in English
 
 
Kulttuuriperinnön tutkimus
Kuva: Georg Scharnweber

Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja monitieteinen oppiaine. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee esimerkiksi esineitä, paikkoja, rakennuksia ja rakennettuja alueita sekä arvojärjestelmiä ja sosiaalisia käytänteitä. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, merkitys, muutos, välittyminen, käyttö ja asema eri yhteiskunnissa ja eri aikoina. Kulttuuriperintöä tutkitaan paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa.
Oppiaineen painopistealueita ovat

  1. Kulttuuriperintöprosessit ja kulttuuriperintöyhteisöt
  2. Osallistavat kulttuuriympäristöt
  3. Menneisyyspolitiikka ja muisti
  4. Kulttuuriperinnön toimijat


Kulttuuriperinnön tutkijan peruskäsitteet kulttuuriperintöprosessi ja kulttuuriperintöyhteisö ovat kulttuuriperintöilmiöihin keskittyneen oppiaineen luova teoreettinen painopiste. Oppiaineen metodologiset painopisteet puolestaan liittyvät osallistavien kulttuuriympäristöjen, menneisyyspolitiikan ja muistin tutkimukseen. Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa tarkastellaan erilaisia rakennettuja teollisia ja sähkösyntyisiä ympäristöjä erityisesti niiden osallistavan potentiaalin näkökulmasta, ja oppiaine lähestyy kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutusta erityisesti menneisyyspolitiikan, muistin ja historian käytön näkökulmasta. Neljäntenä painopisteenä oppiaineessa on kulttuuriperinnön toimijoiden moniulotteinen kenttä. Se ulottuu kulttuuriperintöyrittäjistä ja kulttuuriperintöä määrittävistä kansainvälisistä järjestöistä kulttuuriperinnön säätelyä ja suojelua valvoviin ja ohjaaviin viranomaisiin sekä niihin paikallisiin, alueellisiin, digitaalisiin, valtakunnallisiin ja ylirajaisiin toimijoihin, jotka käyttävät kulttuuriperintöä omassa identiteettityössään.


Kulttuuriperinnön toimijakentän kanssa toteutetut yhteistyöhankkeet edistävät opiskelijoiden työllistymistä. Kulttuuriperinnön tutkimus antaa asiantuntijavalmiudet moniin kulttuuri- ja luovien alojen tehtäviin. Valmistuneet ovat sijoittuneet julkisen ja yksityisten kulttuurialojen sektorille suunnittelijoiksi, tuottajiksi, tiedottajiksi, tutkijoiksi ja projektityöntekijöiksi sekä kulttuuriperintöaloille yrityksiin, museoihin ja arkistoihin.


Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan. 


Oppiaineella on käytössä oma Facebook-sivu osoitteessa: 

http://facebook.com/pages/Turun-yliopisto-Kulttuuriperinnon-tutkimus/16587521351298

 
                  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Perusopinnot 25 op

P1 Digitaalinen maailma 5 op
P2 Kulttuuriperintö 5 op
P3 Maisema, paikka ja kulttuuriympäristö 5 op
P4 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 8 op
                     P4a Menneisyys tutkimuskohteena 4 op
                     P4b Kenttätyömenetelmät 4 op
P5
Näkökulmia kulttuuriperintöön 2 op

 

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kolmella pääaineella, digitaalisella kulttuurilla, kulttuuriperinnön tutkimuksella ja maisemantutkimuksella, on integroivat perusopinnot. Ne koostuvat kaikille pakollisista yhteisistä johdantokursseista (15 op) sekä oppiainekohtaisista linjaopinnoista (10 op). Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskäsitys kaikkien kolmen oppiaineen erityisistä kysymyksenasetteluista, tutkimuskohteista ja menetelmistä. Perusopinnoissa käsitellään myös oppiaineille yhteisiä teemoja, jotka liittyvät kulttuuriympäristöjen aineellisiin ja aineettomiin tekijöihin. Pakolliset kurssit (15 op) ja yhdet linjaopinnot (10 op) suoritettuaan opiskelija saa merkinnän kyseisen linjan mukaisten perusopintojen suorittamisesta. Jos opiskelija haluaa merkinnän myös toisen pääaineen perusopinnoista, hän täydentää opintojaan kyseisen linjan opinnoilla (10 op). 


Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusopintojen tavoite on, että opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkijan näkökulman. Hän tunnistaa kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeiset sisällöt ja kulttuuriperinnön kenttään kuuluvia ilmiöitä ja prosesseja. Hän osaa analysoida ja käyttää tiedon lähteenä kulttuuriperinnön tutkimuksen alaa edustavia asiantuntijatekstejä ja dokumentoida tietolähteiden käyttönsä. Hän hallitsee kulttuuriperinnön tutkimuksen eettiset perusteet, osaa pohtia tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyviä kysymyksiä sekä kykenee seuraamaan alansa kansainvälistä keskustelua. Aineopinnot 45 op

A1 Tutkielmaseminaari 10 op
A2 Keskusteluja kulttuuriperinnöstä 8 op
                 A2a Eurooppalaisen menneisyyden representaatioita 5 op
                 A2b Kulttuuriperintöprosessin jäljillä 3 op
A3 Kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutus 8 op
                 A3a Kulttuurien välinen kommunikaatio 5 op
                 A3b Ylirajaisuus ja toiseus 3 op
A4 Kulttuuriperinnön kentät 9 op
                  A4a Muisti, maisema ja tulkinta 4 op
                  A4b Kenttäkurssi 5 op
A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja 10 op

Aineopintojen tavoite on, että opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkijan tieteellisen työskentelyn valmiudet ja tutkimustaidot. Hän harjoittelee asiantuntijatekstin tuottamista sekä oppii toimimaan kulttuuriperintöä analysoivan tutkimusryhmän jäsenenä. 


Sivuaineopiskelijoiden aineopintojen laajuus on 35 opintopistettä. Myös he suorittavat tutkielmaseminaarin 10 op laajuisena. Heidän ei tarvitse suorittaa kohtaa A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja.
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit: