in English
 
 
Tutu e-julkaisut 2015

Luukkanen, Jyrki – Kuria, Peter – Käkönen, Mira – Karhunmaa, Kamilla – Karjalainen, Joni – Warah,  Rasna – Msoka, Colman & Toroskainen, Kaisa

Development Futures in Kenya and Tanzania Beyond 2015

FFRC eBOOK 1/2015.  Finland Futures Research Centre, University of Turku.
153 p. ISBN 978-952-249-304-0, ISSN 1797-1322.

 
On the road towards the post-2015 development framework, the “Development Futures in Kenya and Tanzania Beyond 2015” book presents views from Kenya and Tanzania to complement the post-2015 debate that thus far has taken place mostly at the international policy circles. The book is based on over fifty interviews in Kenya, Tanzania and Finland and ten workshops carried out in the first half of 2013. The research has been commissioned by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and has been carried out under the BEYOND 2015 project (Kenya and Tanzania Beyond 2015: Exploring domestic debates and envisioning development futures).
   

Hatakka, Aino & Vehmas, Jarmo (editors)

SUSTAINABLE FUTURES IN A CHANGING CLIMATE
Proceedings of the Conference “Sustainable Futures in a Changing Climate”,
11–12 June 2014, Helsinki, Finland

FFRC eBOOK 2/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
427 p. ISBN 978-952-249-303-3, ISSN 1797-1322.

 
How does climate change influence our understanding of the future? How can we contribute to creating desirable but possible futures in the era of climate change?   
The Finland Futures Research Centre’s 16th Annual International Conference ‘Sustainable Futures in a Changing Climate’ focused on presenting current future-oriented research on different aspects of climate change, and thus, the conference contributed to the global field of knowledge sharing concerning climate change.

This conference gathered together 140 participants from 21 different countries. During the two days, altogether 67 presentations were held in 11 thematic working groups dealing with various topics. This conference proceedings collects some of the full conference papers presented in the thematic working groups. The articles in this publication are divided to chapters according to the themes of the working groups. Each article in this conference proceedings has gone through a peer review process. We thank all the authors of the articles and the anonymous referees for their valuable contribution to this publication. 


Taylor, Amos – Heinonen, Sirkka – Ruotsalainen, Juho & Parkkinen, Marjukka

Highlighting Media & Journalism  Futures 2030. Survey on Weak Signals and Emerging Issues.

FFRC eBOOK 3/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
46 p. ISBN 978-952-249-393-4, ISSN 1797-1322.
 

In 2030 Media is undergoing a state of change becoming more customized toward individual, massive data driven and more intertwined within society. An emerging cross-cutting platform of diverse actors, with global access to media and information implies a much more complicated media culture. The meaning of a certain line of new journalism is enhanced. It is becoming more ethical, independent, collaborative, and networked, with better quality and better informed premises. Further, journalism riding in the same arena as gossip and automated information publication has to enhance its journalistic quality in order to differentiate itself and underline its authenticity. Individual authentic voice resonates while the journalistic ability is combined with editorial and production skills. Respondents’ answers in the survey cover many categories foreseeing the roles and functions of media and journalism where a democratic distribution of media content and access leads to a customised individualised media, “from 'us', to 'I'”. Moreover, new journalism is foreseen to emerge amidst a complex global networked culture.

The MEDEIA research project anticipated new roles and functions for media in the emerging societal structure we call the Digital Meanings Society. It was carried out at Finland Futures Research Centre (FFRC), University of Turku during 2013–2015, and funded by the Media Industry Research Foundation of Finland, the Building Information Foundation, e21 Solutions, Teknologiainfo Teknova, Ministry of Transport and Communications and TeliaSonera. 
 


Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho

KUDOS – Median ja journalismin viriäviä tulevaisuuksia
MEDEIA-hankkeen loppuraportti

Tutu e-julkaisuja 4/2015. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
88 s. ISBN 978-952-249-390-3, ISSN 1797-1322.

MEDEIA-tutkimushankkeessa (Median uudet roolit ja tehtävät digitaalisessa merkitysyhteiskunnassa) tutkittiin median ja journalismin uusia yhteiskunnallisia rooleja ja funktioita vuoteen 2030 mennessä. Hanke toteutettiin vuosina 2013–2015 ja siinä hyödynnettiin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Erityisesti hankkeessa kerättiin ja analysoitiin median ja journalismin heikkoja signaaleja, jotka ovat merkkejä nyt marginaalisista, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti vahvistuvista ilmiöistä ja kehityskulkuista.

Tutkimuksen lähtökohtana oli se paradoksi, että internetin myötä medialla on yhä merkittävämpi ja läpitunkevampi rooli yhteiskunnassa, mutta samalla kaupallisen median asema on yhä uhatumpi. Hankkeessa median ongelmiin ei haettu ensisijaisesti ratkaisua niinkään uusista liiketoimintamalleista kuin median uusista rooleista ja tehtävistä muuttuvassa yhteiskunnassa. Ajatuksena oli, että mitä paremmin median ja journalismin uusia tehtäviä ja funktioita saadaan ennakoitua, sitä helpompi myös toimivia liiketoimintamalleja on löytää.

Tämä julkaisu on hankkeen loppuraportti. Raportissa hankkeen aiemmin dokumentoidut tulokset on koottu yhteen ja analysoitu. Raportti hahmottaa tulevaisuuden yhteiskuntaa, joka rakentuu avoimille informaatioekosysteemeille, mediasisällöille ja ruohonjuuritasolta nousevalle toiminnalle. Raportti avaa näkymiä siihen, millaisia funktioita media ja journalismi voivat tällaisessa yhteiskunnassa palvella.
 


Karhunmaa, Kamilla – Pitkänen, Outi & Tuominen, Visa

Assessing the Co-Benefits of Household Energy Technology Carbon Offset Projects

FFRC eBOOK 5/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
86 p. ISBN 978-952-249-392-7, ISSN 1797-1322.

There has been an increase of carbon finance in recent years to offset projects in developing countries that claim to produce significant local development benefits, also called co-benefits. Household energy technology projects are an example of carbon offset projects that are claimed to both mitigate climate change and create development co-benefits. This report uses case studies from household energy technology projects in Cambodia and Lao PDR to examine how the co-benefits of household energy technology carbon offset projects are assessed and what possible gaps there are in current academic assessment approaches.

The research for this book has been carried out under the ‘Scaling up low carbon household technologies in the lower Mekong Subregion’. The project commenced in 2012 and has been funded by the Nordic Climate Facility (NCF), which is financed by the Nordic Development Fund (NDF) and administrated by Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).
 


Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni & Ruotsalainen, Juho

Towards the third industrial revolution.
NEO-CARBON ENERGY project Future Clinique I ”Creating the Third Industrial Revolution” 6.5.2015

FFRC eBook 6/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.

74 p. ISBN  978-952-249-394-1, ISSN 1797-1322.

This report presents the results of ”Creating the Third Industrial Revolution”, a Futures Clinique organised in Ruoholahti, Helsinki May 6, 2015 at Sitra. Futures Clinique is a distinct futures workshop method. The futures clinique was conducted within a research project NEO-CARBON ENERGY and its futures research part “Neo-Carbon Enabling Neo-Growth Society – Transformative Energy Futures 2050”, funded by Tekes.

Around 70 experts participated in the Futures Clinique. The participants included project members, government, business and third sector representatives as well as students. They worked around four tentative scenario sketches until the year 2050 called Radical Startups, Value-driven Techemoths, Green DIY En-gineers and New Consciousness. All of the scenarios are transformative i.e. implying fundamental change and differ more or less radically from the present. The scenario sketches were analysed on a general level and especially with regard to implications for Finland. 

 
Kuhmonen, Tuomas – Hyvönen, Katja – Ahokas, Ira – Kaskinen, Juha & Saarimaa, Riikka

Paikallinen ruoka ja kestävä kehitys. 
Kirjallisuuskatsaus

Tutu e-julkaisuja 7/2015. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
77 s. ISBN 978-952-249-396-5, ISBN 978-952-249-397-2 (painettu), ISSN 1797-1322.
 
Paikallista ruokaa ja kestävyyttä yhdistävät monet asiat, muun muassa käsitteiden runsaus ja määritelmien epäselvyys. Paikallinen ruoka voi olla lähellä tuotettua ruokaa ja/tai alkuperältään sekä tarjontaketjultaan tunnettua (kotimaista) ruokaa. Se on ruokaa ”jostakin” ja tarjoaa vaihtoehdon ”ei-mistään” tulevalle ruualle. Kestävyys on puolestaan erilaisten asioiden (pääomien, tuotanto- ja kulutusmahdollisuuksien yms.) ajassa säilymistä. Se, mitä ajassa pitäisi säilyä, missä määrin, kuinka kauan, missä, kenen näkökulmasta ja millä tavoin, on kuitenkin sopimuksenvarainen asia.

Paikallisen ruuan yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan jäsentää kestävyyden näkökulmasta. Tässä selvityksessä tehtävään on haettu vastauksia kirjallisuudesta. Miten paikallinen ruoka ja taloudellinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys liittyvät toisiinsa? Millaisilla alustoilla ne yhdistyvät toisiinsa? Mihin maantieteellisiin alueisiin ne kiinnittyvät? Kuinka kestävyys syntyy ja kuinka sitä edistetään paikallisen ruuan tapauksessa? Entä kuinka kestävyys todennetaan ja mitataan? Missä asioissa ja miten kestävyys ilmenee? Erityisesti nämä kestävyyden ilmentymät eri ulottuvuuksilla ovat samalla perusteita erilaisille yksilö-, yhteisö- tai politiikkatason valinnoille.

Raportti avaa kestävyyden käsitettä paikallisen ruuan yhteydessä; samalla se toimii paikallisen ruuan tulevaisuuskuvien laatimisen lähtökohtana PARTY-hankkeessa (Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset).
 
Tutu e-julkaisuja 8/2015. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
25 s. ISBN 978-952-249-399-6, ISSN 1797-1322.
 
Tutkimuksen selvitettiin Kiinan ja Intian hiilidioksidipäästöjen kehitystä vuosina 1981–2010 ja näiden perusteella tehtiin ennusteita vuosikymmen eteenpäin vuoteen 2020 ulottuen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi ympäristötaloudellinen Kuznets-käyräteoria, jolla kuvataan hiilidioksipäästöjen per capita ja bruttokansantuotteen per capita välistä suhdetta. Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyräteorian mukaan asukasmäärään suhteutettuna hiilidioksidipäästöt kasvavat aluksi BKT:n kasvaessa. Alkuvaiheen kehitys johtuu teorian mukaan yhteiskunnan alkeellisesta tuotantorakenteesta ja kehittymättömistä valmistusmenetelmistä. Toisessa vaiheessa talouskasvun vaikutus saastumiseen vähenee ja lopulta pysähtyy yhteiskunnan siirtyessä maataloustuotantopainotteisesta tuotantorakenteesta kohti tuotanto- ja palveluyhteiskuntaa. Kolmannessa kehitysvaiheessa talouden jatkaessa kasvuaan saasteet vähenevät. Tällöin jo selvästi palveluvaltaisemman yhteiskunnan kehitys on teorian mukaan tutkimus- ja kehityspainotteista, jolloin ympäristöä pilaavat ja kuormittavat tuotantomenetelmät vaihdetaan puhtaampiin tuotantomenetelmiin.
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei käänteistä U-käyrää kuvaava ympäristötaloudellinen Kuznets-teoria toteutunut Kiinassa ja Intiassa. Ympäristötaloudellisen U-käyrän toteutumista kuvaa hypoteesi jouduttiin hylkäämään sekä Kiinan että Intian tapauksessa. Ennen vuotta 2020 Intian ja Kiinan hiilidioksidipäästöjen per capita kasvu jatkaa tulevaisuudessa kasvuaan samalla tavalla kuin niiden vastaavat BKT per capita määrällisesti kasvavat. Kiinan tuleva päästötilanne oli selvästi huolestuttavampi kuin vastaava Intian kehitys. Tutkimuksen mukaan tulevina vuosina Intian CO2-päästöt eivät tule kasvamaan yhtä paljon kuin Kiinassa. Kiinassa CO2-päästöt per capita vuonna 2020 ennakoidaan olevan 12.57 tonnia per capita, kun taas Intiassa niiden arvioidaan olevan 2.54 tonnia per capita. Vuonna 2020 Kiinan tulevien CO2 päästöjen per capita ennakoidaan olevan noin viisinkertaiset verrattuna Intian CO2 per capita -päästötasoon. 
 

Hietanen, Olli – Nurmi, Timo & Heikkilä, Katariina

The Visions for the Saga Furs.

FFRC eBOOK 9/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
19 p. ISBN 978-952-249-400-9, ISSN 1797-1322.
 
Julkaisun saa pyydettäessä sähköpostitse:
Publication is available on a request: liisa.hakola(a)profur.fi
 

Heinonen, Sirkka & Balcom Raleigh, Nicolas

Continuous Transformation and Neo-Carbon Energy Scenarios.

FFRC eBOOK 10/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
67 p. ISBN 978-952-249-401-6, ISSN 1797-1322.
 
This report describes the process and results of Futures Clinique held 22nd May 2015 at Aalto University. At the Futures Clinique − titled Creatively Sustainable Built Environment in Neo-Carbon Energy Worlds − students of Continuous Transformation Course elaborated four tentative scenarios of an on-going Tekes-funded project called Neo-Carbon Energy. The goal of the research project is to explore futures based on renewable energy system. The report begins by describing the method, project, and the theoretical framework. This is followed by the description of the process and results of the Futures Clinique. The nature of change and transformation is also discussed. Working in four groups, the participants focused on a chosen scenario through a multi-staged process. As the report is given to the participants for feedback as well as for further discussion and development, comments on the results are also presented. The conclusive chapter presents observations on transformation and futures learning.
   
Hietanen, Olli – Nurmi, Timo & Heikkilä, Katariina

The Visions for the Fur Industry.

FFRC eBOOK 11/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
22 p. ISBN 978-952-249-402-3, ISSN 1797-1322.
 
Julkaisun saa pyydettäessä sähköpostitse:
Publication is available on a request: liisa.hakola(a)profur.fi
 

 
Heinonen, Sirkka – Balcom Raleigh, Nicolas – Karjalainen, Joni – Minkkinen, Matti – Parkkinen, Marjukka & Ruotsalainen, Juho

CLA GAME REPORT
Causal Layered Analysis Game on Neo-Carbon Energy Scenarios

FFRC eBOOK 12/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
112 p. ISBN 978-952-249-403-0, ISSN 1797-1322.
 
This report describes the process and results of Causal Layered Analysis (CLA) game session held on 11 June 2015 in the International Conference of “Futures Studies Tackling Wicked Problems”, organized by Finland Futures Research Centre in Turku. CLA is a qualitative method developed by Sohail Inayatullah. It enables a deeper investigation of alternative futures through an analysis done through four different layers; litany, system, worldview and myth/metaphor. The method functioned as the theoretical framework for the experimental game session conducted during the conference. The aim of the CLA game was to elaborate on and experiment with four transformational scenarios being developed by Finland Futures Research Centre for an ongoing Neo-Carbon Energy project. The tentative scenarios were constructed in the futures-orientated part of the project “Neo-Carbon Enabling Neo-Growth Society – Transformative Scenarios 2050”. 
 

 
Heikkilä, Katariina

Sustainability Studies in Universities – Review on Study Modules of Sustainable Development and Responsible Business in Finnish and some European Universities.

FFRC eBOOK 13/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
66 p. ISBN 978-952-249-408-5, ISSN 1797-1322.
 
The task of this report was to gather and analyse material about Finnish and additionally some international, in practice European, higher education programmes that offer minor or major subject in sustainable development or responsible business/corporate social responsibility (CSR). Benchmarking was done in order to understand how the education is connected with research or practical projects, what educational methods are used and what kind of role is given to multidisciplinarity in study modules. The purpose was to achieve comprehension whether Sustainable Development Studies in Turku University has unique characteristics and what might be the most interesting lines of development in the future. The main focus of this benchmark report is on sustainable development. Sustainable development and responsible business/corporate social responsibility are subjects that intertwine together in many ways. In the Turku University Sustainable Development Studies are offered at the university level and Responsible Business at the level of the Turku School of Economics. However, they have clear connection and cooperation and Sustainable Development Studies are administered in the Finland Futures Research Centre that is situated at the Turku School of Economics.
 

 
Asiasana:
Tagit: