in English
 
 
Tutkimuksen vahvuusalueet

Kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vuorovaikutusprosessien tutkimus:

Kielellinen vuorovaikutus

Tällä tutkimusalueella lähestytään kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vuorovaikutusprosesseja kielen näkökulmasta. Kieltä tarkastellaan erityisesti nykypäivän konteksteissa, mutta myös lähihistoriassa ja antiikissa. Tutkittavia ilmiöitä voidaan tarkastella useilla eri tasoilla, kuten vuorovaikutuksen, variaation ja kielen muuttumisen,diskurssin tai kognition ilmiöinä. Tutkimuksen kohteena on erilaisia tilanteita kasvokkaisesta arkikeskustelusta, tieteellisistä ja kaunokirjallisista teksteistä aina digitaaliseen viestintään. Globaalistuminen, muuttoliikkeet, liikkuvuus ja monikulttuuristuminen synnyttävät uusia monikielisiä tilanteita ja muuttavat ihmisten välisiä suhteita ja heidän kielellistä toimintaansa eri konteksteissa.

Digitaalinen kielentutkimus ja digitaalinen vuorovaikutus
 
Digitaalinen kielentutkimus hyödyntää laajoja, konelukuisia aineistoja ja kieliteknologian sekä tekstinlouhinnan menetelmiä. Mielenkiinnon kohteet
liikkuvat eri konteksteissa ja kielen eri tasoilla, mutta erityisesti laitoksellamme tutkimus keskittyy  ns. digisyntyisten tekstien, kuten sosiaalisen median tai keskustelupalstojen sekä digitaaliseen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Laitoksemme kuuluu Diginiin eli monitieteiseen Digitaalisen vuorovaikutuksen tutkijaverkostoon. Lisäksi laitoksen tutkijoita kuuluu monitieteiseen, kielentutkimusta, kieliteknologiaa ja koneoppimista yhdistävään TurkuNLP-tutkimusryhmään.

Kielellisen vuorovaikutuksen ja digitaalisen kielentutkimuksen projekteja:

Kansainvälinen rahoitus:

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (2013–2020)

Kansallinen rahoitus:

Internetin tekstilajit - Structuring language use across multilingual web corpora (2018–2019)

Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn (2013–2018)

Kielen ja vuorovaikutuksen yksiköt (2014–2017)

Out of the Ordinary: Challenging Commonplace Concepts in Anglophone Literature
 (2014–2017)

Suomenkielinen internet kieliaineistoksi - Finnish Internet Parsebank (2014–2017)

Monikulttuuriset kohtaamiset lääkärin vastaanotolla (2013-)

Experimental approaches to the study of language ideologies in Swedish-language Finland (2013–2016)

Suomen kielen prosodian alueellinen ja sosiaalinen variaatio (2013–2015)

Subjektin ilmaiseminen suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä (2011–2014)

Silence as Voice: Reempowering the disempowered in contemporary English literatures (2008–2011)

Political media discourse: Genre transformations and hybridities (2009‒2010)

Keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus:

Kielen ja kirjoittamisen muutokset kulttuurisissa murroskohdissa

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kieli muuttuu kulttuurisissa murroskohdissa. Kielentutkimuksen kannalta tämän ajanjakson mielenkiintoisia ilmiöitä ovat kansankielten aseman vahvistuminen ja kirjakielten kehittyminen. Tähän aikaan liittyvät myös kirjoittamisen käytänteiden muutokset sekä käsikirjoitus- ja kirjapainokulttuurin murrosvaihe. Mielenkiinnon kohteena on se, miten kieltä käytettiin eri elämänalueilla.


Projekteja:

Finno-Ugric elements in runic inscriptions (2015–2017)

Multilingualism in the Long Twelfth Century (2012–2015)

Modes and Networks of Book-Production in Late Medieval and Early Modern England: Wycliffite Texts in Manuscript and Print (2010–2013)


Oppimisen ja koulutuksen tutkimus:

Kielen oppiminen ja koulutus

Tämän alueen tutkimuksen lähtökohtana ovat erilaiset toimijat ja heidän kielenoppimisensa tarkastelu niin äidinkielessä, toisen ja vieraan kielen kuin monikielisessäkin oppimisessa. Tutkimuksen kohteena ovat eri-ikäiset oppijat lapsista aikuisiin ja ikääntyneisiin, ja tutkimuskysymykset koskevat kielenoppimista erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Kielellisiä resursseja ja niiden kehittymistä tarkastellaan erilaisissa konteksteissa, luonnollisista ympäristöistä institutionaaliseen oppimiseen. Oppijoita tarkastellaan myös median käyttäjinä sekä asiantuntijoina työelämässä ja akateemisissa oppimisympäristöissä. Uutena nousevana aiheena on maahanmuuttajien kielenoppiminen. Tavoitteena on myös analysoida erilaisia kielenopetuksen hyviä käytänteitä ja levittää niitä koskevaa tietämystä ympäröivään yhteiskuntaan.


Projekteja

Kansainvälinen rahoitus:

TIME: Translation Research Training. An Integrated and Intersectoral Model for Europe (2011–2014)

OPTIMALE: Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe (2011–2013)

Language learning and social media: 6 key languages (2010-2012)

Subtitles and language learning, Lifelong Learning programme (2009–2012)


Kansallinen rahoitus:

Grammatical competence: a comparative study of noun phrases and word order in written Swedish by Finnish-speaking early total immersion students and non-immersion students (2017–2019)

Helsekvenser i skriftlig produktion hos finsk- och svenskspråkiga gymnasister i tre morfologiskt olika språk (2017–2018)

Täsmäopetusta edistyneille suomenoppijoille (2016–2018)

På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare (2007-2010)


Kieliopin ja sanaston tutkimus

Kieliopin ja sanaston tutkimuksessa laaditaan kielen rakennekuvauksia, sanastoja, sanakirjoja, editioita ja muita tekstejä ensisijaisesti kielitieteen sekä muiden tieteenalojen tutkimuksen tarpeisiin.

Yhtenä tavoitteena on kehittää tietokantamuotoisia kuvausjärjestelmiä ja työkaluja, joita voidaan soveltaa eri kielimuotoja koskevien tutkimustietokantojen rakentamiseen.


Projekteja:

Kansallinen rahoitus:

Ajankulun kielioppia – Tutkimushanke Ajan ja tavan konstruointi (Construal of Manner and Time, COMET) (2015–2019)

Project for Finnish-Udmurt dictionary


Filologian ja oppihistorian tutkimus

Filologinen tutkimus on perustutkimusta, jossa tavoitteena on kohdealojen tieteellisen pääoman kasvattaminen sekä tutkimusjulkaisujen ja kriittisten editioiden sekä tekstikommentaarien tuottaminen. Historiallista näkökulmaa edustavat esimerkiksi klassillisten kielten ja antiikin tutkimus. Oppihistoriallinen tutkimus koskee eri kielten tutkimisen historiaa sekä tutkimuksen kehitystä. Tutkimus on osittain monitieteistä: Sitä tehdään yhteistyössä muiden alojen edustajien kanssa


Projekteja:

Westhin koodeksi (2010–2012)


Käännöstieteellinen tutkimus

Projekteja:

Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus (Kontu; 2015–2018)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: