in English
 
 
Aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneet

​Opiskelijan, joka on suorittanut aiemmin alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ei siis tarvitse enää suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa, vaan hän voi anoa tiedekunnalta siirtymistä suoraan maisterivaiheen opiskelijaksi. Mikäli opiskelija kuitenkin haluaa laaja-alaisen humanistisen tutkinnon, voi hän suorittaa myös humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon.

 

Suomessa alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen opiskelijan siirtyminen maisterivaiheen opiskelijaksi

Maisterivaiheen opintoja suorittamaan siirtyvältä edellytetään:
 • aikaisemmin suoritettu alempi tai ylempi yliopistotutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto,
 • vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aineopinnot siitä aineesta, jota opiskelija anoo maisterivaiheen pääaineeksi. Mikäli maisterivaiheen pääaine on jokin muu kuin nykyinen pääaine, tulee nykyisestä pääaineesta sivuaine, koska opiskelijalla voi samanaikaisesti olla vain yksi pääaine tiedekunnan sisällä. Perus- ja aineopinnot voivat olla suoritettuna aikaisempaan tutkintoon tai olla suoritettuna sen lisäksi.

Maisterivaiheen opintojen suorittamisesta:
Opiskelijan tulee suorittaa maisterivaiheen opinnot vähintään 120 opintopisteen laajuisena ja niihin tulee sisältyä:
 • pääaineen syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma (vähintään 80 opintopistettä),
 • vähintään 40 opintopistettä sivuaineopintoja tai muita opintoja, jotka eivät sisälly mihinkään aikaisempaan tutkintoon,
 • tiedekunnan vaatimusten mukaiset kieli- ja viestintäopinnot, mikäli ne eivät sisälly opiskelijan aikaisempaan tutkintoon. Mahdolliset puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot sisältyvät maisterivaiheen opinnoissa tutkinnon "muihin opintoihin".
Siirtymistä maisterivaiheeseen anotaan erillisellä lomakkeella.

Ulkomailla BA-tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneen opiskelijan siirtyminen maisterivaiheen opiskelijaksi 

Maisterivaiheen opintoja suorittamaan siirtyvältä edellytetään:
 • suomalaista kandidaatintutkintoa vastaava BA-tutkinto tai sitä vastaava muu ulkomainen tutkinto,
 • perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot maisterivaiheen pääainetta vastaavalta alalta. Perus- ja aineopinnot voivat sisältyä aiempaan tutkintoon tai olla suoritettuna sen lisäksi.
Maisterivaiheen opintojen suorittamisesta:
Opiskelijan tulee suorittaa maisterivaiheen opinnot vähintään 120 opintopisteen laajuisena ja niihin tulee sisältyä:
 • pääaineen syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma (vähintään 80 opintopistettä),
 • vähintään 40 opintopistettä sivuaineopintoja tai muita opintoja, jotka eivät sisälly mihinkään aikaisempaan tutkintoon,
 • tiedekunnan vaatimusten mukaiset kieli- ja viestintäopinnot, mikäli ne eivät sisälly opiskelijan aikaisempaan tutkintoon. Mahdolliset puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot sisältyvät maisterivaiheen opinnoissa tutkinnon "muihin opintoihin".
 • Huom! Mikäli opiskelijan aikaisempaan tutkintoon ei ole sisältynyt tutkimuksen tekoa harjoittavaa seminaari- tai metodiopetusta, eikä opiskelija ole tältä osin jo täydentänyt tutkintoa, voidaan häntä edellyttää täydentämään opintojaan pääaineen aineopintoihin sisältyvillä seminaariopinnoilla (enintään 10 opintopistettä), jotka hyväksytään osaksi maisterintutkinnon "muita opintoja".

Siirtymistä maisterivaiheeseen anotaan erillisellä lomakkeella.

Asiasana:
Tagit: