in English
 
 
Tutkimuksen vahvuusalueet

Kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vuorovaikutusprosessien tutkimus:

Kielellinen vuorovaikutus

Tällä tutkimusalueella lähestytään kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vuorovaikutusprosesseja kielen näkökulmasta. Kieltä tarkastellaan erityisesti nykypäivän konteksteissa, mutta myös lähihistoriassa ja antiikissa. Tutkittavia ilmiöitä voidaan tarkastella useilla eri tasoilla, kuten vuorovaikutuksen, diskurssin tai kognition ilmiöinä. Tutkimuksen kohteena on erilaisia tilanteita kasvokkaisesta arkikeskustelusta, tieteellisistä ja kaunokirjallisista teksteistä aina digitaaliseen viestintään. Globaalistuminen, muuttoliikkeet, liikkuvuus ja monikulttuuristuminen synnyttävät uusia monikielisiä tilanteita ja muuttavat ihmisten välisiä suhteita ja heidän kielellistä toimintaansa eri konteksteissa.


Projekteja:

Kansainvälinen rahoitus:

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (2013–2020)


Kansallinen rahoitus:

Silence as Voice: Reempowering the disempowered in contemporary English literatures

Subjektin ilmaiseminen suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä (2011–2014)

Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn (2013 –2018)

Suomen kielen prosodian alueellinen ja sosiaalinen variaatio (2013–2015)

Suomenkielinen Internet kieliaineisto

Political media discourse: Genre transformations and hybridities (2009‒2010)


Keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus:

Kielen ja kirjoittamisen muutokset kulttuurisissa murroskohdissa

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kieli muuttuu kulttuurisissa murroskohdissa. Kielentutkimuksen kannalta tämän ajanjakson mielenkiintoisia ilmiöitä ovat kansankielten aseman vahvistuminen ja kirjakielten kehittyminen. Tähän aikaan liittyvät myös kirjoittamisen käytänteiden muutokset sekä käsikirjoitus- ja kirjapainokulttuurin murrosvaihe. Mielenkiinnon kohteena on se, miten kieltä käytettiin eri elämänalueilla.


Projekteja:

Modes and Networks of Book-Production in Late Medieval and Early Modern England: Wycliffite Texts in Manuscript and Print

Multilingualism in the Long Twelfth Century (2012–2015)


Oppimisen ja koulutuksen tutkimus:

Kielen oppiminenja koulutus

Tämän alueen tutkimuksen lähtökohtana ovat erilaiset toimijat ja heidän kielenoppimisensa tarkastelu niin äidinkielessä, toisen ja vieraan kielen kuin monikielisessäkin oppimisessa. Tutkimuksen kohteena ovat eri-ikäiset oppijat lapsista aikuisiin ja ikääntyneisiin, ja tutkimuskysymykset koskevat kielenoppimista erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Kielellisiä resursseja ja niiden kehittymistä tarkastellaan erilaisissa konteksteissa, luonnollisista ympäristöistä institutionaaliseen oppimiseen. Oppijoita tarkastellaan myös median käyttäjinä sekä asiantuntijoina työelämässä ja akateemisissa oppimisympäristöissä. Uutena nousevana aiheena on maahanmuuttajien kielenoppiminen. Tavoitteena on myös analysoida erilaisia kielenopetuksen hyviä käytänteitä ja levittää niitä koskevaa tietämystä ympäröivään yhteiskuntaan.


Projekteja

Kansainvälinen rahoitus:

Language learning and social media: 6 key languages (2010-2012)

Subtitles and language learning, Lifelong Learning programme (2009–2012)

TIME: Translation Research Training. An Integrated and Intersectoral Model for Europe (2011–2014)

Kansallinen rahoitus:

På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare (2007-2010)


Kieliopin ja sanaston tutkimus

Kieliopin ja sanaston tutkimuksessa laaditaan kielen rakennekuvauksia, sanastoja, sanakirjoja, editioita ja muita tekstejä ensisijaisesti kielitieteen sekä muiden tieteenalojen tutkimuksen tarpeisiin.

Yhtenä tavoitteena on kehittää tietokantamuotoisia kuvausjärjestelmiä ja työkaluja, joita voidaan soveltaa eri kielimuotoja koskevien tutkimustietokantojen rakentamiseen.


Projekteja:

Ajankulun kielioppia – Tutkimushanke Ajan ja tavan konstruointi (Construal of Manner and Time, COMET) 

Projectfor Finnish-Udmurt dictionary


Filologian ja oppihistorian tutkimus

Filologinen tutkimus on perustutkimusta, jossa tavoitteena on kohdealojen tieteellisen pääoman kasvattaminen sekä tutkimusjulkaisujen ja kriittisten editioiden sekä tekstikommentaarien tuottaminen. Historiallista näkökulmaa edustavat esimerkiksi klassillisten kielten ja antiikin tutkimus. Oppihistoriallinen tutkimus koskee eri kielten tutkimisen historiaa sekä tutkimuksen kehitystä. Tutkimus on osittain monitieteistä: Sitä tehdään yhteistyössä muiden alojen edustajien kanssa


Projekteja:

Westhin koodeksi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: