in English
 
 
Liisa Seppänen

Academia.edu

LinkedIn


Toimin tällä hetkellä arkeologian oppiaineessa apurahatutkijana ja keskityn pääsääntöisesti omaan ulkopuolisella rahoituksella tehtävään tutkimustyöhöni ja erilaisten projektien toteuttamiseen. Oppiaineen dosenttina olen ohjannut etenkin historiallisen ajan arkeologiaan liittyviä opinnäytteitä ja osallistunut niiden tarkastamiseen. Hyödynnän mielelläni pedagogista osaamistani ja pätevyyttäni myös opetustehtävissä, joihin olen osallistunut mm. Tampereen yliopiston historian oppiaineessa aiheinani kaupunkien ja kylien tutkimus sekä historian esittäminen. 

Opinnoissani, tutkijana ja museo-alan töitteni kautta olen perehtynyt laaja-alaisesti kulttuurintutkimukseen, eri aikakausiin ja tutkimusteemoihin. Ajallisesti olen liikkunut kivikaudelta antiikin, rautakauden ja keskiajan kautta aina 1900-luvulle ja nykyaikaan asti. Maantieteellisesti olen keskittynyt Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan tutkimukseen.

Vuonna 2012 valmistuneessa väitöskirjassani tarkastelin rakentamista ja kaupunkikuvan kehitystä keskiajan Turussa (http://www.doria.fi/handle/10024/86116)Tutkimusintressini kohdistuvat erityisesti historialliseen aikaan ja kaupunkitutkimukseen, joiden parissa olen tehnyt myös kenttätöitä erilaisissa kohteissa. Minua kiinnostavat myös arkeologisten tutkimusmenetelmien ja -sovellusten kehittäminen, arkeologian tutkimushistoria ja tieteenalan kehitys sekä kulttuuriperinnön ja -arkeologian integroiminen osaksi yhteiskunnallista kehitystä ja vaikuttavuutta. 


My research interests include: 
  • urban archaeology and urbanism
  • historical archaeology
  • development, role and meaning of archaeology 
  • dialogues between archaeology, architecture, cultural heritage and society 
  • education and research methods, development of the methods
  • management of archaeological resources and heritage 

JULKAISUJA / LIST OF PUBLICATIONS

A. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES

Journal article

Seppänen, L. 2017. Reformaation vaikutus Turun kaupunkikuvaan ja kaupungin kehitykseen. (Title in English: Impact of reformation in the townscape and urban development of Turku) In Reformaatio 500 vuotta / Reformation 500 år. Toim. Piia Latvala & Olli Lampinen-Enqvist. Suomen kirkkohistoriallinen seura / Finska kyrkohistoriska samfundet, vuosikirja / årskriftet 2016, 70–107. 

Seppänen, L. 2015. Kadut ja kaupunkisuunnittelu keskiajan Turussa. (Title in English: Streets and city planning in the medieval Turku) Historiallinen Aikakauskirja 2 / 2015, p. 123–136.

Seppänen, L. 2014. Brick buildings, chimneys and windows with glass. A chain of changes in medieval housing in Turku. Abstract: Tegelbyggnader, skorstenar och glasfönster. En serie förändringar i medeltida bostäder i Åbo. In Finskt Museum 2014, 118. Årgången. Finlands Fornminnesförening, p. 6–27.

Seppänen, L. 2014. Jäännöksistä johtolangoiksi ja tutkimustuloksiksi. Kuinka arkeologinen  lähdeaineisto muuttaa käsityksiä Turun keskiaikaisesta kaupungista? (Title in English: From remains to leads and research results. How archaeological source material changes conceptions about the medieval city of Turku?) In Historiallinen Aikakauskirja. 1/2014, p. 3–19. http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/sites/historiallinenaikakauskirja.fi/files /12014/index.html#4


Edited journals

Grönholm, P. & Seppänen, L. (eds) 2017. Utopiat ennen ja nyt. (Title in English: Utopias before and present). Ennen ja Nyt 2 / 2017. Available from: http: //www.ennenjanyt.net/numerot/2017-2/


Original research
    
Seppänen, L. 2012. Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto. (Title in English: Construction activities and urban development in the medieval Turku. With special reference to the material from archaeological excavations  conducted on the main building site of Åbo Akademi University.) PhD-thesis, Turku University, School of History, Culture and Arts, Dept. of Archaeology. 1024 p. + appendices. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5231-1


Book section

Seppänen, L. (in print). Urban archaeology and heritage as a part of contemporary city planning and identity building. In Landscapes of the Past and Future: Current Finnish Approaches to Landscape Archeology. Eds. Paula Kouki & Tuija Kirkinen. MASF (Monographs of the Archaeological Society of Finland), Helsinki. 

Niukkanen, M., Seppänen, L., Suhonen, M. 2014. Keskiajan kaupunkirakentaminen Suomessa. (Title in English: Medieval city building in Finland) In Kaupunkirakentaminen Suomessa keskiajalta 1800-luvun loppuun. Eds. Henrik Lilius & Pekka Kärki. SKS,  p. 27–94.


Chapters in research books

Seppänen, L. 2003. Salvoksista sosiaalisiin systeemeihin. Rakennustutkimuksen menetelmät  ja mahdollisuudet. (Title in English: From sills to social systems: The Methods and Possibilities of Building Research.) In Kaupunkia pintaa syvemmältä. Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Ed. Liisa Seppänen. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. TS-yhtymä & Suomen keskiajan arkeologian seura, Turku, p. 89–104.


Conference proceedings

Seppänen, L. Contract archaeology, communication and contemporary city. Interarchaeologia 7, Public Archaeology: The interplay of past and present in the global contemporary world. Eds. Andris Sne (In peer-review)

Seppänen, L. 2016. Buried in secrecy, surrounded by mystery, saved as curiosity. Animal grave from the early 20th century in the town of Lahti (Finland). In The eBook edition of the Proceedings of the 20th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies. Ed. Museen der Stadt Wien – Urban Archaeology, Wien (14 pp). Available from: http://www.chnt.at/proceedings-chnt-20/

Seppänen, L. 2015. Do old digs matter? The inspection of past excavation for new information. The eBook edition of the Proceedings of the 19th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies. Ed. Museen der Stadt Wien – Urban Archaeology, Wien. (12 pp) http://www.chnt.at/chnt-19-proceedings/ http://www.chnt.at/wp-content/uploads/eBook_CHNT19_Seppaenen.pdf


B. NON-REFEREED SCIENTIFIC ARTICLES

Journal article

Grönholm, P. & Seppänen, L. 2017. Johdanto. Utopiat ennen ja nyt. (Title in English: Introduction. Utopias before and present). In Ennen ja Nyt 2 / 2017. Available from: http: //www.ennenjanyt.net/2017/08/utopiat-ennen-ja-nyt/

Seppänen, L. 2016. Kaupunkitutkimusta kansainvälisellä historia-alan foorumilla. SKAS 1 / 2016. (Title in English: Urban research in international forum for history studies) pp. 42-46.

Seppänen, L. 2016. Näkökulmia Amerikan ja Euroopan kaupunkiarkeologiseen tutkimukseen. SKAS 4 / 2015. (Title in English: Perspectives to urban archaeology in America and Europe) p. 42–47.

Seppänen, L. 2016. Streets, seals or seeds as early manifestations of urban life in Turku, Finland. META – Historiskarkeologisk Tidskrift 2016, p. 127–153.

Seppänen, L. 2016. What does heritage change? Keskusteluja kulttuuriperinnöstä, sen tilasta ja tulevaisuudesta. SKAS 4 / 2015 (Title in English: What does heritage change? Discussions about cultural heritage and future perspectives). p. 48–53.

Seppänen, L. & Kallio-Seppä, T. 2014. Dendroarkeologian kolme vuosikymmentä Suomessa. (Abstract: Tre decennier av dendrokronologisk forskning i Finland) (Title in English: Three decades of dendroarchaeology in Finland) In Muinaistutkija 3/2014, p. 16–33.

Seppänen, L. 2015. What’s going on between history and archaeology? Reflections on reciprocal relationship between two disciplines in historical archaeology in Finland. In META – Historiskarkeologisk Tidskrift 2015, p. 149–162.

Arrighetti, A., Charruadas, P. & Seppänen, L. 2015. Interpreting the Change – Adoption of Stone and Brick in Urban Settings. TEA Issue no 43, The European Archaeologist – Issue No. 43: Winter 2015, p. 46–49.

Seppänen, L. 2014. Book review: Bjørnar Olsen, Przemyslaw Urbanczyk and Colin Amundsen (Eds.): Hybrid Spaces. Medieval Finnmark and the Archaeology of Multi-Room Houses. The Institute for Comparative Research in Human Culture, Novus Press, Oslo 2011 (413 pages, 245 illustrations). In Fennoscandia Archaeologica. 1 / 2014, p. 136¬–138.

Seppänen, L. 2013. Uutta tutkimusta Turun keskiaikaisesta kaupunkirakentamisesta. (Title in English: New research about the medieval town construction in Turku) In Turun Historiallinen Arkisto 62, p. 30–33.

Seppänen, L. 2013. Lektio praecursoria 1.12.2012. Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto. (Title in English: Lektio praecursoria: Construction activities and urban development in the medieval Turku. With special reference to the material from archaeological excavations conducted on the main building site of Åbo Akademi University) In Ennen ja nyt 2 / 2013. http://www.ennenjanyt.net/?page_id=2

Seppänen, L. 2013. Lektio praecursoria 1.12.2012. Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto. (Title in English: Lektio praecursoria: Construction activities and urban development in the medieval Turku. With special reference to the material from archaeological excavations conducted on the main building site of Åbo Akademi University) In Muinaistutkija 1/ 2013, p. 37–44.
    
Seppänen, L. 2011. Stadskulturens djuprotade rötter ligger vid Aura ås stränder. (Title in English: The deep rooted history of urban culture on the banks of Aura river)  In Finsk Tidskrift, 10/2011, p. 475–487.

Seppänen, L. 2006. Punainen kirja Oulun kaupunkiarkeologiasta –  kommentteja ja keskustelunaiheita. (Title in English: Red book about the urban archaeology in Oulu – comments and topic of discussion.) In Muinaistutkija  2/2006, p. 45–50.

Seppänen, L. 2001. Turun keskiaikainen kaupunkikuva täydentyy Rettiginrinteen kaivauksilla. (Title in English: The medieval townscape of Turku is supplemented with the excavations on Rettinginrinne site) In SKAS 1/2001, p. 28–33.

Seppänen, L. 1999. Keskiaikaiset puurakennukset ja - rakenteet. (Title in English: Medieval wooden buildings and constructions) In SKAS 4/99, p. 26–33.

Seppänen, L. 1999. Muun löytöaineiston helmet ja sirpaleet. (Title in English: Pearls and fragments of the find material) In SKAS 4/99, p. 55–65.


Book section

Seppänen, L. Continuity or Change? Medieval Frames and Foundations for the Early Modern Town of Turku. Urban Variation. Cambridge Scholars Publishing. Eds. Per Cornell ja Lars Ersgård). (In print)

Seppänen, L. Historian läsnäolo, menneisyyden muistot ja kaupungin identiteetti.  (Title in English: The presence of history, commemorations of the past and identity of the city). In Vaikuttava kulttuuriympäristö. Toim. Riitta Niskanen, Piritta Häkälä & Anna-Riikka Sorvali. Lahden museo. (In print)

Seppänen, L. 2016. Piispan talon (Title in English: Bishop’s house). In Pohjoinen reformaatio. Eds. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies & Turun Historiallinen Yhdistys, p. 203–209.

Seppänen, L. 2016. Reformaatio ja Turun kaupunkikuva (Title in English: Reformation and the townscape of Turku). In Pohjoinen reformaatio. Eds. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies & Turun Historiallinen Yhdistys, p. 179–197.

Seppänen, L. 2009. Town in Transition – Outlining the Construction Activities in the Medieval Turku. In Maasta, kivestä ja hengestä. Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift. Ed. Hanna-Maria Pellinen. Kulttuurien tutkimuksen laitos, arkeologia, Turun yliopisto; Taiteiden tutkimuksen laitos, taidehistoria, Helsingin yliopisto; Suomen kirkkohistoriallinen seura; Suomen keskiajan arkeologian seura, p. 240–249.

Seppänen, L. 2008. Historiallisen ajan kohteen kaivaus. In Johdatus arkeologiaan. (Title in English: Excavations on historical site In Introduction to archaeology) Eds. Petri Halinen, Visa Immonen, Mika Lavento, Terhi Mikkola, Ari Siiriäinen, Pirjo Uino. Gaudeamus, p. 216–222.

Seppänen, L. 2005. Arkeologista tutkimusta vai pelkkää työtä ja tulkintaa? (Title in English Archaeological Research or just excavations and interpretation?) In Mustaa valkoisella. Ystäväkirja arkeologian lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisäselle. Eds. V. Immonen ja M. Haimila. Dark Oy, Vantaa 2005, p. 275–284.

Seppänen, L. 2002. The houses of townsmen in medieval Turku (14th –16th century) – some aspects in the living conditions and town planning. In Centre-Region-Periphery. Medieval Europe Basel 2002, Vol 1. Ed. Guido Helmig, Barbara Scholkman, Matthias Unterman. Hertingen, p. 357–362.

Seppänen, L. 2001. Todisteita Turun tuomiokirkon keskiaikaisista lasimaalauksista / Finns det belägg för att Åbo domkyrka haft medeltida glasmålningar? (With Eng. Summary / Title in English: Is there evidence of medieval glass paintings in Turku Cathedral). In Turun maakuntamuseon vuosikirja / Åbo Landskapsmuseum, årsbok (Turku Provincial Museum, yearbook), ABOA 65/2001, p. 23–38.

Seppänen, L. 2000. Pelaamisen merkit keskeltä keskiaikaista Turkua / Spår efter spel i det medeltida Åbo (Title in English: Traces of games from the centre of the medieval Turku). Turun maakuntamuseon vuosikirja / Åbo Landskapsmuseum, årsbok (Turku Provincial Museum, yearbook) ABOA 61–62 / 1997–1998/, p. 26–34.


Conference proceedings

Seppänen, L. 2017. Construction, city planning and urban archaeology. Reflections on the role of money in the city development and archaeological research in Turku. In Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning "Issues of Scale" - Proceedings of the 2016 workshop 22–25th September 2017, London. Eds. Giorgio Verdiani, Per Cornell, James Dixon. Firenze (Universita degli studi Firenze, Dipartimento di Architettura), p. 171–184. 

Seppänen, L. 2016. Ruining, reconstructing and reshaping. Transformations in the townscape of Turku (Finland) since 1300. In Inner City Redevelopment 1300–1800: Transformations of the Structure and Appearance of Pre-Modern Towns. European Association for Urban History. Reinterpreting Cities. Conference proceedings on Helsinki meeting in 2016. 

Seppänen, L. 2015. State of archaeology in architecture and city planning. Reflections on two case studies in Finland. In Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning "State of knowledge in the digital age". Proceedings of the 2015 workshop 18–20th May 2015, Valencia. Eds. Giorgio Verdiani, Per Cornell, Pablo Rodriguez-Navarro. Firenze (Universita degli studi Firenze, Dipartimento di Architettura), pp. 100–108. 

Seppänen, L. 2014. Digs, data collection and dissemination – any chance for wider collaboration? Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning. Proceedings of the Workshop, Firenze 16–18th June. Eds. Giorgio Verdiani & Per Cornell. Firenze Universita degli studi Firenze, Dipartimento di Architettura 2014, p. 115–124.

Seppänen, L. 2012. Lost but found underground. Construction, development and maintenance of medieval streets and squares of Turku (Finland). In The eBook edition of the Proceedings of the 16th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies. Ed. Museen der Stadt Wien – Urban Archaeology, Wien. http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=5665

Seppänen, L. 2006. From jungle of contexts into understanding of buildings and activities in a town – some problems concerning stratigraphical presentation and its archaeological contents. In People, material culture and environment in the North. Proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Conference, University of Oulu, 18-23 August 2004. Ed. Vesa-Pekka Herva. Gummerus kirjapaino Oy, p. 381–390.


C. SCIENTIFIC BOOKS (MONOGRAPHS)

Books

Seppänen, L. 2012. Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto (Title in English: Construction activities and urban development in the medieval Turku. With special reference to the material from archaeological excavations conducted on the main building site of Åbo Akademi University.) University of Turku.1024 p. + appendices. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5231-1


Edited books

Seppänen, L. (Ed.) 2003. Kaupunkia pintaa syvemmältä. Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. (Title in English: Town under the surface. Archaeological perspectives on the history of Turku) Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. 409 p.
       
Majantie, K. 2010. Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä. Kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. (With English summary: Fashion, comfort and conviction. The ceramic tile stove as an indicator of social change in the medieval and early modern Finland) Achaeologia Medii Aevi Finlandiae XVII. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVII, Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland, Turku. (391 p + cd.) Ed. & layout Liisa Seppänen.


D. PUBLICATIONS INTENDED FOR PROFESSIONAL COMMUNITIES

Professional conference proceedings

Seppänen, L., Verdiani, G., Cornell, P. 2017. (eds.) Abstract Collection. AACCP-workshop (Archaeology, Architecture and Contemporary City Planning). 5th International workshop 15th–18th May 2017, Turku, Finland. "Reformation, regeneration and revitalisation". University of Turku, Finland; Architecture Department of the University of Florence, Italy; The Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Sweden. 

Seppänen, L. 2017. Opposites attract – or don't? Aspects related to reformation, regeneration and revitalization of two squares in Turku. In Book of Abstracts. AACCP-workshop (Archeaology, Architecture and Contemporary City Planning), 5th International workshop 15th–18th May 2017, Turku, Finland. "Reformation, regenerationa and revitalisation". Eds. Liisa Seppänen, Giorgio Verdiani & Per Cornell.  University of Turku, Finland; Architecture Department of the University of Florence, Italy; The Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Sweden. 

Seppänen, L. Areas reserved for rich and populated by poor or melange of many factors? Settlement variability and socio-economic process. 22nd Annual Meeting of the EAA, Book of Abstracts, p. 392–393. Available from: http://eaavilnius2016.lt/wp-content/uploads/2016/08/Book-Abstract-A4_08-23_net.pdf

Seppänen, L. 2016. Capitalists, city planning and urban heritage: Reflections on the role role of money in the city development and archaeological research of Turku. Archaeology, Architecture and Contemporary City Planning, London 2016. Abstract collection. Eds: James Dixon, Per Cornell, Giorgio Verdiani, Pablo Rodriguez Navarro.. MOLA (Museum of London Archaeology, UK), the Architecture Department of the University of Florence, Italy, the Department of Historical Studies University of Gothenburg, Sweden and the Politechnic University of Valencia, Spain. p. 20.

Seppänen, L. 2016. There Are no Two Alike. History, Urban Heritage and Characterization of the City.Association of Critical Heritage Studies. Third Biennial Conference, Montreal, Canada, 3–8, June, 2016. What does heritage change? Le patrionoine ca change quoi? Résumés / Abstracts, p. 378–379.

Seppänen, L. 2016. Urbanisation of Finland under Swedish rule – cultivation the country or concealed colonisation? Asentamientos y Urbanismo. AACCP2016. Arquitectura y arqueología en América y Europa. Cancún, Quintana Roo, Mexico 16 al 18 de Mayo de 2016. Resúmenes de las presentaciones / Arbstract collection, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, p. 26.

Seppänen, L. 2015. Archaeology as a servant of society or instrument for identity. Reflections on archaeological research and valuing the past in Finland. In session Political Agendas and Sponsorship in Archaeology. Book of Abstracts, TAG (Theoretical Archaeology Group) Great Britain, Bradford University 14.–16.12.2015. https://brjennings.files.wordpress.com/2015/11/tag-booklet-of-abstracts1.pdf

Seppänen, L. 2015. Buried in secrecy, surrounded by mystery, saved as curiosity. Animal grave from the Early 20th century in the town of Lahti (Finland). Abstracts. In session Disclosing the dead, CHNT 20, Cultural Heritage and New Technologies, Vienna 2–4.11.2015. http://www.chnt.at/category/allgemein/page/19/

Seppänen, L. 2015. Compiling a puzzle from pits and pieces – Discussion about the compre-hensive survey of archaeological material of Turku (Finland). Abstract book of the workshop “State of knowledge in the digital age”, AACCP 2015 (Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning), Valencia, Spain, 18.–20.5.2015. Organized by Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universitat Politècnica de València. http://www.lulu.com/shop/giorgio-verdiani-and-per-cornell-and-pablo-rodriguez-navarro/architecture-archaeology-and-contemporary-city-planning-state-of-knowledge-in-the-digital-age-abstract-collection-of-the-2015-workshop/ebook/product-22176326.html

Seppänen, L. 2015. How many households were there? Defining and discussing the households in the medieval and post-medieval urban context, Abstracts, XV Nordig TAG –conference (Theoretical Archaoelogy Group). 16.–18.4.2015 Copenhagen. The Saxo institute, The Department of Cross-Cultural and Regional Studies (TORS). http://conferences.saxo.ku.dk/nordic-tag2015/documents/NTAG_session_list_updated__2_.pdf/Final_NTAG_booklet__1_.pdf

Seppänen, L. 2015. ”Slop buckets were emptied on the streets covered with dirt and dung” How could they live on the midst of all that?- What if they didn’t? Abstract Book. The 21st Annual Conference of European Association of Archaeologists, EAA in Glasgow, Scotland 2.–5.9.2015. In session ”The Filthy Reality of Everyday Life?” Reflections on dirt from prehistory to the present. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf

Seppänen, L. 2015. State of archaeology in architecture and city planning – reflections on two case studies in Finland. Abstract book of the workshop “State of knowledge in the digital age”, AACCP 2015 (Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning), Valencia, Spain, 18.–20.5.2015.  Organized by Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universitat Politècnica de València. http://www.lulu.com/shop/giorgio-verdiani-and-per-cornell-and-pablo-rodriguez-navarro/architecture-archaeology-and-contemporary-city-planning-state-of-knowledge-in-the-digital-age-abstract-collection-of-the-2015-workshop/ebook/product-22176326.html

Seppänen, L. 2015. Urban sanitation in the medieval North. New conceptions of dirty Turku. Abstracts. Conference on the Environmental Archaeology of European Cities (CEAEC), 27.–29.5.2015, Brussels, Belgium. Royal Belgian Institute of Natural Sciences. https://iapcores.be/research_activities/workshops_conferences/abstract.pdf

Seppänen, L. & Kinnunen, J. 2015. Detecting the story behind the dimension stones. The origin, use and social impact of the new building material in the Medieval Turku. Abstract Book. The 21st Annual Conference of European Association of Archaeologists, EAA in Glasgow, Scotland 2.–5.9.2015. In session Construction techniques and transfer of technological skills between neighbouring regions: the macroscopic and microscopic archaeological record  (Theme Archaoelogy & Science). EAA conference in Glasgow. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf

Seppänen, L. 2014. Change is not a single thing – causes and consequences of adoption of new building materials in medieval and post medieval Turku (Finland). Ed. Özgur Yilmaz. The 20th annual meeting of the European Association for Archaeologists, Abstracts, 10–14 September 2014, Istanbul, p. 248.

Seppänen, L. 2014. Continuity or Change? Medieval Frames and Foundations for the Early Modern Town of Turku. Urban Variation. Cambridge Scholars Publishing. Eds. Per Cornell ja Lars Ersgård). (Published on Urban Variation webpages)

Seppänen, L. 2014. Digs, data collection and dissemination – any chance for wider collabora-tion? Abstract collection of the Archaeology, Architecture and City Planning –workshop 16.–18.6.2014 University of Firenze, Italy. http://www.lulu.com/shop/giorgio-verdiani-and-per-cornell/architecture-archaeology-and-contemporary-city-planning-abstract-collection-of-the-workshop/ebook/product-21666891.html

Seppänen, L. 2014. Is the output worth of input? Estimating the value of past excavations for new information. Abstracts. CHNT19 (Conference on Cultural Heritage and New Technologies) in Vienna, Austria, November 3.–5.2014. In session Processing old/old fashioned excavations – a useful struggle for information? Chairs: Ingeborg Gaisbauer / Christoph Oellerer, Austria. http://www.chnt.at/is-the-output-worth-of-input-estimating-the-value-of-past-excavations-for-new-information/

Seppänen, L. 2014. Kokemuksia eksoottisen eläimen vierailusta ja esiintulosta. Jättiläiskäärmeen herättämät ajatukset Lahdessa ennen ja nyt. Abstraktit, työryhmä 5, Kehollinen kaupunki. Kaupunkitutkimuksen päivät 2014, 5.-6.5. Helsinki, Tieteiden talo. Järj. Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS), Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) ja Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS). http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhman-5-abstraktit/

Seppänen, L. 2014. When Archaeology met History. Some remarks of the practical and theoretical symbiosis of two disciplines in Finland. Abstracts. NTAG (Nordic Theoretical Archaeology Group), Stockholm, fourteenth conference, 22–26.4.2013. In session Archaeology and History: a long engagement. Stockholm, Sweden. http://www.archaeology.su.se/english/about-us/events/conferences/xiv-nordic-tag-2014/sessions/history-and-archaeology-a-very-long-engagement-1.154945

Seppänen, L., Arrighetti, A., Charruadas, P. 2014. Interpreting the change – adoption of stone and brick in urban settings. Ed. Özgur Yilmaz. The 20th annual meeting of the European Association for Archaeologists, Abstracts, 10–14 September 2014, Istanbul, p. 246.

Seppänen, L. 2012. Do old digs matter? The value of old excavations and the challenges of combining old, new, and ones to come. Abstracts. CHNT17, Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna, Austria, November 5.–7.2012. In session Integrating Old and New Excavation – Materials in One (Part I). Organized by B. Ridderhof, The Netherlands. http://www.chnt.at/do-old-digs-matter/

Seppänen, L. 2012. “Streets or seeds as early manifestations of urban life in Turku, Finland?” In session Baltic Urbanism organized by Mathias Bäck     Riksantikvarieämbetet UV Mitt, Sweden & Erki Russow, Tallinn University, Estonia. Ed. Eeva-Maria Viitanen. Abstracts. 18th Annual Meeting European Association of Archaeologists, 29 August –1 September 2012, Helsinki, Finland, p. 93.
    
Seppänen, L. 2011. The development, maintenance and function of medieval streets and squares of Turku (Finland). Abstracts. CHNT16, Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna, Austria,14.–16.11. 2011. In session Urban Archaeology, Streets, Roads and Squares – Development, Function and Conversion. http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=3720

Hermon, S., Niccolluci, F. & Seppänen, L.  2005. Information communication technologies for the research and dissemination of the archaeological scientific record – the Epoch project and beyond. Programme and abstracts. European Association of Archaeologists, 11th Annual Meeting, Cork, Ireland. 5.–11.September 2005, p. 20.


Excavation research reports

Ainasoja, M., Harjula, J., Majantie, K., Pihlman, A., Ratilainen, T., Saloranta, E., Seppänen, L. & Tuovinen, T. 2007. Turku I, Tuomiokirkontori (Varhainen Turku -hanke). Kaupunkiarkeologiset tutkimukset 2005–2006. Kaivausraportti 2007. (In English: Report of urban excavations in 2005–2006 on the Cathedral Square of Turku (Early Turku –project)). Turun museokeskus.

Saloranta, E. & Seppänen, L. 2002. Turku, Rettiginrinne, Hämeenkatu 24–26. Kaupunkiarkeologiset tutkimukset 2000–2001. Kaivauskertomus. (In English: Excavation report of urban excavations in Turku, Rettiginrinne, Hämeenkatu 24–26.) Turun maakuntamuseo.

Niukkanen, M. & Seppänen, L. 1999. Siuntio, Suitian kartanolinna. Osa 1. Kaivauskertomus. (In English: Siuntio, the manor house of Suitia, Part 1. Excavaton report.) Helsingin yliopisto ja Museoviraston rakennushistorian osasto.    
           
Hakanpää, P., Seppänen, L., Glasberg, K., Jäkärä., T. & Lähdesmäki, U., 1995. Kertomus Liedon Vanhalinnan Aittamäellä suoritetuista kalmistotutkimuksista 6.6.-19.7.1994. (In English: Research report: Excavations on the burial ground in Lieto, Vanhalinna Aittamäki 6.6.-19.7.1994.) Turun yliopisto, Arkeologian oppiaine.

Other

Seppänen, L. 2017. Tutkijan tarkoitusperät ja soveliaisuuden normit. (Title in English:  The intentions of the researcher and norms of appropriateness.) In Suomen kirkkohistoriallisen seuran blogi 10.05.2017. Available from: http://www.skhs.fi/tutkijan-tarkoitusperat-soveliaisuuden-normit/E. PUBLICATIONS INTENDED FOR THE GENERAL PUBLIC

Popularised articles

Seppänen, L. 2015. Autoparkki ja arkeologiset kaivaukset. Lahden torin alta esiin kaivettu kylä antoi aineksia arkeologiselle tutkimukselle ja monenlaiselle yhteistyölle. (Title in English: Carpark and archaeological excavations. The village unearthed on the market square of Lahti gave perspectives for archaeological  research and collaboration of different kind.) Arkeologia Nyt, 2015, p. 32–36.

Seppänen. L. 2015. Turun keskiaikainen kaupunkirakentaminen uudessa syynissä. (Title in English: The medieval town building of Turku under reinspection) Muuriankkuri. Suomen Kulttuuriperinnön tuki ry / Främjandet av Kulturarvet i Finland rf, 1 / 2015, p. 8–11.

Seppänen, L. 2004a. Turun kaupunki keskiajalla, Kaupunkilaisen koti ja pihapiiri, Astioita kodin taloudessa, Miltä kaupunkilainen näytti?, Työn lomassa, Kauppa. In Elämää Hansa-ajan Turussa. Turun linna 18.06.2004–27.02.2005. Näyttelyesite 34. Turun maakuntamuseo.

Seppänen, L. 2004b. Åbo Stad under medeltiden, Stadsbons hem och gårdsplan, Hushållskärl, Hur såg stadsbon ut?, Vid sidan av arbetet, Handeln. In Livet i hansatidens Åbo. Åbo slott 18.6. 2004-27.2 2005. Utställningskatalog 34. Åbo landskapsmuseum.

Seppänen, L. 2004c. Turku in the Middle Ages, Home and living milieu of the town-dweller, Vessels in the household, What did the town-dweller look like?, Leisure and work, Trade. In Life in Hanseatic Turku, Turku Castle 18th June 2004 – 27th February 2005. Exhibition catalogue 34. Turku Procincial Museum.

Pihlman A. & Seppänen L. 2001. Rettiginrinteessä kaivetaan esille kaupungin historiaa. (Title in English: The history of the town is excavated on the site of Rettiginrinne) In Museotiedote 2/2001, p. 16–17.


Newspaper articles

Niukkanen M. ja Seppänen L.1999. Arkeologit tutkivat kulttuuria rajallisin resurssein. (Title in English: Archaeologists are investigating culture with limited resources.) In Turun sanomat 24. 2.1999.


F. THESES

Master’s thesis

Seppänen, L. 2001. Keisari Julianuksen harjoittama uskontopolitiikka – suvaitsevaisuus ideologisella ja käytännön tasolla. (Title in English: The religious politics practised by Emperor Julianus – tolerance on ideological level and in practise. Pro gradu -opinnäyte. Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos, Kulttuurihistoria. 154 p.


Doctoral dissertation (monograph)
    
Seppänen, L. 2012. Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto. (Title in English: Construction activities and urban development in the medieval Turku. With special reference to the material from archaeological excavations conducted on the main building site of Åbo Akademi University.) PhD-thesis, Turku University, School of History, Culture and Arts, Dept. of Archaeology. 1024 p. + appendices. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5231-1


G. AUDIOVISUAL MATERIAL, ICT SOFTWARE

ICT software

Seppänen, L., Hirvonen, I. 2017. CAJU-projektin arkeologinen tietokanta. (Database for urban archaeology). Turun yliopisto.

Seppänen, L., Hartonen, V., Wen, L. 2013. Lahden torikaivausten arkeologinen tietokanta. (Database for archaeological material and data of urban excavations in Lahti 2013–2014). Lahden kaupunginmuseo & Lahden ammattikorkeakoulu.Asiasana:
Tagit: