in English
 
 
Projektit
 • Muutoksen veistäjät – Puun käyttö Koillis-Euroopassa 1100–1600
 
Puu oli elintärkeä osa pohjoisen havumetsävyöhykkeen esimodernia ihmiselämää. Poikkitieteinen tutkimushanke tarkastelee puun käyttöä ja muutoksia Koillis-Euroopassa 1100-luvulta 1600-luvulle. Se analysoi pitkällä aikajänteellä tapahtuneita muutoksia puun merkityksissä, mikä näkyy sen konkreettisissa ja metaforisissa liikkeissä metsän raaka-aineesta kotitalouksien ja markkinoiden tuotteeksi ja puupölkystä kirkolliseksi veistokseksi. Kuinka nämä liikkeet ja muutokset kytkeytyivät muinaisiin elämäntapoihin ja ihmisten, eläinten ja ympäristön sekä yliluonnollisen välisiin suhteisiin? Projekti on osa ihmistieteiden tuliterää ympäristökeskeistä näkökulmaa, ja se tutkii monisyisiä aineellisia verkostoja, jotka yhdistävät paikallisia ja globaaleja ilmiöitä, taloutta, sosiaalisia käytäntöjä ja poliittisia diskursseja. Tutkimusryhmä koostuu kasvitutkijoista, arkeologeista, taidehistorioitsijoista ja historioitsijoista.
 
 

 

 • Aimalan kirkon arkeologiset tutkimukset

 

Keskiajalla Lempäälä ja Vesilahti muodostivat yhteisen kirkkopitäjän, jonka kirkon paikkana on pidetty Aimalan kylää. Jo 1700-luvulla lähtien kerättyjen tarinoiden perusteella kirkko paloi viimeistään 1400-luvun alussa, jonka jälkeen kahtia jakautuneen pitäjän uudet kirkot perustettiin toisaalle. 1800-luvun lopulla mainitaan kirkon kivijalkaan kuuluneet kivet siirretyn lähelle rakennettavan navetan perustuksiin. Kohteeseen liittyvistä tarinoista ja alueelta tehdyistä luulöydöistä huolimatta Aimalan kirkon paikkaa ei ole aiemmin aktiivisesti etsitty. Toukokuussa 2017 tehtyjen koekaivausten perusteella voitiin paikantaa Aimalan keskiaikainen kirkkomaa, mutta pienialaiselta tutkimusalueelta ei toistaiseksi havaittu jälkiä kirkkorakennuksesta. Tutkimuksia tullaan jatkamaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Lempäälä-Seuran kanssa. Hankkeen tutkijana toimii arkeologian yliopisto-opettaja Juha Ruohonen.

 

 • Partala-hanke
 
Hankkeessa tutkitaan Juvan hallintopitäjään vuonna 1556 perustetun Partalan kuninkaankartanon alueen materiaalista kulttuuria arkeologian menetelmin. Tiedot sisämaassa sijaitsevista vauraista maataloista ovat äärimmäisen vähäisiä, sillä keskiajan ja uuden ajan vaihteen arkeologinen tutkimus on keskittynyt pitkälti rannikkoseudulle. Vuosina 2015 ja 2016 Partalan päärakennuksen ympäristössä tehtiin arkeologista prospektointia. Vuonna 2017 alueella järjestettiin kaivaukset, jonka yhteydessä nykyiseltä peltoalueelta tutkittiin 1500- ja 1800-luvuille ajoittuvia rakenteita. Tähän mennessä talletettu löytöaineisto on äärimmäisen monipuolinen, sillä vanhimmat löydöt ajoittuvat 1200- tai 1300-luvuille ja uusimmat 1900-luvulle. Aineistosta on tekeillä julkaisu, jonka suunniteltu julkaisuajankohta on kevät 2019. Tutkimusten avustajina ovat toimineet arkeologian opiskelijat ja paikalliset harrastajat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Hankkeella on useita yhteistyökumppaneita ja sen hallinnoijana toimii Juva kunta. Hankkeen arkeologisesta osuudesta vastaa Turun yliopiston arkeologian yliopisto-opettaja Juha Ruohonen.

 • CaJu: Casagranden korttelin ja Julinin tontin arkeologisen aineiston ja tutkimushistorian selvitys

 

Tutkimushankkeen tarkoituksena on laatia selvitys Turun keskustassa sijaitsevan Casagranden korttelissa tehdyistä arkeologisista kaivauksista ja aineistoista. Alueella on tehty lukuisia tutkimuksia 1960-luvulta lähtien, mutta aineiston laadusta, sisällöstä ja tieteellisestä potentiaalista ei ole olemassa kokonaisvaltaista käsitystä. Alueen tekee erityisen mielenkiintoiseksi sieltä löytyneet satojen vainajien haudat sekä 1500-luvulla rakennetun Pyhän Hengen kirkon rauniot. Esille saatu löytöaineisto ja rakennuksen jäännökset kertovat puolestaan alueen varhaisimmasta asutuksesta ja asukkaiden elämästä. Puutteellisen perusselvityksen vuoksi alue on kuitenkin jäänyt tutkimukselliseen paitsioon.

CaJu -projektissa keskitytään tarkastelemaan erityisesti nk. Julinin tontin arkeologisia kaivauksia. Tavoitteenamme on selvittää 1960- ja 1980-luvuilla tehdyissä kaivauksista laaditun dokumenttiaineiston, talletettujen näytteiden ja löytöjen määrää ja laatua sekä tutkimustilannetta ja mahdollista tutkimuspotentiaalia.

Hankkeessa työskentelee kaupunkiarkeologian dosentti Liisa Seppänen, FM Sofia Paasikivi ja HuK Hanna Haverinen.

   
 • Pots, Food and Function. Organic Residue Analyses of Neolithic and Early Metal Period Ceramics from Fennoscandia

   

  Projektissa tutkitaan Suomen ja Pohjois-Norjan myöhäisneoliittista ja varhaismetallikautista keramiikkaa sekä keramiikka-astioiden seinämiin imeytyneitä orgaanisia yhdisteitä keskittyen lipideihin. Aiemmin astioiden seinämiin imeytyneitä orgaanisia jäänteitä ei ole Suomessa juurikaan tutkittu laajemmassa mittakaavassa, joten projektilla saavutetaan uutta tietoa mahdollisesta ruokavalion muutoksesta siirryttäessä metsästyskeräilijäkulttuurista varhaiseen maatalouteen. Tutkimuksessa käytettävä keramiikkamateriaali valitaan niin, että se edustaa niitä kulttuureja joita pidetään merkittävien kulttuuristen muutosten aikakausina, jotta muutokset ruokavaliossa olisivat havaittavissa. Projektin tuloksena voidaan luoda parempi käsitys ruokakulttuurista, karjatalouden saapumisesta Suomeen sekä niihin mahdollisesti liittyvistä kulttuurisista muutoksista.
 •  
 • Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa

   

  Vuosina 2014-2016 toteutettavan tutkimushankkeen tavoitteena on Suomen varhaishistorian tärkeimmän kohteen, Koroisten piispanistuimen, arkeologisen ja historiallisen aineiston kokonaisvaltainen analyysi ja kohteen kronologinen selvitys. Tämä tapahtuu tarkastelemalla Koroista kansainvälistä taustaa vasten sekä käyttämällä uusinta tutkimusmetodologiaa ja lähdekritiikkiä. Hankkeen tutkijaryhmän muodostavat arkeologit, dos. Janne Harjula, dos. Visa Immonen ja FL Tanja Ratilainen sekä historiantutkija, dos. Kirsi Salonen. Hankkeessa on lisäksi mukana eri alojen kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita.
 •  
 • Turun tuomiokirkon pyhäinjäännökset -projekti
 •  

  Aikaisempia tutkimusprojekteja

   
 • Etninen ja kulttuuriraja Savossa ja Karjalassa 1050–1650
 •  
 • Seilin saaren arkeologia
 •  
 • Kankaita maan kätköistä - Suomen myöhäisrautakautiset ja keskiaikaiset tekstiilit
 •  
 • Agricola-projekti
 •  
 • Idän ja lännen välissä - Ortodoksisen erämaa-asutuksen kukoistus ja häviäminen (Uukuniemi-projekti)
 •  
 • Keski-Suomen lappalaiset ja eränkävijät - arkeologis-asutushistoriallinen projekti
 •  
 • Liikkeellä keskiajassa - kaupungin arkeologisen ymmärtämisen uudet haasteet ja mahdollisuudet
 •  
 • Suomalainen virtuaaliarkeologia - Tulevaisuuden tekniikka menneisyyden apuna
 •  
 • Hämeenkosken Pyhän Laurin kirkon arkeologiset kaivaukset
 •  
 • Retulansaaren rautakauden-keskiajan asutus- ja elinkeinohistorian tutkimuksia 2001-2005
 •  
 • Illuminating History: Through the Eyes of Media
 •  
 • Kylästä kaupungiksi - Muuttuvat elämänmuodot Lounais-Suomessa 900-luvulta 1500-luvulle
 •  
 • Arkeologiset tutkimukset Nokialla 1999
Asiasana:
Tagit: