in English
 
 
Digitaalinen kulttuuri
 
Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti sekä kulttuurin käynnissä olevia muutoksia että uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen muotoja sekä uuden teknologian käyttömahdollisuuksia. Oppiaine sijoittuu erityisesti koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -organisaatioihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin.
 
Digitaalisen kulttuurin opetuksella ja tutkimuksella on kolme näihin liittyvää painopistettä:
 
1. Teknologian kulttuurinen muutos
2. Pelikulttuurit
3. Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media
 
 
Opinnot kouluttavat osaajia viestinnän ja kulttuurialan organisaatioihin, projektitehtäviin, uuden teknologian tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin sekä valtionhallinnon palvelukseen teknologia-asiantuntijoiksi ja kouluttajiksi. Opiskelijoiden aktiivisuus, sivuaineet, ja oma, esimerkiksi harrastusten kautta syntynyt kiinnostus ja perehtyneisyys, vaikuttavat keskeisesti sijoittumiseen työelämässä.
 
Digitaalisen kulttuurin opinnot on suunniteltu siten, että ne antavat mahdollisuuden valita opintokokonaisuuksia, joista muodostuu kullekin opiskelijalle hänen perustaitoihinsa ja tietoihinsa pohjaava mielekäs kokonaisuus. Opiskelija voi painottaa digitaalisen kulttuurin alueelta teoreettis-tutkimuksellista tai tuotannollista näkökulmaa tai näiden yhdistelmää. Kummankin näkökulman opinnot sisältyvät jokaiseen opintokokonaisuuteen. Opiskelijan on myös mahdollista valita viimeistään aineopintojen alussa sisällöllinen teema, jota voi syventää jokaisella opintojaksolla. Sivuaineopintojen valinta voi tukea merkittävästi digitaalisen kulttuurin sisältöorientaatiota esimerkiksi teknisestä tai taiteellisesta näkökulmasta.
 
Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan.

Opintojaksojen aikana käytettävä kirjallisuus on nähtävissä digitaalisen kulttuurin Moodle-verkkoalustalla.

 

 Riikka Turtiainen, Jaakko Suominen ja Petri Saarikoski esittelevät opetusvälineistöä

 


Ekskursiolla Salossa. Kuva: Petri Saarikoski

 

Perusopinnot 25 op

P1 Digitaalinen maailma 5 op

P2 Kulttuuriperintö  5 op

P3 Maisema, paikka ja kulttuuriympäristö 5 op

P4 Digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perusteet 6 op

 • P4a Digitaalisen kulttuurin tutkimuksellinen ajattelu 3 op
 • P4b Kirjoittaminen ja digitaalinen kulttuuri 3 op
P5 Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin: valinnainen kirjallisuus 4 op

  

Tavoitteet ja sisältö 

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kolmella pääaineella, digitaalisella kulttuurilla, kulttuuriperinnön tutkimuksella ja maisemantutkimuksella, on integroivat perusopinnot. Ne koostuvat kaikille pakollisista yhteisistä johdantokursseista (15 op) sekä oppiainekohtaisista linjaopinnoista (10 op). Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskäsitys kaikkien kolmen oppiaineen erityisistä kysymyksenasetteluista, tutkimuskohteista ja menetelmistä. Perusopinnoissa käsitellään myös oppiaineille yhteisiä teemoja, jotka liittyvät kulttuuriympäristöjen aineellisiin ja aineettomiin tekijöihin. Pakolliset kurssit (15 op) ja yhdet linjaopinnot (10 op) suoritettuaan opiskelija saa merkinnän kyseisen linjan mukaisten perusopintojen suorittamisesta. Jos opiskelija haluaa merkinnän myös toisen pääaineen perusopinnoista, hän täydentää opintojaan kyseisen linjan opinnoilla (10 op).  Digitaalisen kulttuurin linjan perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitaalisen kulttuurin käsitteistöön eri näkökulmista, tarjota tutkimuksellisia perusvalmiuksia sekä opastaa teknologisten tutkimus- ja toimintaympäristöjen hallintaan.


Perusopintoja määrittää digitaalisen yleissivistyksen käsite. Se tarkoittaa, että digitaalisuutta käsitellään laaja-alaisesti sekä teoreettisesti että käytännön harjoitusten kautta leikillisyyttä ja innovatiivisuutta korostaen ja eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen. 


Opetusmuodot 

Opiskelu tapahtuu seminaarien, luentojen, tenttien, harjoitustehtävien, esseiden, opintopiirien, erilaisten tulkintatehtävien sekä omien taito- ja tuotantopainotteisten harjoitustöiden muodossa. Oppiaineen sisällön kannalta olennaiset osiot ovat kaikille yhteisiä, mutta kurssitarjonta sisältää myös valinnaisuutta mahdollistaen erikoistumisen opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan.

 

Kirjallisuus 

Kunkin opintojakson alussa ilmoitetaan, miten kirjallisuutta ja oheismateriaalia käytetään. Opintojaksoihin liittyvä kirjallisuus on usein erikseen tarkennettavaa lähdekirjallisuutta. Alan nopeiden muutosten takia kirjallisuus saattaa täydentyä esimerkiksi ajankohtaisilla artikkeleilla ja digitaalisilla ohjeistoilla.


 

Aineopinnot 45 op

 A1 Tutkielmaseminaari 10 op                                           

A2 Tutkimustaidot 13 op

 • A2a Tutkimuksen teoriat
  ja käytäntö 4 op
 • A2b Tutkimusaineisto ja niiden hankinta 3 op
 • A2c Tutkimuseettiset
  erityisvalmiudet 3 op
 • A2d Luova tieteellinen
  kirjoittaminen 3 op

A3 Digitaalisen kulttuurin painopistealueet 6 op

 • suoritettava kaksi kohtaa
 • A3a Teknologian kulttuurinen
  muutos 3 op
 • A3b Pelikulttuurit 3 op
 • A3c Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media 3 op

A4 Digitaalisen kulttuurin tuotanto 6 op

A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot 10 op

 

Tavoitteet ja sisältö

Aineopintojen tavoitteena on syventää digitaalisten välineiden monipuolista hallintaa sekä antaa opiskelijalle mahdollisuus suuntautua valitsemaansa digitaalisen kulttuurin näkökulmaan tai aihepiiriin. Aineopinnot vahvistavat niin ikään opiskelijan teoreettisia ja tutkimuksellisia valmiuksia. Käsitteellisesti huomio laajenee tietotekniikan piiristä teknologian ja kommunikaation muutoksen yleisempään tarkasteluun. Opintojen keskeisenä tavoitteena on pohtia digitaalisen kulttuurin lähtökohtia, merkityksiä ja vaikutuksia yhteisön ja yksilön elämässä sekä taidon ja luovuuden suhdetta teknologiaan. Lisäksi viimeistään aineopintojen aikana opiskelija osallistuu myös tuotannollisiin ryhmätyöhankkeisiin.
 
Sivuaineopiskelijoiden aineopintojen laajuus on 35 opintopistettä. Sivuaineopiskelijat suorittavat tutkielmaseminaarin 10 op laajuisena. Heidän ei tarvitse suorittaa kohtaa A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot.

Asiasana:
Tagit: