in English
 
 
Opinnot
Tälle sivulle on kerätty opiskelijalle hyödyllisiä tietoja, linkkejä ja ohjeita. Sivussa on tiedekunta- ja laitostason ohjeistus sekä linkit ja alla arkeologian oppiaineen omat ohjeet.
 

 
 
 


 

 

Opintokokonaisuuksien loppumerkinnät

 
Arkeologian perusopinnot

Perusopintojen loppumerkinnän saa arkeologian toimistosta. Merkintää voi pyytää myös sähköpostitse osoitteella arkeologia@utu.fi. Perusopintoja koottaessa ei tarvitse ilmoittaa kokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja; pelkkä opiskelijan nimen ja opiskelijanumeron ilmoittaminen riittää.

Huom. Opintokokonaisuudesta tulee saada vähintään hyvät tiedot (3) voidakseen saada ylemmästä kokonaisuudesta loppumerkinnän. Toisaalta, jos opiskelija päättää arkeologian opintonsa perusopintoihin niin kokonaisarvosana voi olla alempikin kuin 3.


Arkeologian aine- ja syventävät opinnot

Aineopintojen loppumerkinnän antaa yliopistotutkija Henrik Asplund. Merkintää voi pyytää myös sähköpostitse osoitteella asplund@utu.fi. Kokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja ei välttämättä tarvitse ilmoittaa; vain jos kokonaisuuteen voidaan sisällyttää vaihtoehtoisia valinnaisia tai korvaavia opintoja voi asian selventäminen olla tarpeen.

Huom. Aineopintokokonaisuudesta tulee saada vähintään hyvät tiedot (3) voidakseen saada ylemmästä kokonaisuudesta loppumerkinnän. Toisaalta, jos opiskelija päättää arkeologian opintonsa aineopintoihin, niin kokonaisarvosana voi olla alempikin kuin 3.

Meriarkeologia

 
Meriarkeologian opintoja ei voi enää aloittaa, mutta vanhat opinnot voi täydentää loppuun.

Laitos- ja tiedekuntatentit 

 
Laitos- ja tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen NettiOpsussa tai täyttämällä tenttikuori ja jättämällä se lehtorille. Tarkista tenttiajankohdat ja -salit tiedekunnan sivuilta.

 

Periodit

 
Lukuvuosi jaetaan neljään periodiin, joista kaksi on syys- ja kaksi kevätlukukaudella. Periodin viimeinen viikko on opetuksesta vapaa lukuun ottamatta syksyn toista periodia,  joka päättyy joululomaan. Syksyn toinen periodi voi olla seitsemän viikon mittainen. Kevään viimeinen periodi voi olla yhdeksän viikon mittainen.  Tenttejä, kirjallisuuskuulusteluja ja joitakin erityiskursseja voidaan järjestää opetusperiodien ulkopuolella.

Kuluvan vuoden opetusperiodit voi tarkistaa intrasta.
 


Arkeologian luento- ja seminaaripassisuoritus

 
Arkeologian oppiaineen luento- ja seminaaripassi on saatavissa yliopistonlehtorilta. Passin käytöstä suoritustapana ilmoitetaan maininnalla "suoritustapa: luentopassi". Muutoin passin käytöstä on sovittava etukäteen lehtorin kanssa.

 

Mitoitus (maksimi 3 op) on seuraava:

- 10 t luentoja + kuvaus (1 liuska) luennolla (ei luentokerralla) käsitellyistä asioista = 1 op;

- yksittäisiä esitelmiä 5 x 2t + kuvaus muutamalla lauseella kunkin esitelmän sisällöstä;

- 1 seminaaripäivä + kuvaus (1 liuska) seminaarissa käsitellyistä asioista = 1 op;

- 1 seminaaripäivä ulkomailla + kuvaus seminaarissa käsitellyistä asioista = 2 op.

 

Kun passissa on merkinnät 3 opintopisteen suorituksista, toimita passi sisältökuvausliitteineen yliopistonlehtorille hyväksymistä varten.

Huom. luento- ja seminaaripassia voi käyttää vain kerran joko aine- tai syventävien opintojen valinnaisissa opintojaksoissa.


 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

 

Henkilökohtainen opintosuunnnitelma eli HOPS tehdään yhdessä ohjaajan kanssa aluksi kandidaatintutkintoa varten. Maisterivaiheeseen siirtyessään opiskelija tekee uuden suunnitelman. Apuna HOPSin teossa kannattaa käyttää opinto-oppaita ja esimerkiksi tiedekunnan sivuilta löytyviä alkukysymyksiä.

Arkeologian HOPS-ohjaajana toimii oppiaineen lehtori. HOPS-vastaanottoja pidetään syyskuun viimeisellä viikolla ja lokakuussa sekä tammi- ja helmikuussa torstaisin. Näihin tapaamisiin varataan aika lehtorilta sähköpostitse viimeistään kyseisen viikon maanantaina.

Pro-gradu -töiden ohjauksesta vastaa arkeologian professori.

 

Arkeologian HOPS-aikataulu

1. opiskeluvuosi

•    syyskuussa pääaineopiskelijoille esitellään arkeologian opintoja ja mitä on HOPS

•    maaliskuussa pääaineopiskelijat kutsutaan palaveriin, jossa keskustellaan opiskelijan itsensä tekemästä suunnitelmista

2. opiskeluvuosi

•    opiskelijat itse päivittävät ja tarkentavat suunnitelmiaan ja ottavat yhteyttä lehtoriin tarvittaessa

3. opiskeluvuosi

•    kevätlukukauden alussa kolmatta vuottaan opiskelevat pääaineopiskelijat kutsutaan yhteiseen palaveriin, ns. profiloitumiskeskusteluun: mitkä ovat valmiudet työelämään, ja miten suunnitella maisteriopinnot?

4. – 5. opiskeluvuosi

•    omatoiminen HOPSin päivitys, pro gradu –tutkielman suunnittelu, työelämävalmiuksien tarkistaminen.

Muista! Kaikki pääaineopiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita keskustelemaan lehtorin kanssa opinnoistaan henkilökohtaisesti aina kun siihen tuntevat tarvetta,  joko vastaanottoaikana tai sopimalla ajan sähköpostitse.

Tiedekunnan HOPS-sivut


 

Esseesuoritukset

 

Referoivalla esseellä tarkoitetaan kirjoitusta, jossa annettua aihetta käsitellään itse valitusta (tai annetusta) näkökulmasta, ja jossa pyritään pohtimaan ja arvioimaan lähdekirjassa /-kirjoissa esitettyjä ajatuksia. Ei siis pelkästään referoida lähdetekstiä. Kirjoitukseen ei merkitä lähdeviitteitä muutoin kuin suoria sitaatteja käytettäessä. Kirjoituksen loppuun merkitään bibliografiset tiedot käytetystä kirjasta / kirjoista.

Tieteellisellä esseellä tarkoitetaan kirjoitusta, jossa annettua aihepiiriä käsitellään itse valitusta (tai annetusta) näkökulmasta ongelmalähtöisesti pohtien, arvioiden ja perustellen. Essee otsikoidaan itse, ja siitä tulee käydä ilmi työn idea. Esseen alkuun on syytä tehdä myös lyhyt johdatus kysymyksenasetteluun. Lähdekirjan / -kirjojen tekstikohtiin viitataan yleisen käytännön mukaisesti ja loppuun merkitään bibliografiset tiedot käytetystä kirjasta / kirjoista.

Esseissä käytetään kirjasinkokoa 12 ja riviväliä 1,5.


 

 

Harjoitteluraportti

 

Kenttätöissä tai muualla suoritetusta työharjoittelusta kirjoitetaan työtä arvioiva raportti. Raportin pituus on 2-3 liuskaa.

 

Kerro lyhyesti raportin alussa:

 • nimi, opintorekisterinumero, päivämäärä
 • missä suoritit harjoittelun
 • harjoittelun ajankohta
 • miten sait harjoittelupaikan

Pohdi mm. seuraavia asioita:

 • minkälaisia työtehtäviä sinulla oli
 • millaisia taitoja ja valmiuksia tarvitsit työtehtävistä suoriutuaksesi
 • mitä opit harjoittelun aikana
 • mitä opit omasta alastasi
 • arvioi omaa onnistumistasi annettujen työtehtävien hoidossa
 • millaisia kontakteja sait työjakson aikana
 • arvioi omaa viihtymistäsi työpaikalla ja työtovereiden parissa
 • kuinka omassa opinto-ohjelmassasi oppimasi asiat hyödyttivät harjoittelussa
 

Kirjallisten suoritusten mitoitus

 

Perusopinnot:

 • Suomenkielistä tentittävää tekstiä 135 sivua = 1 op
 • Vieraskielistä tentittävää tekstiä 90 sivua = 1 op
 • Referoiva essee 6 sivua = 1 op

Aineopinnot:

 • Suomenkielistä tentittävää tekstiä 200 sivua = 1 op
 • Vieraskielistä tentittävää tekstiä 120 sivua = 1 op
 • Referoiva essee 8 sivua = 1 op

Syventävät opinnot:

 • Suomenkielistä tentittävää tekstiä 250 sivua = 1 op
 • Vieraskielistä tentittävää tekstiä 150 sivua = 1 op
 • Tieteellinen essee 10 sivua = 2 op
 
 

Pro gradu tutkielmat

 
Pro gradu tutkielmien ulkoasusta ja muista teknisistä seikoista tarkemmin tiedekunnan sivuilta (intra).

 

 

Sähköpostilista indy@lists.utu.fi

 

Turun yliopiston arkeologian oppiaineen postituslista indy@lists.utu.fi välittää tietoa tulevista tapahtumista, ajankohtaisista asioista ja muusta mikä listan jäseniä kiinnostaa. Indylle voi myös lähettää tiedusteluja, ja tarvittaessa lista toimii keskustelufoorumina. Listan ylläpito toimii Mailman-palvelimen kautta. Perustietoa listasta löytyy osoiteessa https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/indy, jossa mm. voi liittyä listalle.

 
Asiasana:
Tagit: