in English
 
 
Tutu-julkaisut 2014

Tuomas Kuhmonen ja Irene Kuhmonen

Maaseudun alueidenkäytön tulevaisuuskuvat

Tutu-julkaisuja 1/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 77 s. ISBN 978-952-249-273-9 (kirja), ISBN 978-952-249-274-6 (pdf), ISSN 1797-1284. Hinta: 20 €.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu maaseudun alueiden- ja maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuksia noin vuonna 2030. Tarkastelu pohjautuu kahteen aineistolinjaan: kirjallisuuteen ja tulevaisuusverstaisiin. Monet esille nousseet muutostekijät liittyivät ympäristöön ja kestävyyteen, sääntelyn lisääntymiseen, bio- ja luonnonvaratalouden kehitykseen sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen erisuuntaisiin muutoksiin. Tunnistettujen muutostekijöiden ja tulevaisuusverstaiden tuottamien aihioiden pohjalta laadittiin tulevaisuustaulukkomenetelmää hyödyntäen neljä vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa: biotalouden onnela, siirtomaatalous, museomaaseutu ja saarekemaaseutu. Näiden tulevaisuuksien synty riippuu erityisesti luonnonvarojen ar-von kehityksestä, poliittisista linjauksista niiden käytön edistämiseksi tai resurssien suojelemiseksi sekä kestävyyden eri ulottuvuuksien toteutumisesta. Tutkimuksessa on kuvattu tulevaisuuksien sisältöä ja syntyprosesseja sekä laadullisia vaikutuksia maaseudun kilpailukykyyn asuin- ja liiketoimintaympäristönä. Vaikka erityisesti maankäyttöä koskevassa kirjallisuudessa tuodaan runsaasti esille ”yhden tulevaisuuden ennusteita” maaseudusta, maaseutua ja sen erilaisia alueita ei ole kuitenkaan tuomittu mihinkään erityiseen tulevaisuuteen. Tulevaisuus on aina avoin ja se riippuu erilaisten muutosvoimien toteutumisesta ja vaikutustavasta sekä eri tasoilla ja tahoilla tehtävistä valinnoista.
 


Tuomas Kuhmonen, Liisa Luoto ja Jenny Turunen

Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana 

Tutu-julkaisuja 2/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 130 s. ISBN 978-952-249-285-2 (kirja), ISBN 978-952-249-286-9 (pdf), ISSN 1797-1284. Hinta: 20 €.

 
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu nuorten maaseutuun liittyviä tulevaisuuskuvia. Tulevaisuuskuvien aineksia ammennettiin kirjallisuudesta ja tulevaisuusverstaasta. Satunnaisesti poimittu otos 18–30 -vuotiaita nuoria aikuisia koko maasta arvioi kuuden tulevaisuuskuvan toivottavuutta ja todennäköisyyttä omana tulevaisuutenaan. Lisäksi he laativat oman unelmatulevaisuutensa toimeentulo-, asumis- ja elämäntapareseptit ja kiinnittivät sen johonkin alueeseen. Maaseutu kiinnosti nuoria: kolme neljästä nuoresta piti yhtä maaseudulle sijoittuvista tulevaisuuskuvista erityisen toivottavana ja puolet hyvin todennäköisenä omana tulevaisuutenaan. Nuorilla oli tuhansia erilaisia unelmatulevaisuuksia. Erilaisia nuorisoryhmiä puhuttelivat tulevaisuuksien erilaiset sisällöt ja erilaisilla alueilla oli omat vahvuutensa nuorten unelma-alueina. Kolme neljästä nuoresta sijoitti unelmatulevaisuutensa maaseutualueelle. Unelmatulevaisuuksissa kaupungeilta kaivataan säpinää ja monipuolisuutta, kaupunkien läheiseltä maaseudulta rauhaa ja yhteyksiä, maaseudun keskuksilta pienimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä ja syvältä maaseudulta vapautta. Yhteiskunnan on mahdollista vastata nuorten unelmiin ruokkimalla nuoria tulevaisuustiedolla, voimaannuttamalla heitä tule-vaisuustoimijoina ja edistämällä politiikan keinoin unelmien toteuttamismahdollisuuksia käytännössä. Maaseudulla on unelmien sijainnin ja sisällön osalta paljon tarjottavaa myös nuorille.

Nuorten maaseutu: Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana (NUTTU) -tutkimushankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 valtakunnallisten hankkeiden varoista.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

2014-1-kansi.jpg