in English
 
 
FinEd-mentoripooli

FinEd-verkoston mentoripooli aloitti toimintansa syksyllä 2016. ​Mentoripoolin kautta verkoston tohtorikoulutettavat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin. FinEd-mentorit ovat sitoutuneet osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan verkoston vuosiseminaariin ja mahdollisiin esiseminaareihin sekä ovat valmiita osallistumaan mentorointiin.

FinEd-mentori ei ole ”varjo-ohjaaja”, eikä tämän ole tarkoitus ohittaa toiminnallaan tohtorikoulutettavan virallisia ohjaajia. Mentori toimii roolissaan vapaaehtoisesti muiden töittensä lisäksi, minkä vuoksi mentorien liiallista kuormittamista on hyvä välttää. Mentori voi esimerkiksi ohjata tohtorikoulutettavaa metodilähteille, auttaa tutkimuksen rajauksessa tai antaa luvan käyttää jotakin tutkimukseen liittyvää mittaria. Sopiviksi koetuissa tapauksissa mentorilta voi tiedustella myös vaikkapa vinkkejä tutkijan urapolulle.  

Ohje yhteydenottoja varten tohtorikoulutettaville:

  1. FinEd-mentorin toiminnassa ei ole kyse varsinaisesta ohjauksesta. Tämän vuoksi on hyvä keskustella oman virallisen ohjaajan kanssa ennen yhteydenottoa FinEd-verkoston mentoriin ja saada tältä puolto yhteydenottoon. 
  2. Kun olet yhteydessä FinEd-verkoston listalta löytämääsi mentoriin, kerro että kyse on nimenomaan FinEd-verkoston toiminnasta.
  3. Mentoripoolia suositellaan käytettäväksi erityisesti FinEd-verkoston vuosiseminaarin ja Kasvatustieteen päivien aikana, ja rajoitetusti muina ajankohtina.

FINED-MENTORIT 2016 ALKAEN

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Oppimisen ja organisaatioiden arviointi, erityisesti kehittävä arviointi; Metodisesti alaan kiinnittyvä tutkimus voi olla otteeltaan kvalitatiivista tai kvantitatiivista.
Professori Leena Koski, (kasvatus)sosiologia
Kasvatuksen ja koulutuksen sosiologia; yliopistotutkimus; sukupuoli ja koulutus; kasvatuksen moraaliset järjestykset; sivistystyön historia.
Professori Sinikka Pöllänen
Käsityötiede, erityisesti käsityö oppimisen ja opettamisen kohteena; ihmisen suhde käsityöprosessiin ja tuotteisiin, prosessien aineettomat ja aineelliset tuotokset sekä käsityö hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena.
Yliopistonlehtori Henriikka Vartiainen
käsityötiede, design-suuntautunut pedagogiikka (DOP).
Professori Pertti Väisänen
Oppimisen ja opetuksen tutkimus, erityisesti motivaation ja opiskelustrategioiden tutkimusoppimisen ja opetuksen tutkimus; opettajankoulutuksen tutkimus sekä opettajatutkimus, erityisesti opetusharjoittelun ohjauksen tutkimus; määrällinen ja monimenetelmällinen tutkimus.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Professori Anna-Maija Poikkeus
Lukutaidon, matematiikan taitojen ja motivaation kehityspolut ja niihin vaikuttavat tekijät; opettajan ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet ja opetusryhmien ohjauskäytännöt; sosiaaliset taidot, toverisuhteet ja itsesäätelytaidot; lukemisvaikeusriskiin liittyvä pitkittäistutkimus; varhaisten kognitiivisten taitojen, kielen ja lukemisvalmiuksien arviointi
Tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen 
Vanhempien ja vanhemmuuteen liittyvä ajattelu ja ihanteet, ajatteluun vaikuttavat seikat ja kulttuurinen, jaettu ymmärrys vanhemmuudesta; lastenkasvatuksen etnoteoriat; lasten iltapäivähoito; kodin ja koulun yhteistyö
Yliopistonlehtori Raine Valli
Valintakokeiden yhteys opiskelija-ainekseen, valintakokeiden kehittäminen; peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen jatkumo
Yliopistotutkija Terhi Nokkala
Korkeakoulutus, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, tietoyhteiskunta, verkostoituminen ja yhteistyö akateemisissa konteksteissa, yliopistoautonomia, diskurssianalyysi.  Korkeakoulutus, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, tietoyhteiskunta, verkostoituminen ja yhteistyö akateemisissa konteksteissa, yliopistoautonomia, diskurssianalyysi.
Erityistutkija Johanna Rantanen, Dos., PsT
Aikuisiän kehitys persoonallisuus- ja työpsykologian näkökulmista; työn ja perheen yhteensovittaminen; ohjausalan maisteri- ja jatkokoulutus; määrällinen tutkimusote
Professori Miika Marttunen
Yhteisöllinen oppiminen; argumentointi; internet opetuksessa ja oppimisessa 
Yliopistonlehtori, dosentti Raija Pirttimaa
Vammaisuuden tutkimus; vaativa erityinen tuki

Kasvatukselliset siirtymät; opetussuunnitelmatutkimus; koulun aloittaminen; elämänkertanarratiivit; opettajankoulutus; diskurssianalyysi 
Naistutkimuksen professori Päivi Naskali
Koulutuksen sukupuolittuneet rakenteet; kriittinen ja feministinen pedagogiikka; intersektionaaliset erot koulutuksessa; koulutus ja uusliberalistinen politiikka 
Positiivinen psykologia, kasvatuspsykologia; ihmisen myönteisen kehityksen tukeminen sekä ihmisen kehityksessä yleisesti että kehityksen erityisillä kriisialueilla; menestys myönteisen kehityksen ilmentymänä

OULUN YLIOPISTO

Oppiminen, hyvinvointi ja vuorovaikutus koulussa, opettajankoulutuksessa ja tohtorikoulutuksessa; peruskoulun kehittäminen, pedagogista hyvinvointi, opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatillinen toimijuus sekä oppilaiden koulukokemukset; tohtorikoulutukseen, erityisesti jatko-opiskelijan oppiminen ja ohjaus, tiedeyhteisöt jatko-opiskelijoiden oppimisympäristöinä; monimenetelmällinen pitkittäistutkimus
KT, Dosentti Pauliina Rautio
Lasten arkiympäristöt; arjen estetiikka; yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus (lasten eläinsuhteet); posthumanismi teoreettisena ja metodologisena lähestymistapana; laadullisten metodologioiden teoria ja kehittäminen
Yliopistotutkija, dosentti Pirkko Siklander
Teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen suunnittelu; aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus ja TVT:n käyttö; oppimisympäristöt ja affordanssit; leikillisyys ja luovuus opetuksessa ja oppimisessa; yhteisöllinen oppiminen, luova yhteisöllisyys; asiantuntijaksi oppiminen; lapsilähtöiset menetelmät; grounded theory –lähestymistapa; design-tutkimus

TAMPEREEN YLIOPISTO

Apulaisprofessori Jaakko Kauko (kasvatustiede)
Koulutuspolitiikka ja koulutuspolitiikan päätöksenteon tutkimus; koulutuksen vertailevan tutkimuksen teoria ja metodologia; kompleksisuusteoriat koulutuksen tutkimuksessa; vallan tutkimus; laadunvarmistus ja -arviointi koulutuksessa, tiedon käyttö; erityisesti korkeakoulutus ja peruskoulut; maakontekstit: Suomi, Englanti, Brasilia, Portugali 
Relations between education, work and politicselations between education, work and politics; the approach is crosscultural, historisizing and sensitive to differences
Tutkimuskoordinaattori, KT Anna Rytivaara
Yhdessä opettaminen, inkluusio, identiteetti ja narratiivinen tutkimus. 

TURUN YLIOPISTO

Valikoituminen koulutuksessa ja työmarkkinoilla, koulutuksen ja yhteiskuntaluokan yhteydet, elinikäisen oppimisen politiikat, diskurssit ja käytännöt, koulutuksen arviointi ja koulutuspolitiikka; oppimismahdollisuudet työelämässä ja työpaikalla tapahtuva oppiminen, henkilöstökoulutus, työvoimapoliittinen koulutus sekä vapaa sivistystyö; hallintavallan näkökulma koulutukseen 
Professori Piia Seppänen (vertaileva koulutustutkimus ja koulutuspolitiikan tutkimus)
Koulutuspolitiikan tutkimus, vertaileva koulutustutkimus, koulutussosiologinen tutkimus ja näihin kytkeytyvä kaupunkitutkimus; tutkimukset kohdistuneet perusopetusjärjestelmiin, koulutuksen julkisiin ja yksityisiin toimijoihin, yhteiskuntaluokkaan ja yhteiskunnalliseen eriytymiseen sekä erilaisiin koulutuspolitiikkoihin, kuten oppilasvalikointiin ja kouluvalintapolitiikkaan
Varhaiserityiskasvatus; leikki kotona ja päivähoidossa; lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ja haasteellinen käyttäytyminen; kasvatus ja lastenpsykiatria 
Lukukäsitteen ja matemaattisen ajattelun pitkän aikavälin kehittyminen;    käsitteellinen muutos tieteellisten ja matemaattisten käsitteiden oppimisessa;
sosiaaliset verkostot ja asiantuntijuus; uuden teknologian vaikutus oppimiseen ja asiantuntijuuteen; motivaatio ja metakognitio oppimisessa

ÅBO AKADEMI

Professori Kristina Ström
Erityiskasvatus, erityiskasvattajien ja erityisopettajien professio, inkluusio. Erityiskasvatustoimenpiteiden vaikutukset oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon kehitykseen. 
  
Asiasana:
Tagit: