in English
 
 
Tutu e-julkaisut 2012
Finel, Nufar & Tapio, Petri

Decoupling Transport CO2 from GDP

FFRC eBooks 1/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku.
41 p. ISBN 978-952-249-135-0.
 
The sectors that contribute the most to the growth of greenhouse gas emissions are energy supply, transport and industry. Transportation accounted for 26% of global CO2 emissions in 2007. Transport and the economy have been connected with one another for many decades. The growth of CO2 emissions from transport has followed the growth of the gross domestic product, especially in Europe, Africa and South and Central America. Decoupling the link between economic growth and environmental harm is a major societal challenge. The goal of this study is to broaden the scope of decoupling research within the transport sector to a global level and test the significance of the decoupling framework entitled Decoupling Diamond. A total of 137 countries and 4 groups of countries are included in the study.
 

 
Kirveennummi, Anna – Mattinen, Laura & Kähkönen, Johanna (toim.)

Ruista ja sisua – Varsinais-Suomen ruokaketjun vahvuudet, nykytila ja tulevaisuus

Tutu e-julkaisuja 2/2012, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
36 s. ISBN 978-952-249-136-7.
 
Varsinais-Suomen ruokaketjun tulevaisuustyössä tavoitteena on lisätä toimijoiden tietoisuutta muuttuvista toimintaympäristöistä. Se on ainoa tapa lisätä muuttuvien olosuhteiden ymmärtämisestä lähtevää innovaa-tiotoimintaa: uusia ideoita ja oivalluksia. Tässä raportissa kuvaamme Varsinais-Suomen ruokaketjun kehit-tämishankkeen, VARRU, ensimmäisten selvitysten ja tapaamisten pohjalta syntyneitä ajatuksia seuraavina vuosina jatkuvan prosessin taustatueksi. Olemme yhdistäneet neljän erilaisen selvityksen aineistoja vuoropuheluksi, jotta erilaiset näkökulmat rikas-tuttavat toimijoiden ymmärrystä ketjun mahdollisuuksista ja haasteista. Nämä neljä erillistä aineistoa ovat: Varsinais-Suomen nykytilan kartoitus, hankkeen tiimoilta tehdyt yrityshaastattelut, Varsinais-Suomen ruo-kaketjun osaamispohjan kartoitus ja hankkeen aloitustilaisuuden tulevaisuustyöpajasta koottu materiaali. Eri toimijoiden vuoropuhelua on tarkoitus jatkaa ja tiivistää kohti laajempaa ruoan ja syömisen arvoverkostoa ja ymmärrystä tulevaisuuden arvon muodostumisesta. Samalla tuotetaan taustamateriaalia maakunnallisen elintarvikestrategiatyön tarpeisiin.
 

 
Nurmi, Timo – Ahvenainen, Marko & Hietanen, Olli

Etelä-Suomen kuljetuskäytävä 2030. Ello-tulevaisuusprosessin loppuraportti

Tutu e-julkaisuja 3/2012, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
79 s. ISBN 978-952-249-137-4.
 
Etelä-Suomen kuljetuskäytävän tulevaisuutta kartoittava, Ello-tulevaisuusprosessi, oli monivaiheinen ja erilaisia sidosryhmiä osallistava. Tulevaisuusprosessin tavoitteena oli saada esiin uusia ja rikastuttavia näkökulmia logistiikasta ja logistiikan kehittämisestä sekä irrottautua tavanomaisesta ajattelusta ja ennakkokäsityksistä. Tässä raportissa esitetty Etelä-Suomen kuljetuskäytävän visio ja sen toteuttamiseksi vaadittavat strategiset toimenpiteet ottavat kantaa logistiikan lisäksi myös politiikkaan, sosio-ekonomiseen kehitykseen, kulttuuriin, tuotantotapaan, arvoihin, instituutioihin jne. Skenaariot ja visio ottavat kantaa logistiseen maailmankuvaan pitkällä aikaperspektiivillä: millaiseen maailmaan olemme logistiikkaa kehittämässä – ja millaiseen maailmaan haluamme sitä kehittää? Ello-projektin tulevaisuusprosessissa luodut kuusi logistiikan skenaariota kertovat ja kokoavat yhteen ajatuksia siitä, millaisia logistisia kehityspolkuja alueellisiin ja kansallisiin verstaisiin osallistuneet toimijat pitivät mahdollisina seuraavan 20–30 vuoden aikajänteellä.
 

 
Heinonen, Sirkka – Ruotsalainen, Juho & Kurki, Sofi

Luova tulevaisuustila ja tulevaisuuden osaamisen ennakointi

Tutu e-julkaisuja 4/2012, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
142 s. ISBN 978-952-249-140-4.
 
Tässä raportissa esitellään VIDICO:n Luova tulevaisuustila -hankkeen tulokset. Hanke toteutettiin kahden konkreettisen pilotin kautta: Helsingin kaupungin kirjastopilotti Lasipalatsin Kohtaamispaikassa sekä Hämeenlinna-pilotti Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Teknologiakeskus Innoparkissa. Kyseessä on uusi konsepti, joka kehittää yhteisluovuutta, ennakointikykyä ja innovatiivisuutta. Luovaan tulevaisuustilaan on integroitu luovuutta tukevia ja ennakointiajatteluun valmentavia elementtejä. Pilottien luovissa tulevaisuustiloissa järjestettävissä moderoiduissa Tulevaisuusklinikoissa osallistujat pääsivät soveltamaan tulevaisuudentutkimuksen metodeja sekä yhteisluovia työskentelymenetelmiä.
 

 
Vehmas, Jarmo – Luukkanen, Jyrki – Kaivo-oja, Jari – Panula-Ontto Juha & Allievi, Francesca

Key Trends of Climate Change in the ASEAN Countries. The IPAT Decomposition Analysis 1980–2005.

FFRC eBooks 5/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku.
26 p. ISBN 978-952-249-142-8.
 
Decomposition analyses of energy consumption and CO2 emissions have mainly focused on effects of changes in economic activity, energy intensity and fuel mix, and structural changes in energy consumption in different countries or different sectors of the economy. This e-Book introduces a different perspective by identifying five globally relevant factors affecting CO2 emissions. Changes in carbon intensity of primary energy, efficiency of the energy system, energy intensity of the economy, level of economic development, and the amount of population have been identified by extending the well-known IPAT identity.
 

 
Joki, Laura

Suomen henkilöautoliikenteen tulevaisuus. Skenaarioita vuoteen 2030.

Tutu e-julkaisuja 6/2012, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
67 s. ISBN 978-952-249-143-5.
 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen henkilöautoliikenteen tulevaisuutta liikennealan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta ja muodostettiin henkilöautoliikenneskenaarioita vuoteen 2030. Tutkimuksen aineisto koostui 26 kyselylomakkeesta ja asiantuntijahaastattelusta. Kyselylomakkeiden vastaukset ryhmiteltiin käyttäen klusterianalyysia. Ryhmistä laskettiin klusterikeskukset, jotka muodostivat skenaarioiden ”ytimen”. Klusterianalyysin tuloksia syvennettiin haastatteluaineistosta poimituilla selittävillä tekijöillä ja sitaateilla. Näin muodostettiin viisi henkilöautoliikenneskenaariota, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi tarkasteltaessa henkilöautoliikenteen tulevaisuudennäkymiä ilmastonäkökulmasta ja pyrittäessä kohti ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta liikennesektorilla.
 

 
Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho

Ihmisten kaupunki 2030. Elävä esikaupunki -hankkeen 2. tulevaisuusklinikka "Opportunity" 16.4.2012.

Tutu e-julkaisuja 7/2012, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
51 s. ISBN 978-952-249-144-2.
 
Tekesin Tila-ohjelmaan kuuluva Elävä esikaupunki (ELOISA) -hanke tutkii esikaupunkien elinkaarikestävyyttä, viihtyisyyttä ja monikäyttöisyyttä. Kolmivuotisessa hankkeessa (2011–2013) pyritään löytämään keinoja lisätä esikaupunkien elinvoimaisuutta ja tilallista pääomaa. Kolmivuotisessa hankkeessa järjestetään joka vuosi Tulevaisuusklinikka-työpaja, josta vastaa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tulevaisuusklinikoissa tarkastellaan esikaupunkien muutosta, uusia käyttötapoja ja uusia toimijoita. Lisäksi niissä saatetaan eri toimijoita vuoropuheluun keskenään. Tulevaisuusklinikoissa käytetään useita, osallistavia ja yhteisluovuuteen perustuvia tulevaisuudentutkimuksen metodeja. 16.4.2012 järjestettiin hankkeen toinen Tulevaisuusklinikka ”Opportunity” Helsingin kaupungin Burtz-salissa. Tässä julkaisussa on raportoitu kyseisen Tulevaisuusklinikan tulokset. Tulevaisuusklinikassa jatkettiin hankkeen ensimmäisen Tulevaisuusklinikan ”Perspective” tuloksia kehittämällä niistä konkreettisia käytännön sovellusaihioita.
 

 
Luukkanen, Jyrki – Kouphokham, Khamso – Panula-Ontto, Juha – Kaivo-oja, Jari –Korkeakoski, Mika – Vehmas, Jarmo – Tuominen, Visa – Jusi, Sari – Pasanen, Tytti &
Lakkala, Hanna

Future Energy Demand in Laos. Scenario Alternatives for Development.

FFRC eBOOK 8/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 
55 p. 978-952-249-145-9.
 
Energy production in Laos is still dominated by traditional fuels. Fuelwood in the main source of energy and most of the energy is consumed at households for cooking. Increase in the number of cars and motorbikes is rapidly increasing the use of imported petroleum products. Electrification is one of the central targets of the Lao government. The electrification rate has increased fast in Laos and in the year 2010 over 70 % households had electricity supply. The target is to have 90 % access to electricity by the year 2020. The World Bank regards the electrification of Lao PDR to be a success story (World Bank 2012). This paper deals with the present and future energy consumption in Laos. First the historical trends of energy use in different sectors are analysed. The future scenarios are constructed using LaoLinda model. Four different future alternative development paths are analysed using the model results. The energy use data source for the analysis is from the Ministry of Energy and Mines (MEM) of Lao PDR. Economic and other data is from the Department of Statistics of Lao PDR.

 
Khanthapath, Bouasavanh – Lakkala, Hanna & Luukkanen, Jyrki

Interlinkages between Energy, Environmental Changes and Livelihoods in Laotian Households. Findings from 14 Focus Group Discussions.

FFRC eBOOK 9/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku.
47 p. ISBN 978-952-249-147-3.
 
This publication presents and discusses the findings of 14 focus group discussions (FGD) conducted in different parts of Laos in early 2011 as a part of the project “Interlinkages Between Energy and Livelihoods – Data, Training and Scenarios for Sustainable Energy Planning in Laos (INES)”, which is a project funded by the Finnish Ministry for Foreign Affairs and Nordic Development Fund in the framework of Energy and Environment Partnership (EEP) Mekong in South East Asia. The INES project was implemented by Finland Futures Research Centre (FFRC) in cooperation with the Ministry of Energy and Mines of Laos. The overall objective of the project is to improve the capacity of decision makers in Laos to promote sustainable long-term energy planning. In addition, the aim has been to provide qualitative and quantitative data on rural and urban resources and livelihood strategies and increase the knowledge of energy resources and use, and sustainable use of natural resources in Laos.
 

 

Wilenius, Markku & Kurki, Sofi

Surfing the Sixth Wave. Exploring the next 40 years of global change.

FFRC eBOOK 10/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 
126 p. Second edition. ISBN 978-952-249-254-8 (pdf).

This is the first report published for the project The 6th Wave and Systemic Innovations for Finland: Success Factors for Years 2010–2050 (6th WAVE). In it we present the Kondratieff long cycle theory (K-Wave for short) as a framework for anticipating the medium to long term future (2010–2050), with regard to current megatrends and drivers of change as well as potential game changers for the next wave of development. The report comprises the first results of our theoretical work, based on a comprehensive literature review of previous K-wave studies, and an analysis of key technologies and societal issues we believe act as catalysts for the coming paradigm shift in economies and societies. The potential implications of these factors for Finland are explored in the context of established Finnish industries and emerging new fields, taking into account the technological and societal trends that pose challenges for the continuation of the status quo. 
  


 

 

Asiasana:
Tagit: