in English
 
 
Tutu e-julkaisut 2016

​Kuhmonen, Tuomas – Saarimaa, Riikka – Nurmi, Timo – Ahokas, Ira – Hyvönen, Katja & Kaskinen Juha

Tutu e-julkaisuja 1/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
65 s. ISBN 978-952-249-404-7 (pdf), ISBN 978-952-249-405-4 (painettu), ISSN 1797-1322.

Paikalliset ruokajärjestelmät ovat usein vahvasti institutionalisoituneita, kulttuurisesti juurtuneita, taloudellisten valtasuhteiden ja vakiintuneiden kulutustottumusten sementoimia kolossaaleja. Niiden tulevaisuutta on helppo tarkastella polkuriippuvaisena, vakiintuneena kehitysurana. Maailmanmalli on niin vahva, että aidosti vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on vaikea nähdä tai edes mielikuvitella. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä tällaista mielen maailman monokulttuuria on mahdollista rikkoa säätämällä tarkastelukehystä ja horisonttia. Nykyhetki on aina rajoitteisin aikahorisontti, koska yksityiskohtaista sisältöä on runsaasti, eikä sitä ole helppo järjestää muutoshahmoiksi, syy-seuraussuhteiksi tai hierarkioiksi. Mitä kauemmas historiaan tai tulevaisuuteen liikutaan, sitä vähemmän tätä merkityksettömien yksityiskohtien kohinaa on ja sitä selvemmin kokonaisuudet parhaimmillaan hahmottuvat. Tässä raportissa on esitetty tulokset neljän kestävyyden ulottuvuuden (taloudellisen, ympäristöllisen, sosiaalisen ja kulttuurisen) varaan rakentuvista paikallisen ruuan tulevaisuuskuvista. Paikallinen ruoka on lähellä tuotettua ja/tai alkuperältään ja tarjontaketjultaan tunnettua kotimaista ruokaa. Tulevaisuuskuvat muodostavat yhden ”otoksen” monista mahdollisista paikallisen ruuan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja tällaisina niitä tulisi ensisijaisesti myös tulkita. Jos kuvattuja tulevaisuuksia tavoitellaan, tuloksista on hyötyä tunnistettaessa tavoiteltavia sisältöjä, poistettavia esteitä ja toimijoiden erilaisia rooleja tulevaisuuksien tekemisessä.
 


Nygrén, Nina A. 

Järvien hoito ja kunnostus 2030. Tulevaisuusverstaiden tulokset.

Tutu e-julkaisuja 2/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
39 s. ISBN 978-952-249-407-8, ISSN 1797-1322.
 

AQUADIGM-tutkimushanke (The Function and Management of Aquatic Ecosystems in the Changing Environment: the Effects of Paradigm Shifts) tutkii järvien hoidon ja kunnostusten muuttuvia olosuhteita ja paradigmoja. Hankkeen osana tutkitaan järvien hoidon ja kunnostusten tulevaisuuksia Suomessa vuoteen 2030 saakka. Järvien hoidon tulevaisuuden ennakoimiseksi järjestettiin syksyllä 2015 yhteensä viisi tulevaisuusverstasta, joista neljässä pohdittiin järvien hoitoa ja kunnostusta koko Suomen mittakaavassa ja yhdessä keskityttiin Tuusulanjärven tulevaisuuteen. Verstaissa oli osallistujia laajasti eri sidosryhmistä ja ryhmät työskentelivät innostuneesti ja tuotteliaasti. Tässä raportissa esitellään tulevaisuusverstaissa työstetyt tulevaisuuden skenaariot. Suomen järvien osalta tuotettiin neljä skenaariota: toivottava, todennäköinen ja kaksi hieman toisistaan erilaista uhkaskenaariota. Tuusulanjärven tulevaisuudesta tuotettiin toivottava skenaario, todennäköinen skenaario ja uhkaskenaario. Skenaariot sisältävät skenaariotarinan sekä listattuna asioita, joita pitäisi tapahtua jotta kyseinen skenaario toteutuisi tai jotka ennakoivat skenaarion toteutumista. Skenaariot ovat kiinnostavaa ja ajatuksia herättävää luettavaa kaikille järvien käytöstä, hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneille.
 


Heinonen, Sirkka – Leponiemi, Lauri & Parkkinen, Marjukka

Futuristiset rakennukset metaforisina viesteinä.
Rakennetun kaupunkikuvan tulkintaa tulevaisuusperspektiivistä.

Tutu e-julkaisuja 3/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
88 s. ISBN 978-952-249-409-2, ISSN 1797-1322
 
Tässä raportissa tarkastellaan futurististen rakennusten ja rakennushankkeiden sisältämiä metaforisia viestejä ja tulkintoja, niin meiltä Suomesta kuin muista maista maailmalla, erityisesti Euroopasta ja Aasiasta. MEDEIA-hankkeen (Median uudet roolit ja tehtävät digitaalisessa merkitysyhteiskunnassa) tutkimusaineistoon perustuen nostetaan esiin esimerkkejä erilaisia metaforia edustavista rakennuksista ja pohditaan niiden yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia viestejä ja vaikutuksia. Analyysi pohjautuu Causal Layered Analysis (CLA) -metodiin, jossa pureudutaan ilmiöiden syvämerkityksiin ja olettamuksiin. Miten rakennus perusfunktionsa lisäksi toimii viestijänä? Millaisia ovat rakennusten viestimät tulevaisuudelliset viestit? Metaforiset viestit on tässä tutkimuksessa jaettu neljään luokkaan; luonto-, teknologisiin ja sosiaalisiin metaforiin, sekä neotopioihin.
 

Tutu e-julkaisuja 4/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 
74 s. ISBN 978-952-249-418-4 (2. painos), ISBN 978-952-249-422-1 (painettu), ISSN 1797-1322.

Tämä kirjallisuusselvitys on osa ScenoProt-hanketta (Novel Protein Sources for Food Security), joka kuuluu Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) tutkimusohjelmaan “Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi”. Raportissa tarkastellaan Suomen proteenituotannon, -jalostuksen ja -kulutuksen muutosten mahdollisuuksia vuoteen 2030 mennessä systeemisestä näkökulmasta. Muutossuuntina hahmottuvat olemassa olevien proteiinilähteiden käytön tehostaminen ja uudenlainen käyttötapa tai uusien, vähän käytettyjen proteiinilähteiden nykyistä laajempi hyödyntäminen. Yhteiskunnallisesti merkittävänä ongelmana pidetään ns. täydennysvalkuaista eli soijan käyttöä sika- ja siipikarjatalouden rehuissa. Myös kasvisproteiinin nykyistä laajempaa käyttöä kuluttajatuotteissa pidetään toivottavana kehityssuuntana. Raportissa tarkastellaan näiden tavoitteiden saavuttamista edistävien muutospolkujen osatekijöitä ja niiden muodostamaa kokonaisuutta muun muassa MLP-viitekehyksen (Multi Level Perspective) avulla.

 


Hietanen, Olli & Saarimaa, Riikka

VOIMAKAS – elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun -tulevaisuusverstaiden tulokset

Tutu e-julkaisuja 5/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 
41 s. ISBN 978-952-249-417-7, ISSN 1797-1322.

Voimakas-tutkimushankkeessa etsitään uusia ratkaisumalleja puutarha-alan liiketoiminnan kehittämiseksi. Kansainvälisesti ja kansallisesti kilpailukykyinen puutarhatuotanto tarvitsee taustalleen uusia innovaatioita ja toimintamalleja, jotka haastavat ja jopa häiritsevät vallitsevaa nykytilannetta. Yhtenä Voimakas-hankkeen toiminnoista toteutetaan kolmiosainen tulevaisuusverstasprosessi, jonka ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 27.3.2015 Helsingissä yhteistyössä Puutarhaliitto ry:n ja Viherympäristöliitto ry:n kanssa. Ensimmäisen verstaan tuloksena saatiin tulevaisuuskuvia ja visioita, joiden työstämistä varten järjestettiin Turussa 29.10.2015 jatkoverstas. Tämä raportti esittelee näiden kahden tulevaisuusverstaan tulokset. Verstaiden tuloksia tullaan analysoimaan myöhemmin tulevaisuusprossin kolmannessa vaiheessa yhteistyössä puutarha-alan keskeisten toimijoiden kanssa. Viimeisen työvaiheen tarkoituksena on valita ne tulevaisuuskuvat, joita alalla halutaan edistää sekä pohditaan konkreettisia toimenpiteitä halutun tulevaisuuden toteuttamiseksi. 
 


Höyssä, Maria – Aalto, Hanna-Kaisa – Kurki, Sofi – Minkkinen, Matti – Siivonen, Katriina – Söderlund, Sari – Tapio, Petri  – Wilenius, Markku & Arvonen, Anne (eds)

Coolest Student Papers at Finland Futures Research Centre 2015–2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2015–2016.

FFRC eBOOK 6/2016, Finland Futures Research Centre, University of Turku.
184 p. ISBN 978-952-249-423-8, ISSN 1797-1322.

Welcome to read inspired and inspirational picks from Finland Future Research Centre’s students papers from the study year 2015–16. With this publication, we at the FFRC want to create a channel for making visible the hard work, academic talent and creativity featured in our courses.  

This Special Issue covers six courses from the international Master’s Degree Programme in Futures Studies (FUTU), two courses organised by Finland Futures Academy (FFA) (taught in Finnish), and the interdisciplinary teamwork course of Sustainability Studies (KEKO) (includes both English and Finnish speaking teams). FUTU, FFA and KEKO studies are all coordinated by the FFRC. In this Special Issue each course forms its own section with an introduction by the teacher(s), followed by the papers. 

 

Ruotsalainen, Juho & Heinonen, Sirkka

Intiimi journalismi 
Diginatiivit mediat tulevaisuuden journalismin edelläkävijöinä

Tutu e-julkaisuja 7/2016, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
93 s. ISBN 978-952-249-416-0, ISSN 1797-1322

Media ja sen myötä journalismi muuttuvat vauhdilla, jossa jo yksi vuosi on pitkä aika. Teknologiset innovaatiot ajavat muutosta, mutta usein teknologiaa kiinnostavampia ovat median ja journalismin kulttuuriset, niiden arvoissa ja merkityksissä tapahtuvat muutokset. Muutoksen nopeuden ja moniulotteisuuden vuoksi tulevaisuuden-

tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät sopivat erityisen hyvin median ja journalismin tutkimukseen.

Tämä julkaisu on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Diginatiivi journalismi uuden median edelläkävijänä -hankkeen loppuraportti. Tutkimuksessa avataan niitä kulttuurisia merkityksiä, joilla niin kutsutut diginatiivit mediat määrittelevät itseään ja journalismiaan. Diginatiivit mediat nähdään tutkimuksessa median ja journalismin edelläkävijöinä, ikään kuin tulevaisuuden edustajina nykyajassa. Toisin sanoen diginatiivit mediat ymmärretään tutkimuksessa median ja journalismin heikkoina signaaleina, merkkeinä mahdollisesti vahvistuvista ilmiöistä ja kehityssuunnista. Diginatiivien medioiden edustamat arvot ja merkitykset voivat vahvistuessaan määritellä keskeisesti tulevaisuuden medioita ja journalismia. 

 

Kurki, Sofi Pura, Minna & Wilenius, Markku

RE-ACTING THE FUTURE
New Ways to Work: The Case of Reaktor

FFRC eBOOK 8/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 
36 p. ISBN 978-952-249-413-9, ISSN 1797-1322.
 

The Human Being and Value in the Sixth Wave (HUVA) project investigates organisations that are the harbingers of a new way not only to survive, but flourish in this new era of work. The main research case has been a Finnish IT-consulting company Reaktor that has pioneered a uniquely human-centric organisation model. Their approach to organising has resulted from a conscious, systematic effort to break from old ways of running a business, in order to create ways of organising that offer both high-level performance, quality in customer service, as well as worker satisfaction and fulfilment. It is due to these factors that Reaktor has been repeatedly chosen to be the best place to work, not only in Finland, but also in Europe.

In this report the study and its findings are presented. First, as motivation for the study, the writers contextualise the ongoing change into the historical shifts that have influenced organisations in the past, and then they try to give shape to the current emerging era with the demands, and opportunities that shape organising as a human endeavour. In chapters three to five the study is presented in detail: the research settings, and the results, as well interpretations of them. At the end of the report there are recommendations to other organisations that would like to learn from Reaktor’s way of operating. 
 


Heikkilä, Katariina

Perspectives to Sustainability in the Shipbuilding Network.
Interview Results of the SUSTIS Project.

FFRC eBOOK 9/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku.  
17 p. ISBN 978-952-249-424-5, ISSN 1797-1322.

Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS) project concentrates on collecting, combining, and utilization of sustainability information of materials and manufacturing processes for creating sustainability based value in shipbuilding. The purpose is to seek and define possible sustainability indicators in the life cycle of the ship.

This interview report belongs to the first phase of the project. The target of the interviews was to create an overview of how different actors in the shipbuilding industry understand the dimensions of sustainability issues currently and what are the possibilities and challenges to promote the use of sustainability information in the near future among the different actors in the value chain. 

  

Apostol, Oana

Sustainability Best Practices.
Benchmarking Results of the SUSTIS Project.

FFRC eBOOK 10/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku.  
76 p. ISBN 978-952-249-425-2, ISSN 1797-1322.
This study has been conducted as part of the Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS) project in order to benchmark sustainability practices extant in industries that share similar characteristics with shipbuilding industry. The information provided by this study is intended to be used during the mapping of sustainability arguments and eventual implementation of sustainability within the targeted company.
 

Ruotsalainen, Juho Heinonen, Sirkka Karjalainen, Joni Parkkinen, Marjukka Laurén, Leena-Maija & Salminen, Hazel

The Fuzzy Futures of Neo-Carbon Work
Neo-Carbon Futures Clinique II

FFRC eBOOK 11/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku.  
72 p. ISBN 978-952-249-468-9, ISSN 1797-1322.

This report documents and analyses the results of a Neo-Carbon Futures Clinique held at Hotel President in Helsinki 13 April 2016. At the Futures Clinique workshop groups anticipated possible futures of peer-to-peer work that is self-organised by the workers. The Futures Clinique is part of the Neo-Carbon Energy research project. The foresight part of the project is concerned with studying the futures of peer-to-peer societies enabled by the proposed Neo-Carbon energy system. Such a system would be a distributed, renewable energy system that empowers citizens by providing them with cheap, clean and abundant energy and materials. In this project, possible futures of a peer-to-peer society are studied through four scenarios (Heinonen et al. 2016), which provided the framework also for this Futures Clinique.
The results of the Futures Clinique were summarised and refined into seven categories, each illuminating different aspects of the possible futures of peer-to-peer work. Common to the categories is the strengthening of values other than economic as the main drivers in economy and society. 
 


 

Heinonen, Sirkka  Karjalainen, Joni Helle, Aino & Nisula, Sakari

Argentinian Energy Landscapes
Case Study of the Neo-Carbon Energy Project

FFRC eBOOK 12/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 
84 p. ISBN 978-952-249-469-6, ISSN 1797-1322.

This report is a country study of Argentina of the foresight part of Neo-Carbon Energy project. In this research project, a new renewable energy based energy production, storage system and prod-ucts are being developed by VTT Technical Research Centre of Finland, Lappeenranta University of Technology (LUT) and University of Turku, Finland Futures Research Centre (FFRC). In the neo-carbon system, energy is produced mainly by solar and wind technologies, can be stored into various forms, and fossil-based products are substituted with synthetic processes based on renewable electricity. These processes are also called power-to-X technologies.

Energy futures do not only concern energy production technologies because an energy transition affects the whole-of-society. The future energy system and energy landscape are influenced by people’s values and lifestyles. Therefore, it is important to explore different scenarios of how neo-carbon energy system can affect a society, businesses, individual’s lives and relationships. In this case study, Argentina’s renewable energy futures are explored and discussed. The study also presents results of an expert survey and explores the potential of neo-carbon energy solutions in Argentina.

 


 
 

 

   
Asiasana:
Tagit: