in English
 
 
Tekeillä olevia pro gradu -tutkielmia
​Tällä sivulla listataan Turun yliopiston kansatieteen oppiaineessa parhaillaan tekeillä olevia pro gradu -tutkielmia. Työn alla olevista opinnäytteistä kerrotaan opiskelijan itsensä ilmoittamat tiedot, esim. työotsikko ja lyhyt kuvaus sisällöstä. Listalta eivät löydy kaikki oppiaineessa tekeillä olevat gradut, vaan ainoastaan ne, joiden tekijät haluavat tiedot julkaista. Lisätietoja opinnäytteestä voi kysyä työn tekijältä, mikäli yhteystiedot on annettu.
 

Gradujen ohjausryhmiä

Kansatieteessä toimii myös pienempiä vapaamuotoisia ja -ehtoisia gradujen ohjausryhmiä, joiden toimintaan samasta teemasta opinnäytettään tekevät tai samoilla metodeilla tutkielmaansa työstävät opiskelijat voivat osallistua. Ryhmiä vetävät sekä oppiaineen opetushenkilökunnan jäsenet että tietyn erityisalan tutkijat. Kysele tarkempia tietoja gradusi ohjaajalta!

Tekeillä olevia pro graduja

Tiina Kivistö
Villasukan neulomisen oppimisprosessit

Neulominen on nykyisin suosittu harrastus. Tutkimuksessani olen kiinnostunut villasukan neulomisen oppimisprosesseista, joita lähestyn hiljaisen tiedon ja taitotiedon sekä aistien ja kehollisuuden kautta. Haluan selvittää, miten villasukan neulomisen tapoja voidaan siirtää opettajalta oppijalle sekä miten oppimisprosessissa saatua tietoa sovelletaan ja hyödynnetään sukanneulomisessa. Neulovatko opettaja ja oppija samanlaisia villasukkia vai muuttuvatko ne ajan myötä? Entä jäävätkö sukan osien ja käytettävien tekniikoiden nimitykset oppijalle käyttöön? Tutkimukseni pääasiallisena aineistona ovat haastattelut.
Yhteystiedot:
tiina.kivisto@utu.fi

Hanna Korva
Turun Kauppatorin kehittäminen  – eri osallisten näkökulmia

Tutkimukseni aiheena on Turun kaupunkikuva Kauppatorin alueella,  kaupunkikuvaan vaikuttavien osallisten näkökulmat ja aiheesta käytävä keskustelu. Ajallisesti tutkimukseni tulee painottumaan nykyaikaan, mutta tarkastelun kohteena ovat myös kaupunkitilasta käydyt keskustelut ja konfliktit historiassa sekä myös alueen tulevaisuuden näkymät ja visiot. Gradussani  aion selvittää, miten erilaiset kaupunkikuvaan vaikuttavat osalliset näkevät Turun keskustan ja Kauppatorin ympäristön, millaiseksi he haluaisivat sen muodostuvan ja minkälaista on keskustelu eri osallisten välillä.
Yhteystiedot:
hapako@utu.fi

Jani Laitikas
Osallisuuden merkitys kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnassa – Tarkastelussa Kuralan Kylämäki ja Martin Kulttuuriolohuone

Tarkastelen gradussani, millaisia mahdollisuuksia käyttäjäryhmillä on toisaalta osallistua toiminnan sisältöjen suunnitteluun, ja toisaalta millä tavalla tarkastelun alle valituissa tapauksissa itse toimintaympäristöissä konkretisoituu osallistumisen tavat. Pyrin vastaamaan siihen, millaista lisäarvoa osallistumisen mahdollisuudet tuottavat ihmisten arkeen ja millaisia haasteita on ratkaistavana. Valitut esimerkit ovat valittu erilaisuutensa ja samanlaisuutensa vuoksi – molemmissa tutkimuskohteissa taloudellisen voiton tavoittelu on toissijaista, mutta Kuralan Kylämäen institutionaalisesta taustasta (Museokeskus, Turun kaupunki) poiketen Martin Kulttuuriolohuone toimii rekisteröidyn yhdistyksen  hallinnoimana (Ida ry.)
Yhteystiedot:
jplait@utu.fi

Tia Levänsuo

Kaverikoiratoiminta ja sen tuottamat hyvinvointivaikutukset

Tutkimukseni aiheena on Suomen Kennelliiton alainen kaverikoiratoiminta.
Kaverikoiratoiminta on eläinavusteista vapaaehtoistyötä, jonka tarkoituksena on
tuoda koira lähelle sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta itse pitää eläimiä.
Kaverikoiratoiminta on käynnistynyt vuonna 2001, joten se on vielä suhteellisen nuoritoimintamuoto. Tarkoituksenani on tutkia koirien ihmisille tuottamia
hyvinvointivaikutuksia, käyttäen kansatieteellisiä metodeja kuten haastatteluja ja
havainnointia. Tutkimukseni tulee todennäköisimmin rajautumaan Turun alueella
toimivien koirakoiden tutkimiseen.
Yhteystiedot: tjjarv@utu.fi

Saara Santanen
Kahtiajaettu elämä – Mitrovican etnisen kahtiajaon vaikutukset nuorten sosiaalisiin suhteisiin ja etniseen identiteettiin.


Mitrovica on albaani- ja serbialueisiin jakautunut kaupunki Pohjois-Kosovossa. Pro gradu -työssäni tarkastelen millaisia vaikutuksia kahtiajaolla on paikallisten nuorten sosiaalisiin suhteisiin ja etniseen identiteettiin. Olen myös kiinnostunut siitä millaisena nuoret näkevät oman roolinsa kaupungin kahtiajaossa ja alueen tulevaisuudessa.

Yhteystiedot: samasan@utu.fi


Marianne Salonen
Kansallispuisto koettuna paikkana

Olen kiinnostunut Kurjenrahkan kansallispuiston kävijöiden kokemuksista ja siitä miksi he vierailevat kansallispuistossa, mikä merkitys paikalla on heille ja miten sen koetaan eroavan muusta ympäristöstä.  Minua kiinnostaa myös millaiset asiat tekevät kokemuksesta merkityksellisen ja mitkä puolestaan häiritsevät kokemusta. Mitä kansallispuistossa oletetaan olevan ja mikä ei sinne sovi?
Yhteystiedot: misalo@utu.fi


Stina Savolainen
Suomen kielen merkitys nuorelle suomenruotsalaiselle

Tutkimuksessani tulen tarkastelemaan ruotsinkielisten nuorten mielipiteitä ja ajatuksia suomen kielestä ja sen merkityksestä heille. Tutkimuskohteena ovat kahden Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan 18–19-vuotiaat nuoret lukiolaiset ja heidän kirjoittamat ainekirjoitukset. Pyrin työssäni selvittämään mikä on heidän suhtautumistapansa suomen kieleen ja miten suomen kieli näyttäytyy, kun toimintaympäristö on pääosin ruotsinkielistä. Mitä tärkeiksi pitämiään asioita he tuovat esille toisen kotimaisen kielen merkityksestä? Millaisena he näkevät suomen kielen osaamisen ajatellen jatkokoulutusta ja ammatinvalintaa? Miten suomen kielen osaaminen vaikuttaa sosiaalisten suhteiden ja verkostojen luomiseen? Minua kiinnostaa myös se, miten he kirjoittavat aiheesta tekstissään.
Yhteystiedot: smsavo@utu.fi


Emmi Savonen
Kulttuurivaltuuskunnan ensimmäinen Kiinan matka 1953

Tarkoituksenani on vertailla Kustaa Vilkunan kirjoituksia Kulttuurivaltuuskunnan vuoden 1953 Kiinan matkalta muiden mukana olleiden kirjoituksiin sekä tarkastella miten Vilkunan tausta kansatieteilijänä näkyy hänen kirjoituksissaan verrattuna muihin. Mukaan vertailuun on tarkoitus ottaa myös 1950-luvun stereotypioiden tarkastelua eli miten matkalla olleiden asenteet Kiinaa ja kiinalaisia kohtaan erosivat keskenään, miten ne poikkesivat kiinalaisten asenteista suomalaisia ja Suomea kohtaan. Aion tutkimuksessani avata myös Suomen ja Kiinan 1950-luvun poliittisia tilanteita johdatukseksi analyysiin. Näen tarpeelliseksi myös lyhyen katsauksen Suomi-Kiina -seurasta.
Yhteystiedot:
eamsav@utu.fi
 

 
Asiasana:
Tagit: