in English
 
 
Hankkeet ja projektit
​Vankien käyttämiä peltiastioita, Konnunsuon vankilan kenttätyöt. Kuvaaja: Jussi Lehtonen 2010.
Varsin suuri osa opinnäytteistä valmistuu nykyisin erilaisten projektien ja hankkeiden yhteydessä. Harvinaisemmat rahoitetut Akatemia-projektit tai isot säätiöiden rahoittamat hankkeet tuottavat ensisijaisesti jatkotutkintoja, mutta pienemmässä mittakaavassa hankkeet tuottavat myös perustutkintoja, joilla usein on tärkeä merkitys ns. yliopiston kolmannen tehtävän eli alueellisen vaikuttavuuden kannalta.

Opetukseen linkitetyt hankkeet:

Matkailun teemaseminaari, jossa opiskelijat tuottivat Visit Turulle "Walk like a local" kulttuurikävely Culture Walk -konseptiin, kevät 2017. Vastuuopettajat: Maija Mäki ja Helena Ruotsala.

Käynnissä olevia tutkimushankkeita:

Eläimet ja arjen hyvinvointi -tutkimusprojekti lähestyy eläinten hyvinvointivaikutuksia poikkitieteellisesti. Vuonna 2017 perustettuun tutkimusryhmään kuuluu kolme tutkijaa, joiden asiantuntemus kattaa kansatieteen, terveystieteen, muotoilun, taidekasvatuksen, kasvatustieteen ja tulevaisuudentutkimuksen. Projektin kolme osatutkimusta selvittävät eläimien roolia osana opetusta, terveydenhuoltoa sekä muita arkipäivän palveluja.
Tutkimusprojektin johtaja: tutkijatohtori Jussi Lehtonen


Arjen teknologiat - 100 vuotta mennyttä ja tulevaa -hanke on osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017. Hankkeen nettisivut esittelevät kansatieteellistä tutkimusta sekä välittävät tietoa ja tunnelmia arkielämämme tutuista teknologioista. Erityisesti koululaisille ja opiskelijoille suunnatut sivut tuovat esille niin leikkimiseen ja syömiseen kuin työntekoon ja liikkumiseenkin liittyviä muutoksia — historiassa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Vastuuhenkilöt: professori Helena Ruotsala, yliopisto-opettaja Maija Mäki ja lehtori Timo J. Virtanen.


Lempiäisten sukututkimusprojekti suvun jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoista - hanke toteutetaan yhteistyössä Lempiäisten sukuseuran kanssa 2014-2017. Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja Maija Mäki.


Suomen Akatemian Eläinten toimijuus yhteiskunnassa: näkökulmia Suomesta 1890–2040 – hanke toteutetaan Turun yliopiston yleisen historian ja kansatieteen oppiaineissa. Hanke on alkanut 1.9.2014 ja päättyy 31.8.2018.


ELÄMÄÄ RAJALLA. Tutkimus ylirajaisesta arjesta ja identiteeteistä Tornio-Haaparannan kaksoiskaupungissa -projektissa tutkitaan ihmisten ylirajaista arkea, kulttuurin käytänteitä, paikan ja rajan suhteita ja merkityksiä. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2009–2014. Projektilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita Ruotsista, Sveitsistä, Saksasta ja Pohjois-Irlannista. Vastuuhenkilö: professori Helena Ruotsala


Etnologinen tutkimus kuntarakenteen muutoksista kuntalaisten näkökulmasta (2013–2014) -tutkimushankkeessa pureudutaan kuntalaisten näkökulmasta kuntarakenneuudistuksen tuomiin muutoksiin ja vaikutuksiin. Hanke koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joissa kuntarakenteen muutoksia tarkastellaan erityisesti kulttuurisena ja paikallisena ilmiönä. Paikallisiin liitosprosesseihin liittyvä tutkimushanke avaa kuntalaisten mielikuvien ja käsitysten tarkastelun kautta inhimillisen ja kulttuurisen näkökulman laajemman kuntasuunnittelun ja kunnallisen päätöksenteon apuvälineeksi. Tutkimushankkeen johtajana toimii kansatieteen professori Helena Ruotsala.


NUOPERI-KESKUS. Vuonna 2002 aloitettu suomalaisen kunnallisen nuorisotyön perinteen keruu-, arkistointi- ja tutkimusprojekti siirtyi vuonna 2007 Turun yliopiston kansatieteen oppiaineeseen. Hanke on opetusministeriön rahoittama.
 
Tallentavan perustehtävänsä ohella Nuoperi toteuttaa vuosittain joitakin alaprojekteja, joista tekeillä ovat edellä mainittujen lisäksi mm. nuorten tieto- ja neuvointapalveluita koskeva hanke sekä senioriklubin kirjahanke. Jatkossa Nuoperi vahvistaa entisestään sekä tutkimus- että koulutus- ja opetustehtäväänsä. Aiheeseen liittyen on valmisteilla useampia kandidaatintutkielmia sekä pro gradu -tutkielmia ja lukuvuonna 2008-2009 toteutettiin Turun yliopiston avoimen yliopiston tuella "Nuorisoperinne" -opintokokonaisuus (10 op.) aikuisoppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Nuoperi pystyy rajoitetusti tukemaan sen aihepiiriin ja toimintaan  kuuluvien opinnäytteiden aiheuttamia kenttä- ja materiaalikuluja. Hanke on myös  julkaissut kirjoja, joihin voit tutustua mm. www-sivuston kautta. Vastuuhenkilö: professori Helena Ruotsala.

 

Päättyneitä hankkeita:


SAAREN PAIKAT - Mynämäen Saaren kartano 1900-luvulla.
Saaren paikat -hankkeessa tutkitaan monitieteisesti Mynämäen Mietoisten Saaren kartanon 1900-lukua. Keväällä 2008 käynnistyneessä hankeessa ovat mukana Turun yliopiston kansatiede, folkloristiikka, kulttuurihistoria ja sosiologia sekä Koneen Säätiö. Hanketoiminta sisältää kenttätöitä ja seminaareja, joista ensimmäinen pidettiin 20.3.2009 ja seuraavat syksyllä 2009. Ks. myös "Saaren kartano - Tutkijan aarreaitta." Vastuuhenkilö: assistentti Hanneleena Hieta 

AURAJOEN TEOLLINEN PERINTÖ - hankkeiden kirjoa. Eräs näkyvimmistä kaupunkikuvan muutoksista ja puhutuimmista ympäristöpoliittisista teemoista turkulaisittainkin on ollut vanhojen tehdaskiinteistöjen uudiskäyttö. Punatiilisistä tehtaista, tuotantotiloista, laitoksista ja varastoista on muokattu sekä asuin- että kulttuuritiloja.  Kansatieteen oppiaine oli mukana laajassa eurooppalaisessa Culture 2000-rahoitteisessa hankkeessa "Patrimoine industriel entre terre et mer, pour un réseau européen d´ecomusées", jossa oma osuutemme käsitteli Aurajokisuun teollista perintöä ja muutosprosessia. Hanke on vuonna 2009 saamassa jatkoa siten, että oppiaine osallistuu jälleen prof. Harri Anderssonin tutkimusryhmään. Hanketta koordinoidaan Venetsiasta (F. Calzolaio) ja suomalaisina kohteina ovat mm. Manilla ja Barker.

Aurajoen teolliseen perintöön liittyvä muistitieto korostuu myös yksittäisissä Aurajokea koskevissa pro graduissa (esim. Kostet,  Herrala, Nummi, Nyyssönen) sekä erityisesti Turku kulttuuripääkaupunki 2011 haussa mukana olleessa ja jatkoneuvotteluihin edenneessä UMK-hankkeessa (Urbaani Muistikone / Timo J. Virtanen). Oppiaine on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Aurajokisäätiön kanssa. Työn tuloksena on valmistunut mm. Aurajoen myllyjä käsittelevä julkaisu sekä näyttely samasta hankkeesta. Parhaillaan tämä työ on saamassa jatkoa julkaisusta "Aurajoen Muisti", joka käsittelee erityisesti yläjuoksun kuntien kokemuskerrontaa. (Virtanen & Nyyssönen toim. 2009).

Oman kokonaisuutensa muodostaa Aurajoen yläjuoksun teolliseen perintöön liittyvä hanke, joka käynnistyi vuonna 2008. Ensimmäiseen vaiheeseen liittyi mm. kenttätyökurssi Pöytyän entisellä meijerillä. Jatkossa suunnitelmissa on mm. etnoarkeologinen yhteistyö alueen teollisen perinnön tallentamiseksi ja tutkimiseksi sekä myös joidenkin huomattavampien teollisuuslaitosten tarkastelu etnografisesti. (mm. Auran nahkatehdas).  Vastuuhenkilö: lehtori Timo J. Virtanen

KYLÄ/KAUPUNKI tutkimushanke käynnistyi Unkarin, Romanian ja Serbian raja-alueella siten, että kustakin maasta on tutkimuksen kohteena kylä-kaupunki suhde. Työ on käynnistynyt Szegedissä ja läheisessä Deszkin kylässä vuonna 2006. Työryhmä on myös tutustunut Romanian ja Serbian puolella sijaitseviin kohteisiin. Hankkeeseen liittyy myös Erasmus-opiskelija- ja opettajavaihtoa. Vastuuhenkilö: lehtori Timo J. Virtanen 

SUKUPUOLITTUNEET TILAT JA PAIKAT -projektin osana kansatieteen opiskelijat ovat tehneet kenttätöitä vuosina 2002 ja 2003 Keski-Venäjällä, Marin tasavallan Untshon kylässä. Tämän kansatieteen opetukseen integroidun kenttätyöprojektin teemana oli miten modernisaatio on vaikuttanut naisten arkeen toisen maailmansodan jälkeen. Projektista on valmistunut kolme pro gradua, ja tekeillä on yksi väitöskirja, yksi pro gradu -työ ja muita julkaisuja. Projektista on jo julkaistu useita artikkeleita. Samaan teemaan liittyy tutkimusverkosto Gendered Rural Spaces, joka on toiminut vuodesta 2005 lähtien. Ryhmän jäsenten tutkimusaiheet liittyvät maaseutuun ja sukupuoleen. Tutkimusverkoston yhteinen julkaisu, Gendered Rural Spaces, edited by Pia Olsson & Helena Ruotsala, julkaistaan vuonna 2009. Vastuuhenkilö: akatemiatutkija Helena Ruotsala 

KUTSUKAA KÄTILÖ -projektin ensimmäinen, erityisesti Varsinais-Suomeen keskittynyt,  vaihe päättyi 2006, mutta työ jatkunee valtakunnallisen keruun merkeissä. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Turun Maakuntamuseo ja Suomen kätilöliitto. Hankkeessa on tekeillä kaksi kansatieteen pro gradu -tutkielmaa. Vastuuhenkilö: lehtori Timo J. Virtanen

VANKILAT MURROKSESSA. Etnologinen näkökulma vankilayhteisöjen muutokseen on tutkimushanke, jossa tällä hetkellä kohteina ovat Turun Kakolanmäen kolme vankilaa sekä Lappeenrannan Konnunsuon vuonna 2011 lakkautettu vankila. Tutkimushanke selvittää yksilölähtöisesti vankiloiden henkilökunnan selviytymistä työyhteisön ja työpaikan murrostilanteissa. Hanke hyödyntää osaltaan myös tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä.
 
Tutkimusprojekti hakee ulkopuolista rahoitusta ja siihen kuuluu tutkimusryhmä sekä asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Vankiloihin liittyen on kansatieteessä tekeillä yksi väitöskirja, useita opinnäytteitä on valmistunut ja uusia suunnitteilla. Vastuuhenkilö: tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen


 

Asiasana:
Tagit: