in English | Suomeksi
 
 
Vad är FinnBrain?

Avsikten med forskningsprojektet FinnBrain är att utreda den sammanlagda påverkan av miljö och genetiska faktorer på utvecklingen av barnets hjärna. Den kunskapen kan sedan användas för att utveckla åtgärder som befrämjar bland annat familjens välmående och hälsan i barndomen och ungdomen.

Redan de första upplevelserna som barnet får under graviditeten och i den tidiga barndomen har en inverkan på livskvaliteten och hälsorelaterade problem i vuxen ålder. Vår forskningsgrupp är främst intresserad av stresshanteringsförmågan och faktorer som har ett samband med dess utveckling. Gällande hälsa i vuxen ålder fokuserar undersökningen på hjärt- och kärlsjukdomar samt på vilka faktorer som påverkar förekomsten av mentala störningar.

Vi söker frivilliga gravida kvinnor och deras partners i samband med ultraljudsundersökningen vid mödravårdscentralerna i Åbo och i Åland. Till pilotundersökningen tog vi med 200 familjer från Åbo. År 2015 har vi redan 4000 deltagande familjer med den egentliga undersökningen.

Föräldrarna undersöks redan under graviditeten och även under några år efter att barnet har fötts, men utöver det står barnet i fokus för undersökningen. Barnen följs upp ända till vuxen ålder. Genom till exempel frågeformulär och register samlas det in mycket information om dem gällande bland annat deras omgivning, livshändelser och om hur de anknyter till andra personer. Utöver detta kartläggs också barnens arvsmassa/genotyp, hjärnans struktur och funktioner samt vilka halter av oxytocin- och vasopressinhormon samt stresshormonet kortisol som hjärnan utsöndar.

Inverkan av stress under graviditeten på barnets utveckling

Asiasana:
Tagit: