. From national policy making to global edu-business: Swedish edu-preneurs on the move. Journal of Education Policy 32 (2), 234–249.

Rönnberg, Linda. 2017. “What has worked in Sweden can work here”: den svenska friskolemodellen som engelsk reformförebild. In J. Landahl & C. Lundahl (eds.) Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagokik. Stockholm: Natur och kultur.

Silvennoinen, Heikki & Hanna Nori. 2017. In the margins of training and learning. Journal of Workplace Learning 29 (3), 185–199.

Simola, Hannu, Jaakko Kauko, Janne Varjo, Mira Kalalahti, Fritjof Sahlström. 2017. Dynamics in education politics: understanding and explaining the Finnish case. London: Routledge.

Sundström, Mari, Heikki Silvennoinen, Pekka Kääpä & Olli Vainio. 2017. Lääkäri-potilas -suhteen harjoittelua – lääkäriopiskelijoiden tulkinnat potilastapauksesta koulutuksen eri vaiheissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54 (2), 134–150.

Suominen, Olli, Johanna Kallo, Risto Rinne & Yihong Fan. 2017. Subtle convergence?: Locating similarities between Chinese educational reforms and global quality assurance and evaluation trends. Quality Assurance in Education 25 (2), 146–160.

Vanttaja, Markku, Tero Järvinen & Tuomo Norvanto. 2017. Mediakulttuuri, koulu ja moraalinen säätely Opettaja-lehdessä 2000-luvulla. Kasvatus & Aika 11 (2), 5–22.

Vanttaja, Markku, Juhani Tähtinen, Tuomas Zacheus & Pasi Koski. 2017. Liikkumattomuuden jäljillä – valokeilassa vähän liikkuvat nuoret. Liikunta & Tiede 54 (5), 4–10.

Zacheus, Tuomas, Mira Kalalahti & Janne Varjo. 2017. Cultural minorities in Finnish educational opportunity structures. Research on Finnish Society 10 (2), 132–144.

Zacheus, Tuomas, Mira Kalalahti, Janne Varjo, Minna Saarinen, Markku Jahnukainen, Marja-Liisa Mäkelä & Joel Kivirauma. 2017. Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset. Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja 129 (1), 3–15.

Valitut julkaisut 2016

Aaltonen, Tarja, Lea Henriksson, Anne Laiho, Eriikka Oinonen, Tarja Rautiainen-Keskustalo, Tarita Riikonen, Tiina Tiilikka, Heli Valokivi & Minna Zechner. 2016. Koulutettu naiskansalainen suomalaisessa hyvinvointivaltiossa - johdatus teemaan. Aikuiskasvatus 36 (3), 164–168.

Aikio, Lilja. 2016. Opettajattareksi sopimaton? Diskurssianalyysi seminaarien naisoppilaiden poikkeavuuden tulkinnasta ja kontrollista Suomessa 1860–1960-luvuilla. Turku: Annales Universitatis Turkuensis C 417.

Alexiadou, Nafsika, Marianne Dovemark, Inger Erixon-Arreman, Ann-Sofie Holm, Lisbeth Lundahl & Ulf Lundström. 2016. Managing inclusion in competitive school systems: The cases of Sweden and England. Research in Comparative and International Education 11 (1), 13–33.

Alexiadou, Nafsika & Lisbeth Lundahl. 2016. Reforming Swedish education through New Public Management and quasi-markets. In H. M. Gunter, E. Grimaldi, D. Hall & R. Serpieri (eds.) New public management and the reform of education: European lessons for policy and practice. London: Routledge.

Berisha, Anna-Kaisa & Piia Seppänen. 2016. Pupil selection segments urban comprehensive schooling in Finland: composition of school classes in pupils’ school performance, gender, and ethnicity. Scandinavian Journal of Educational Research 61 (2), 240–254.

Cuconato, Morena, Jenni Tikkanen & Federico Zannoni. 2016. The individual and societal effects of the European education systems. How does structure influence the tasks of education? Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education 11 (1), 61–80.

Dale, Roger, Yuri Kazepov, Risto Rinne & Susan Robertson. 2016. Scales, Discourses and Institutions in the Governance of Educational Trajectories in Europe. In A. Walther, M. Parreira do Amaral, M. Cuconato & R. Dale (eds.) Governance of Educational Trajectories in Europe - Pathways, Policy and Practice. London: Bloomsbury.

Eta, Elizabeth Agbor & Emmanuel Yenshu Vubo. 2016. Global references, local translation: Adaptation of the Bologna Process degree structure and credit system at universities in Cameroon. Globalisation, Societies and Education 14 (4), 492–512.

Hakkarainen, Kai, Kaisa Hytönen, Juho Makkonen & Erno Lehtinen. 2016. Extending collective practices of doctoral education from natural to educational sciences. Studies in Higher Education 41 (1), 63–78.

Haltia, Nina. 2016. Avoin yliopiston ja tasa-arvon muuttuvat tulkinnat. In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & Janne Varjo (eds.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Huttunen, Rauno. 2016. Habermas and the Problem of Indoctrination. In M. Peters (ed.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer.

Huttunen, Rauno. 2016. Nancy Fraserin ja Axel Honnethin välinen kiista tunnustuksesta ja sukupuolten eriarvoisuudesta. In K. Rolin, O-P Moisio, M. Reuter & M. Tuominen (eds.) Sukupuoli ja filosofia. Jyväskylän yliopisto.

Huttunen, Rauno. 2016. Indoctrination and the Un-growth of Morality. In M. Peters (ed.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer.

Huttunen, Rauno & Leena Kakkori. 2016. The Philosophical Roots of Gilligan-Kohlberg Controversy. In M. Peters (ed.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer.

Jauhiainen, Annukka. 2016. Mihin sukupuolihistoriaa tarvitaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteessä. Aikuiskasvatus 36 (3), 215–219.

Jauhiainen, Annukka, Anne Laiho & Arto Jauhiainen. 2016. Akateeminen opetustyö manageriyliopistossa. Tiedepolitiikka 41 (2), 50–52.

Järvinen, Tero & Markku Jahnukainen. 2016. Now Which of Us Are Excluded? Conceptual Examination of Marginalization and Social Exclusion. In T. Hoikkala & M. Karjalainen (eds.) Finnish Youth Research Anthology 1999–2014. Nuorisotutkimusseura.

Kakkori, Leena & Rauno Huttunen. 2016. Gilligan-Kohlberg Controversy. In M. Peters (ed.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer.

Kakkori, Leena & Rauno Huttunen. 2016. Schopenhauer and Nietzche on Moral Growth. In M. Peters (ed.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer.

Kakkori, Leena & Rauno Huttunen. 2016. Sartren ja Heideggerin humanismikiista eli epätodennäköinen dialogi. In O. Koistinen & J. Räikkä (eds.) E pluribus unum. Scripta in honorem Eerik Lagerspetz sexagesimum annum complentis. Turun yliopisto.

Kallo, Johanna & Anzhelika Semchenko. 2016. Translation of the UNESCO/OECD guidelines for quality provision in cross-border higher education into local policy contexts: a comparative study of Finland and Russia. Quality in Higher Education 22 (1), 20–35.

Ketovuori, Heli & Päivi Pihlaja. 2016. Inklusiivinen koulutuspolitiikka erityispedagogisin silmin. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kivirauma, Joel. 2016. Vammaisuus ja identiteetti. Vammaisten oppilaiden koulukokemuksia 1930-luvulta 2000-luvulle. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kosunen, Sonja, Venla Bernelius, Piia Seppänen & Miina Porkka. 2016. School Choice to Lower Secondary Schools and Mechanisms of Segregation in Urban Finland. Urban Education.

Kosunen, Sonja, Piia Seppänen & Venla Bernelius. 2016. Naapurustojen segregaatio ja kaupunkilaisperheiden eriytyvät kouluvalintastrategiat. Kasvatus 47 (3), 230–244.

Kosunen, Sonja, Piia Seppänen & Venla Bernelius. 2016. Koulu kaupungissa. Kasvatus 47 (3), 211–213.

Kuusela, Sini. 2016. Työläisperheistä yliopistoon. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Laalo, Hanna & Jarna Heinonen. 2016. Governing the entrepreneurial mindset: Business students’ constructions of entrepreneurial subjectivity. European Educational Research Journal 15 (6) 696–713.

Laiho, Anne & Annukka Jauhiainen. 2016. Sukupuolitietoinen opettajankoulutus eriarvoistumisen vastavoimana. Kasvatus 47 (4), 366–369.

Laiho, Anne & Tarita Riikonen. 2016. Sairaanhoitajakoulutus ja naiskansalaisuus: hyvinvointivaltion huomasta kilpailuyhteiskunnan realiteetteihin. Aikuiskasvatus 36 (3), 179–194.

Laine, Pertti, Matti Lindberg & Heikki Silvennoinen. 2016. Työhyvinvoinnista tarvitaan väestötason seurantatietoa – Työhyvinvoinnin käsite ja mittaamisen problematisointia ja kehittelyä. Hallinnon tutkimus 35 (4), 257–273.

Laine, Pertti & Seija Ollila. 2016. Osallisuuden kokemus hajautetuissa asiantuntijaorganisaatioissa. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 44 (4), 45–63.

Lempinen, Sonia, Anna-Kaisa Berisha & Piia Seppänen. Inkluusion ja kouluvalinnan dilemma – Oppilaan tuen taso ja yläkoulujen oppilaaksiotto Turussa. Kasvatus 47 (2), 125–138.

Lundahl, Lisbeth. 2016. Emptying Local Education Governance of Education. In L. Moos, E. Nihlfors & J. M. Paulsen (eds.) Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain. Cham: Springer.

Lundahl, Lisbeth. 2016. Equality, inclusion and marketization of Nordic education: Introductory notes. Research in Comparative and International Education 11 (1), 3–12.

Lundahl, Lisbeth, Inger Erixon-Arreman, Ann-Sofie Holm & Ulf Lundström. 2016. Marketizacija edukacije po švedsko. Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? Lubljana: SVIZ; Ceps.

Löfblom, Katariina. 2016. Nuorten kokemat yhteisölliset elämykset. Nuorisotutkimus 34 (4) 5–21.

Nieminen, Marjo. 2016. From Elite Traditions to Middle-Class Cultures: Images of Secondary Education in the Anniversary Books of a Finnish Girls’ School, 1882–2007. Paedagogica Historica 52 (3), 236–251.

Pihlajaniemi, Simo, Nina Haltia, Mette Ranta, Anita Saaranen-Kauppinen & Ilkka Väänänen (eds.). 2016. Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Pot, Mirjam, Yuri Kazepov, Siyka Kovacheva, Yulia Dzhabarova, Petko Miran, Blaga Madzhurova, Georgi Apostolov, Valentina Milenkova, Petrana Stoikova, Irina Topuzova, Dejana Bouillet, Vlatka Domovic, Risto Rinne, Tero Järvinen, Heikki Kinnari, Raakel Plamper, Heikki Silvennoinen, Jenni Tikkanen, Markku Vanttaja, Uwe H. Bittlingmayer, Alina Boutiuc-Kaiser, Lars Heinemann, Hans-Georg Kotthoff, Thomas Verlage, Andreas Walther, Mauro Palumbo, Sebastiano Benasso, Anna Cossetta, Mauro Migliavacca, Anna Siri, Sonia Startari, Natália Alves, Rita Queiroga, Paula Guimarães, António José Almeida, Carmen Cavaco, Tiago Neves, Ana Bela Ribeiro, Isabel Menezes, Pedro Ferreira, Fernanda Rodrigues, Alexandra Sá Costa, Kevin Lowden, Oscar Valiente & Queralt Capsada-Munsech. 2016. Young Adulllt – National Report on LLL policies. Work Package 3 Lifelong Learning Policies: Mapping, Review and Analysis.

Reay, Diane. 2016. “Outsiders on the inside”: Working Class Students at UK Universities. In A. E. Stich & C. Freie (eds.) The working classes and higher education: Inequality of Access, Opportunity and Outcome. New York: Routledge.

Reay, Diane. 2016. A thinker for the 21st century? In S. Higgins & F. Coffield (eds.) John Dewey and English Education in neoliberal times. John Dewey’s Democracy and Education: A British Tribute. London: UCL IOE Press.

Reay, Diane. 2016. How Possible is Socially Just Education under Neo-liberal Capitalism? Struggling against the Tide? Forum for Promoting 3-19 Comprehensive Education 58 (3), 325–330.

Reay, Diane. 2016. Social class in Higher Education: still and elephant in the room.  In J. E. Côté & A. Furlong (eds.) Routledge Handbook of the Sociology of Higher Education. London: Routledge.

Rinne, Risto. 2016. Ammatillisen koulutuksen myyttejä ja brändejä kansainvälisesti. Kasvatus 47 (1), 98–101.

Rinne, Risto. 2016. Yliopiston luhistuneet unelmat ja kadotettu autonomia. Tiedepolitiikka 41 (4), 23–32.

Rinne, Risto. 2016. Education as a historical producer of normality and deviance. In G-B. Wärvik, C. Runesdotter, E. Forsberg, B. Hasselgren & F. Sahlström (eds.) Skola, lärare, samhälle - Vänbok till Sverker Lindblad. Göteborgs universitet.

Riutamaa, Eeva. 2016. Maan korvessa kulkevi – Evakkolasten kasvukokemusten tunnemuistot ja hyvinvointi. Turku: Annales Universitatis Turkuensis C 424.

Salminen, Jaanet & Tiina Annevirta. 2016. Curriculum and Teachers’ Pedagogical Thinking When Planning for Teaching. European Journal of Curriculum Studies 3 (1), 387–406.

Salo, Hanna, Anna-Kaisa Berisha & Joni Mäkinen. 2016. Seasonal comparison of moss bag technique against vertical snow samples for monitoring atmospheric pollution. Journal of Environmental Sciences 41, 128–137.

Semchenko, Anzhelika & Johanna Kallo. 2016. The Quality Relationship of Higher Education and Socio-Economic Development in the Region. National Concepts of Quality: Enhancing Quality of Living. St. Petersburg: Cult-inform-press.

Silvennoinen, Heikki. 2016. Uusi itseohjautuva ihminen. Aikuiskasvatus 36 (1), 2–3.

Silvennoinen, Heikki. 2016. Uusi työ, uusi työttömyys. Aikuiskasvatus 36 (4), 244–245.

Silvennoinen, Heikki, Mira Kalalahti & Janne Varjo (eds.). 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Silvennoinen, Heikki, Mira Kalalahti & Janne Varjo. 2016. Globalisaatio, markkinaliberalismi ja koulutuspolitiikan muutos. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Silvennoinen, Heikki & Matti Lindberg. 2016. Työelämän koulutuksen jakautuminen ja tasa-arvo. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Simola, Hannu. 2016. Koulutus ja voiton maksimointi. Kasvatus 47 (4), 358–360.

Simola, Hannnu. 2016. ”Individual work”: The dissemination of an individualising innovation in Finland and Sweden. In G-B. Wärvik, C. Runesdotter, E. Forsberg, B. Hasselgren & F. Sahlström (eds.) Skola, lärare, samhälle - Vänbok till Sverker Lindblad. Göteborgs universitet.

Tikkanen, Jenni. 2016. Concern or confidence? Adolescents’ identity capital and future worry in different school contexts. Journal of Adolescence 46, 14–24.

Tikkanen, Jenni, Andy Biggart & Axel Pohl. 2016. The Diversity of Education and Welfare Systems in Europe. In A. Walther, M. Parreira do Amaral, M. Cuconato & R. Dale (eds.) Governance of Educational Trajectories in Europe - Pathways, Policy and Practice. London: Bloomsbury.

Vanttaja, Markku. 2016. Hiljainen koulutusvallankumous. Yhteiskuntapolitiikka 81 (1), 109–112.

Varjo, Janne, Mira Kalalahti & Lisbeth Lundahl. 2016. Recognizing and Controlling the Social Costs of Parental School Choice. In G. W. Noblit, W. T. Pink (eds.) Education, Equity, Economy: Crafting a New Intersection. Cham: Springer.

Varjo, Janne, Mira Kalalahti & Lisbeth Lundahl. 2016. Kouluvalinnan yhteiskunnallisen hinnan tunnistaminen ja kontrolli Suomessa ja Ruotsissa. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Varjo, Janne, Mira Kalalahti & Heikki Silvennoinen. 2016. Koulutuspolitiikka ja tasa-arvokehityksen suunta: yhteenvetoa ja johtopäätöksiä. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Varjo, Janne, Hannu Simola & Risto Rinne. 2016. Arvioida ja hallita: Perään katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulupolitiikassa. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Yoon, Junghyun & Tero Järvinen. 2016. Are model PISA pupils happy at school? Quality of school life of adolescents in Finland and Korea. Comparative Education 52 (4), 427–448.

 

Aiempia julkaisuja vuosilta 2007-2012

Agge, Susanna. 2014. ”Heikkomielisyyden levenemisen ehkäisy” – Sterilointilain vaikutukset Turun kansakouluissa 1935–1970. Kasvatus ja Aika 8 (4), 55–67.

Alijoki, Alisa & Pihlaja, Päivi. 2014. Pedagogiset rakenteet ja ratkaisut lasten erityisten tuen tarpeiden näkökulmasta. Teoksessa Eeva Hujala (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Helsinki: PS-kustannus.

Aro, Mikko. 2014. Koulutusinflaatio. Koulutusekspansio ja koulutuksen arvo Suomessa 1970–2008. Turku: Annales Universitatis Turkuensis C 376.

Aro, Mikko. 2014. Koulutusekspansiosta koulutusinflaatioon. Hyvinvointikatsaus 3/2014. Tilastokeskus.

Berisha Anna-Kaisa. 2014. Turun kouluvalintapolitiikka ja koulutuksellinen kaupunkitila. Pro gradu -työ. Turun yliopisto.

Engeström, Ritva, Batane, Tshepo, Hakkarainen, Kai, Newnham, Denise Shelley, Nleya, Paul, Senteri, Alain & Sinko, Matti. 2014. Reflections on the Use of DWR in Intercultural Collaboration. Mind, Culture, and Activity 21 (2), 129–147.

Erdmann, Norbert & Jauhiainen, Arto. 2014. The role of Internet in the learning culture among higher education students. Conference proceedings: World Conference On Educational Media & Technology Tampere, Finland, 1990–1994. 

Eta, Elizabeth. 2014. Policy borrowing and transfer, and policy convergence: justifications for the adoption of the Bologna Process in the CEMAC region and the Cameroonian higher education system through the LMD reform. Comparative Education 51 (2), 161–178.

Hakkarainen, Kai, Hytönen, Kaisa, Lonka, Kirsti & Makkonen, Juho. 2014. How does collaborative authoring in doctoral programs socially shape practices of academic excellence? Talent Development and Excellence 6 (1), 11–29.

Hakkarainen Kai, Hytönen Kaisa, Makkonen Juho & Lehtinen Erno. 2014. Extending collective practices of doctoral education from natural to educational sciences. Studies in Higher Education.

Hakkarainen, Kai & Paavola, Sami. 2014. Trialogical approach for knowledge creation. In S-C Tan, H-J Jo, & J. Yoe, J. (eds.) Knowledge creation in education. Education Innovation Series by Springer, 53–73. 

Hakovirta, Mia & Broberg, Mari. 2014. Isyys eron jälkeen. Teoksessa Petteri Eerola ja Johanna Mykkänen (toim.) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus, 114–126.

Haltia, Nina. 2014. Neljä diskurssia kouluttautumisen edellytyksistä avoimessa yliopistossa. Teoksessa Simo Pihlajaniemi, Tiia Villa, Elina Lavikainen ja Laura Valkeasuo (toim.) Oppia ikä kaikki - Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Opiskelijatutkimuksen vuosikirja. Opiskelijatutkimusverkosto, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 56–70.

Haltia Nina, Leskinen Leena & Rahiala Esa. 2014. Avoimen korkeakoulun opiskelijamuotokuva 2010-luvulla: Opiskelijoiden taustojen, motiivien ja koettujen hyötyjen tarkastelua. Aikuiskasvatus 34 (4), 244–258.

Heikkinen, Hannu L.T., Kiilakoski, Tomi & Huttunen, Rauno. 2014. Opetussuunnitelmatyö kollektiivisena tahdonmuodostuksena Jürgen Habermasin oikeuden diskurssiteorian valossa. Kasvatus 45 (1), 20–33.

Heiskala Mikko, Palomäki Eero, Vartiainen Matti, Hakkarainen Kai & Muukkonen Hanni. 2014. A Research Framework for the Smartphone-Based Contextual Study of Mobile Knowledge Work. In Marcus Aaron (eds.) Design, User Experience, and Usability. User Experience Design for Diverse Interaction Platforms and Environments. Conference proceedings: Third International Conference, DUXU 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, 246-257.

Huhtala, Sofia & Tähtinen, Juhani. 2014. Eteläpohjalaisten nuorten naisten jatkokoulutukseen liittämiä haaveita, toteutumia ja merkityksiä 1920–1940. Kasvatus ja Aika 8 (2), 56–74.

Huttunen, Rauno & Kakkori, Leena. 2014. Aristoteleen hyveet modernin opettajan hyveinä. Teoksessa N. Hämäläinen, J. Lemetti & I. Niiniluoto (toim.) Hyve. Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; no 45.

Huttunen, Rauno & Kakkori, Leena. 2014. Moraalin kehitys ja täysi-ikäisyys – Gilligan–Kohlberg -kiista. Teoksessa Arto Laitinen, Jussi Saarinen, Heikki Ikäheimo, Pessi Lyyra & Petteri Niemi (toim.) Sisäisyys & Suunnistaminen - Juhlakirja Jussi Kotkavirralle. Jyväskylän yliopisto, SoPhi 125, 709–729.

Hytönen Kaisa, Palonen Tuire & Hakkarainen Kai. 2014. Cognitively central actors and their personal networks in an energy efficiency training program. Frontline learning research 2 (2).

Hytönen Kaisa, Palonen Tuire, Lehtinen Erno & Hakkarainen Kai. 2014. Does academic apprenticeship increase networking ties among participants? A case study of an energy efficiency training program. Higher Education 68 (6), 959–976.

Ichou, Mathieu & van Zanten, Agnès. 2014. France. In Peter A. J. Stevens and Gary A. Dworkin (eds.) The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Palgrave Macmillan.

Jauhiainen, Annukka. 2014. Feministinen pedagogiikka uusliberalistisessa yliopistossa. Teoksessa Jaana Saarinen, Hanna Ojala ja Tarja Palmu (toim.) Eroja ja vaarallisia suhteita: Keskustelua feministisesta pedagogiikasta. Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 68–87.

Jauhiainen, Annukka. 2014. Tapaus Kaino Oksanen ja sukupuolihistorian merkitys. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 1, 31–43.

Jauhiainen Arto, Jauhiainen Annukka, Laiho Anne & Lehto Reeta. 2014. Fabrications, time-consuming bureaucracy and moral dilemmas. Higher Education Policy 27, 1–18.  

Jauhiainen, Arto & Tähtinen Juhani. 2014. Muutosten voimat ja suunnat. Kasvatus 45 (1), 3-6.

Jauhiainen, Arto & Tähtinen Juhani. 2014. Tieteenaloja eriarvoistava rahoitusmalli. Kasvatus 45 (2), 109–112.

Jauhiainen, Arto & Tähtinen Juhani. 2014. Arvokirjoitus. Kasvatus 45 (4), 317–319.

Jokila, Suvi. 2014. The internationalization of higher education with Chinese characteristics. Asia Pacific Journal of Education35 (1), 125-139.

Kakkori, Leena & Huttunen, Rauno. 2014. Fenomenologia, hermeneutiikka ja fenomenografinen tutkimus. Teoksessa Antti Saari, Olli-Jukka Jokisaari ja Veli-Matti Värri (toim.) Ajan kasvatus - Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press.

Kakkori, Leena & Huttunen, Rauno. 2014. Onko opettaja oppilaiden ystävä? – Pedagogisen ystävyyden idea. Kasvatus 45 (4), 373–379.

Kakkori, Leena & Huttunen, Rauno. 2014. Keskustelua Bildungin käsitteen ajankohtaisuudesta kasvatustieteessä. Kasvatus 45 (2), 184–191.

Kakkori, Leena & Huttunen, Rauno. 2014. Vygotsky, Heidegger and Gadamer on Moral Development. In Thomas Hansson (ed.) Contemporary Approaches to Activity Theory: Interdisciplinary Perspectives on Human Behaviour. A volume in the Advances in Human and Social Aspects of Technology Book Series, 323–334.

Kallo, Johanna. 2014. Theoretic-methodological considerations for comparing the Chinese and Finnish higher education systems. In Cai Yuzhou & Vuokko Kohtamäki (eds.) Transformation of higher education innovation systems in China and Finland. Tampere University Press, 307–322.
 
Kyttälä, Minna & Björn Piia M. 2014. The role of literacy skills in adolescents' mathematics word problem performance. Learning and Individual Differences 29, 59–66.

Laamanen, Tarja-Kaarina, Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Hakkarainen, Kai. 2014. Tracing Design Work through Contextual Activity Sampling. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518. Switzerland: Springer International Publishing, 142-152.

Laiho Anne, Nieminen Marjo & Tuijula Tiina. 2014. Opettajaopiskelijoiden reflektioita opetusharjoittelusta - haasteena opetustyön yhteiskunnalliset reunaehdot. Aikuiskasvatus 34 (1), 29–42.

Laiho Anne & Riikonen Tarita. 2014. Kuka saa johtaa terveydenhuoltoa? Lääkäri- ja sairaanhoitajajärjestöjen intressejä. Yhteiskuntapolitiikka 79 (6), 631–641.

Laine Pertti, Virolainen Harri, Kallio Kirsi-Mari, Kallio Tomi J., Määttälä Jaana, Blomberg Annika, Luonila Mervi, Vähätalo Mervi, Tevameri Terhi, Kuoppakangas Päivikki, Suomi Kati, Lemmetyinen Arja & Nieminen Lenita. 2014. "Siinä missä tutkimus löytää kompleksisia ongelmia, me vastaamme kouluttamalla luovia ongelmanratkaisijoita", Hitti - Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen johtaminen ja kehittäminen (2011–2014) -projektin loppuraportti

Lappalainen, Matti & Ihonen, Markku. 2014. Educational developers give it away! Yliopistopedagogiikka

Lawn, Martin. 2014. Inspectorates and politics - the trajectories of school inspection in England and Scotland. Revue Francaise de Pedagogie.

Lawn, Martin. 2014. Transnational lives in European educational research. European Educational Research Journal 13 (4), 481-492.

Lawn, Martin. 2014. Outsourcing the governing of education: the contemporary inspection of schooling in England. Sisyphus - Journal of education 2 (1).

Lawn, Martin. 2014. Nordic Connexions: comparative education, Zilliacus and Husén, 1930-1960. In Andreas Nordin & Daniel Sundberg (eds.) Transnational Policy Flows in European Education. The making and governing of knowledge in the education policy field. Oxford Studies in Comparative Education.

Lawn, Martin. 2014. Awkward knowledge: cross border spaces and the historian of education. In Marcelo Caruso, Thomas Koinzer, Christine Mayer und Karin Priem (eds.)  Zirkulation und Transformation Pädagogische Grenzüberschreitungen in historischer Perspektive.

Lawn, Martin. 2014. The understories of European education - the contemporary life of experts and professionals. Shaping of European Education. Interdisciplinary approaches.

Lawn, Martin, Baxter, Jacqueline, Grek, Sotiria & Segerholm, Christina. 2014. The new local: System shifts and school inspection. Governing by Inspection

Lawn, Martin & Deary, Ian. 2014. The new model school of education: Thomson, Moray House and Teachers College, Columbia. Paedagogica Historica 50 (3), 301-309.

Lawn, Martin & Normand, Romuald. 2014. Shaping of European Education - interdisciplinary approaches. Taylor & Francis.

Lawn, Martin & Ozga, Jenny. 2014. Losing an Empire - Finding a Role? Strategies for the survival of inspectorates in England and Scotland. Revue Francaise de Pedagogie.

Lehtinen, Erno, Hakkarainen, Kai & Palonen, Tuire. 2014. Understanding Learning for the Professions: How theories of learning explain coping with rapid change. In Stephen Billett, Christian Harteis & Hans Gruber (eds.) International Handbook of Research in Professional Practice-based Learning. Springer, 199-224.

Lindberg Matti. 2014. Uusliberalismi -kritiikin kritiikki. Tiedepolitiikka 39 (2), 65–67.

Lindberg Matti. 2014. Koulutuksen ja työtehtävien välinen yhteensopivuus ja osallistuminen työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen. Yhteiskuntapolitiikka 79 (6), 631-641.

Lindberg, Matti. 2014. Implications of the Bologna Process for Throughput in the Higher Education Sector. European Journal of Education 49 (2), 259–271.

Liusvaara, Leena. 2014. Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia. Turku: Annales Universitatis Turkuensis C 388.

Lonka, Kirsti, Chow, Angela, Keskinen, Jenni, Hakkarainen, Kai Sandström, Niclas & Pyhältö, Kirsi. 2014. How to measure PhD. students' conceptions of academic writing. Journal of Writing Research 5 (3), 245-269.

Lundahl, Christian & Lawn, Martin. 2014. The Swedish schoolhouse: a case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs. Paedagogica Historica 51 (3), 319–334.

Lähteenmäki, Marko & Neitola, Marita. 2014. Isien tukiverkostot vauvaperheissä. Teoksessa Petteri Eerola ja Johanna Mykkänen (toim.) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus, 65–74.

Muukkonen Hanni, Hakkarainen Kai, Li Shupin & Vartiainen Matti. 2014. Tracking Mobile Workers’ Daily Activities with the Contextual Activity Sampling System. In Marcus Aaron (eds.) Design, User Experience, and Usability. User Experience Design for Diverse Interaction Platforms and Environments. Conference proceedings: Third International Conference, DUXU 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece.

Nieminen Marjo. 2014. Opettajat Turun tyttölyseon kouluhistoriikkien muistelukirjoituksissa. Kasvatus ja Aika 8 (4), 36–54.

Nieminen Marjo. 2014. The school photograph portraying the Finnish basic elementary education in the rural countryside at the beginning of the 20th century. In Catherine Burke, Ian Grosvenor, Béatrice Haenggeli-Jenni, Helena Ribeiro de Castro, Elena Tabacchi, Geert Thyssen, and Pieter Verstraete (eds.) Education across Europe - A Visual Conversation. EERA Network 17: Histories of education.

Ozga, Jenny & Lawn, Martin. 2014. Frameworks of Regulation: Evidence, Knowledge and Judgement in Inspection. Sisyphus - Journal of education 2 (1).

Ozga, Jenny, Segerholm, Christina & Lawn, Martin. 2014. The history and development of the inspectorates in England, Sweden and Scotland. Governing by Inspection.

Palomäki Eero, Hakkarainen Kai, Vartiainen Matti & Heiskala Mikko. 2014. Methods to study everyday activities in a mobile work context: a literature overview. In Marcus Aaron (eds.) Design, User Experience, and Usability. User Experience Design for Diverse Interaction Platforms and Environments. Conference proceedings: Third International Conference, DUXU 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, 8518, 301-312.

Palonen, Tuire & Hakkarainen, Kai. 2014. Social network analyses of learning at workplaces. Discourses on Professional Learning: On the Boundary Between Learning and Working.

Pons, Xavier, van Zanten, Agnès & Da Costa Sylvie. 2014. The national management of public and Catholic schools in France: moving from a loosely coupled towards an integrated system? Comparative Education 51 (1), 57–70.

Ponsiluoma H. 2014. Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomen yliopistoissa. Yliopistopedagogiikka.

Rinne, Risto. 2014. Kulttuurinen pääoma ja koulutuksen periytyvyys. Teoksessa Suvi Pulkkinen & Johanna Roihuvuo (toim.) Erkanevat koulutuspolut – Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvun Suomessa. Suomen ylioppilaskuntien liitto, 22–50. 

Rinne, Risto. 2014. Koulutus investointina tulevaisuuden hyvinvointiin. Teoksessa Riitta Särkelä, Aki Siltaniemi, Päivi Rouvinen-Wilenius, Heikki Parviainen & Eija Ahola (toim.) Hyvinvointitalous. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 210–228.

Rinne, Risto, Jauhiainen, Arto & Kankaanpää, Jenni. 2014. Surviving in the Ruins of the University? Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik 3/2014.

Rinne Risto, Järvinen Tero, Tikkanen Jenni & Aro Mikko. 2014. Koulutuspolitiikan muutos ja koulun asema Euroopassa - kahdeksan maan rehtorien näkemys. Samalta viivalta 8. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2014.

Seitamaa-Hakkarainen, Pirita, Huotilainen, Minna, Mäkelä, Maarit, Groth, Camilla & Hakkarainen, Kai. 2014. The promise of cognitive neuroscience in design studies. Proceedings of DRS 2014: Design’s Big Debates. Design Research Society Biennial International Conference 16-19 June 2014, Umeå, Sweden.

Silvennoinen, Heikki. 2014. Kuluttajavalistuksen aika on koittanut. Aikuiskasvatus 34 (1), 2–3. 

Silvennoinen, Heikki. 2014. Koulutuksen arviointi uusiksi. Aikuiskasvatus 34 (2), 82–83.

Silvennoinen, Heikki. 2014. Elinikäinen oppiminen hallintavallan muotona. Aikuiskasvatus 34 (2), 134-138.

Silvennoinen, Heikki. 2014. Koulutus toimijuuden vahvistajana. Aikuiskasvatus 34 (3), 162–163.

Silvennoinen, Heikki. 2014. Reijo Raivola (1939–2014) in memoriam. Aikuiskasvatus 34 (3), 233–234.

Silvennoinen, Heikki. 2014. Tasa-arvo työelämän koulutuksessa. Aikuiskasvatus 34 (4), 242–243.

Silvennoinen, Heikki. 2014. Julkaise ja tuhoudu? Aikuiskasvatus 34 (4), 307–311.

Silvennoinen, Heikki. 2014. Ylikansallisten mittausten kritiikki kasvaa. Kasvatus 51 (4), 364-366.

Silvennoinen, Heikki. 2014. Käänteentekijät: aikuiskoulutuksen vaikuttajia 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Kari Kantasalmi ja Mauri Nest (toim.) Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita: näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (SAKKE). Tampere University Press.

Silvennoinen Heikki & Nori Hanna. 2014. Koulutuksen ja oppimisen marginaalissa. Teoksessa Kristiina Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret (toim.) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Simola, Hannu, Cargren, Ingrid, Heikkinen, Sakari, Kauko, Jaakko, Kivinen, Osmo, Kivirauma, Joel, Klette, Kirsti, Myrdal Sigurjon, Pitkänen, Hannele, Rinne, Risto, Schnack, Karsten, Silvonen, Jussi & Varjo, Janne. 2014. The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. Routledge. Taylor & Francis Group.

Simola, Hannu, Kivinen, Osmo & Rinne, Risto. 2014. Didactic Closure: Professionalization and pedagogical knowledge in Finnish teacher education. In Simola, Hannu, Cargren, Ingrid, Heikkinen, Sakari, Kauko, Jaakko, Kivinen, Osmo, Kivirauma, Joel, Klette, Kirsti, Myrdal Sigurjon, Pitkänen, Hannele, Rinne, Risto, Schnack, Karsten, Silvonen, Jussi & Varjo, Janne (eds.) The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland. Routledge. Taylor & Francis Group.

Simola, Hannu & Rinne, Risto. 2014. Education Politics and Contingency. In Simola, Hannu, Cargren, Ingrid, Heikkinen, Sakari, Kauko, Jaakko, Kivinen, Osmo, Kivirauma, Joel, Klette, Kirsti, Myrdal Sigurjon, Pitkänen, Hannele, Rinne, Risto, Schnack, Karsten, Silvonen, Jussi & Varjo, Janne (eds.) The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland. Routledge. Taylor & Francis Group.
 
Simola, Hannu & Rinne, Risto, Varjo, Janne, Kauko, Jaakko & Pitkänen, Hannele. 2014. Quality Assurance and Evaluation in Finnish Compulsory Schooling. The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland. Routledge. Taylor & Francis Group.

Simola, Hannu, Rinne, Risto & Kivirauma, Joel. 2014. Abdication of the Education State? In Simola, Hannu, Cargren, Ingrid, Heikkinen, Sakari, Kauko, Jaakko, Kivinen, Osmo, Kivirauma, Joel, Klette, Kirsti, Myrdal Sigurjon, Pitkänen, Hannele, Rinne, Risto, Schnack, Karsten, Silvonen, Jussi & Varjo, Janne (eds.) The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland. Routledge. Taylor & Francis Group.

Sinkkonen, Hanna-Maija & Kyttälä, Minna. 2014. Experiences of Finnish teachers working with immigrant students. European Journal of Special Needs Education 29 (2), 167-183.

Tuijula, Tiina & Nieminen, Marjo. 2014. Aikuisopettajaopiskelijoiden portfoliokertomusten identiteettipuhe. Kasvatus 45 (1), 67–73.

Vanttaja Markku, Koski Pasi, Zacheus Tuomas, Tähtinen Juhani &, Nevalainen Aino. 2014. Liikuntasuhteen muotoutumisen ja muutosten tutkimus – monin eri menetelmin ja aineistoin kohti kokonaiskuvaa. Liikunta ja tiede.

Vanttaja Markku, Koski Pasi, Zacheus Tuomas, Tähtinen Juhani &, Nevalainen Aino. 2014. Liikunta tullut mukaan monen nuoren aikuisen elämään. Liikunta ja tiede

van Zanten, Agnès & Legavre, Amélie. 2014. Engineering access to higher education through higher education fairs. Higher Education in Societies

van Zanten, Agnès & Maxwell, Claire. 2014. Elite education and the State in France: Durable ties and new challenges. British Journal of Sociology of Education

Varjo, Janne, Kalalahti, Mira & Silvennoinen, Heikki. 2014. Families, School Choice, and Democratic Iterations on the Right to Education and Freedom of Education in Finnish Municipalities. Journal of School Choice 8 (1), 20-48.

Vitie Paula, Riikonen Tarita & Jauhiainen Arto. 2014. Keskustelua, itsekritiikkiä ja ihmisenä kasvamista. Aikuiskasvatus 34 (2), 153-156.

Zacheus, Tuomas. 2014. Nyrkkeilijän kova elämä. Liikunta ja tiede. 51(6).

CELE:n vuoden 2013 julkaisut
 
Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. 5. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus.
 
Aro, M. 2013. Koulutusekspansio ja koulutusinflaatio Suomessa vuosina 1970–2008. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 287–303.
 
Biggart, A. & Järvinen, T. (2013) Structural factors relating to educational access according to gender and parental education. In B. Stauber & M. Parreira do Amaral (eds.) Access and Education: Inequality and Diversity. GOETE Thematic Working Paper. Frankfurt: University of Frankfurt, 93–122.
 
Björn, P. M. & Kyttälä, M. (2013). Diversity in Family Structure – Diversity in Communication Between Family Members? Psychology, 4, 232–237.
 
Borer Valérie, L. & Lawn, M. 2013. Governing Education Systems by Shaping Data: from the past to present, from national to international perspectives. European Educational Research Journal 12(1), 48–52.
 
Felouzis, G., Maroy, C. & van Zanten, A. 2013. Les marchés scolaires. Sociologie d’une politique publique d’éducation. Paris.
 
Grek, S., Lawn, M., Ozga, J. & Segerholm, C. 2013. Governing by Inspection? European Inspectorates and the creation of a European Education Policy Space. Comparative Education 49(4), 486–502.
 
Hakkarainen, K. 2013. Academic knowledge practices and quality of higher education. In Yngve Nordkvelle, Trine Fossland & Grete Netteland (ed.) Quality in ICT-supported higher  education – Nordic perspectives (partially in Norwegian). Akademika forlag, 113-128.
 
Hakkarainen, K., Hytönen, K., Makkonen, J., Seitamaa-Hakkarainen, P., White, H. 2013. Interagency, collective creativity, and academic knowledge practices. In A. Sannino & V. Ellis (Eds.), Learning and collective creativity. Activity-theoretical and socio-cultural studies. UK: Taylor&Francis/Routledge, 77–98.
 
Hakkarainen, K., Paavola, S., Kangas, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P. 2013. Socio-cultural perspectives on collaborative learning: Towards collaborative knowledge creation. In C. E. Hmelo-Silver, A. M. O’Donnell, C. Chan, & C. A. Chinn (eds). The International Handbook of Collaborative Learning. London, UK: Routledge, 57–73. 
 
Hakkarainen, K., Wires, S., Stubb, J., Keskinen, J.,  Paavola, S., Pohjola, P., Lonka, K. & Pyhältö, K. 2013. On personal and collective dimensions of agency in doctoral training: Medicine and natural science programs. Studies in Continuing Education .
 
Helle, L., Laakkonen, E., Tuijula, T. & Vermunt, J. 2013. The developmental trajectory of perceived self-regulation, personal interest, and general achievement throughout high school: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology 83 (2), 252–266.
 
Jauhiainen, A. & Tähtinen, J. 2013. Tieteemme tila ja tulevaisuus. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 44(1), 3-6.
 
Jauhiainen, A. & Tähtinen, J. 2013. Koulu, opetussuunnitelma ja kasvatuksen kaikkinaisuus. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 44 (2), 123–125.
 
Jauhiainen, A. & Tähtinen, J. 2013. Kansankynttilästä vientituotteeksi. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 44 (4), 349–351.
 
Järvinen, T. & Vanttaja, M. 2013. Koulupudokkaiden työurat: Vuosina 1985 ja 1995 koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden nuorten urapolkujen vertailua.Yhteiskuntapolitiikka 78(5), 509–519.
 
Kakkori, L. & Huttunen, R. 2013. Schopenhauer and Nietzsche on Moral Growth. In  M. Peters, P. Ghiraldelli, B.  Zarnic, A. Gibbons (toim.) The Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory.
 
 
Kazepov, Y., Robertson, S. & Rinne, R. 2013. Space, Scale and the Governing of Youth Trajectories and Transitions in Europe. In M. Parreira do Amaral, R. Dale, K. Amos, V. Becquet, S. Jahnich, Y. Kazepov, P. Loncle, A. Martelli, R. Rinne, S. Robertson & U. Theobald (Eds.) Governance of Educational Trajectories. GOETE Thematic Working Paper. Frankfurt: University of Frankfurt, 95–124.
 
Kinnari, H. 2013. Miten elinikäisestä oppimisesta puhutaan? Aikuiskasvatus 33 (2), 107–117.
 
Kivirauma, J. 2013. Koulutuspoliittisella etnografialla virallisten totuuksien taakse. Yhteiskuntapolitiikka 73(6).
 
Kuusela, S. 2013. Näkökulmia korkeakoulutuksen kannattavuuteen. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 44(4), 454–456.
 
Kyttälä, M., Sinkkonen, H-M. & Ylinampa, K. (2013). Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolut - oppilaiden kokemuksia koulunkäyntiin liittyneistä merkityksellisistä tekijöistä. NMI-Bulletin, 3, 13–31.
 
 
Laiho, A. & Ruoholinna, T. 2013. The Pull between Profession and Scholarship – Anti-academic Discourse voiced by Finnish Health Professionals. Journal of Training and Vocational Education 65 (3), 333–350.
 
Laine, P. 2013. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutkimassa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C 372.
 
Lawn, M. (eds.) 2013. The Rise of Data in Education Systems: collection, visualization and use. Oxford: Symposium books.
 
Lawn, M. 2013. Voyages of Measurement in Education in the Twentieth Century: experts, tools and centres. European Educational Research Journal 12(1), 108–119.
 
 
Lawn, M. 2013. A Systemless System: designing the disarticulation of English state education. European Educational Research Journal 12(2), 231-241.
 
Lawn M. & Deary I. 2013. The New Model School of Education: Thompson, Moray House and Tearchers College, Columbia. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education 49.
 
Lindberg, M. 2013. Koulutuspolitiikan uusliberalisoitumisen vääjäämättömyys? Tieteessä tapahtuu 31(2), 8-14.
 
 
Nori, H. 2013. Korkeakoulutuksen kaupallistumisen seuraukset - vaikuttaako maksullinen koulutus eri sosiaaliryhmien osallistumiseen? Teoksessa J. Harju & J. Leivonen (toim.) Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansainvälistymiseen,  SYL-julkaisu 2/2013, 8–20.
 
Ozga, J., Baxter, J., Clarke, J., Grek, S. & Lawn, M. 2013. The Politics of Educational Change. Revue Suisse de Sociologie 39(2), 205–224.
 
Palmu, T. & Jauhiainen, A. 2013. Kauppaopisto, talouskoulu vai ammattikoulu? (Nais)työntekijäkansalaisuuteen kasvamassa: tyttökoulun jälkeiset ammatilliset koulutusvalinnat 1970-luvulla. Teoksessa K. Brunila, K. Hakala, E. Lahelma & A. Teittinen (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus, 61–75.
 
Palonen, T., Boshuizen, H., Hytönen, K., Hakkarainen, K., Lehtinen, E. 2013. Nousevat ja nopeasti muuttuvat asiantuntijuuskäytännöt ja niihin kouluttautuminen. Teoksessa Anne Rouhelo & Heli Trapp (toim.) Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. FUTUREX – Future Experts -hanke, 16–27. 
 
Parreira do Amaral, M., Amos, K. & Rinne, R. 2013. Reading Discourses in the Governance of Educational Trajectories of Youth in Europe. In M. Parreira do Amaral, R. Dale, K. Amos, V. Becquet, S. Jahnich, Y. Kazepov, P. Loncle, A. Martelli, R. Rinne, S. Robertson & U. Theobald (Eds.) Governance of Educational Trajectories. GOETE Thematic Working Paper. Frankfurt: University of Frankfurt, 33–67.
 
Parreira do Amaral, M.,  Dale, R., Amos, K., Becquet, V., Jahnich,S., Kazepov, Y., Loncle, P.,  Martelli, A., Rinne, R., Robertson, S. & Theobald, U. Governance of Educational Trajectories. GOETE Thematic Working Paper. (Eds.) Frankfurt: University of Frankfurt.
 
Rinne, R. 2013.  Ilkeät ongelmat ja tiedepolitiikan puute. Aikuiskasvatus 33(1), 71–72.
 
Rinne, R. 2013. Tutkintojen ja taitojen globaali huutokauppa: Koulutuksen töiden ja tulojen petetyt lupaukset.  Kasvatus 44(2), 223–225.
 
Rinne, R. & Ozga, J. 2013. The OECD and the Global Re-Regulation of Teacher’s Work. Knowledge-Based Regulation Tools and Teachers in Finland and England. In Terri Seddon & Levin John (ed.) Educators, Professionalism and Politics: Global transitions, national spaces and professional projects. World Yearbook of Education 2013. Routledge, 97-116.
 
Rissanen, O., Pitkänen, P., Palonen, T., Kuhn, G. & Hakkarainen, K. 2013. Personal social networks and cultivation of expertise in magic: An interview study. Vocations and Learning 6(3), 347–365.
 
Silvennoinen, H. & Nori, H. 2013. Työelämän koulutuksen etujoukko.  Teoksessa Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivät 2012. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 235–266.
 
Silvennoinen, H. 2013. Hyvät tiedot eivät takaa poliittista osallistumista. Aikuiskasvatus 33 (1), 2–3.
 
Silvennoinen, H. 2013. Politiikan teoria ennen 1900-lukua. Aikuiskasvatus 33 (1), 73–76.
 
Silvennoinen, H. 2013. Elinikäinen oppiminen kriittisen tutkimuksen kohteena. Aikuiskasvatus 33 (2), 82–83.
 
Silvennoinen, H. 2013. Narratiivinen oppiminen elämänkulussa. Aikuiskasvatus 33 (2), 150–152.
 
Silvennoinen, H. 2013. Valtio, kansalaisyhteiskunta ja sivistystyö.  Aikuiskasvatus 33 (3), 162–163.
 
Silvennoinen, H. 2013. Aikuisten osallistuminen koulutukseen 2012. Aikuiskasvatus 33 (3), 230–233.
 
Silvennoinen, H. 2013. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle.
Hyvinvointikatsaus 24(1), 98–101.
 
Simola, H. & Rinne, R. 2013. Politiques éducatives et contingence: croyance, statut et confiance dans le miracle finlandais de PISA [Education Politics and Contingency: Belief, status and trust behind the Finnish PISA miracle]. Recherches en Education Nr 16, 20–37.
 
Simola, H., Rinne, R., Varjo, J. & Kauko, J. 2013. The Paradox of the Education Race: How to win the ranking game by sailing to headwind. Journal of Education Policy 28(5), 612–633.
 
Simola, H. & Rinne, R. 2013. Education politics and contingency: Belief, status and trust behind the Finnish PISA miracle. Recherches en Education n° 16.
 
Tikkanen, J. 2013. Educational systems as transition spaces: description of institutional contexts. In Morena Cuconato & Andreas Walther (ed.) Education and the life course. Governance of educational trajectories in Europe (GOETE), Thematic report, 39–57.
 
Tähtinen, J. & Vainio-Korhonen, K. 2013. Kasvatuksen historia ja vanhemman ajan tutkimus. Kasvatus & Aika 6 (1), 3–6.
 
Van Zanten A. 2013. Connaissances et politiques publiques: quelles interactions ?
Revue Francaise de Pedagogie 182(1), 5-8.
 
Van Zanten A. 2013. La competition entre fractions des classes moyennes supérieures et la mobilisation des capitaux autour des choix scolaires.In P. Coulangeon & J. Duval (ed.) Trente ans après La Distinction, de Pierre Bourdieu. Paris: La Decouverte, coll., 278-289.
 
Van Zanten A. 2013. A good match: Appraising worth and estimating quality in school choice. In J. Beckert & C. Musselin (ed.) Constructing Quality. The Classification of Goods in the Economy. Oxford: University Press, 77–99.
 
Van Zanten A. & Kosunen, S. 2013. School choice research in five European countries: the circulation of Stephen Ball´s concepts and interpretations. London Review of Education 11(3), 239–255.
 
Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. 2013. Finland’s PISA Results. An Analysis in Education Politics. In Meyer, H-D. & Benavot, A. (eds.). PISA, Power, and Policy: The emergence of global educational governance. Oxford: Symposium Books, 51-76.
 
 
Zacheus, T. 2013. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja liikuntapalvelut Turussa ja sen lähialueilla. Siirtolaisinstituutti: Web Reports 79.
 
Zacheus, T. 2013. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja liikuntapalvelut Turun seudulla. Turun kaupunki, Kaupunkitutkimusohjelma. Tutkimuskatsauksia 10/2013.
Asiasana:
Tagit: