in English
 
 
ENCORE – Kaupallisesti vahva keskusta ja urbanisoituva kantakaupunki

ENCORE-hankkeen tutkimuskonsortio koostuu Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professoreista ja tutkijoista. Hanketta johtaa prof. Panu Lehtovuori (TUT) ja ennakointiosiota prof. Sirkka Heinonen (UTU).

Kaupunkien keskeisyydestä sosiaalisen hyvinvoinnin ja taloudellisen menestyksen lähteenä on viimeaikaisessa tutkimuksessa keskusteltu laajalti. Keskusta-alueiden vetovoimaisuuden lisääminen sekä niiden tilallisen ja toiminnallisen laadun parantaminen ovat kaupunkisuunnittelun ydintavoitteita. ENCORE-hankkeen tulevaisuusosion keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, kuinka eri tahojen vuorovaikutus (kaupunkilaiset, kaupungin hallinto, yritykset, järjestöt) voi parantaa kaupungin viihtyvyyttä, vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Kaiken kehittämisen tulisi parantaa sosiaalista tasa-arvoa ja asutun ympäristön laatua.

Erilaiset poliittiset, taloudelliset ja tilalliset kehityskulut sekä nopeasti muuttuvat asumisen, kuluttamisen ja työnteon tavat vaikuttavat urbaaniin ympäristöön vaikeasti ennakoitavilla tavoilla. Nykyiset jäykät suunnittelujärjestelmät vastaavat huonosti näihin kehityskulkuihin. Kaupallisesti menestyvä keskusta ja urbanisoituva kantakaupunki edellyttävät sekä suunnittelujärjestelmän että konkreettisten menettelyjen uudistamista sekä kaupunkien muutostekijöiden ymmärtämistä.

Hankkeessa tarkastellaan Turun ja Tampereen kaupunkikeskustojen suunnittelun tilaa ja tulevaisuutta kolmiosaisen tutkimusprosessin kautta. Ensimmäisessä osassa TUT toteuttaa tapaustutkimuksen Lyonin ja Tukholman kaupunkikeskustoja tukevista suunnittelumenetelmistä. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vetämässä toisessa osassa havainnoidaan ja ennakoidaan kaupunkimuutoksen ilmiöitä ja niiden kehityskulkuja tulevaisuudentutkimuksen menetelmien avulla ja yhteistyössä Millennium-hankkeen kanssa. Kolmannessa osassa ennakointitietoa ja tapaustutkimuksen tuloksia sovelletaan Turun ja Tampereen suunnitteluprosesseihin.

Hanke osallistuu kansainväliseen suunnitteluteoreettiseen keskusteluun kompleksisuuden ja systeemisyyden näkökulmista. Tulevaisuudentutkimusta hyödyntävä ennakointiosuus antaa välineitä muuttuvan maailman epäjatkuvuuksien ja ennustamattomuuden tarkasteluun, sekä tuottaa sisältöimpulsseja suunnittelulle ja kehittämistyölle. Tulevaisuudentutkimuksen osiossa hahmotellaan kaupunkimuutoksen tulevaisuuksia ja keskustamaisten tilojen laatua ennakointi- ja skenaariomenetelmien avulla. Osiossa analysoidaan keskustan ja kantakaupungin nykykehitystä suhteessa keskeisiin muutosilmiöihin (trendit), nouseviin uusiin ilmiöihin (heikot signaalit) ja potentiaalisiin yllättäviin kehityskulkuihin (villit kortit, mustat joutsenet).

Hankkeessa hyödynnetään Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuosina 2011–2013 toteutetun Elävä esikaupunki (ELOISA) -hankkeen tuloksia. ELOISA-hankkeen keskeisten tutkimustulosten mukaan elävän esikaupungin sekä keskustojen tulevaisuudet kytkeytyvät kolmeen keskeiseen erityispiirteeseen: 1) elämykselliseen ja merkitykselliseen kaupunkiympäristöön, 2) ruohonjuuritason toimintatapoihin ja paikallisdemokratiaan sekä 3) hybriditiloihin. Nämä erityispiirteet muodostavat viitekehyksen, jonka läpi ENCORE-hankkeen trendejä ja heikkoja signaaleja luokitellaan ja analysoidaan.

ENCORE-hankkeen rahoittaa Turun kaupunkitutkimusohjelma ja se toteutetaan vuosien 2015–2016 aikana.

  

 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Prof. Sirkka Heinonen
Projektin vastuullinen johtaja

Joni Karjalainen
Projektitutkija

Marjukka Parkkinen
Projektitutkija

Juho Ruotsalainen
Projektitutkija 

Turun kaupunkitutkimusohjelman verkkosivut
 

 ENCORE-hankkeen esitteet:
- Suomeksi 
- In English

 

 Projektiraportteja:

 

​Parkkinen, Marjukka & Heinonen, Sirkka (2016) Insights on Urban Tomorrows – Expert Survey on Futures of Liveable Cities. ENCORE Working Paper 1/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 61 p.