in English
 
 
Passiivirekisteri

Passiivirekisteriin siirron välttäminen tai opinto-oikeuden palauttaminen aktiiviseksi

Seuraavassa kerrotaan, miten humanistisen tiedekunnan opiskelijan tulee menetellä,
a) jos hän on saanut passiivirekisteriin joutumisesta tiedottavan kirjeen, mutta haluaa säilyttää opiskeluoikeutensa aktiivisena TAI
b) jos hän haluaa palauttaa passiivirekisteriin siirretyn opiskeluoikeutensa jälleen aktiiviseksi. 
 
1. Perustutkinto-opiskelijat

Passiivirekisteri koskee vain niitä perustutkinto-opiskelijoita, jotka ovat tulleet hyväksytyksi Turun yliopiston opiskelijaksi syksyllä 2004 tai sitä ennen. Perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos hänen kyseinen opinto-oikeutensa on alkanut vähintään 10 lukuvuotta sitten tai jos hän on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen kokonaan viimeisenä kolmena lukuvuotena.

Halutessaan säilyttää opiskeluoikeutensa aktiivisena tai palauttaa sen aktiiviseksi perustutkinto-opiskelijan on toimitettava humanistisen tiedekunnan kansliaan (Signum, Koskenniemenkatu 4, 20014 Turun yliopisto) hakemuslomake, jonka liitteenä on henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS ja opintosuoritusote. Pääsääntöisesti hakemuksia otetaan tiedekunnassa vastaan 31.3. asti seuraavana syksynä alkavia/jatkuvia opintoja varten. Poikkeustapauksissa hakemus voidaan ottaa käsittelyyn muuna aikana.

Ennen hakemuksen ja liitteiden palauttamista tiedekuntaan opiskelijan pitää ottaa hyvissä ajoin yhteyttä pääaineensa HOPS-ohjaajaan tai vastaavaan opinto-ohjausta antavaan henkilöön ja selvittää pääaineen puuttuvat opinnot (HuK-vaiheessa perus- ja aineopinnot, FM-vaiheessa syventävät opinnot). Tarvittaessa opiskelijan on selvitettävä myös sivuaineissaan, mitä kursseja puuttuu esim. tietyn opintokokonaisuuden valmiiksi saattamisesta. Opiskelijan on näiden pohjalta laadittava HOPS eli henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamisesta kahden vuoden ajalle. Pääaineen HOPS-ohjaaja vahvistaa opintosuunnitelman allekirjoituksellaan. Poikkeustapauksissa tiedekunnan opintoneuvoja tai opintopäällikkö voi vahvistaa opintosuunnitelman.

Mikäli opiskelija tarvitsee ohjausta tutkintorakenteen hahmottamiseen (esim. opintojen jakautuminen HuK- ja FM-tutkintoihin, jos runsaasti irrallisia opintojaksoja, keskeneräisiä sivuaineita tms.), hän voi ottaa yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojaan tai opintopäällikköön.

Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoimisesta ja ilmoittaa siitä opiskelijapalveluihin. Jos päätös on myönteinen, opinto-oikeus kirjataan aktiiviseksi. Opinto-oikeus jatkuu aktiivisena enintään kahden lukuvuoden ajan.
 
2. Jatkotutkinto-opiskelijat

Jatkotutkinto-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos opiskelija ei ole viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suorittanut jatko-opintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. Opinto-oikeus siirretään passiiviseksi myös, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kolme lukuvuotta.

Kun jatkotutkinto-opiskelija haluaa säilyttää opiskeluoikeutensa aktiivisena tai palauttaa sen aktiiviseksi, hänen on toimitettava humanistiselle tiedekunnalle (Humanistinen tiedekunta, Signum, 2. kerros, 20014 Turun yliopisto) hakemuslomake, jonka liitteenä on jatko-opintosuunnitelma tai päivitetty ohjaussuunnitelma, jos opiskelija on aiemmin ohjaajansa kanssa tehnyt sellaisen.
 
Pääsääntöisesti hakemuksia otetaan tiedekunnassa vastaan 31.3. asti seuraavana syksynä alkavia/jatkuvia opintoja varten. Poikkeustapauksissa hakemus voidaan ottaa käsittelyyn muuna aikana.
 
Jatkotutkinto-opiskelijan on hyvissä ajoin otettava yhteyttä tutkimustyön pääasialliseen ohjaajaan. Liitteestä (jatko-opintosuunnitelma tai ohjaussuunnitelma) tulee käydä ilmi, miten opiskelija aikoo edetä tutkimustyössään, suorittaa jatkotutkintoon vaadittavat muut jatko-opinnot (60 op) ja osallistua ohjaukseen. Jos opiskelija katsoo työskennelleensä kolmen viime lukuvuoden aikana jatkotutkinnon edistymiseksi, mutta työ ei näy esim. opintorekisterissä, liitteen tulee sisältää myös selvitys suoritetuista jatko-opinnoista ja tutkimustyöstä ja ohjaukseen osallistumisesta. Tutkimustyön pääasiallisen ohjaajan on allekirjoituksellaan vahvistettava opinto- tai ohjaussuunnitelma.
 
Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoimisesta ja ilmoittaa siitä opiskelijapalveluihin. Jos päätös on myönteinen, opinto-oikeus kirjataan aktiiviseksi 1.8. alkaen.
 
Opinto-oikeus jatkuu aktiivisena kahden lukuvuoden ajan. Jos opiskelijalle tulee ko. kahden vuoden aikana jatko-opintosuorituksia, jatko-opinto-oikeus muuttuu aktiiviseksi ilman kahden vuoden seuranta-aikaa.
Asiasana:
Tagit: