in English
 
 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
​Maisterivaiheen opinnot voi aloittaa jo ennen kandidaatintutkinnon suorittamista, mutta on suositeltavaa, että kandidaatintutkinnosta on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä ennen pääaineen syventävien opintojen aloittamista.
 
HuK-tutkinnon rakenne
 
1. Pääaineen perus- ja aineopinnot (vähintään 70 op)
Perusopintojen minimilaajuus pääaineessa on 25 op ja aineopintojen 45 op. Opiskelija voi tehdä kokonaisuudet myös minimilaajuutta laajempina, mikäli hän haluaa suorittaa esimerkiksi ylimääräisiä valinnaisia kursseja. Tutkintotodistukseen kirjataan opintokokonaisuudet sen laajuisina kuin opiskelija on ne suorittanut.
Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen kieliasu arvostellaan. Kypsyyskokeeseen ei voi osallistua ennen kuin pakollinen kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettu.
 
2. HuK-tutkintoon vaadittavat sivuaineiden opinnot
Sivuainekokonaisuuksia HuK-tutkinnossa tulee olla vähintään 25 opintopisteen verran eli jonkin sivuaineen perusopinnot. On erittäin tärkeää, että kaikkien aineiden opiskelijat suorittavat myös sivuaineista valmiita opintokokonaisuuksia, koska todistukseen eritellään vain valmiit sivuaineiden opintokokonaisuudet. Lisäksi ammattipätevyyden ja -uskottavuuden kannalta on oleellista, että todistuksessa on selkeitä kokonaisuuksia eikä yksittäisiä kursseja, jotka vain merkitään kohtaan "muut opinnot".
 
3. Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)
Tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tulee suorittaa kokonaisuudessaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon.

4. Kansainvälistymistä edistävät opinnot (väh. 10 op)
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon on sisällyttävä vähintään 10 opintopisteen verran kansainvälistymistä edistäviksi katsottuja opintoja. Kansainvälistymistä edistäviksi opinnoiksi voidaan katsoa esim. ulkomailla suoritetut tutkintoon sisällytettävät opinnot, kielikeskuksen tarjoamat vieraan kielen opinnot, kansainvälisten vierailijoiden antama opetus, Turun yliopiston kansainvälisissä ohjelmissa tehdyt opintosuoritukset, kv-tuutoroinnista sekä kansainvälisissä yhteyksissä (konferenssit, opetus- ja tutkimushankkeet, kansainväliset opintoretket) toimimisesta saadut opintopisteet.
 
5. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisällytettävät muut opinnot
Muut tutkintoon sisällytettävät opinnot voivat koostua perus- tai aineopintojen yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista. Muita opintoja ei tarvitse olla tutkinnossa lainkaan, mikäli tutkinnon minimipistemäärä täyttyy muutoinkin.
 
Kieliaineiden opiskelijoiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot
 
Kieliaineiden pää- ja sivuaineopiskelijat suorittavat tutkinnon muihin opintoihin yhteisiä johdanto- ja teoriaopintoja pääsääntöisesti 6-10 op (Huom! Poikkeuksena latinalainen filologia, kreikkalainen filologia, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus).
 
Pääaineopiskelijan on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä kurssit Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op), Fonetiikan perusteet (2 op) ja Yleisen kielitieteen perusteet (2 op). Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi (2 op) suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja Suomen kielen rakenne -kurssi (2 op) viimeistään toisena opiskeluvuotena. Opiskelija, joka opiskelee kieltä sivuaineena ja jonka pääaineena on jokin muu kuin kieliaine, suorittaa tämän kokonaisuuden 6 op:n laajuisena, sillä Johdatus kieliaineiden opintoihin ja Tulevaisuus pelissä -kurssi eivät ole hänelle pakollisia.
 
Johdatus kieliaineiden opintoihin, Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet on oltava suoritettuna, jotta opiskelija voi saada oppiaineen perusopinnoista kokonaisuusmerkinnän. Tulevaisuus pelissä -kurssi ja Suomen kielen rakenne on oltava suoritettuna saadakseen oppiaineen aineopinnoista kokonaisuusmerkinnän.

Kieliaineiden yhteisistä johdanto- ja teoriaopinnoista annetaan kokonaisuusmerkintä KKLT0028  oppiaineen toimistossa, kun kaikki kurssit on suoritettu. Opintokokonaisuuden voi sijoittaa joko HuK- tai FM-tutkintoon muihin opintoihin.
Asiasana:
Tagit: