in English
 
 
Monikulttuurinen vuorovaikutus terveydenhuollossa
Tutkimushankkeessa tarkastellaan yleislääkärin vastaanottoja, joiden toinen osapuoli – joko potilas tai lääkäri – on maahanmuuttaja. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda näkyviin, millaisia haasteita erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat tuovat lääkäri–potilas-vuorovaikutuksen jäsentymiseen. Vuorovaikutuksen yksityiskohtiin pureudutaan tutkimalla autenttisia, videoituja yleislääkärin vastaanottoja. Vastaanottoja on tallennettu 35 kappaletta eri terveysasemilla Turussa. Tutkimusmetodina käytetään keskustelunanalyysia, joten videoilla näkyvästä toiminnasta ja puheesta on tehty tarkat litteraatit.
 
Monikulttuurisissa kohtaamisissa haasteet eivät sijaitse vain kielellisissä ymmärrysongelmissa. Vuorovaikutustilanteen dynamiikkaan vaikuttavat monet muutkin kuin kielelliset seikat, kuten sukupuolen ja etnisyyden kysymykset. Merkityksellisiä seikkoja voivat olla myös mm. traumaattiset kokemukset, toiminnan institutionaalinen konteksti, tilajärjestelyt sekä materiaaliset esineet ja teknologiset laitteet. Etnometodologisesti ajatellen ihmiset lukevat aina tilanteiden merkitystä siitä kulttuurisesta kompetenssista käsin, mikä heille on oman sosialisaatioprosessin myötä syntynyt. Tämän tutkimuksen lähestymistavassa korostetaankin, että yksittäiset, paikallisen tason vuorovaikutustilanteet ovat aina eräänlainen solmukohta. Siinä risteävät kielellisen jäsentymisen ohella myös useat makrotason sosiaalisen toiminnan ja organisaatioiden kehät.
 
Tutkimus tuottaa perustavanlaatuista tietoa monikulttuuristen kohtaamisten erilaisista aspekteista. Tätä tietoa on mahdollista muokata myös konkreettisiksi toimintasuosituksiksi ja -ohjeistuksiksi, ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa perusterveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös kehitettäessä asiakaslähtöisiä palveluita, jotka samalla ovat kustannustehokkaita ja potilasturvallisuutta lisääviä.
 
Tutkimusprojektin tutkimusryhmän muodostavat professori Marja-Liisa Honkasalo (Turun yliopisto), palvelujohtaja LL Maisa Kuusela (Turun kaupunki), lääkäri LL Valentina Oroza (Turun ulkomaalaistoimisto), väitöskirjaansa hankkeen aineistosta työstävä tutkija FM Jenny Paananen (Turun yliopisto) sekä pro gradu -tutkielmaansa aineistosta tekevä Taru Auranne (Helsingin yliopisto). Tutkimusta on rahoittanut Turun kaupunkitutkimusyksikkö sekä Turun yliopisto.
Asiasana:
Tagit:
 

 Henkilökunta

 

Tutkimusjohtaja Marja-Liisa Honkasalo
Turun yliopisto​

FM Jenny Paananen
Turun yliopisto

LL Maisa Kuusela
Turun kaupunki

LL Valentina Oroza
Turun ulkomaalaistoimisto

 

 Linkkejä