in English
 
 
Millaista opiskelu on humanistisessa tiedekunnassa?

Opintojen aloittaminen

Uudet opiskelijat aloittavat opinnot johdantokurssilla, joka järjestetään elokuussa ennen kuin varsinainen opetus alkaa. Johdantokurssi koostuu johdantoluennoista, opiskelijatuutoreiden tapaamisista sekä pää- ja sivuaineiden esittely- ja neuvontatilaisuuksista. Johdantokurssilla uudet opiskelijat saavat runsaasti perustietoa ja käytännön ohjeita yliopistossa opiskelemisesta, tutkinnon rakenteesta, opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnasta ym.
 
Uudet opiskelijat laativat yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa ensimmäisenä vuonna henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka avulla uuden opiskelijan on helpompi hahmottaa tulevan opiskelun luonnetta, aikataulutusta ja rakennetta.
 

Opintojen suunnittelu

Opiskelu humanistisessa tiedekunnassa on perinteisesti suhteellisen vapaata. Useilla aloilla opiskelijat voivat rakentaa tutkintonsa pitkälti oman kiinnostuksensa mukaan. Tiedekunnassa on myös aloja, joiden opinnot ovat tiukemmin säädeltyjä (esim. käännöstieteet ja aineenopettajien koulutus).
 
Humanistisessa tiedekunnassa opiskelijan on suunniteltava itse oma "lukujärjestyksensä". Lukujärjestyksen laatimisessa ovat apuna HOPS sekä tiedekunnan ja kielikeskuksen opinto-oppaat. Opinto-oppaat löytyvät www-sivuilta sähköisessä muodossa. Apua saa myös omasta pääaineesta.
 
Mikäli opiskelija haluaa ottaa sivuaineita esim. toisesta Turun yliopiston tiedekunnasta, tulee hänen tutustua myös asianomaisen tiedekunnan opinto-oppaaseen. Opinto-oppaat ovat luettavissa tiedekuntien verkkosivuilla. Monilla oppiaineilla on lisäksi omia tiedotuslehtiä, joissa kerrotaan tarkemmin oppiaineen opetuksen ajankohdista ja opetuspaikoista. Tiedotuslehdet ilmestyvät pääsääntöisesti syyslukukauden alussa. Tiedot löytyvät myös oppiaineiden ilmoitustauluilta ja verkkosivuilta.
 
Opiskelijan kannattaa tehdä itselleen lukujärjestys jokaisen lukukauden alussa sen mukaan, mitä kursseja kunkin lukukauden aikana on tarjolla. Lukujärjestyksen laatiminen kannattaa aloittaa tärkeimmistä kursseista ja miettiä sen jälkeen, mihin muuhun vielä jää aikaa. Oppiaineiden opetus on usein päällekkäistä, joten opiskelijan tulee miettiä, milloin hän haluaa suorittaa tiettyjä kursseja. Lisäksi kannattaa pohtia, mitä opintoja kuuluu pakollisena omaan tutkintoon (esim. pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tai kääntäjien pakolliset suomen kielen opinnot ym.), ja suorittaa niitä systemaattisesti noudattaen niille annettua ohjeellista suoritusjärjestystä.
 
Jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien on syytä pohtia myös opiskelun pidemmän tähtäimen tavoitteita. Ne voivat kytkeytyä siihen, mikä opinnoissa erityisesti kiinnostaa, tai siihen, mitä opiskelija haluaa tehdä valmistumisensa jälkeen. Esimerkiksi opettajiksi aikovien opintojen sisältö on hyvin pitkälle määrätty, koska tietyt opinnot on pakko suorittaa, jotta saa opettajan pätevyyden.
 

Opintojen eteneminen

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on täysipäiväisesti opiskellen suoritettavissa kolmessa vuodessa ja maisterintutkinto kahdessa vuodessa. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan tulisi tehdä opintoja keskimäärin 60 opintopistettä jokaisena opiskeluvuonna.
 
Vastuu opintojen etenemisestä on viime kädessä opiskelijalla itsellään, mutta apua ja neuvoja saa omasta oppiaineesta tai tiedekunnan kansliasta.
Asiasana:
Tagit: