in English
 
 
Tutkinnon täydentäminen ja erilliset opinnot

​Tutkinnon täydentäminen

Sen jälkeen kun olet suorittanut Turun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon, jos opiskeluoikeus on myönnetty vain alempaan tutkintoon, voit vielä valmistumislukuvuotta seuraavien kolmen lukuvuoden ajan täydentää tutkintoasi. Näitä opintoja kutsutaan täydennysopinnoiksi ja ne ovat maksuttomia. Myöhemmin opintoja voi täydentää suorittamalla maksullisia erillisiä opintoja tai avoimen yliopiston opintoja.

Hakeminen 

Tutkinnon täydentäjäksi ilmoittaudutaan opiskelija- ja hakijapalveluissa.

Täydennysopinnot ovat sivuaineopintoja, ja opinnoista on syytä sopia yhdessä sen oppiaineen kanssa, jota aiotaan opiskella. Opiskeluoikeus eri oppiaineisiin määräytyy samoin perustein kuin yliopiston varsinaisten opiskelijoiden sivuaineopiskeluoikeus.

>> Lisätietoa aiheesta opiskelijapalveluiden verkkosivuilla.


Erilliset opinnot

Kenelle erilliset opinnot on tarkoitettu

Erilliset opinnot on tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, sekä niille jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.

Erillisenä suoritettavia opintoja ei ole tarkoitettu ylioppilaille, jotka eivät ole saaneet vielä opiskelupaikkaa korkeakoulusta tai henkilöille, jotka haluavat harrastaa jonkin aineen opiskelua, mutta eivät tarvitse sitä ammattipätevyyden lisäämiseksi. Näiden opinnoista kiinnostuneiden suositellaan hakeutuvan ensisijaisesti avoimen yliopiston opetustarjonnan pariin tai esimerkiksi kansalaisopistojen tai työväenopiston (eri kielten opintoja ym.) opintojen pariin.

Tiedekunnan oppiaineiden opetus-, tila- ja henkilökuntaresurssit ovat rajalliset, ja tiedekunnan on mahdollista evätä erillisten opintojen oikeus, vaikka hakija olisi läpäissyt jonkin aineen sivuainekokeen pyrkiessään erilliseksi opiskelijaksi. Hakijoiden tulee myös huomata, että monien aineiden opiskelu edellyttää läsnäoloa päiväopetuksen yhteydessä, joten kaikkia opintoja ei ole mahdollista suorittaa esimerkiksi töiden ohella tai etäopiskeluna. Erillisiä opintoja suorittamalla ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opiskelijat osallistuvat kuitenkin oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin.

Hakeminen

Saadakseen erillisten opintojen opinto-oikeuden tulee hakijan toimittaa erillisten opintojen hakulomake tiedekunnan kansliaan. Hakuaika on periaatteessa jatkuva. Niihin aineisiin joihin on sivuaineen valintakoe, tulee hakemus kuitenkin toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen sivuainekoetta. Mikäli opinto-oikeuden saaminen edellyttää sivuaineen valintakokeeseen osallistumista, opinto-oikeutta voi pääsääntöisesti hakea ainoastaan syyslukukauden alusta alkaviin opintoihin. Sivuainekokeeseen osallistuminen edellyttää yleensä lisäksi erillistä ilmoittautumista ao. oppiaineen toimistoon.

Opinto-oikeus voidaan myöntää hakemuksen perusteella niihin aineisiin, joihin yliopiston omilla opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus. Niihin aineisiin, joissa opinto-oikeus on kiintiöity, valitaan perusopintoihin hakevat sivuainekokeen tai muun oppiaineen määrittelemän kriteerin perusteella.  Mikäli opiskelijan perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa tai niiden suorittamisesta on kulunut aikaa, voi oppiaine edellyttää sivuainekokeeseen osallistumista myös aineopintoihin hakeuduttaessa. Toisaalta on myös mahdollista, että oppiaine vapauttaa hakijan sivuainekokeeseen osallistumisesta, mikäli opiskelija on suorittanut aikaisemmin hakukohteena olevan alan opintoja esim. toisessa yliopistossa. Vaikka hakija läpäisisi sivuainekokeen, voi tiedekunta evätä erillisten opintojen oikeuden tiedekunnan opetus-, tila- ja henkilökuntaresurssit huomioiden. Lisäksi hakijoiden tulee huomata, että monien aineiden opiskelu edellyttää läsnäoloa päiväopetuksen yhteydessä, joten kaikkia opintoja ei ole mahdollista suorittaa esimerkiksi töiden ohella tai etäopiskeluna. 

Erillisopinto-oikeus myönnetään pääsääntöisesti vain yhteen kokonaisuuteen kerrallaan.

Erillisten opintojen maksut

Erillisten opintojen opintomaksut (1.8.2015 alkaen)

yksittäinen opintojakso 15 € / opintopiste
perusopinnot 250 €
aineopinnot 350 €
syventävät opinnot 600 €
arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (100 op) 1000
jatkoaika yhdeksi vuodeksi 50 €

Erillisten opintojen maksuista vapauttaminen

Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 2§ koskee sekä opettajan pedagogisia opintoja että sellaisten ainelaitosten opintoja, joiden aineet ovat koulussa opetettavia aineita (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 19§).

Vapautuksen erillisopintomaksuista voi saada erillisopinto-oikeutta hakeva mikäli hänellä on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu sekä opettajan pedagogiset opinnot että perusopinnot siitä opetettavasta aineesta, jonka aineopinto-oikeutta hakija hakee.

Mikäli hakija hakee erillisopinto-oikeutta syventäviin opintoihin, ovat ne maksuttomia, jos edelliset kriteerit täyttyvät ja hakijalla on suoritettuna hakukohteena olevasta aineesta perus- ja aineopinnot.

Aineenopettajan sivuaineopinnot teologian ja uskontotieteen alueelta (60 op)

Saadakseen ilmaisen erillisopinto-oikeuden ao. opintoihin, tulee hakijalla olla suoritettuna valmiiksi kokonaisuuden perusopinnot. Mikäli hakija on suorittanut aikaisemmin uskontotieteen opinnot niin, että ao. pätevyydestä puuttuu vain teologian osuus, ovat ne maksuttomia.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden saamiseksi vaaditaan vähintään sivuaineen laajuiset perus- ja aineopinnot (60 op) sekä kieliaineesta  (suomen kieli tai suomalais-ugrilainen kielentutkimus) että kirjallisuusaineesta (kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede) ja lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta edellytettävät viestintäopinnot (10 op). Ilmaisen erillisopinto-oikeuden voi saada vain siihen opintokokonaisuuteen, joka tuo hakijalle aineenopettajan pätevyyden. Jos hakija on suorittanut esimerkiksi kirjallisuuden perus- ja aineopinnot, suomen kielen perusopinnot ja puheopin tutkinnon, hän saa täydentää opintojaan ilmaiseksi suomen kielen aineopinnoilla.

Voidakseen saada vapautuksen aine- tai syventävien opintojen maksuista, tulee opettajan lisäpätevyyttä erillisillä opinnoilla hakevan liittää erillisten opintojen hakulomakkeeseen dokumentit, joista käy ilmi edellä mainitut ehdot.

Päätös erillisten opintojen opinto-oikeudesta ja ilmoittautuminen

Tieto päätöksestä ja ohjeet mahdollisen opintomaksun maksamisesta lähetetään hakijalle lomakkeessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Opinto-oikeus merkitään opiskelijatietojärjestelmään pääsääntöisesti viikon kuluessa maksun toteamisen jälkeen. Maksuttomissa opiskeluoikeuksissa erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Ulkomailta tulleiden opiskelijoiden on ilmoitettava opiskelija- ja hakijapalveluihin Suomen osoitteensa, ellei sitä ole jo ilmoitettu hakulomakkeessa.

Kun ilmoittautuminen on merkitty opiskelijatietojärjestelmään, lähetetään opiskelijalle ns. perustieto-ote tallennettujen tietojen tarkistamista varten. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen merkitään automaattisesti opiskeluoikeuden voimassaoloaikana.

Opiskeluoikeus koskee vain niitä opintoja, joihin opiskeluoikeus on saatu. Tätä opiskeluoikeutta käyttäen yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa.

 

Vastaavuustodistukset

Todistuksen opetettavan aineen opinnoista tarvitsee esim. maisteri, joka hakee opettajan pedagogisiin opintoihin maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen. Todistus tarvitaan myös silloin, kun opetettavan aineen opintoja vastaavia arvosanoja on suoritettu tutkintoa täydentävinä tai erillisinä opintoina maisterintutkinnon jälkeen. Todistus opetettavan aineen opinnoista tulee liittää myös työhakemukseen, kun haetaan opetustoimen töitä.
 

Vastaavuustodistuksen hakeminen ja vastaavuustodistuksesta perittävä maksu

Vastaavuustodistusta haetaan sähköpostitse (hum-info@utu.fi) tai lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.
 
Hakemuksen liitteenä tulee olla riittävät dokumentit, joista käy ilmi hakijan tutkinto sekä suoritettujen opintojen määrä ja sisältö (virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta ja virallinen opintosuoritusote). Toisessa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista tulee olla lisäksi opintojaksojen sisällönkuvaus, jotta vastaavuus voidaan todeta. Turun yliopistossa tutkintoa täydentäneen ei tarvitse liittää hakemukseen Turun yliopiston opintorekisteriotetta.

Vastaavuustodistuksesta peritään 126 euron maksu. Maksu perustuu opetusministeriön asetukseen n:o 1200/2006 yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista: "Yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 26 §:n 5 momentissa säädetystä opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta tai sitä koskevaan hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä peritään 126 euroa."
 
Maksu koskee tutkinnon jälkeen täydentäviä opintoja suorittaneita sekä kelpoisuuden antavat opinnot toisessa korkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa suorittaneita.
 
Mikäli opiskelija on oikeutettu vastaavuustodistukseen, myönnetään se maksun kuittia vastaan.

 

Asiasana:
Tagit: