in English
 
 
Tutkimus
​Kasvatustieteiden tiedekunnan kunniatohtori Agnès van Zanten tekee tiivistä yhteistyötä kasvatustieteiden laitoksen tutkijoiden kanssa. Yhteisestä hankkeesta keskustelemassa tutkijatohtori Johanna Kallo.

Kasvatussosiologinen tutkimus kattaa koulutusjärjestelmän kaikki asteet ja aikuiskoulutuksen ja on suuntautunut koulutuspolitiikan ja vertailevan kasvatustieteen alueille. Tutkimus ulottuu yhtäältä koko koulutusjärjestelmän rakenteisiin ja koulutukselliseen valikointiin sekä sosiaalisen integraation ja ulossulkemisen, toisaalta mikrososiologisemman tason ilmiöihin kuten erilaisten sosiaalisten ryhmien elämänkulkuun ja koulutukseen kytkeytyviin teemoihin.

Oppimisen tutkimuksessa laitoksella on pitkät perinteet oppimisen ja opiskelun orientaatioiden ja motivationaalisten tekijöiden analyysissa. Tutkimus kattaa sekä peruskoulun että yliopisto-opiskelun. 

Laitoksella on vankat tutkimusperinteet myös aikuiskasvatuksen ja nuorisotutkimuksen saralla. Tutkimus suuntautuu ennen kaikkea koulutuksen ja työelämän välisiin suhteisiin, elämänuriin ja aikuiskoulutukseen osallistumiseen. Lisäksi erityispedagogiikassa ja varhaiskasvatuksessa tehdään varteenotettavaa tutkimusta. Erityispedagogiikan tutkimus kohdistuu vammaisuuden ja poikkeavuuden problematiikkaan sekä erityisen tuen tarpeen kysymyksiin yksilö- ja yhteiskuntatason ilmiöinä. Varhaiskasvatuksen tutkimus suuntautuu muun muassa lapsuuden syrjäytymiseen ja pienten lasten sosiaalisiin suhteisiin.  

Kasvatustieteiden laitos on mukana niin aikuis-, nuoriso- ja varhaiskasvatuksen kuin vertailevan ja korkeakoulututkimuksen, kasvatushistorian sekä vammaistutkimuksen tutkimusverkostoissa. Laitos on mukana myös poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa ja eri laitosten, tutkimuskeskusten sekä Koulutus- ja kehittämiskeskuksen (Brahea) toiminnassa.

Laitoksen tutkimushankkeiden määrä on viime vuosina voimakkaasti kasvanut.
Tutkimushankkeiden lisääntyminen on merkinnyt sitä, että tutkijoiden osuus laitoksen väestä on ollut nousussa. Ulkopuolista rahoitusta tutkimushankkeisiin saadaan mm. Suomen Akatemialta, Euroopan Unionilta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, Norjan tutkimusneuvostolta, Suomen Kulttuurirahastolta, säätiöiltä sekä alueen kunnilta.

Kasvatustieteiden laitoksella työskentelee Turun yliopiston oppimisen ja koulutuksen tutkimuksen vahvuusalan strategisella rahoituksella kaksi vierailevaa professoria: Lisbeth Lundahl (Uumajan yliopisto) ja Diane Reay  (Cambridgen yliopisto).

Ammattimaisen tutkimuksen asemaa laitoksella on vahvistanut osaltaan myös vuosina 2003-2017 laitokselta koordinoitu Kasvatusalan valtakunnallinen tutkijakoulu (KASVA) (2003–2006) sekä sen jatkajat Kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen valtakunnallinen tohtoriohjelma (KASVA) (2007–2013), Kasvatustieteiden valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto (2014) ja Kasvatusalan monitieteinen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto, FinEd (2015 alk). Laitos on ollut myös mukana valtakunnallisessa Perhetutkimuksen tohtoriohjelmassa.

Kasvatustieteiden laitoksella ja sen yhteydessä toimivalla Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksella (CELE) on myös oma Koulutuspolitiikan,elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma (KEVEKO), joka on yksi Turun yliopiston kuudestatoista tohtoriohjelmasta.


Kasvatustieteiden laitos ja CELE ovat osa Pohjoismaisen koulutustutkimuksen kansainvälistä huippuyksikköä  Nordic Centre of Excellence in Education for Tomorrow, jota koordinoi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. Keskuksessa on mukana tutkimuslaitoksia kaikista viidestä Pohjoismaasta ja neljästä muusta maasta eri puolilta maailmaa. CELE kuuluu huippuyksikön tutkimusryhmään Politics & Governance in Justice through Education, jota johtaa professori Hannu Simola Helsingin yliopistosta, co-johtajinaan professorit Risto Rinne Turun yliopistosta ja Peter Dahler-Larsen Etelä-Tanskan yliopistosta.

Asiasana:
Tagit: