in English
 
 
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran gradupalkinto tulevaisuudentutkimuksen opiskelijalle Katariina Kiviluodolle
​Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran gradupalkinto luovutettiin Turussa järjestetyn kollokvion yhteydessä 23.11. Seuran johtokunta päätti palkita Katariina Kiviluodon pro gradu -tutkielman "The layered reality of sustainable transport campaigning".
 
Professori Yrjö Haila luovutti tekijälle palkinnoksi valitsemansa teoksen "Conceptual innovation in environmental policy". Alla palkintoraadin lausunto kilpailun voittajasta.
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus onnittelee Katariinaa!
 
 

Yrjö Haila -palkinto 2017

Raadin lausunto kilpailun voittajaksi:
 
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin kunniaksi.
 
Kilpailussa tutkimusala ymmärretään laajasti eikä kilpailuun ilmoitettavien tutkielmien koulutusohjelmia rajata. Sama koskee tutkielman kieltä. Palkittavien tutkielmien aihepiirejä voivat esimerkiksi olla ihmisen ja (luonnon-)ympäristön välinen vuorovaikutus, luonnonvarojen käyttö ja siitä aiheutuvat ongelmat ja kiistat, ilmastonmuutos sekä lajiensuojelu. Palkittavan työn tulee olla korkeatasoinen opinnäyte, ja sen tulee myös puhutella monitieteistä tutkimusyhteisöä ja osaltaan tuottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tietämystä. Tämän lisäksi opinnäytteissä arvostetaan ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja ja hyviä yhteiskunnallisia käytäntöjä kehittävää otetta.
 
Vuonna 2017 kilpailua uudistettiin siten, että kilpailutöitä voivat ehdottaa paitsi ansioituneiden opinnäytteiden ohjaajat, myös niiden tekijät itse, tai kuka tahansa. Kilpailusta pyrittiin myös tiedottamaan aktiivisesti muun muassa yliopistojen ainejärjestöjen kautta. Yrjö Haila -gradukilpailuun jätettiin 15.8. mennessä seitsemän opinnäytetyötä viidestä yliopistosta, seitsemästä eri oppiaineesta. Töiden arvioitsijoina toimivat professori Anne Kumpula Turun yliopistosta ja tutkijatohtori Minna Santaoja Tampereen yliopistosta (1.10. alkaen Turun yliopistosta).
 
Kauttaaltaan varsin laadukkaista kilpailutöistä erottui erityisesti vahva kolmen kärki, joista arvioijat esittävät palkittavaksi Katariina Kiviluodon pro gradu -työtä The layered reality of sustainable transport campaigning. Työ on tehty Turun yliopistossa Tulevaisuudentutkimuksen oppiaineessa. Ohjaajana toimi professori Petri Tapio.
 
Kiviluodon tutkimus käsittelee liikennekampanjoita, joiden tavoitteena on ohjata ihmisiä siirtymään yksityisautoilusta joukkoliikennepalvelujen käyttäjiksi.  Hyödyntäen tulevaisuudentutkimuksen menetelmää nimeltä Causal Layered Analysis (CLA) Kiviluoto purkaa asiantuntijahaastatteluista kampanjoiden eri tasoja.  Tutkielman kiinnostava ja yllättäväkin johtopäätös on, että liikennekampanjat näyttävät nojaavan ajattelumme ja kulttuurimme syvärakenteisiin, myytteihin, jotka viime kädessä ohjaavat kampanjoiden toteuttamista. Kiviluodon työ on metodologisesti hienostunut ja kunnianhimoinen, sillä tavoitteena ei ole ainoastaan Causal Layered Analysis -menetelmän soveltaminen, vaan sen edelleen kehittäminen. Systemaattisesti menetelmää hyödyntäen tekijä avaa kampanjoiden taustalla vaikuttavia lähtökohtia sekä niihin liittyviä visioita, luoden samalla lukijalle syvällisen käsityksen käyttämästään metodista ja sen mahdollisuuksista. Tutkimusaineistonsa perusteella Kiviluoto on työstänyt liikennekampanjoinnin tulevaisuudesta neljä tulevaisuuskuvaa, joiden avulla hän tarjoaa välineitä arvioida tarkasteltavina olevien kampanjoiden kehittämismahdollisuuksia.
 
Kokonaisuutena arvioiden Kiviluodon tutkielmasta piirtyy kuva itsenäisestä ja rohkeasta tutkijasta, joka osaavasti ja oivaltaen tunnistaa teorian ja käytännön yhteenkietoutumisen ja keskinäisen vuoropuhelun välttämättömyyden, ja reflektoi ansiokkaasti tulevaisuudentutkimuksen moniulotteista teoreettis-metodologista keskustelua.
 
Katariina Kiviluodon tutkielma on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705246875
 

 
 
 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 27.11.2017 14:00 ,  Päivitetty 11.12.2017 18:05