in English
 
 
Tutu e-julkaisuja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus on julkaissut Tutu e-julkaisuja -sarjaa vuodesta 2006 alkaen. Sarja on luettavissa pdf-muodossa sivuillamme.

 
Uusimmat Tutu e-julkaisut: 

Kuhmonen, Tuomas – Ahokas, Ira  – Ahvenainen, Marko & Pohjolainen, Pasi

Suomen proteiinijärjestelmän polkuriippuvuus ja muutoskitka

Tutu e-julkaisuja 9/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
52 s. ISBN 978-952-249-489-4, ISSN 1797-1322.

Tässä raportissa esitetään synteesi ScenoProt-hankkeen skenaarioita koskevasta tutkimusosuudesta narratiivimuodossa, koska loppujen lopuksi proteiinijärjestelmän tulevaisuus rakentuu refleksiivisenä, yhteisevoluutioon perustuvana prosessina.

Ruoka- ja proteiinijärjestelmää on pohdittu historian, nykyisen murroskauden ja uusien suuntien narratiivien kautta. Uusien suuntien määrittymisen ja kilpailevien kehysten osalta tarkastelu perustuu usean lähestymistavan (kausaalikartat, tulevaisuuspyörät, systeemiset puutteet, pehmeä systeemimetodologia) yhdistämiseen. Tavoitellun muutoksen saavuttaminen edellyttää ruokajärjestelmän käsitteen vahvistumista sekä systeemisen muutoksen ymmärtämiseen ja hallintaan soveltuvia ajattelu- ja toimintamalleja.
 


Kuhmonen, Tuomas & Kinnunen, Venla

Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat 

Tutu e-julkaisuja 8/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
133 s. ISBN 978-952-249-487-0 (print), ISBN 978-952-249-488-7 (pdf), ISSN 1797-1322. 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 18–30 -vuotiaiden pirkanmaalaisnuorten toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapaan liittyviä tulevaisuudenunelmia, niiden toteutumisen haasteita ja esteitä sekä keinoja esteiden poistamiseksi. Tutkimuksen aineisto perustuu perusjoukosta tehtyyn kunnittain kiintiöityyn satunnaisotantaan, ja kysely tehtiin kirjeohjattuna sähköisenä kyselynä. Vastaajia oli 2 179, ja he edustavat tilastollisesti hyvin noin 85 000 nuoren perusjoukkoa.

Nuorten unelmatulevaisuuksien toteutuminen merkitsisi nykyistä maaseutumaisempaa ja hajautuneempaa asuinpaikkarakennetta. Myös yrittäjyys ja ”epätyypilliset” työmuodot ovat vahvasti esillä nuorten unelmissa. Unelmien toteutumisen tiellä on lukuisia rahaan, yhteiskunnan toimintaan, työelämään, asumiseen, opiskeluun ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä haasteita ja esteitä, mutta nuorilla on myös lukuisia ehdotuksia niiden poistamiseksi.
 


Tapio, Petri – Aalto, Hanna-Kaisa – Höyssä, Maria – Minkkinen, Matti – Siivonen, Katriina – Wilenius, Markku & Arvonen, Anne (eds)

Coolest Student Papers at Finland Futures Research Centre 2016–2017
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2016–2017

FFRC eBOOK 7/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku.
201 p. ISBN 978-952-249-479-5, ISSN 1797-1322.

This is the second volume of our Coolest Student Papers series which was launched last year. The collection publishes inspired and inspiring picks from the student essays written by students and student groups in the courses organised by Finland Futures Research Centre (FFRC). The topics range from sustainability issues to corporate foresight, from ethics to methodology, from artificial intelligence to futures consciousness. Some of the essays take a critical stance to projects that have been carried out at the FFRC, which is something we especially wish to support. Independent, constructively critical open deliberation of how futures studies should be carried out is one of the core goals of our education and a key to further development of the courses and the whole field of futures studies.

The volume is divided to sections by the course. Each section begins with an evaluation made by the teacher after which the student essay(s) follow(s). The essays of the courses studied in Finnish language are at the end of the volume. The essays are from the international Master’s Degree Programme of Futures Studies, the Sustainable Development minor and Futures Studies minor offered in Finnish language. Our PhD programme essays are excluded as we expect postgraduates to aim directly at journal articles.

 

 

Heikkilä, Katariina – Nevala, Tuulia – Ahokas, Ira – Hyttinen, Liisa & Ollila, Johanna

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT 2067
Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi

Tutu e-julkaisuja 6/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
75 s. ISBN 978-952-249-482-5, ISSN 1797-1322

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 -tutkimushankkeessa nuorten oma ääni nostetaan kuuluviin ja he osallistuvat keskusteluun siitä, minkälaista Suomea yhdessä tavoittelemme. Tutkimushanke on osa Hämeenlinnan kaupungin koordinoimaa lasten ja nuorten Suomi 100 -juhlavuotta. Hankkeen suunnitteluvaiheessa tutkimuksen aikajänne ulotettiin 50 vuoden päähän Suomen 100-vuotispäivästä eli vuoteen 2067, ja kohderyhmäksi valittiin nuorten ikäryhmä, joka tuolloin nykyisten säädösten perusteella saavuttaa eläkeiän. Tutkimuksessa kartoitetaan ja kuvataan suomalaisten, 16–20 -vuotiaiden nuorten arvomaailman sisältöä sekä tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia ja asenteita selvittämällä, minkälaisia tulevaisuuskuvia nuoret pitävät itselle toivottavimpina ja todennäköisimpinä toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapaan liittyen.

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 -hankkeessa tavoitteena on rohkaista nuoria vaihtoehtoisten tulevaisuuksien aktiiviseen pohdintaan ja tuottaa sen perusteella tutkimustietoa siitä, minkälaisia asioita nuoret kokevat merkityksellisinä nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa
 


 
 
 
Asiasana:
Tagit:

Tutu e-julkaisuja
FFRC eBOOKs
ISSN 1797-1322